Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5088. Pravilnik o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil, stran 12519.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in prvega odstavka 8. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o splošnem označevanju predpakiranih živil
1. člen
V Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04 – popr., 43/05, 64/05 – popr. in 83/05) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa splošno označevanje predpakiranih živil, ki so v prometu namenjena za prodajo končnemu potrošniku in za oskrbo obratov javne prehrane, v skladu z Direktivo 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 109 z dne 6. 5. 2000, str. 29), Direktivo Komisije 87/250/EGS z dne 15. aprila 1987 o navajanju volumenskega deleža alkohola pri označevanju alkoholnih pijač za prodajo končnim potrošnikom (UL L št. 113 z dne 30. 4. 1987, str. 57), Direktivo Sveta 89/396/EGS z dne 14. junija 1989 o označbah ali znakih za identifikacijo serije, v katero spada živilo, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 92/11/EGS (UL L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 21), Direktivo Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 96/21/ES (UL L št. 300 z dne 23. 11. 1994, str. 13), Direktivo Komisije 1999/10/ES z dne 8. marca 1999 o odstopanjih od določb člena 7 Direktive Sveta 79/112/EGS v zvezi z označevanjem živil (UL L št. 69 z dne 16. 3. 1999, str. 22), Direktivo Komisije 2002/67/ES z dne 18. julija 2002 o označevanju živil, ki vsebujejo kinin in kofein (UL L št. 191 z dne 19. 7. 2002, str. 20), in Direktivo Komisije 2005/26/ES z dne 21. marca 2005 o določitvi seznama živilskih sestavin ali snovi, začasno izključenih iz Priloge IIIa Direktive 2000/13/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/63/ES (UL L št. 75 z dne 22. 3. 2005, str. 33).«.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo točke a) spremeni tako, da se glasi:
»a) je sestava sestavljene sestavine opredeljena v veljavnih predpisih Skupnosti in predstavlja manj kot 2% končnega proizvoda, razen v primeru aditivov, ki imajo v živilu kakršenkoli tehnološki učinek;«.
3. člen
V 38. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Za izdelke iz sestavin, ki so navedeni v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika, se ne uporabljajo prvi, drugi in tretji odstavek tega člena.«.
Črta se peti odstavek.
4. člen
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Določba četrtega odstavka 38. člena tega pravilnika se uporablja do 25. novembra 2007.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
5. člen
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-29/2005
Ljubljana, dne 28. novembra 2005
EVA 2005-2311-0251
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
  PRILOGA 6
+---------------+--------------------------------------------------+
|SESTAVINE   |ZAČASNO IZKLJUČENI IZDELKI IZ NAVEDENIH SESTAVIN |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Žita, ki    |– Glukozni sirupi na osnovi pšenice, vključno z  |
|vsebujejo   |dekstrozo in proizvodi iz njih, če ni verjetno, da|
|gluten     |bi se zaradi postopka njihove predelave povečala |
|        |stopnja alergenosti, ki po ocenah EFSA velja za  |
|        |ustrezni proizvod, iz katerega ti izhajajo    |
|        |– Maltodekstrini na osnovi pšenice in proizvodi iz|
|        |njih, če ni verjetno, da bi se zaradi postopka  |
|        |njihove predelave povečala stopnja alergenosti, ki|
|        |po ocenah EFSA velja za ustrezni proizvod, iz   |
|        |katerega ti izhajajo               |
|        |– Glukozni sirupi na osnovi ječmena        |
|        |– Žita, ki se uporabljajo pri destilatih za žganja|
+---------------+--------------------------------------------------+
|Jajca     |– Lizocim (proizveden iz jajc), ki se uporablja za|
|        |vino                       |
|        |– Albumin (proizveden iz jajc), ki se uporablja  |
|        |kot sredstvo za bistrenje vina in jabolčnika   |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Ribe      |– Ribja želatina, ki se uporablja kot nosilna snov|
|        |za vitamine ali karotenoide in arome       |
|        |– Ribja želatina ali želatina iz ribjih mehurjev, |
|        |ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje vina in |
|        |jabolčnika                    |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Soja      |– Povsem rafinirano sojino olje in maščobe in   |
|        |proizvodi iz njih, če ni verjetno, da bi se zaradi|
|        |postopka njihove predelave povečala stopnja    |
|        |alergenosti, ki po ocenah EFSA velja za ustrezni |
|        |proizvod, iz katerega ti izhajajo         |
|        |– Naravne zmesi tokoferola (E306); naravni D-alfa-|
|        |tokoferol, naravni D-alfa-tokoferol acetat,    |
|        |naravni D-alfa-tokoferol sukcinat iz soje     |
|        |– Rastlinski steroli in estri rastlinskih sterolov|
|        |iz sojinega olja                 |
|        |– Rastlinski estri stanola, proizvedeni iz    |
|        |sterolov iz sojinega olja             |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Mleko     |– Sirotka, ki se uporablja pri destilatih za   |
|        |žganja                      |
|        |– Laktitol                    |
|        |– Proizvodi iz mleka (kazein), ki se uporabljajo |
|        |kot sredstvo za bistrenje jabolčnika in vina   |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Oreški     |– Oreški, ki se uporabljajo pri destilatih za   |
|        |žganja                      |
|        |– Oreški (mandlji, orehi), ki se uporabljajo (kot |
|        |arome) za žganja                 |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Zelena     |– Olje iz listov in semen zelene         |
|        |– Oljna smola iz semen zelene           |
+---------------+--------------------------------------------------+
|Gorčica    |– Gorčično olje                  |
|        |– Olje iz gorčičnega semena            |
|        |– Oljna smola iz gorčičnega semena        |
+---------------+--------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost