Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2005 z dne 10. 3. 2005

Kazalo

770. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A), stran 1833.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih
(ZJU-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24 februarja 2005.
Št. 001-22-10/05
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O JAVNIH USLUŽBENCIH (ZJU-A)
1. člen
V petem odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) se za besedilom »predstojnika vladne službe« doda besedilo », generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva«, črta pa se besedilo »v prvih treh mesecih od nastopa funkcije funkcionarja, pristojnega za imenovanje oziroma predlaganje imenovanja.«.
Na koncu osmega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Predstojnik lahko v soglasju z uradnikom iz tega odstavka namesto pravice do odpravnine uradniku zagotovi delovno mesto v istem ali drugem organu, na katerem se delo opravlja v nazivu iste stopnje, kot se opravlja delo na položaju, s katerega je bil uradnik razrešen.«.
2. člen
V prvem odstavku 193. člena se v drugem stavku besedilo »v dveh letih« nadomesti z besedilom »v treh letih«. Doda se nov tretji stavek, ki se glasi: »Šteje se, da izpolnjujejo pogoj glede strokovnega izpita po tem zakonu uradniki, ki jim na dan, ko se začne uporabljati ta zakon, do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, manjka manj kot tri leta delovne dobe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Določba drugega odstavka 1. člena tega zakona se ne uporablja za uradnike, ki so na položajih ob uveljavitvi tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/98-20/20
Ljubljana, dne 24. februarja 2005.
EPA 103-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti