Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005

Kazalo

1110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 3086.

Na podlagi devetega odstavka 59. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 52/02 – ZDU-1, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 27/03) se v 3. členu v tretjem odstavku besedilo četrte alinee spremeni tako, da se glasi:
»zaradi zmanjšane ali spremenjene pridelave in pričakovanega dobička.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »treh let« nadomesti z besedilom »enega leta«.
3. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost večletnih rastlin se izračuna tako, da se vrednost nasada deli s številom rastlin na hektar.
Vrednost nasada se preračuna iz skupne napravne vrednosti enega hektarja nasada, predvidene življenjske dobe nasada, kakovosti in starosti nasada v času uničenja.
Če je nasad uničen pred obiranjem, se upošteva neamortizirana skupna napravna vrednost nasada in vrednost pridelka v letu uničenja ter izpad dohodka v naslednjih dveh letih, ki sledijo letu uničenja. Če je nasad uničen po obiranju, se upošteva neamortizirana skupna napravna vrednost nasada in izpad dohodka v naslednjih dveh letih, ki sledijo letu uničenja.
Vrednost pridelka v letu uničenja se določi na podlagi odkupnih cen po podatkih SURS ali na podlagi njihovih veleprodajnih cen za pridelke enake kakovosti, zmanjšanih za trgovsko maržo, če gre za neposredno prodajo pri pridelovalcih, in za stroške pridelave, ki zaradi uničenja niso nastali.
Izpad dohodka v naslednjih dveh letih po uničenju se v celoti upošteva le, če starost nasada ne presega povprečne amortizacijske dobe nasada za več kot 30% glede na vrsto rastlin, oziroma se v primeru, da jo presega za več kot 30%, prizna le polovični izpad dohodka.«.
5. člen
Postopki odmerjanja odškodnin, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se v delu, ki se nanaša na določbe tega pravilnika, nadaljujejo v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-122/2003-4
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2311-0096
Ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost