Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2666. Uredba o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe, stran 6332.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje četrtega odstavka 102. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 35. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o upravljanju radijskih frekvenc za državne potrebe
1. člen
(vsebina in namen)
S to uredbo se ureja upravljanje radijskih frekvenc za državno uporabo in državno souporabo za potrebe varnosti, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zagotavlja enotno načrtovanje uporabe, dodeljevanje in koordinacija frekvenc za državne potrebe.
2. člen
(pojmi in njihov pomen)
(1) V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Radijske frekvence za državne potrebe so radijske frekvence, predvidene za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so s splošnim aktom iz 34. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) določene za državno uporabo in za državno souporabo ter jih upravlja in dodeljuje v skladu z drugim odstavkom 35. člena istega zakona pristojni državni organ, določen s to uredbo.
2. Radijske frekvence za državno uporabo so tiste radijske frekvence, ki se uporabljajo izključno za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. O njihovi dodelitvi odloča izključno pristojni državni organ, določen s to uredbo.
3. Radijske frekvence za državno souporabo so radijske frekvence, ki se lahko uporabljajo za potrebe varnosti in obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, o njihovi dodelitvi odloča državni organ, določen s to uredbo, po predhodni uskladitvi z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
4. Upravljanje z radijskimi frekvencami za državne potrebe obsega načrtovanje, koordinacijo in dodeljevanje radijskih frekvenc, vodenje evidenc o dodeljenih radijskih frekvencah, koordinacijo uporabe radijskih frekvenc z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, določanje in koordinacijo uporabe radijskih frekvenc z organi zveze Nato in njenimi članicami, organi EU in njenimi članicami ter drugimi državami na podlagi mednarodnih pogodb za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
5. Dovoljenje za uporabo radijske frekvence (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) je akt pristojnega državnega organa, določenega s to uredbo, s katerim se določa obseg in namen pravice uporabe določene radijske frekvence ali večih radijskih frekvenc oziroma uporaba radijskih frekvenc v določenem frekvenčnem območju.
6. Soglasje o razpoložljivosti radijske frekvence je akt pristojnega državnega organa, določenega s to uredbo, s katerim se za komunikacijske sisteme, ki uporabljajo radijske frekvence, izda soglasje za uporabo določenih radijskih frekvenc za državno uporabo in državno souporabo.
7. Uporabnik radijske frekvence je praviloma državni in drug organ ali služba, ki ji je izdano dovoljenje za uporabo radijske frekvence. Državni organ je uporabnik radijske frekvence tudi, če dodeljeno radijsko frekvenco uporablja organ, služba, enota ali sestava, ki je temu državnemu organu podrejena.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga imajo v zakonu o elektronskih komunikacijah, v splošnem aktu o načrtu uporabe radijskih frekvenc oziroma v predpisih o razporeditvi radijskih frekvenc.
3. člen
(upravljanje z radijskimi frekvencami)
(1) Upravljanje z radijskimi frekvencami izvaja v skladu z Zakonom o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). V ministrstvu naloge v zvezi z upravljanjem z radijskimi frekvencami za državne potrebe, opravlja notranja organizacijska enota, pristojna za elektronske komunikacije.
(2) Ministrstvo načrtuje, koordinira in skrbi za dodelitev radijskih frekvenc za potrebe obrambe, delovanje organov, služb, enot in drugih sestav, vključno s Slovensko vojsko, tudi izven območja Republike Slovenije, če z zakonom ali mednarodno pogodbo ni določeno drugače.
(3) Ministrstvo poleg nalog iz prejšnjih dveh odstavkov skupaj z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije zastopa tudi interese Republike Slovenije v zvezi z radijskimi frekvencami za državno uporabo in državno souporabo v državi ter uporabo radijskih frekvenc za potrebe varnosti, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami izven države.
(4) Državni organi so dolžni v skladu s svojimi pristojnostmi pravočasno načrtovati radijske frekvence za svoje potrebe, izvajati ukrepe za zmanjševanje nenamernega ali škodljivega motenja uporabnikov drugih radijskih frekvenc, uporabljati dodeljene radijske frekvence v skladu z dovoljenjem ter voditi evidenco o dodeljenih radijskih frekvencah.
(5) Pri upravljanju z radijskimi frekvencami se uporabljajo določbe zakona o elektronskih komunikacijah, mednarodne pogodbe na področju komunikacij oziroma postopki, standardi, usmeritve in odločitve mednarodnih organizacij na področju radijskih frekvenc za potrebe varnosti, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na podlagi mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila Republika Slovenija.
4. člen
(usklajevanje uporabe sistemov)
(1) Ministrstvo usklajuje uporabo radijskih frekvenc z ministrstvom, pristojnim za elektronske komunikacije, in Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije za sisteme, ki omogočajo delovanje telekomunikacijskih, radionavigacijskih in radiolokacijskih sistemov, ki se uporabljajo v državnih organih v Republiki Sloveniji oziroma v zvezi Nato, EU ali drugih državah v skladu z mednarodnimi pogodbami.
(2) Ministrstvo lahko za izvajanje nalog, določenih s to uredbo, izdaja navodila, določa postopke oziroma standarde, ki jih morajo upoštevati in izvajati na svoje stroške uporabniki radijskih frekvenc.
5. člen
(dodelitev radijske frekvence)
(1) Uporaba radijske frekvence je dovoljena na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo za določen čas, ki ne sme biti daljši od petih let.
(2) Državni organi, pristojni za varnost in obrambo države ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko zaprosijo za dodelitev radijske frekvence ali večih radijskih frekvenc v okviru radijskih frekvenc za državno uporabo in državno souporabo. Vloga za izdajo dovoljenja se vloži na obrazcu št. 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Ministrstvo odloči o izdaji dovoljenja ali zavrnitvi vloge najkasneje v 30 dneh od dneva vložitve vloge.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo dodelitev radijskih frekvenc za državno souporabo predhodno uskladi z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije. Ministrstvo mora v tem primeru odločiti o izdaji dovoljenja ali zavrnitvi vloge najkasneje v 45 dneh od dneva vložitve vloge.
(5) Ministrstvo zavrne z obrazložitvijo vlogo, če se vloga nanaša na dodelitev radijske frekvence, ki ni določena kot radijska frekvenca za državno uporabo ali državno souporabo, ali če jo vloži organ, ki ni pristojen za varnost in obrambo države ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vlogo za dodelitev radijske frekvence ministrstvo zavrne z obrazložitvijo tudi, če radijska frekvenca, na katero se vloga nanaša, ni razpoložljiva oziroma, če bi prišlo do motenja uporabe radijskih frekvenc pri drugih uporabnikih.
(6) Odločitev ministrstva o izdaji dovoljenja ali zavrnitvi vloge je dokončna.
(7) V nujnih primerih zaradi naravnih in drugih nesreč, obrambnih in varnostnih potreb se dovoljenje izda takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva vložitve vloge, ne glede na rok iz tretjega odstavka tega člena.
6. člen
(strokovna komisija)
(1) Ministrstvo izda dovoljenje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom prejšnjega člena po predhodnem mnenju strokovne komisije. Ministrstvo predhodno mnenje strokovne komisije lahko zahteva tudi v primerih dodelitve radijske frekvence v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena. Strokovna komisija obravnava po potrebi tudi druga vprašanja povezana z uporabo radijskih frekvenc za državne potrebe. Strokovna komisija daje tudi predhodno soglasje k navodilom, postopkom oziroma standardom iz drugega odstavka 4. člena te uredbe ter obravnava po potrebi druga vprašanja, povezana z uporabo radijskih frekvenc za državne potrebe.
(2) Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje Vlada Republike Slovenije, sestavljajo pa jo predstavniki Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za gospodarstvo, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Generalštaba Slovenske vojske, Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo. Strokovno komisijo vodi predstavnik ministrstva. Člani strokovne komisije morajo imeti pravico dostopa do tajnih podatkov v skladu s predpisi.
(3) Administrativno-tehnične pogoje za delo strokovne komisije zagotavlja ministrstvo.
7. člen
(odvzem oziroma sprememba dovoljenja)
(1) Če uporabnik radijske frekvence ne uporablja skladno z dovoljenjem, ministrstvo dovoljenje odvzame. Pred odvzemom dovoljenja mora ministrstvo uporabnika pisno opomniti.
(2) Zaradi izboljšanja uporabe radijskih frekvenc za državne potrebe ali zaradi preprečevanja nenamernega ali škodljivega motenja dodeljenih radijskih frekvenc oziroma zaradi uvajanja novih komunikacijskih sistemov, lahko ministrstvo začne postopek za spremembo že dodeljenih radijskih frekvenc. O tem mora obvestiti uporabnike teh radijskih frekvenc. O spremembi že dodeljenih radijskih frekvenc mora ministrstvo predhodno pridobiti mnenje strokovne komisije iz prejšnjega člena.
8. člen
(uvajanje novih komunikacijskih sistemov)
(1) Pred uvedbo novih komunikacijskih sistemov, ki uporabljajo radijske frekvence za državno uporabo ali državno souporabo, so državni organi dolžni pridobiti od ministrstva soglasje za dodelitev novih radijskih frekvenc za državno uporabo ali državno souporabo za delovanje teh sistemov. Državni organi morajo zaprositi ministrstvo za izdajo soglasja že pred nabavo novih komunikacijskih sistemov oziroma v postopku načrtovanja komunikacijskih sistemov. Vloga za pridobitev soglasja se vloži na obrazcu št. 2, ki je sestavni del te uredbe. Soglasja za dodelitev radijske frekvence ni potrebno pridobiti pred uvedbo novih komunikacijskih sistemov za tiste komunikacijske sisteme, ki bodo delovali na radijskih frekvencah ali frekvenčnem območju, ki je državnemu organu že dodeljeno oziroma ga uporablja v skladu s to uredbo.
(2) Ministrstvo je dolžno v 90 dneh od dneva vložitve pisne vloge iz prejšnjega odstavka izdati soglasje za določitev novih radijskih frekvenc za uvedbo novih komunikacijskih sistemov ali vlogo zavrniti z obrazložitvijo. Odločitev ministrstva je dokončna.
(3) Na obrazcu št. 2 iz prvega odstavka tega člena zaprosijo ministrstvo za dodelitev radijskih frekvenc za obrambne potrebe tudi poveljstva, vojaške enote in drugi organi zveze Nato, EU in drugih mednarodnih organizacij oziroma držav na podlagi mednarodnih pogodb.
9. člen
(evidence)
(1) Ministrstvo v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah vodi evidenco vseh načrtovanih in dodeljenih radijskih frekvenc na ozemlju Republike Slovenije za potrebe državnih organov, Slovenske vojske in drugih organov ter služb, gostujočih vojaških enot in potreb zveze Nato, EU in drugih mednarodnih organizacij na podlagi mednarodnih pogodb. Ministrstvo vodi tudi evidenco načrtovanih in dodeljenih radijskih frekvenc za potrebe državnih organov, Slovenske vojske in drugih uporabnikov za obrambne potrebe izven ozemlja Republike Slovenije z vsemi tehničnimi in uporabniškimi podatki.
(2) Uporabniki radijskih frekvenc morajo voditi evidence o njim dodeljenih radijskih frekvencah vključno z radijskimi frekvencami, ki jih uporabljajo, če jim je dodeljena uporaba radijskih frekvenc v določenem frekvenčnem območju.
(3) Ministrstvo vodi tudi evidenco izdanih soglasij za dodelitev novih radijskih frekvenc za državno uporabo ali državno souporabo pred nabavo oziroma v postopku načrtovanja uvedbe novih komunikacijskih sistemov.
(4) Vsak državni organ ima pravico dostopa do podatkov o njemu dodeljenih radijskih frekvencah. Dostop do podatkov o radijskih frekvencah, dodeljenih posameznim državnim organom, pa imajo samo tisti državni organi, ki imajo v skladu s predpisi izkazan interes.
10. člen
(odprava motenj radijskih frekvenc)
(1) Zaradi zmanjšanja nenamernega motenja pri uporabi dodeljenih radijskih frekvenc, ministrstvo lahko organizira tehnični nadzorni sistem in izvajanje tehničnega nadzora usklajuje z državnimi organi, ki v skladu s svojimi pristojnostmi nadzorujejo uporabo radijskih frekvenc, ki so jim dodeljene v uporabo, ter Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
(2) Odpravo nenamernega motenja radijskih frekvenc uporabniki med seboj rešujejo sporazumno ali v okviru strokovne komisije iz 6. člena te uredbe.
(3) V primeru nedovoljene uporabe radijskih frekvenc ministrstvo poleg ukrepov, določenih s to uredbo in drugimi predpisi, nedovoljeno uporabo radijskih frekvenc prijavi Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije ali Inšpektoratu Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto oziroma pristojnemu prekrškovnemu organu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(veljavnost dovoljenj za uporabo frekvenc)
(1) Radijske frekvence za državno uporabo in državno souporabo, za katere so bila izdana dovoljenja po predpisih pred uveljavitvijo te uredbe Ministrstvu za obrambo, Generalštabu Slovenske vojske, Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, državni organi, katerim so bile radijske frekvence dodeljene, uporabljajo tudi po uveljavitvi te uredbe. To velja tudi za uporabo določenih frekvenčnih območij, ki so jih uporabljali pred uveljavitvijo te uredbe.
(2) Državni organi, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku in so jim bile dodeljene radijske frekvence za državno uporabo in državno souporabo pred uveljavitvijo te uredbe za določen čas, uporabljajo te frekvence do izteka rokov, določenih z akti o dodelitvi, vendar ne dalj kot do 1. januarja 2008.
(3) Državni organi iz prvega in prejšnjega odstavka so dolžni v treh mesecih od uveljavitve te uredbe sporočiti ministrstvu podatke o dodeljenih radijskih frekvencah za državno uporabo in državno souporabo.
12. člen
(veljavnost dovoljenj za uporabo sistemov)
Akti, izdani pred uveljavitvijo te uredbe, s katerimi se je v skladu s predpisi izdalo dovoljenje ali soglasje za uporabo komunikacijskih sistemov, ki delujejo na radijskih frekvencah za državno uporabo ali državno souporabo, ostanejo v veljavi.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2005/7
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2004-1911-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti