Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2005 z dne 22. 7. 2005

Kazalo

3065. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1B), stran 7133.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 12. julija 2005.
Št. 001-22-53/05
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1B)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) se v 12. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ki urejajo obveznosti lastnikov vozil in izvajalcev javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki se nanašajo na potrdilo o uničenju vozila in izjavo o lokaciji vozila, opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja.«
2. člen
Sedmi odstavek 52. člena se črta.
3. člen
V sedmem odstavku 53. člena se beseda »promet« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
Enajsti odstavek se črta.
Dosedanji dvanajsti odstavek postane enajsti odstavek.
4. člen
V 69. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena so dovoljene tolerance do 3% pri skupni masi in osni obremenitvi motornih in priklopnih vozil.«
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek »50.000« obakrat nadomesti z zneskom »40.000«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek »500.000« obakrat nadomesti z zneskom »100.000«.
5. člen
V sedmem odstavku 70. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V osmem odstavku se znesek »500.000« nadomesti z zneskom »100.000«.
6. člen
V sedmem odstavku 73. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V osmem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
7. člen
V šestem odstavku 74. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V sedmem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
8. člen
V petem odstavku 75. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V šestem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
9. člen
V tretjem odstavku 76. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V četrtem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
10. člen
V sedmem odstavku 77. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V osmem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
11. člen
V drugem odstavku 78. člena se znesek »4.000.000« nadomesti z zneskom »400.000«, znesek »400.000« pa z zneskom »100.000«.
12. člen
V desetem odstavku 79. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V enajstem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
V dvanajstem odstavku se znesek »4.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »400.000« pa z zneskom »100.000«.
13. člen
V sedmem odstavku 80. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V osmem odstavku se znesek »100.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
Deveti odstavek se črta.
14. člen
V desetem odstavku 92. člena se znesek »50.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V enajstem odstavku se znesek »100.000« nadomesti z zneskom »40.000«.
V dvanajstem odstavku se znesek »2.000.000« nadomesti z zneskom »200.000«, znesek »200.000« pa z zneskom »80.000«.
15. člen
V prvem odstavku 252. člena se besedilo »enem letu« nadomesti z besedilom »treh letih«.
16. člen
256. člen se spremeni tako, da se glasi:
»256. člen
(1) Določbe 139. člena tega zakona o vožnji s spremljevalcem se začnejo uporabljati v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Določbe 140. člena tega zakona o vozniku začetniku se začnejo uporabljati v štirih letih po uveljavitvi tega zakona.
(3) Program iz četrtega, petega in šestega odstavka 167. člena, program iz prvega odstavka 168. člena in program iz drugega odstavka 189. člena tega zakona do ustanovitve javne agencije izvajajo organizacije, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Program iz drugega odstavka 189. člena tega zakona do ustanovitve javne agencije predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije.«
17. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/170
Ljubljana, dne 12. julija 2005
EPA 250-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti