Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005

Kazalo

3066. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C), stran 7134.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2005.
Št. 001-22-54/05
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPolS-C)
1. člen
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 70/00 51/02 in 94/02 – odl. US) se v prvem odstavku 10. člena beseda »upravo« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
2. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če stranka spremeni ime, skrajšano ime, kratico imena, znak, sedež stranke ali druge določbe statuta, program, naslov sedeža ali zastopnika stranke, mora v 15 dneh od nastale spremembe zahtevati vpis spremembe v register.«
3. člen
V drugem odstavku 19. člena se v 1. točki za besedo »stranke« doda besedilo »(izbrani kraj poslovanja stranke)«.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se datum »31. marca« nadomesti z datumom »30. aprila«, datum »28. februarja« pa se nadomesti z datumom »31. marca«.
V tretjem odstavku se datum »30. aprila« nadomesti z datumom »31. maja«.
5. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega zakona, katerih kršitve so s tem zakonom določene kot prekrški, izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve, razen nad izvrševanjem določb 18., 21., 22., 24. in 25. člena tega zakona, nad katerimi izvaja nadzorstvo ministrstvo, pristojno za finance.«
6. člen
V prvem odstavku 28. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek stranka:«.
V 9. točki se črta besedilo »oziroma ob prenehanju s proračunskimi sredstvi ne ravna skladno z določbo drugega odstavka 18. člena tega zakona«, 10. točka se črta, dosedanji 11. in 12. točka, ki postaneta 10. in 11. točka, pa se spremenita tako, da se glasita:
»10. ki pridobi sredstva ali drugo premoženjsko korist iz nedovoljenih virov (21. člen);
11. ki v določenem roku ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona.«,
dosedanja 13. točka pa postane 12. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 80.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
7. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
Z globo od 80.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek zastopnik stranke, ki ne ravna skladno z določbo četrtega odstavka 17. člena ali tretjega odstavka 18. člena tega zakona.«
8. člen
V prvem in drugem odstavku 29. člena se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
9. člen
30. in 31. člen se črtata.
10. člen
V 31.a členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«, na koncu stavka pa se pred piko doda besedilo »(tretji odstavek 12. člena)«.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-02/92-5/66
Ljubljana, dne 12. julija 2005.
EPA 230-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost