Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005

Kazalo

4489. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod, stran 10874.

Na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za šolstvo in šport ter ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
1. člen
Ta pravilnik določa organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod za podelitev naziva učni zavod, če želi v skladu z izobraževalnimi programi srednjih, višjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet izvajati praktični pouk dijakov in študentov.
Praktični pouk dijakov in študentov lahko izvaja tudi drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: drug zavod), in zasebni zdravstveni delavec, če izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, in s tem pravilnikom.
2. člen
Zdravstveni zavod, zasebni zdravstveni delavec in drug zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod) mora za podelitev naziva učni zavod in za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov srednjih, višjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet izpolnjevati naslednje pogoje:
1. v okviru svoje strokovne dejavnosti mora imeti organizirano strokovno enoto, v kateri je možno praktično izobraževanje in usposabljanje dijakov in študentov posameznih usmeritev oziroma smeri študijskih programov;
2. imeti mora najmanj 3 strokovne sodelavce usposobljene za pedagoško delo, z izobrazbo v skladu z zahtevami programa posameznih usmeritev in smeri izobraževanja. Strokovni sodelavci morajo imeti poleg pogojev iz prejšnjega stavka tudi opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti in najmanj 3 leta delovnih izkušenj v zdravstveni dejavnosti;
3. strokovne enote morajo imeti v času izvajanja praktičnega pouka najmanj 10 strokovnih primerov s področja, ki je predmet praktičnega izobraževanja in usposabljanja dijakov in študentov;
4. strokovne enote morajo biti primerno opremljene; imeti morajo ustrezne prostore (seminarski prostori, garderobe za dijake in študente ter učitelje) ter zadostno število medicinskih in drugih pripomočkov za delo po sodobnih načelih in metodah v posameznih strokah;
5. strokovne enote morajo za zagotavljanje varnega dela biti opremljene v skladu s predpisi s področja varstva pri delu.
3. člen
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena na podlagi zahtevka zavoda ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje.
4. člen
Zavod mora zahtevek za podelitev naziva učni zavod vložiti pri Ministrstvu za zdravje najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Zahtevku za podelitev naziva učni zavod mora biti priložena ustrezna dokumentacija, iz katere je razvidno, ali oziroma do katere mere so izpolnjeni pogoji za podelitev naziva učni zavod.
5. člen
Komisijo iz 3. člena tega pravilnika sestavljajo štirje člani, od katerih sta dva predstavnika Ministrstva za zdravje, en predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport ter en predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
6. člen
O delu komisije iz 3. člena tega pravilnika se vodi zapisnik, ki mora vsebovati vse pomembnejše podatke in ugotovitve, ki utegnejo vplivati na ugotovitev izpolnjevanja pogojev za podelitev naziva učni zavod.
7. člen
Na podlagi predloga komisije iz 3. člena tega pravilnika minister, pristojen za zdravje z odločbo za dobo 5 let podeli zavodu naziv učni zavod.
Po preteku dobe iz prejšnjega odstavka mora zavod ponovno vložiti zahtevo za podelitev naziva učni zavod.
8. člen
Če se v postopku podelitve naziva učni zavod ugotovi, da zavod ne izpolnjuje vseh pogojev za podelitev naziva učni zavod iz 2. člena tega pravilnika, minister, pristojen za zdravje izda negativno odločbo.
9. člen
Ministrstvo za zdravje lahko pri zavodu kadarkoli ponovno in po uradni dolžnosti preveri in oceni izpolnjevanje pogojev za podelitev naziva učni zavod. V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev oziroma bistveno spremenjenih okoliščin minister, pristojen za zdravje na predlog komisije iz 3. člena tega pravilnika zavodu določi rok, v katerem morajo biti pomanjkljivosti odpravljene. Če zavod v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se mu odvzame naziv učni zavod.
10. člen
Praktični pouk dijakov in študentov se praviloma opravlja v kraju, kjer je sedež zdravstvene šole oziroma fakultete.
11. člen
Če je z izobraževalnim programom predpisana delovna praksa kot posebna oblika praktičnega izobraževanja dijakov oziroma študentov, se ta praviloma opravlja v učnem zavodu, ki je v kraju sedeža zdravstvene šole oziroma fakultete.
Načrt za opravljanje delovne prakse mora pravočasno pripraviti zdravstvena šola oziroma fakulteta v dogovoru z učnim zavodom, v katerem se bo delovna praksa opravljala.
12. člen
Učni zavod je dolžan sprejemati dijake in študente ter jim omogočiti praktični pouk v skladu s sprejetim izobraževalnim programom. Izobraževalni in učni zavod skleneta pogodbo, s katero določita medsebojne pravice in obveznosti pri praktičnem izobraževanju in usposabljanju.
13. člen
Razvid učnih zavodov vodi Ministrstvo za zdravje in z njim seznani tudi Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 25/93).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-5/2005
Ljubljana, dne 20. oktobra 2005
EVA 2005-2711-0056
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
 
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
 
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

AAA Zlata odličnost