Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2005 z dne 10. 11. 2005

Kazalo

4353. Pravilnik o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti, stran 10559.

Na podlagi petega odstavka 7. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o objektih in njihovi razčlenitvi v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa objekte v okviru javnih komunikacijskih omrežij in pripadajočih zmogljivosti (v nadaljnjem besedilu: komunikacijski objekti) ter njihovo razčlenitev glede na stopnjo zahtevnosti njihove gradnje oziroma vzdrževanja ter podrobneje opredeljuje vzdrževalna dela v javno korist.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kakor je določeno v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), Uredbi o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov (Uradni list RS, št. 107/04) in Pravilniku o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture (Uradni list RS, št. 56/05) ter predpisih o graditvi objektov.
3. člen
(vrste komunikacijskih objektov in način njihove razčlenitev)
(1) Za nazive vrst komunikacijskih objektov in način njihove razčlenitev se uporabljajo določbe predpisa, ki določa enotno klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: CC-SI).
(2) Komunikacijski objekti se razvrščajo glede na stopnjo zahtevnosti njihove gradnje oziroma vzdrževanja na zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) Komunikacijski objekti in njihova razčlenitev glede na stopnjo zahtevnosti njihove graditve oziroma vzdrževanja je določena v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(pomožni telekomunikacijski objekti)
Za pomožne telekomunikacijske objekte se poleg objektov iz 7. točke 7. člena Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04), štejejo tudi:
– kabelska kanalizacija v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih omrežjih – ni pogojev;
– telekomunikacijski vodi v prenosnih in distribucijskih komunikacijskih omrežjih, ki niso položeni v kabelsko kanalizacijo – ni pogojev;
– telekomunikacijske naprave, potrebne za izvedbo omrežnih priključnih točk – ni pogojev;
– javne telekomunikacijske terminalske naprave – ni pogojev.
5. člen
(vzdrževalna dela v javno krist)
(1) Vzdrževalna dela v javno korist so vzdrževalna dela na javnem komunikacijskem omrežju oziroma pripadajoči infrastrukturi, za katera obstaja dolžnost vpisa v evidenco infrastrukturnih omrežij skladno s četrtim odstavkom 83. člena zakona, oziroma vzdrževalna dela dela na objektih, razčlenjenih v prilogi tega pravilnika.
(2) Poleg vzdrževalnih del, določenih v tretjem odstavku 7. člena zakona, se za vzdrževalna dela v javno korist štejejo tudi druga vzdrževalna dela na javnem komunikacijskem omrežju oziroma pripadajoči infrastrukturi, ki so dela v javno korist v skladu z 29. členom Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2005
Ljubljana, dne 28. oktobra 2005
EVA 2005-2111-0009
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti