Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2636. Pravilnik o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila, stran 5960.

Na podlagi 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila MK (Uradni list RS, št. 42/04) je Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev dne 15. 3. 2005 potrdil in sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila
Vsebina pravilnika
1. člen
Ta pravilnik določa denarni vir, namen, kategorije, vrste ter višine štipendij, izvajalca razdeljevanja štipendij, razpis in prijavni postopek, potek in merila izbire in pritožbeni postopek ter končne določbe.
Vir sredstev
2. člen
Sredstva za knjižnično nadomestilo in za njegovo izvajanje v štipendijski obliki v celoti zagotovi Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljevanju: Ministrstvo).
3. člen
V skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila Ministrstva pripada štipendijski obliki izvajanja knjižničnega nadomestila 50% vseh sredstev, do katerih so po navedenem pravilniku upravičeni avtorji izvirnih monografskih publikacij.
4. člen
Za leto 2004 avtorjem izvirnih monografskih publikacij po štipendijski obliki izvajanja knjižničnega nadomestila pripada 48.000.000 SIT. Za leti 2005 in 2006 je za to obliko izvajanja knjižničnega nadomestila, za vsako od navedenih let posebej, predvidenih (okvirni znesek) 48.000.000 SIT.
5. člen
Ministrstvo za vsako leto posebej izvajalcu zagotovi sredstva v roku, ki ga določa Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila.
6. člen
Izvajalec bo vsako leto upravičencem razdelil sredstva v skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila.
Namen
7. člen
Namen razdeljevanja štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila je vzpodbujanje izvirne in vrhunske ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki imajo stalno bivališče v Republiki Sloveniji ali ustvarjajo v slovenščini.
Štipendiranje je razumljeno kot kulturno-politični ukrep v podporo vrhunske izvirne slovenske ustvarjalnosti.
Izvirne monografske publikacije, ki so predmet tega pravilnika, so leposlovna dela in dela, ki obravnavajo leposlovje.
Upravičenci
8. člen
Štipendije so oblika podpore izvirne ustvarjalnosti perspektivnih in uveljavljenih ustvarjalcev.
Upravičenci do štipendij iz tega vira in po tem pravilniku so avtorji izvirnih monografskih publikacij leposlovnih del in del, ki obravnavajo leposlovje.
V kategorijo uveljavljeni ustvarjalci sodijo avtorji z vsaj eno ali več samostojnimi izvirnimi monografskimi publikacijami v knjižnični izposoji.
V kategoriji uveljavljeni ustvarjalec lahko delovno štipendijo dobijo zgolj prijavitelji s statusom samozaposlenega v kulturi, za raziskovalno in izobraževalno štipendijo pa lahko kandidirajo tudi ostali upravičenci.
V kategorijo perspektivni ustvarjalci sodijo avtorji stari do 35 let in avtorji, ki nimajo več kot dve izvirni monografski publikaciji v knjižnični izposoji.
9. člen
Z delovnimi štipendijami se prednostno podpirajo tisti avtorji, ki nimajo pravice do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila oziroma so iz tega naslova deležni le manjših izplačil, a pomembno prispevajo k razvoju slovenske kulture.
Avtorji, ki bodo v istem obdobju prejemali kakšno drugo, sorodno vrsto štipendije (npr. štipendijo ministrstva), v tem obdobju ne bodo imeli pravice tudi do štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila.
10. člen
Članstvo v DSP ter v kakršni koli sorodni asociaciji ali instituciji doma ali v tujini ni odločilno za pridobitev štipendije.
Kategorije in vrste štipendij
11. člen
Štipendije je mogoče dobiti v kategoriji:
– uveljavljeni ustvarjalec,
– perspektivni ustvarjalec.
12. člen
DSP bo upravičencem podeljevalo tri vrste štipendij v kategoriji uveljavljeni ustvarjalec in tri vrste štipendij v kategoriji perspektivni ustvarjalec, in sicer:
– raziskovalne,
– izobraževalne,
– delovne.
V ustvarjalni proces sodijo delovni načrt, zbiranje gradiva, proučevanje zastavljene tematike in pisanje načrtovanega dela.
13. člen
(za kategorijo uveljavljeni ustvarjalec)
Raziskovalno štipendijo upravičenec lahko dobi vsako leto.
Izobraževalno štipendijo upravičenec lahko dobi vsaki dve leti.
Delovno štipendijo upravičenec lahko dobi vsaka tri leta.
14. člen
(za kategorijo perspektivni ustvarjalec)
Raziskovalno štipendijo lahko upravičenec dobi trikrat.
Izobraževalno štipendijo lahko upravičenec dobi dvakrat.
Delovno štipendijo lahko upravičenec dobi enkrat.
15. člen
Vse omenjene kategorije in vrste štipendij se bodo delile v skladu s sprejetim točkovnikom DSP.
Število, vrsta in višina štipendij po posameznih kategorijah
16. člen
(kategorija uveljavljeni ustvarjalec)
Raziskovalno štipendijo je mogoče dobiti vsako leto. K vlogi zanjo je treba predložiti tudi osnutek načrtovanega dela ter s tem osnutkom usklajen načrt in smoter raziskovanja. Višina raziskovalne štipendije je 589.000 SIT bruto. Za razdelitev upravičencem je letno na voljo 10 raziskovalnih štipendij.
17. člen
(kategorija uveljavljeni ustvarjalec)
Izobraževalno štipendijo je mogoče dobiti vsako drugo leto. K vlogi zanjo je treba priložiti tudi osnutek načrtovanega dela ter s tem osnutkom usklajen načrt izobraževanja. Višina izobraževalne štipendije je 1.177.000 SIT bruto. Za razdelitev upravičencem je letno na voljo 7 izobraževalnih štipendij.
18. člen
(kategorija uveljavljeni ustvarjalec)
Delovno štipendijo je mogoče dobiti vsako tretje leto. K vlogi zanjo je treba priložiti tudi podrobnejši delovni osnutek načrtovanega dela in odločbo o statusu samozaposlenega na področju kulture. Višina delovne štipendije je 2.353.000 SIT bruto. Za razdelitev upravičencem je letno na voljo 7 delovnih štipendij.
19. člen
(kategorija perspektivni ustvarjalec)
Raziskovalno štipendijo je mogoče dobiti trikrat – v treh različnih letih po eno.
K vlogi zanjo je treba priložiti tudi osnutek načrtovanega dela ter s tem osnutkom usklajen načrt raziskovanja. Višina raziskovalne štipendije je 589.000 SIT bruto. Za razdelitev upravičencem je letno na voljo 6 raziskovalnih štipendij.
20. člen
(kategorija perspektivni ustvarjalec)
Izobraževalno štipendijo je mogoče dobiti dvakrat – v dveh različnih letih po eno. K vlogi zanjo je treba priložiti tudi osnutek načrtovanega dela ter s tem osnutkom usklajen načrt izobraževanja. Višina izobraževalne štipendije je 1.177.000 SIT bruto. Za razdelitev upravičencem so letno na voljo 4 izobraževalne štipendije.
21. člen
(kategorija perspektivni ustvarjalec)
Delovno štipendijo je mogoče dobiti enkrat. K vlogi zanjo je treba priložiti tudi podrobnejši osnutek načrtovanega dela. Višina delovne štipendije je 2.000.000 SIT bruto. Za razdelitev upravičencem so letno na voljo 3 delovne štipendije.
Izvajalec razdeljevanja štipendij
22. člen
Izvajalec razdeljevanja štipendij je DSP.
23. člen
Predvideni stroški izvedbe: ocena stroškov administrativnega dela, dela strokovne komisije, stroškov računovodskih storitev ter ostali stroški znašajo predvidoma 3.158.000 SIT, kar je približno 6,5% od skupne vsote za štipendijski del knjižničnega nadomestila, ki pripada avtorjem monografskih publikacij.
24. člen
Upravni odbor DSP imenuje strokovno komisijo za dodeljevanje štipendij, ki ima praviloma pet članov. Komisija sklepa veljavno, če so na seji komisije prisotni najmanj trije člani.
Člani komisije so lahko ugledni ustvarjalci in poznavalci slovenske izvirne leposlovne ustvarjalnosti. Komisija je imenovana za rok dveh let.
V komisiji morata biti zastopana oba spola. Vloge mora oceniti enako število članov komisije.
25. člen
Za izvajanje razdeljevanja štipendij sta zadolžena tudi redna strokovna služba DSP in računovodstvo DSP.
Razpis
26. člen
Upravni odbor DSP objavi razpis za dodelitev raziskovalnih, izobraževalnih in delovnih štipendij praviloma do 1. julija v tekočem letu, če so za to zagotovljeni finančni viri s strani ministrstva. Razpisni rok je 30 dni.
27. člen
Javni razpis za štipendije DSP objavi na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu RS. Obvestilo o razpisu objavi v javnih občilih, svoje člane pa o razpisu obvesti tudi po pošti.
Pri izvedbi razpisa DSP upošteva poleg 56. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila MK (Uradni list RS, št. 42/04) ter Pravilnik in Točkovnik DSP.
28. člen
V razpisni dokumentaciji DSP navede kategorije in višine štipendij, za katere je možno kandidirati.
Strokovna komisija pri svojem izboru upošteva pravočasno prispele in popolne vloge na letni razpis DSP, ki so v skladu s 56. členom Zakona o knjižničarstvu, s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila Ministrstva in s Pravilnikom o dodeljevanju štipendij iz knjižničnega nadomestila DSP.
29. člen
Prijavitelj lahko na razpisu kandidira le za eno vrsto štipendij.
30. člen
Prijavitelj za kategorijo uveljavljeni ustvarjalec mora k vlogi obvezno priložiti:
– kratek življenjepis z datumom rojstva in navedbo stalnega bivališča,
– seznam izdanih samostojnih knjižnih del,
– fotokopije avtorskih recenzij in kritik za zadnjih 5 let (6) in za daljše obdobje (10),
– dokazilo o številu knjižničnih izposoj oziroma višini denarnega prispevka za knjižnično izposojo svojih del v preteklem letu ali izjavo, da do teh sredstev zaradi spodnjega praga, ki je določen s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila, ni upravičen,
– fotokopije publicističnih člankov o avtorju in njegovem delu v zadnjih 5 letih,
– fotokopije doseženih znanstvenih referenc,
– seznam revialnih prevodov v zadnjih 5 letih,
– seznam uvrstitev v domače in tuje knjižne antologije z več avtorji,
– seznam prevedenih samostojnih knjig in tujih založb, ki so jih izdale,
– seznam nastopov na referenčnih branjih v mednarodnem prostoru v zadnjih 5 letih,
– seznam domačih in tujih nagrad ožjega pomena,
– seznam domačih in tujih nagrad nacionalnega pomena,
– koncept predlaganega dela, raziskave ali izobraževanja, ki je predmet vloge prijavitelja na razpis DSP,
– kopijo odločbe o vpisu v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture – samo za delovno štipendijo v kategoriji uveljavljeni ustvarjalec.
Prijavitelj za kategorijo perspektivni ustvarjalec mora k vlogi obvezno priložiti:
– kratek življenjepis z datumom rojstva in navedbo stalnega bivališča,
– seznam izdanih samostojnih knjižnih del,
– fotokopije avtorskih recenzij in kritik za zadnja 3 leta in za daljše obdobje,
– fotokopije publicističnih člankov o avtorju in njegovem delu v zadnjih 3 letih,
– fotokopije doseženih znanstvenih referenc,
– seznam revialnih prevodov v zadnjih 3 letih,
– dokazilo o številu knjižničnih izposoj oziroma višini denarnega prispevka za knjižnično izposojo svojih del v preteklem letu ali izjavo, da do teh sredstev zaradi spodnjega praga, ki je določen s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila, ni upravičen,
– seznam uvrstitev v domače in tuje knjižne antologije z več avtorji,
– seznam prevedenih samostojnih knjig in tujih založb, ki so jih izdale,
– seznam nastopov na referenčnih branjih v mednarodnem prostoru v zadnjih 3 letih,
– seznam domačih in tujih nagrad ožjega pomena,
– seznam domačih in tujih nagrad nacionalnega pomena,
– priporočilo stanovskega društva in dveh uveljavljenih avtorjev,
– koncept predlaganega dela, raziskave ali izobraževanja, ki je predmet vloge prijavitelja na razpis DSP.
31. člen
Prijava mora biti oddana v zahtevanem roku, na čitljivo in pravilno izpolnjenem obrazcu DSP (obrazec bo na voljo v pisarni DSP in na spletni strani DSP) ter z vsemi v razpisu zahtevanimi prilogami in dokazili.
32. člen
Dopolnjevanje vlog po izteku razpisnega roka ni dovoljeno.
Potek in merila izbire
33. člen
Komisija, ki jo imenuje upravni odbor DSP, na svojem prvem sestanku izmed članov komisije izvoli predsednika komisije.
34. člen
Strokovna služba DSP sprejema in pregledno razvrsti vloge glede na vrste zaprošenih štipendij. Strokovna služba DSP vodi zapisnik dela komisije in izvaja vsa potrebna administrativna dela.
35. člen
Za vsako veljavno vlogo vsak član komisije opravi točkovanje v skladu s sprejetim točkovnikom DSP, ki je del razpisne dokumentacije. Ko člani ocenijo vse vloge, za vsako vlogo seštejejo točke, skupno vsoto zbranih točk delijo s številom članov komisije in rezultat vpišejo v ocenjevalni list kot končno oceno kandidature.
Na osnovi zbranih točk na ocenjevalnih listih komisija določi vrstni red prispelih prijav za posamezne vrste štipendij.
36. člen
Kadar glede na število razpisanih štipendij v posameznih kategorijah premalo vlog dosega s točkovnikom zahtevano višino točk, lahko komisija zniža kriterije, in sicer:
– za delovne štipendije za največ 10 točk,
– za izobraževalne štipendije za največ 5 točk,
– za raziskovalne štipendije za največ 3 točke.
Če tudi po znižanju kriterijev s točkovnikom določenega števila štipendij v posameznih kategorijah ni mogoče razdeliti, se sredstva iz ene kategorije štipendij lahko prenesejo v drugo, pri čemer komisija ne sme spreminjati višine štipendij v posamezni kategoriji, ampak po pridobitvi soglasja upravnega odbora DSP le njihovo razporeditev v številu.
37. člen
Po končanem postopku izbiranja prejemnikov štipendij predsednik komisije skupaj s strokovno službo DSP skladno z rezultati izbora pripravi obvestilo o predlaganem razrezu sredstev, ki sme vsebovati predloge za razdelitev štipendij do skupne višine 90% od vseh razpisanih sredstev. Okoli 10% z razpisom predvidenih sredstev ostane še nerazporejenih.
Obvestilo o predlaganem razrezu sredstev vsebuje vrstni red po številu zbranih točk razvrščenih prijav ter predlog za prejemnike štipendij po posameznih kategorijah.
Predsednik komisije ob tem za Upravni odbor DSP pripravi tudi poročilo, ki vsebuje kratek povzetek dela komisije, število in seznam prispelih prijav, število in seznam neveljavnih prijav, vrstni red po številu zbranih točk razvrščenih prijav ter predlog za prejemnike štipendij po posameznih kategorijah. Če je komisija morala znižati kriterije in prerazporejati sredstva, mora predsednik komisije v svojem poročilu podati pojasnilo tudi o tem. Administrativno pomoč zagotovi strokovna služba DSP.
38. člen
Upravni odbor DSP z obvestilom o predlaganem razrezu sredstev pisno obvesti prijavitelje o predlaganem razrezu sredstev. Prijavitelji imajo možnost vložiti pritožbo na odločitev komisije v 8 dneh od prejema obvestila s strani DSP.
Pritožba je možna na zavržbo, na zavrnitev vloge, na očitno proceduralno ali tehnično-izvedbeno napako ali na vsebinsko oceno prijave s strani komisije. Pritožbe iz drugih razlogov in prepozno vložene pritožbe se zavržejo.
Pritožbeni postopek
39. člen
Pravočasno prispele pritožbe na DSP obravnava strokovna razpisna komisija na svoji seji, kjer presoja pritožne argumente in ponovno presodi vloge pritožiteljev. O prispelih pritožbah se komisija izjasni in obrazloži svoje strokovne argumente za vsak primer posebej. Strokovna služba DSP vodi zapisnik, katerega podpiše predsednik strokovne razpisne komisije.
S prispelimi ugovori in zapisnikom seje se seznanijo tudi člani nadzornega odbora DSP.
DSP nato skliče posebno sejo nadzornega odbora DSP, kamor je lahko vabljen tudi predsednik strokovne razpisne komisije, da dodatno pojasni stališča komisije o prejetih ugovorih.
Nadzorni odbor nato samostojno razsodi o upravičenosti ali neupravičenosti prejetih pritožb.
Kadar nadzorni odbor DSP presodi, da je pritožba upravičena, pritožbi ugodi, sicer pritožbo zavrne.
40. člen
V primeru ugoditve eni ali več pritožbam nadzorni odbor predlaga upravnemu odboru, da razporedi sredstva za ugodno rešene pritožbe iz še nerazporejenih 10% razpisanih sredstev skladno s kategorijo prijav in s tem pravilnikom. Preostala sredstva iz te mase sredstev nato upravni odbor razporedi prijaviteljem skladno z dodeljenimi točkami s seznama strokovne razpisne komisije – do porabe razpisanih sredstev.
Enako ravna upravni odbor z maso 10% nerazporejenih razpisnih sredstev tudi tedaj, ko nadzorni odbor ne ugodi nobeni od pritožb.
Če ugodno rešeni ugovori s sklepom s strani nadzornega odbora DSP predstavljajo večjo finančno maso od še nerazporejenih 10% razpisnih sredstev, nadzorni odbor s sklepom napoti strokovno komisijo, da mora skladno s sklepom nadzornega odbora ponovno prerazporediti sredstva v dotičnih kategorijah razpisa.
41. člen
Tako pridobljene končne rezultate razpisa potrdi Upravni odbor s sklepom.
Rezultati razpisa postanejo uradni s sklepom Upravnega odbora DSP.
Do izteka pritožbenega roka ali do zaključka pritožbenega postopka so rezultati razpisa neuradni.
Uradne rezultate DSP javno objavi na svoji spletni strani.
Končne določbe
42. člen
Prejemnik katerekoli štipendije mora najkasneje v roku 12 mesecev od podpisa pogodbe za štipendiranje na DSP podati pisno poročilo o doseženih rezultatih štipendiranja.
Postopke strokovne službe DSP, komisije in računovodstva nadzoruje upravni odbor DSP. Pritožbene postopke vodi in nadzoruje nadzorni odbor DSP. Upravni in nadzorni odbor o izvedbi razpisa poročata občnemu zboru DSP.
43. člen
Pravilnik velja tri leta od sprejema na seji UO DSP. O morebitnih korekcijah in dopolnitvah sklepa upravni odbor. Upravni odbor po izteku triletnega obdobja ta pravilnik ponovno potrdi ali sprejme novega.
44. člen
Ta pravilnik je javna listina DSP, ki jo v pisarni DSP lahko dobi vsak član DSP in vsak upravičenec do sredstev iz vira knjižničnega nadomestila.
45. člen
Obvezni prilogi tega pravilnika sta Točkovnik DSP in Ocenjevalni list DSP.
Ljubljana, dne 15. marca 2005.
Predsednik
Društva slovenskih pisateljev
Vlado Žabot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti