Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11. 11. 2005

Kazalo

4423. Pravilnik o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov, stran 10687.

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena in za izvajanje tretjega odstavka 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/22/ES z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 51) določa kategorije potrošnikov z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami, ki so upravičeni do tega, da jim izvajalec univerzalne storitve ponudi cenovne opcije ali pakete, ki se razlikujejo od tistih, ki jih sicer zagotavlja pod normalnimi komercialnimi pogoji (v nadaljnjem besedilu: ugodnejši cenovne opcije ali paketi).
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kakor je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00).
3. člen
(potrošnik z nizkimi dohodki)
Za potrošnika z nizkimi dohodki se šteje naročnik storitev iz 1. točke drugega odstavka 11. člena zakona, ki nimajo zagotovljenih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.
4. člen
(potrošnik s posebnimi potrebami)
(1) Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje naročnik storitev iz 1. točke drugega odstavka 11. člena zakona, ki je invalid z eno od naslednjih ugotovljenih telesnih okvar:
– najmanj 90% telesna okvara zaradi izgube vida ali
– najmanj 70% telesna okvara zaradi izgube sluha ali
– najmanj 80% telesna okvara zaradi seštevka več telesnih okvar, pri čemer mora biti ena od njih najmanj 70%.
(2) Za potrošnika s posebnimi potrebami se šteje tudi naročnik storitev iz 1. točke drugega odstavka 11. člena zakona, ki je zakoniti zastopnik, skrbnik ali rejnik otroka s posebnimi potrebami.
5. člen
(dokazovanje upravičenosti)
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika se dokazuje:
– z veljavno odločbo o upravičenosti do denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo, ali
– z veljavno odločbo, s katero je podeljena pravica do prejemanja državne pokojnine ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali
– z veljavno odločbo, s katero je podeljena pravica do invalidskega dodatka ali pravica do družinskega dodatka ali pravica do oskrbnine po zakonu, ki ureja vojne invalide, ali
– z veljavno odločbo, s katero je podeljena pravica do veteranskega dodatka po zakonu, ki ureja vojne veterane, ali
– z veljavno odločbo, s katero je podeljena pravica do nadomestila za invalidnost v skladu z zakonom, ki ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika se dokazuje:
– z veljavno odločbo ali sklepom pristojnega organa, s katerim je ugotovljena telesna okvara v skladu s predpisi, ki urejajo pravice invalidov, ali
– z veljavno odločbo oziroma potrdilom o priznanem odstotku vojne invalidnosti v skladu s predpisi, ki urejajo vojne invalide, ali
– z mnenjem izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ali
– z veljavno odločbo o usmeritvi skladno z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, potrdilom upravne enote o članih gospodinjstva na začasnem ali stalnem naslovu naročnika in rojstnem listom ali odločbo pristojnega organa o skrbništvo ali rejništvu.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-53/2005
Ljubljana, dne 2. novembra 2005
EVA 2005-2111-0034
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
01203-28/2005-23

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti