Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2005 z dne 25. 1. 2005

Kazalo

207. Odlok o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, stran 426.

Na podlagi 25. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C, 52/02 – ZDU-1 in 123/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o ustanovitvi in delovnih področjih Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
1. člen
Ustanovi se Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu: vladna služba), kot vladna služba z delovnimi področji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.
2. člen
Vladna služba ima naslednja delovna področja:
1. področje lokalne samouprave,
2. Področje regionalnega razvoja,
3. področje evropske kohezijske politike.
Na področju lokalne samouprave opravlja vladna služba naslednje naloge:
– pripravlja sistemske predpise s področja organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti,
– usklajuje delo z ministrstvi in drugimi pristojnimi državnimi organi pri pripravi sistemskih rešitev in področne zakonodaje v zadevah organizacije, delovanja ter financiranja lokalnih skupnosti,
– zagotavlja izvajanje Evropske listine lokalne samouprave in zakonodaje s področja organizacije, delovanja in financiranja lokalnih skupnosti,
– usmerja in svetuje občinskim organom pri zagotavljanju zakonitosti njihovega dela s področja sistemske zakonodaje o lokalni samoupravi,
– pripravlja sistemske analize lokalne samouprave,
– daje strokovno pomoč lokalnim skupnostim in sodeluje z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti,
– sodeluje v Vodilnem odboru za lokalno in regionalno demokracijo (CDLR) pri Svetu Evrope, z delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope (CLRAE) in z delegacijo Odbora regij pri EU (COR) ter sodeluje z organizacijami, ustanovami in drugimi institucijami v tujih državah s področja organizacije lokalne samouprave in njenega uresničevanja,
– vzpostavlja baze podatkov za spremljanje delovanja organov lokalnih skupnosti in baze podatkov za potrebe lokalnih skupnosti in
– opravlja druge naloge s področja lokalne samouprave.
Na področju regionalnega razvoja vladna služba:
– usklajuje aktivnosti za izvajanje Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in politike regionalnega razvoja ter opravlja naloge splošnega upravljanja neposrednih regionalnih spodbud in državnega razvojnega programa,
– usmerja politiko in spremlja izvajanje programa dela Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj in Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja,
– zagotavlja strokovno podporo delovanju Sveta za strukturno politiko, Sveta za trajnostni razvoj in Razvojno poslovnega sveta za Slovence iz sveta,
– izvaja naloge na področju medregionalnega meddržavnega razvojnega sodelovanja, še posebej čezmejnega razvojnega povezovanja, oblikovanja evroregij ter poslovnega in znanstveno raziskovalnega sodelovanja s Slovenci iz sveta.
Na področju evropske kohezijske politike vladna služba:
– vodi priprave in usklajevanje strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema strukturna sredstva iz evropskega proračuna,
– opravlja naloge splošnega upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike,
– usklajuje, določa, spremlja in vrednoti delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi in opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske politike.
Služba zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje državnega razvojnega programa in enotnega programskega dokumenta.
Služba za vlado opravlja tudi druge strokovne naloge, v skladu s tem odlokom, drugimi predpisi in sklepi vlade.
3. člen
Vladno službo vodi minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Z dnem ustanovitve preidejo vsa pooblastila in naloge Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj, določene z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99 in 56/03), podzakonskimi predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, in odločbami Evropske komisije s področja evropske kohezijske politike, na novoustanovljeno Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se dosedanji Direktorat za lokalno samoupravo Ministrstva za notranje zadeve in dosedanja Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj združita v novoustanovljeno vladno službo.
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v vladni službi izda minister po predhodnem soglasju vlade najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Vladna služba prevzame opremo, prostore in pravice proračunske uporabe Direktorata za lokalno samoupravo in Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj najkasneje do 1. aprila 2005.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka pa preneha veljati Sklep o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 115/02).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-0001/2005/6
Ljubljana, dne 20. januarja 2005.
EVA 2005-1536-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina