Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2740. Pravilnik o šolskem koledarju osnovne šole, stran 6454.

Na podlagi 36. in 80. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o šolskem koledarju za osnovne šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se urejajo vpis otrok v osnovno šolo, razporeditev pouka, pouka prosti dnevi in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. S tem pravilnikom se določajo tudi roki za nacionalno preverjanje znanja učencev ter roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.
S tem pravilnikom se ureja šolski koledar za osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo program osnovne šole (v nadaljevanju: osnovne šole).
II. VPIS
2. člen
(vpis učencev)
Osnovna šola vpisuje otroke v prvi razred devetletne osnovne šole v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
III. ŠOLSKO LETO
3. člen
(šolsko leto)
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta.
Če je 1. september petek, se pouk začne naslednji ponedeljek; če je dan, določen za konec pouka ponedeljek, se pouk konča predhodni petek.
IV. POUK
4. člen
(ocenjevalna obdobja)
Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku (v nadaljevanju: pouk) osnovna šola izvaja v treh ocenjevalnih obdobjih:
– prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 30. novembra,
– drugo ocenjevalno obdobje traja od 1. decembra do 10. marca,
– tretje ocenjevalno obdobje traja od 11. marca do 24. junija, razen za učence devetega razreda osnovne šole, za katere traja do 15. junija.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka za učence prvega razreda prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 10. marca, drugo ocenjevalno obdobje pa od 11. marca do 24. junija.
5. člen
(trajanje pouka)
Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.
Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole.
6. člen
(urnik)
Tedenski razpored ur pouka po predmetniku in tedenski razpored drugega vzgojno-izobraževalnega dela se določi z urnikom.
Ura pouka traja praviloma 45 minut.
Med urami pouka imajo učenci najmanj 5 minut odmora, najmanj enkrat dnevno pa praviloma 20 do 30 minut odmora.
V. POUKA PROSTI DNEVI
7. člen
(pouka prosti dnevi)
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
– šolske počitnice in nedelje,
– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom šole drugače določeno.
Pouka prost dan je tudi dan šole, ko šola organizira različne dejavnosti in aktivnosti, opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.
Za učence v oddelkih posameznega razreda je lahko pouka prost dan tudi dan, ko se izvaja redni sistematični zdravstveni pregled.
Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se en dan pouka v šolskem letu izvede v drugem terminu, kot ga za pouk določa šolski koledar. O tem mora pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), in navesti razloge za izvedbo pouka v drugem terminu.
8. člen
(počitnice)
Učenci imajo: jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktober, 1. november). Ti prazniki se vključujejo v počitnice.
Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih.
Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
Učenci osnovnih šol z območja mestnih občin Ljubljana, Maribor in Ptuj ter občin: Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostelj, Litija, Logatec, Loška dolina, Loški potok, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica, Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in Žetale imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico, kadar se šolsko leto začne s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
Učenci osnovnih šol z območja vseh drugih občin v Republiki Sloveniji imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico, kadar se šolsko leto začne z liho letnico, pa v drugem obdobju.
Prvomajske počitnice se začnejo 27. aprila in trajajo do izteka prvomajskih praznikov.
Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta.
VI. DOPUSTI, IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
9. člen
(izraba letnega dopusta strokovnih delavcev)
Strokovni delavci izrabijo letni dopust med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami, večino dopusta pa med poletnimi počitnicami. V teh obdobjih se lahko vključujejo tudi v programe strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim delovnim načrtom šole.
10. člen
(strokovno izobraževanje ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje)
Šola za vsakega strokovnega delavca z letnim delovnim načrtom načrtuje med jesenskimi ali zimskimi počitnicami najmanj 2 dni, med poletnimi počitnicami pa najmanj 3 dni strokovnega izobraževanja ter nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.
Strokovno izobraževanje ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje se lahko načrtuje namesto med jesenskimi ali zimskimi počitnicami tudi na proste sobote.
VII. NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
11. člen
(roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja)
Nacionalno preverjanje znanja se izvede praviloma v mesecu maju.
Za učence 9. razreda, ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov v mesecu maju ne morejo udeležiti nacionalnega preverjanja znanja, se nacionalno preverjanje znanja izvede v naknadnem roku praviloma v mesecu juniju.
Učenci, ki se izobražujejo na domu, in odrasli opravljajo nacionalno preverjanje znanja v rokih iz prvega in drugega odstavka tega člena.
12. člen
(izvedba nacionalnega preverjanja ob koncu tretjega obdobja)
Ob dnevih, ko učenci 9. razreda opravljajo nacionalno preverjanje znanja, se zanje pouk po urniku ne izvaja.
VIII. RAZREDNI, PREDMETNI, POPRAVNI IZPITI IN OCENJEVANJE ZNANJA ZA UČENCE, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
13. člen
(roki za razredne, predmetne in popravne izpite)
Učenci opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite v mesecu juniju in avgustu tekočega šolskega leta, v katerem so obiskovali pouk oziroma v katerem so bili vpisani.
Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena učenci 9. razreda lahko opravljajo razredne, predmetne in popravne izpite do konca naslednjega šolskega leta v naknadnih rokih. Šola mora učencem omogočiti najmanj štiri naknadne izpitne roke. Te roke šola določi sama.
Za učence, ki se izobražujejo na domu, poteka ocenjevanje znanja v rokih iz prvega in drugega odstavka tega člena.
IX. OBVEŠČANJE O USPEHU UČENCEV TER O DOSEŽKIH PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA
14. člen
(obvestila med šolskim letom)
Obvestila o učnem uspehu učencev ob koncu posameznih ocenjevalnih obdobij se učencem razdelijo najkasneje v treh dneh po zaključku ocenjevalnega obdobja.
Obvestila o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu drugega obdobja se učencem 6. razreda razdelijo po preteku roka za vpogled in poizvedbo.
15. člen
(razdelitev izkazov in spričeval)
Ob zaključku pouka v šolskem letu šola razdeli:
– učencem osemletne osnovne šole izkaze o šolskem uspehu in spričevala o končanem razredu,
– učencem od 1. do 8. razreda devetletne osnovne šole spričevala,
– učencem 9. razreda zaključna spričevala.
Učencem, ki opravljajo popravne, razredne ali predmetne izpite, in učencem, ki jim je bila po ugovoru ocena izboljšana, se nova spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu oziroma po določitvi nove ocene.
Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti izkazov in spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 20. do 31. avgusta tekočega šolskega leta.
X. IZVAJANJE PRAVILNIKA
16. člen
(podrobnejša navodila o šolskem koledarju)
Minister, pristojen za šolstvo, za vsako šolsko leto posebej izda podrobnejša navodila o šolskem koledarju, in sicer glede:
1. razporeditve pouka, počitnic in pouka prostih dni, rokov za predmetne, razredne in popravne izpite ter datumov razdelitve izkazov in spričeval,
2. datumov izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli:
– preverjanja znanja ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja,
– objave tretjega predmeta za učence 9. razreda,
– posredovanja podatkov šol Državnemu izpitnemu centru o učencih, ki bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja,
– vpogleda v pisne naloge in možnosti poizvedbe.
3. datumov izdaje obvestil o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja za učence 6. razreda in zaključnih spričeval za učence 9. razreda osnovne šole.
Navodila iz prve točke prejšnjega odstavka minister izda najkasneje do konca meseca junija za naslednje šolsko leto, navodila iz druge in tretje točke pa najkasneje do konca septembra tekočega šolskega leta.
17. člen
(odstopanja)
Šola lahko v soglasju z ministrstvom odstopi od posameznih določb tega pravilnika, kadar je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih utemeljenih razlogov.
18. člen
(način in rok za izpolnitev izobraževalnega programa)
Če osnovna šola zaradi ukrepov iz prejšnjega člena v času, ki je določen za pouk, ne more izpolniti izobraževalnega programa, ga mora izpolniti na način in v roku, ki ga določi ministrstvo.
19. člen
(odrasli)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za odrasle oziroma šole in organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajajo program osnovne šole za izobraževanje odraslih.
XII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 44/01, 51/03 in 75/04), uporablja pa se še do začetka uporabe tega pravilnika.
21. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2005.
Št. 011-03-22/2005
Ljubljana, dne 9. junija 2005.
EVA 2005-3311-0016
Dr. Milan Zver l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti