Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005

Kazalo

1243. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj, stran 3323.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 - ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 - ZSOVA, 119/00, 30/01 - ZODPM-C, 52/02 - ZDU-1 in 123/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj (Uradni list RS, št. 135/03) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Svet sestavljajo:
– minister, pristojen za regionalni razvoj,
– minister, pristojen za okolje in prostor,
– minister, pristojen za gospodarstvo,
– minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve,
– minister, pristojen za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– direktor Urada Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije,
– predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,
– predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije obrtnih dejavnosti,
– predstavnik KNSS – neodvisnosti, konfederacije novih sindikatov Slovenije,
– predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
– predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
– predstavnik Konfederacije sindikatov ‘90 Slovenije,
– predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU),
– sedem predstavnikov nevladnih organizacij na predlog Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), in sicer po dva za področje okoljskega, socialnega in gospodarskega razvoja ter eden za področje zagotavljanja enakosti med spoloma, pri čemer morajo biti s temi predstavniki zastopani tudi interesi Sveta društvenih organizacij Slovenije in Združenja slovenskih ustanov,
– predstavnik Skupnosti občin Slovenije (SOS),
– predstavnik Združenja občin Slovenije (ZOS),
– predstavnik Združenja regionalnih razvojnih agencij,
– predstavnik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,
– predstavnik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti,
– predstavnik Zveze Romov Slovenije,
– predstavnik Slovenske gospodarske zveze (SGZ), Celovec, Avstrija,
– predstavnik Slovenskega gospodarskega združenja, Gorica, Italija.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Ministre, člane sveta, v primeru odsotnosti ali zadržanosti na sejah sveta nadomeščajo državni sekretarji, direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj njegov namestnik, ostale člane sveta pa pisno pooblaščeni namestniki.«
3. člen
V 8. členu se besedilo »minister za okolje, prostor in energijo« nadomesti z besedilom »minister za okolje in prostor«.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo vsebinskih nalog. Sekretariat vodi sekretar sveta, ki ga imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj. Po enega člana sekretariata in njegovega namestnika določijo:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za zunanje zadeve,
– Ministrstvo za finance,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za kulturo,
– Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
– Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve in
– Urad Vlade Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.«
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10a. člen, ki se glasi:
»10a. člen
Sekretar sveta opravlja naslednje naloge:
– sklicuje in vodi delo sekretariata,
– daje predsedniku sveta pobude za obravnavo aktualnih vprašanj in problemov, pomembnih za uveljavljanje načel in politike trajnostnega razvoja,
– po pooblastilu predsednika sveta pomaga predsedniku sveta pri opravljanju njegovih nalog.«
6. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Materialne in tehnične pogoje za delovanje sveta in sekretariata zagotavlja Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.«
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2005/8
Ljubljana, dne 24. marca 2005.
EVA 2005-1536-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti