Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2005 z dne 29. 7. 2005

Kazalo

3210. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C), stran 7681.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 13. julija 2005.
Št. 001-22-56/05
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRTCIH (ZVrt-C)
1. člen
V Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03) se v 34. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"O izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena odloča ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.".
2. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
"52. člen
(nadzor nad izvrševanjem zakona)
Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.".
3. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
"53. člen
(globe za prekrške)
Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost predšolske vzgoje:
1. če nima publikacije, v kateri so predstavljeni programi, ki jih izvaja, njihovi cilji, vsebine in metode dela (prvi odstavek 11. člena);
2. če je v oddelek vključenih več otrok, kot je najvišje predpisano število (prvi in drugi odstavek 17. člena);
3. če se sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja s sistemizacijo delovnih mest ne zagotavlja vsaj 6 ur dnevno v oddelku prvega starostnega obdobja in vsaj 4 ure dnevno v oddelku drugega starostnega obdobja (tretji odstavek 17. člena);
4. če ne določi organizacije in podrobne vsebine življenja in dela z letnim delovnim načrtom (prvi in drugi odstavek 21. člena);
5. če je letni delovni načrt sprejet brez predhodne uskladitve vseh tistih elementov, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja (tretji odstavek 21. člena);
6. če ne vodi dokumentacije o vzgojnem delu, ki jo je predpisal minister (22. člen);
7. če zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev (40. člen);
8. če ne vodi predpisanih zbirk podatkov (43., 44., 45. in 46. člen).
Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.".
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/90-1/31
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EPA 235-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost