Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

1. Popravek Uradnega prečiščenega besedila Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1), stran 1106.

V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1), ki ga je Državni zbor Republike Slovenije potrdil na seji dne 17. junija 2004 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/04 z dne 21. septembra 2004, so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, zato je Državni zbor Republike Slovenije ob smiselni uporabi 153. člena Poslovnika državnega zbora na seji dne 26. januarja 2005 potrdil
P O P R A V E K
Uradnega prečiščenega besedila Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1)
I. V Uradnem prečiščenem besedilu Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) se uvodni del pravilno glasi:
»Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. junija 2004 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o graditvi objektov, ki obsega:
– Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02 z dne 18. 12. 2002),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04 z dne 22. 4. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu – ZVZP-A (Uradni list RS, št. 45/04 z dne 29. 4. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov – ZGO-1A (Uradni list RS, št. 47/04 z dne 30. 4. 2004),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi – ZCS-1A (Uradni list RS, št. 57/04 z dne 27. 5. 2004) in
– Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 238. člena Zakona o graditvi objektov v neskladju z ustavo, št. U-I-1/03-15 (Uradni list RS, št. 62/04 z dne 7. 6. 2004).«.
 
II. 55. člen se pravilno glasi:
»55. člen (upoštevan ZVO-1)
(izjeme glede objektov državnega pomena in objektov z vplivi na okolje)
(1) Za objekt državnega pomena, ki naj bi se gradil na območju, ki se ureja s prostorskim redom, investitorju zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja ni potrebno priložiti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če zahteva določitev smernic za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V takšnem primeru je treba zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti samo lokacijsko informacijo in idejni projekt.
(2) V primeru vložitve zahteve za določitev smernic iz prejšnjega odstavka pristojni upravni organ za gradbene zadeve razpiše obravnavo, na katero povabi pristojne soglasodajalce in občino, na katere območju leži zemljišče, ki je predmet gradbenega dovoljenja, nato pa na podlagi njihovih pogojev določi spisek pristojnih soglasodajalcev, opredeli projektne pogoje, hkrati pa določi rok za dopolnitev vloge, v katerem mora investitor predložiti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami.
(3) V primeru vložitve zahteve za določitev smernic za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se šteje, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna šele z dnem predložitve projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisanimi sestavinami.«.
 
III. 64. člen se pravilno glasi:
»64. člen (upoštevan ZVO-1)
(zahteva za vključitev v postopek)
(1) Če kdo med postopkom zahteva vključitev v postopek in dokazuje, da je vplivno območje v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je pristojni upravni organ za gradbene zadeve določil stranke v postopku, prikazano napačno, mora za svoje trditve predložiti dokaz.
(2) Z zahtevo za vključitev v postopek iz prejšnjega odstavka se seznani samo investitor.
(3) V primeru, da se v nadaljevanju postopka ugotovi, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno in se zato osebo, ki je dokazovala, da je vplivno območje v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno, vključi v postopek, gredo vsi stroški, ki so nastali v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja in stroški postopka, v breme investitorja. Če pa se ugotovi, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano pravilno, gredo vsi stroški, ki so nastali v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja in stroški postopka, v breme osebe, ki je zahtevala vključitev v postopek.
(4) Zahtevo za vključitev v postopek lahko poda tudi oseba, katere služnost še ni vpisana v zemljiško knjigo, če kot dokaz predloži notarsko overjeno listino, ki izkazuje njeno imetništvo te pravice.«.
 
IV. 70. člen se pravilno glasi:
70. člen (upoštevan ZVO-1)
(pravna sredstva)
(1) Zoper odločbo, ki jo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve iz drugega odstavka 24. člena tega zakona, je dovoljena pritožba in sicer v osmih dneh po njeni vročitvi.
(2) Če se vse stranke po vročitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve odpovejo pravici do pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega spora, postane odločba takoj pravnomočna.
(3) Če se vlaga pritožba ali predlaga obnova postopka iz razloga, ker pritožniku ni bila dana možnost udeležbe v postopku kot stranskemu udeležencu, ker takšna oseba meni, da je vplivno območje objekta prikazano napačno, je treba pritožbi oziroma predlogu za obnovo postopka najpozneje v 15 dneh po vloženi vlogi pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno.
(4) Če se vlaga pritožba ali predlaga obnova postopka iz razloga, ker pritožniku ni bila dana možnost udeležbe v postopku kot stranskemu udeležencu, ker takšna oseba meni, da je predvidena gradnja v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, je treba pritožbi oziroma predlogu za obnovo postopka najpozneje v 15 dneh po vloženi vlogi pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena gradnja v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom. Takšno mnenje lahko izdela pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za prostorskega načrtovalca.
(5) V primeru, če pritožnik uspe, mu je investitor dolžan povrniti vse stroške, ki jih je imel v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja.«.
 
V. Na koncu 195. člena se doda opomba, ki se glasi:
»(Opomba: člen preneha veljati v delu, ki se nanaša na železnice, glej ZVZP-A).«
 
VI. 32. točka 206. člena se pravilno glasi:
»32. soglasje na podlagi 14. točke 10. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02-ZDU-1 in 57/04) za posege v prostor oziroma za gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo objektov na območjih prostih con in prostih skladišč in na mejnih prehodih;«.
 
VII. Na koncu prvega odstavka 238. člena se doda opomba, ki se glasi:
»(Opomba: glede odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov po takrat veljavnih predpisih, glej tudi odločbo US, št. U-I-1/03-15).«
Št. 321-10/90-4/86
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 62-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti