Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005

Kazalo

4479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 10833.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05) se za besedo »dekanov« doda besedilo »predsednikov, ki niso funkcionarji«.
V četrtem odstavku se na koncu stavka doda besedilo »in člane uprave«.
2. člen
V 2. členu se besedilo »(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05; v nadaljevanju ZSPJS)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZSPJS)«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pristojni organ lokalnih skupnosti za uvrščanje delovnih mest direktorjev iz petega odstavka 11. člena ZSPJS je župan.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Delovna mesta direktorjev v državni upravi in lokalni samoupravi uvrsti v plačni razred minister, pristojen za javno upravo, s soglasjem vlade.«.
4. člen
V drugi alinei tretjega odstavka 5. člena se za besedama »namestnikov direktorjev« doda besedilo »in članov uprave«, tretja alinea pa se črta.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Plačni razred za delovna mesta iz prejšnjega odstavka na predlog direktorja oziroma predstojnika določi organ upravljanja.«.
5. člen
V tretjem odstavku 7. člena se za besedo »direktorjem« doda besedilo »iz drugega odstavka tega člena«.
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se kratica »KPJS« nadomesti z besedilom »kolektivno pogodbo za javni sektor«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Dodatna delovna uspešnost iz naslova uspešnosti pri prodaji blaga in storitev se izplačuje v skladu z uredbo, ki ureja dodatno delovno uspešnost v javnem sektorju.«.
7. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Merila za določitev višine dela plače za delovno uspešnost direktorja določi v skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZSPJS pristojni minister najpozneje do 1. 3. 2006.«.
8. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Za leto 2006 se kot osnova za določitev dela plače za delovno uspešnost upošteva osnovna plača, obračunana s prvim obračunom plač, na podlagi določila desetega odstavka 52. člena ZSPJS.«.
9. člen
V 12. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Osnovne plače direktorjev, določene v skladu s to uredbo, se v obdobju do leta 2009 zmanjšajo na naslednji način:
– s 1. 3. 2006 za 2%,
– s 1. 1. 2007 za 1,5%,
– s 1. 1. 2008 za 1%,
– s 1. 1. 2009 za 0,5%.
Zmanjšanje osnovnih plač se odpravi s 1. 1. 2010.
(3) Plače direktorjev po tej uredbi se obračunavajo skladno z uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.«.
10. člen
V 13. členu se za datumom »15. 10. 2005« doda besedilo »oziroma najpozneje do 30. 11. 2005«, datum »15. 11. 2005« pa se nadomesti z datumom »15. 12. 2005«.
11. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Če pristojni organ lokalne skupnosti ne predpiše plačnih razredov oziroma ne uvrsti delovnih mest direktorjev v plačne razrede v roku iz prejšnjega člena, plačne razrede s pravilnikom začasno predpiše pristojni minister najpozneje do 15. 12. 2005.«.
12. člen
Priloge I, II, III in IV se nadomestijo z novimi prilogami I, II, III in IV, ki so sestavni del te uredbe.
13. člen
V 14. členu se datum »1. 1. 2006« nadomesti z datumom »1. 3. 2006«.
14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-34/2005/26
Ljubljana, dne 10. novembra 2005
EVA 2005-3111-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina