Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2005 z dne 20. 12. 2005

Kazalo

5086. Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A), stran 12519.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. decembra 2005.
Št. 001-22-127/05
Ljubljana, dne 16. decembra 2005
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI (ZRRD-A)
1. člen
V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) se drugi odstavek 33. člena spremeni tako, da se glasi:
»Javni raziskovalni zavod in javni infrastrukturni zavod (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) upravlja upravni odbor, v katerem je večina članov predstavnikov ustanovitelja, izmed preostalih članov pa je enako število predstavnikov zaposlenih in uporabnikov storitev javnega zavoda. Upravni odbor ima od pet do devet članov.«.
2. člen
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega odbora javnega zavoda, skladno s 1. členom tega zakona, nadaljuje delo dosedanji upravni odbor javnega zavoda.
Novi upravni odbor javnega zavoda se imenuje oziroma izvoli v petih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Javni zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem zakonom v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/95-40/8
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
EPA 445-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost