Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2005 z dne 19. 12. 2005

Kazalo

5044. Pravilnik o avtošolah, stran 12449.

Na podlagi sedmega odstavka 158. člena in četrtega odstavka 163. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 97/05 – uradno prečiščeno besedilo in 108/05) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o avtošolah
1. Splošne določbe
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik natančneje določa opremljenost avtošol, delo avtošol, potrebne evidence in dokumente pri delu avtošol, način označevanja vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: kandidati) ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ta vozila.
(2) Izrazi, uporabljani v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– usposabljanje je pridobivanje znanja, spretnosti in obnašanja, zahtevanih za vožnjo motornega vozila;
– teoretični del usposabljanja je pridobivanje znanja o vožnji;
– teoretični preizkus je preizkus znanja o vožnji;
– praktični del usposabljanja je pridobivanje spretnosti in obnašanja pri vožnji;
– praktični preizkus je preizkus spretnosti in obnašanja pri vožnji.
2. Pogoji za delovanje avtošol
2. člen
(materialni pogoji)
Avtošola mora imeti:
– poslovni prostor, ki omogoča sprejem strank, nemoteno delo vodenja avtošole ter administrativno delo;
– učilnico, za izvajanje usposabljanja kandidatov iz teorije vožnje, z ločenimi sanitarnimi prostori v istem objektu;
– učne pripomočke za izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja kandidatov;
– neprometno površino, ki omogoča izvajanje praktičnega usposabljanja spretnosti vožnje motornega vozila,
– ustrezno opremljena motorna vozila tistih kategorij, za katere izvaja program usposabljanja.
3. člen
(kadrovski pogoji)
Avtošola mora imeti:
– najmanj tri učitelje vožnje, zaposlene v rednem delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom in
– strokovnega vodjo avtošole, ki ima dovoljenje za strokovnega vodjo avtošole in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje, zaposlenega v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom.
4. člen
(učilnica)
(1) Učilnica mora biti ločena od poslovnega prostora in funkcionalno opremljena tako, da omogoča nemoteno učenje odraslih.
(2) Učilnica mora imeti:
– najmanj 20 m2 površine,
– na kandidata na razpolago najmanj 1,5 m2 delovne površine,
– na učitelja na razpolago najmanj 3 m2 delovne površine.
(3) Učilnica mora biti opremljena z naslednjimi učnimi pripomočki:
– optični medij, ki omogoča prikaz načel in pravil cestnega prometa ter delovanja in opreme motornih vozil;
– šolsko tablo ali tablo z listi;
– učno mapo (zbirko slik, skic in shem s področja upravljanja vozila in vožnje v prometu), ki se mora nahajati v šolskih vozilih;
– strokovno literaturo s področja cestnega prometa.
5. člen
(neprometna površina)
(1) Neprometna površina mora biti utrjena ter preplastena z obstojno prevleko (beton, asfalt) v izmeri najmanj 1000 m2 in mora omogočati izvajanje vaj iz tehnike vožnje.
(2) Vhod na neprometno površino mora biti urejen tako, da onemogoča nekontroliran vstop nepristojnim osebam in vozilom, ki bi ovirali proces usposabljanja.
(3) Avtošola mora imeti za izvajanje vaj na neprometni površini najmanj 25 stožcev ustrezne višine glede na kategorijo vozila, za katero avtošola izvaja usposabljanje in najmanj pet letev za usmerjanje prometa.
6. člen
(vozila)
Avtošola mora za usposabljanje kandidatov uporabljati naslednja motorna vozila:
1. Za podkategorijo A1:
– motorno kolo brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 75 ccm ter ne več kot 125 ccm in največjo močjo motorja do 11 kW;
2. Za kategorijo A:
– motorno kolo brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja večjo od 125 ccm in močjo motorja večjo od 11 kW ter ne več kot 25 kW, pri katerem razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg (<= 25 kW in <= 0,16 kW/kg) in mora doseči hitrost najmanj 100 km/h – za usposabljanje kandidatov kategorije A z omejitvijo 25 kW ter
– motorno kolo brez stranske prikolice z močjo motorja najmanj 35 kW – za usposabljanje kandidatov kategorije A brez omejitve;
3. Za kategorijo B:
– dve motorni vozili, ki spadata v to kategorijo, z močjo motorja najmanj 40 kW, ki dosežeta hitrost najmanj 100 km/h, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži;
4. Za kategorijo C:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12.000 kg, dolžine najmanj 8 m in širine najmanj 2,40 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej ter z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10.000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
5. Za podkategorijo D1:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles in z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf);
6. Za kategorijo D:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 11 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Vozilo mora biti opremljeno z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf) ter s sistemom proti blokiranju koles;
7. Za kategorijo B+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži, ki mu je dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega maso vlečnega vozila. Če največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega mase vlečnega vozila, mora največja dovoljena masa skupine vozil presegati 3.500 kg. Priklopno vozilo mora biti sestavljeno iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je širok in visok vsaj toliko kot vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji kot vlečno vozilo, če je pogled nazaj iz vlečnega vozila mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal. Največja dovoljena masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 1000 kg, skupna masa priklopnega vozila pa ne sme biti manjša od 800 kg;
8. Za kategorijo C+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz motornega vozila kategorije C, kateremu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m ali kombinacijo skupine vozil, ki je sestavljena iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Skupina vozil mora imeti najmanj 20.000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej in z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina, skupna masa skupine vozil mora biti najmanj 15.000 kg;
9. Za podkategorijo D1+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D1 (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1.250 kg. Tovorni del priklopnika je sestavljen iz zaprtega dela, ki je najmanj dva metra širok in dva metra visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
10. Za kategorijo D+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1.250 kg. Tovorni del priklopnika je sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj dva metra širok in dva metra visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora biti dolgo najmanj 11 m, široko najmanj 2,4 m in mora biti opremljeno z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf) ter s sistemom proti blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
11. Za kategorijo F:
– traktor, ki mu je dodan ustrezni traktorski priklopnik katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj do 1/3 svoje nosilnosti;
12. Za kategorijo H:
– kolo z motorjem na dveh kolesih.
7. člen
(dodatna oprema vozil)
(1) Vozila avtošole morajo imeti naslednjo dodatno opremo:
1. vozila podkategorije A1 in kategorije A in H:
– napravo, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat – učitelj vožnje – kandidat;
2. vozila kategorije B:
– dodatno notranje in zunanje desno vzvratno ogledalo za učitelja vožnje;
– dodatne stopalke sklopke, zavore in plina za učitelja vožnje.
3. vozilo kategorije C, C+E, D, D+E ter podkategorije D1 in D1+E:
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje;
– najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje.
4. vozila kategorije F:
– varnostno kabino,
– dodatni sedež za učitelja vožnje;
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje;
– najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje.
(2) Dodatno vgrajene stopalke za učitelja vožnje morajo biti strokovno pregledane v skladu s predpisi o homologaciji.
(3) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo vozil podkategorije A1 in kategorije A in H mora med usposabljanjem imeti:
– homologirano zaščitno čelado,
– zaščitno oblačilo v signalnih barvah, označeno s simbolom »L« tablice, iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika, na sprednji in zadnji strani oblačila,
– zaščitne rokavice,
– zaščitno obutev.
(4) Kandidat, ki je invalid, se sme usposabljati na vozilu, ki ni v uporabi v avtošoli, v skladu z omejitvami in pod pogoji, ki so navedeni v kandidatovem zdravniškem spričevalu. Pomožna (ročna) zavora v navedenem vozilu mora biti v dosegu roke učitelja vožnje.
(5) Avtošola sme usposabljati kandidate tudi na vozilih, katerih prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore (avtomatski menjalnik).
3. Delo avtošol
8. člen
(usposabljanje kandidatov za voznike)
(1) Avtošola sme usposabljati kandidate, ki se vanjo vpišejo in ob vpisu izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje.
(2) Avtošola pripravlja kandidate po predpisanem programu usposabljanja.
(3) Kandidat sme nadaljevati usposabljanje v drugi avtošoli. Avtošola mora kandidatu, ki pri vpisu predloži evidenčni karton vožnje, kot dokazilo o delno opravljenem programu usposabljanja v drugi avtošoli, vpisati podatke o predhodnem usposabljanju v register kandidatov in arhivirati evidenčni karton.
9. člen
(teoretični del usposabljanja)
(1) Teoretični del usposabljanja mora trajati najmanj 40 pedagoških ur organiziranega vzgojno-izobraževalnega dela po predpisanem programu usposabljanja. Trajanje posamezne učne ure je 45 minut. V učilnici sme biti prisotnih največ 30 kandidatov, če je učilnica dovolj velika v skladu z drugo in tretjo alinejo drugega odstavka 4. člena tega pravilnika. Teoretični del usposabljanja se sme izvajati izključno v opremljeni učilnici avtošole. O poteku tega dela usposabljanja je učitelj dolžan voditi dnevnik dela.
(2) Teoretični del usposabljanja mora biti organiziran tako, da usposabljanje kandidata traja največ 4 ure dnevno in največ 20 ur tedensko.
10. člen
(praktični del usposabljanja)
(1) Kandidat sme pričeti s praktičnim delom usposabljanja po uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu.
(2) Pri izvedbi praktičnega dela usposabljanja mora učitelj vožnje upoštevati vrstni red predpisanih vaj in stopenj ter prične z usposabljanjem v naslednji stopnji, ko se prepriča, da kandidat obvlada snov predhodne stopnje.
(3) Začetek ali zaključek učne ure je v kraju sedeža avtošole ali njene podružnice.
11. člen
(teoretični preizkus)
(1) K teoretičnem preizkusu sme pristopiti kandidat, ki je vpisan v tej avtošoli in je obiskoval teoretični del usposabljanja najmanj 80 odstotkov učnih ur. Preizkus poteka pisno ali elektronsko. Trajanje preizkusa je do 45 minut.
(2) Teoretični preizkus kandidat opravlja pred komisijo avtošole, ki jo določi strokovni vodja avtošole.
(3) Komisijo sestavljata dva člana, od katerih je eden učitelj predpisov, ki je izvedel predavanje. Eden od ocenjevalcev je predsednik.
(4) Znanje se preizkuša v skladu z učnimi vsebinami, predpisanimi s programom usposabljanja za voznika motornih vozil.
(5) Znanje se ocenjuje z ocenama:
– je opravil,
– ni opravil.
(6) Šteje se, da kandidat ni opravil teoretičnega preizkusa, če v odgovorih na vprašanja ni dosegel najmanj 90 odstotkov skupnega števila točk, s katerimi so ovrednoteni posamezni odgovori.
(7) Uspešno opravljen teoretični preizkus pristojna oseba avtošole vpiše v evidenčni karton vožnje in v register kandidatov.
(8) Kandidat, ki ni opravil teoretičnega preizkusa ali njegov izdelek zaradi uporabe nedovoljenih pripomočkov ni bil ocenjen, sme ta preizkus ponavljati po preteku petih dni od zadnjega neuspešnega preizkusa.
(9) Testi za opravljanje teoretičnega preizkusa morajo biti usklajeni s predpisanim programom. Uporabljeni testi se hranijo v dnevniku dela. Avtošola izpolni rubrike: naziv avtošole, številka tečaja, datum preizkusa, ocena, podpis predsednika komisije avtošole. Kandidat izpolni rubrike: ime in priimek kandidata, številka kandidata iz registra kandidatov, podpis kandidata vprašanja, odgovore.
(10) Teste in kontrolnike pravilnih odgovorov sestavi, pripravi, oblikuje in izda organizacija, ki jo na podlagi predpisov, ki urejajo javna naročila izbere minister, pristojen za notranje zadeve.
12. člen
(praktični preizkus)
(1) Kandidat sme opravljati praktični preizkus, ko zaključi s praktičnim delom usposabljanja.
(2) Kandidat opravlja praktični preizkus pred komisijo avtošole, ki jo določi strokovni vodja avtošole.
(3) Komisijo sestavljata dva člana, ki morata biti učitelja vožnje vozil tiste kategorije, za katero kandidat opravlja praktični preizkus. Učitelj vožnje, ki je kandidata usposabljal, je lahko član komisije, ne sme pa biti njen predsednik.
(4) Praktični preizkus poteka na enak način kot postopek opravljanja praktičnega dela vozniškega izpita.
(5) Znanje, spretnost in obnašanje se preizkuša v skladu z učnimi vsebinami, predpisanimi s programom usposabljanja za voznika motornih vozil.
(6) Znanje, spretnost in obnašanje se ocenjuje z ocenama:
– je opravil,
– ni opravil.
(7) Šteje se, da kandidat ni opravil praktičnega preizkusa, če ni obvladal upravljanje vozila ali ni pokazal sposobnosti voziti v prometu popolnoma varno.
(8) Uspešno opravljen praktični preizkus pristojna oseba avtošole vpiše v evidenčni karton vožnje in v register kandidatov.
(9) Kandidat, ki ni opravil praktičnega preizkusa, sme ta preizkus ponavljati po preteku petih dni od zadnjega neuspešnega preizkusa.
(10) Zapisnik praktičnega preizkusa se vodi na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Hrani se skupaj z vpisnim listom kandidata.
13. člen
(javnost ocenjevanja)
(1) Pri ocenjevanju kandidata mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja.
(2) Javnost ocenjevanja se zagotavlja tako, da avtošola kandidata:
– seznani z obsegom učne snovi, ki se ocenjuje;
– seznani s kriteriji za ocenjevanje;
– seznani z oceno.
(3) Kandidatu je avtošola dolžna omogočiti vpogled v ocenjevalno dokumentacijo.
14. člen
(vožnja s spremljevalcem)
(1) Praktični del usposabljanja kandidata za voznika motornih vozil kategorije B, ki bo vozil s spremljevalcem, ne sme biti krajše od 20 učnih ur.
(2) Kandidat se sme pričeti usposabljati z vožnjo s spremljevalcem po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu.
(3) Po praktičnemu preizkusu mora kandidat opraviti:
– najmanj eno učno uro vožnje, v vozilu avtošole v spremstvu učitelja vožnje in spremljevalca po najmanj treh mesecih vožnje s spremljevalcem,
– najmanj eno učno uro vožnje, v vozilu avtošole v spremstvu učitelja vožnje in spremljevalca po najmanj treh mesecih od prve ure vožnje s spremljevalcem in učiteljem vožnje iz prejšnje alinee,
– po vsaki opravljeni učni uri vožnje se opravi analiza vožnje in svetovalni pogovor.
15. člen
(dokončanje programa usposabljanja)
(1) Za uspešno dokončanje usposabljanja mora kandidat opraviti vse obveznosti po predpisanem programu.
(2) Za dokončanje usposabljanja z vožnjo s spremljevalcem mora kandidat, poleg zahtev iz prejšnjega odstavka, opraviti obe učni uri z učiteljem vožnje in spremljevalcem.
4. Evidence in dokumenti
16. člen
(odgovornost za dokumente in evidence)
(1) Za uresničevanje določb tega pravilnika in drugih predpisov, ki zadevajo dokumente in evidence je odgovoren strokovni vodja avto šole.
(2) Učitelji vožnje, učitelji predpisov in drugi delavci avto šole so odgovorni za posamezna opravila oziroma naloge, za katere so zadolženi po svoji funkciji oziroma delovnem mestu in ki jim jih izrecno dodeli poslovodni organ.
(3) Vsaka oseba, ki je zadolžena za določene naloge v zvezi z evidencami, ne glede na to ali to delo opravlja samostojno ali pa v funkciji organa avtošole, za svoje delo odgovarja materialno in moralno oziroma je v skladu s predpisi o disciplinski, odškodninski in kazenski odgovornosti osebno odgovorna za pravilno, ažurno in točno ravnanje.
17. člen
(vrste predpisanih evidenc)
Evidence, ki jih mora voditi avtošola so:
– register kandidatov,
– dnevnik usposabljanja iz teorije,
– dnevni razvid vožnje,
– evidenčni karton vožnje.
18. člen
(oblika, vsebina in uporaba evidenc)
(1) Register kandidatov se vodi na obrazcu, ki je kot priloga II sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Register kandidatov vsebuje: registrsko številko kandidata, datum vpisa, ime in priimek kandidata in naslov prebivališča, njegove rojstne podatke, številko evidenčnega kartona, datum njegove izdaje, podatke o usposabljanju, podatke o izpisu kandidata iz avtošole, rubriko za opombe glede sprememb podatkov. Za vsako kategorijo, za katero avtošola izvaja usposabljanje, se vodi poseben register kandidatov.
(2) Dnevnik usposabljanja iz teorije se vodi na obrazcu, ki je kot priloga III sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Vsebuje zaporedno številko dnevnika, registrsko številko kandidata, ime in priimek kandidata, vsebino, datum in uro usposabljanja iz teorije vožnje, ime in priimek predavatelja ter vodenje prisotnosti kandidatov.
(3) Dnevni razvid vožnje se vodi na obrazcu, ki je kot priloga IV sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Vsebuje podatke o avtošoli, ki ga je izdala, številko in datum izdaje, ime in priimek učitelja vožnje, registrsko označbo vozila, podatke o kandidatih in podatke o usposabljanju kandidata, čase voženj in prevožene kilometre, podpis kandidata in učitelja vožnje.
(4) Učitelj vožnje je dolžan sprotno voditi dnevni razvid vožnje. Vpis podatkov v dnevni razvid vožnje mora opraviti pred začetkom vožnje, razen podatkov o prevoženih kilometrih, času zaključka vožnje in zadnji učni vaji, ki jo je v učni uri izvedel kandidat, katere vpiše ob koncu učne ure.
(5) Evidenčni karton vožnje se vodi na obrazcu, ki je kot priloga V sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Evidenčni karton vožnje poleg podatkov iz registra kandidatov vsebuje še ime in priimek učitelja vožnje, stanje števca kilometrov ter ime, priimek, rojstne podatke in sorodstveno razmerje spremljevalca. Podatke o spremljevalcu, v evidenčni karton vožnje vpiše izpitni center.
(6) Evidenčni karton vožnje je dolžan učitelj vožnje voditi za vsakega kandidata posebej. Učitelj vožnje mora pred pričetkom ure usposabljanja iz vožnje vpisati v evidenčni karton datum, vsebino in čas usposabljanja. Ob zaključku ure usposabljanja v evidenčni karton vpiše stanje števca kilometrov in zadnjo učno vajo, ki jo je v učni uri izvedel kandidat in to potrdi s podpisom. Učitelj vožnje je dolžan vpisati podatke o usposabljanju za vsako uro posebej in po končanem vpisu oziroma končani učni uri vožnje vrniti evidenčni karton vožnje kandidatu.
(7) Evidenčni karton vožnje je listina, ki izkazuje potek usposabljanja in dosežene učne rezultate. Evidenčni karton vožnje izda avtošola kandidatu ob vpisu v avtošolo in ga mora kandidat prinesti na vsako učno uro usposabljanja.
(8) Namesto izgubljenega ali ukradenega evidenčnega kartona vožnje je avtošola dolžna izdati nadomestni evidenčni karton. Po opravljenem vozniškem izpitu, pred pristojno izpitno komisijo, evidenčni karton arhivira avtošola skupaj z vpisnim listom kandidata.
19. člen
(vodenje evidenc)
(1) Avtošola vodi evidence z osebnimi podatki v zvezi z usposabljanjem kandidatov, od vpisa kandidata v avtošolo do zaključka usposabljanja, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Evidence o kandidatu, ki je zaključil z usposabljanjem se ne smejo spreminjati in ni dovoljeno vanje posegati, lahko pa se evidenca ponovno aktivira oziroma se nadaljuje vodenje podatkov, če se kandidat ponovno vključi v izobraževalni proces ne glede na način oziroma obseg vključitve.
(3) Avtošola sme enotne podatke iz evidenc združevati in voditi v podatkovnih datotekah v elektronskem mediju, če je zagotovljena trajnost podatkov.
20. člen
(viri podatkov)
(1) Avtošola zbira podatke o kandidatu, ki so potrebni za vodenje evidenc, le iz uradnih virov, in sicer:
– iz javnih listin (spričevala, obvestila, potrdila, rojstni list, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o državljanstvu, poročni list, vozniško dovoljenje in podobno),
– iz drugih javnih listin (sodni ter drugi javnopravni akti, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki in drugi uradni podatki oziroma akti organov avtošole),
– drugih listin, ki so potrebne za vodenje predpisanih evidenc.
(2) Vire podatkov iz prejšnjega odstavka avtošola dobi neposredno od kandidata.
21. člen
(spreminjanje podatkov v evidencah)
(1) Kandidat je dolžan takoj sporočiti spremembe podatkov s predložitvijo listine, ki vpliva na spremembo podatkov.
(2) Avtošola na podlagi nove listine takoj vnese spremembo, popravek ali dopolnitev podatka v ustrezno evidenco ter uporablja nov podatek od trenutka vpisa le tega v evidenco in ga ne sme popravljati oziroma dopolnjevati na dokumentih, ki so bili izdani pred spremembo podatka.
(3) Podatki se vpisujejo v evidence avtošole po kronološkem zaporedju in se predhodno vpisani podatki ne smejo v nobenem primeru zbrisati, zakriti ali popravljati. Nove podatke, ki nadomestijo predhodne, se vpiše v zato posebej predvideno rubriko: spremembe podatkov. V obeh rubrikah se posebej označi, da je podatek spremenjen.
22. člen
(hranjenje evidenc)
(1) Avtošola trajno hrani evidenco: register kandidatov. Vse ostale dokumente in evidence mora avtošola hraniti najmanj dve leti od zadnjega vpisa podatka.
(2) Listine, ki jih je predložil kandidat kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis, se kandidatu vrnejo po končanem vpisnem postopku.
23. člen
(arhiviranje)
(1) Če se spremeni lokacija (sedež) ali avtošola preneha opravljati dejavnost, v zvezi s katero vodi in hrani avtošolske evidence, mora avtošola, njen ustanovitelj, stečajni upravitelj oziroma druga pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) zagotoviti ustrezno varovanje evidenc ob prenosu na drugo lokacijo oziroma na drug subjekt.
(2) Če pristojni organ ne določi drugega subjekta za hranjenje arhivskega gradiva in avtošola nima pravnega naslednika, njene evidence preidejo takoj po njenem prenehanju delovanja v pristojni arhiv.
5. Način označevanja vozil, na katerih se usposabljajo kandidati
24. člen
(»L« tablica za označevanje vozil)
(1) Tablica za označevanje motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati (v nadaljnjem besedilu: »L« tablica), je ravna plošča kvadratne oblike, modre barve, na kateri je črka “L“ bele barve. Oblika in minimalne dimenzije »L« tablice so navedene v prilogi VI, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljena skupaj z njim. Avto šola sme uporabljati simbol oznake »L« tablice v večji dimenziji, ki mora biti v sorazmerju z dimenzijami, navedenimi v prilogi VI.
(2) »L« tablica mora biti izdelana iz vremensko odpornih materialov in mora odsevati svetlobo, vogali »L« tablice so lahko zaobljeni.
(3) Vozilo, s katerim se kandidat usposablja, mora biti označeno z “L“ tablicami takrat, kadar vozi vozilo kandidat.
25. člen
(mesto namestitve »L« tablice)
(1) “L“ tablica se namesti:
– na motornem vozilu na levi polovici sprednje in zadnje strani vozila;
– na motornem in priklopnem vozilu: na motornem vozilu na levi polovici sprednje strani, na priklopnem vozilu pa na levi polovici zadnje strani;
(2) »L« tablica mora biti na vozilu pritrjena tako, da tvori pravi kot z vodoravno osjo ceste in da je dobro vidna drugim udeležencem v prometu in čitljiva.
26. člen
(svetlobna tabla za označevanje vozil)
(1) Svetlobna tabla za označevanje vozil, na katerih se usposabljajo kandidati (v nadaljnjem besedilu: svetlobna tabla) je štirikotne oblike, rumene barve. Na njej je črn napis “AVTOŠOLA“ in simbol »L« tablice iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika.
(2) Na vozilih avtošol, ki so registrirane na območju, določenem z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, mora biti napis “AVTOŠOLA“ tudi v italijanščini (AUTOSCUOLA) oziroma madžarščini (AUTO’ ISKOLA).
(3) Dolžina svetlobne table mora biti najmanj 60 cm, višina najmanj 13 cm, višina črk najmanj 7 cm, stranica modrega kvadrata s simbolom »L« tablice pa najmanj 10 cm.
27. člen
(mesto namestitve svetlobne table)
(1) Svetlobna tabla mora biti nameščena na strehi motornega vozila, na katerem se usposablja kandidat tako, da je vidna za voznike, ki vozijo za njim in proti njemu.
(2) Svetlobna tabla mora biti osvetljena z lastnim virom svetlobe v času od prvega somraka do popolne zdanitve in ob zmanjšani vidljivosti, kadar vozilo vozi kandidat.
28. člen
(oznaka z nazivom in naslovom avtošole)
(1) Oznaka z nazivom in naslovom avtošole mora biti izpisana s črkami višine najmanj 30 mm in se mora po barvi vidno razločevati od podlage. Vsebovati mora napis »Avtošola« ter podatke o firmi in njenem sedežu.
(2) Podatki o nazivu (firmi) in njenem naslovu morajo biti enaki kot so navedeni v sodnem registru oziroma vpisniku podjetnikov. Na oznaki sme biti navedena skrajšana firma, ki je navedena v sodnem registru oziroma vpisniku podjetnikov.
29. člen
(mesto namestitve oznake z nazivom in naslovom avtošole)
(1) Oznaka iz prejšnjega člena mora biti nameščena na zunanji strani levega in desnega boka vozila na katerem se usposablja kandidat.
(2) Oznake iz prejšnjega člena ni potrebno namestiti na kolesa z motorjem in motorna kolesa na katerem se usposablja kandidat.
6. Prehodne in končne določbe
30. člen
Avtošole morajo vozila, ki jih uporabljajo za usposabljanje kandidatov uskladiti z določbami 3., 4., 6., 7., 8., 10. in 11. točke 6. člena in neprometno površino z določbo 5. člena tega pravilnika najkasneje do 31. avgusta 2010. Do takrat se lahko uporabljajo vozila in neprometno površino, ki so v skladu prvim odstavkom 6. člena in 8. členom Pravilnika o avto šolah (Uradni list RS, št. 106/99, 101/01 in 79/02).
31. člen
»L« tablice, ki so jih izdale upravne enote skladno s Pravilnikom o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike (Uradni list RS, št. 4/00 in 56/03) se smejo uporabljati še 10 let po uveljavitvi tega pravilnika.
32. člen
Obrazci evidenc, ki so določeni v prvem, tretjem in petem odstavku 18. člena ter testi za opravljanje teoretičnega preizkusa iz desetega odstavka 11. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati najkasneje v roku dveh let od uveljavitve tega pravilnika. Do takrat se uporabljajo obrazci in testi, ki so izdani na podlagi drugega odstavka 23. člena in drugega odstavka 25. člena Pravilnika o avto šolah (Uradni list RS, št. 106/99, 101/01 in 79/02).
33. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati Pravilnik o avto šolah (Uradni list RS, št. 106/99, 101/01 in 79/02) in Pravilnik o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike (Uradni list RS, št. 4/00 in 56/03).
34. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1321/07/6041-26/2005
Ljubljana, dne 8. decembra 2005
EVA 2004-1711-0043
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti