Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

309. Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3), stran 809.

Na podlagi drugega odstavka 27. in drugega odstavka 52. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je na predlog programskega sveta minister za okolje in prostor sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja
Glede na Oceno stanja in teženj v prostoru Slovenije, Politiko urejanja prostora Republike Slovenije (oba dokumenta je leta 2001 sprejela Vlada Republike Slovenije) je priprava regionalne zasnove prostorskega razvoja (v nadaljnjem besedilu: regionalna zasnova) za območje Savinjske statistične regije (SKTE 3) utemeljena predvsem zaradi naslednjih vsebinskih razlogov: pospešenega razvoja regije v odnosu do razvitejših regij v Republiki Sloveniji, policentričnega razvoja omrežja mest in drugih naselij v regiji, učinkovitejšega načrtovanja prometne in druge infrastrukture v regiji, na novo vzpostavljenih mednarodnih odnosov, pospešenega razvoja tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih opredelitev razvoja regije, drobljenja lokalne samouprave ob hkratni centralizaciji oblasti brez logične protiuteži v regionalni organizaciji Republike Slovenije. Regionalna zasnova Savinjske statistične regije (SKTE 3) bo ob upoštevanju usmeritev iz Strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strategija prostorskega razvoja) in ob upoštevanju pravil za urejanje prostora iz Prostorskega reda Slovenije, določila usmeritve za urejanje prostora v regiji.
Pri izdelavi Regionalnega razvojnega programa za Savinjsko statistično regijo (SKTE 3) za obdobje 2002-2006 (v nadaljnjem besedilu: regionalni razvojni program), ki je bil izdelan na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 – ZDU-1 in 56/03; v nadaljnjem besedilu: ZSRR), in v letu 2002 tudi formalno sprejet na vseh občinskih svetih v regiji je bilo ugotovljeno, da je za prostorsko umestitev projektov iz izvedbenega dela regionalnega razvojnega programa nujna izdelava regionalne zasnove.
Pravno podlago za pripravo regionalnih zasnov podajata Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).
V skladu s 50. členom ZUreP-1 je bila dne 16. 6. 2003 ministru za okolje in prostor podana pobuda za pripravo regionalne zasnove za območje Savinjske statistične regije (SKTE 3). Vseh 31 občin te statistične regije ter Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija RS za regionalni razvoj je v skladu s 17. členom Pravilnika podpisalo dogovor o pripravi regionalne zasnove za območje Savinjske statistične regije (SKTE 3). Minister za prostor je sprejel sklep o imenovanju programskega sveta. Opravljena je bila analiza stanja, predlog vizije in zasnova prostorskega razvoja regije v variantah, predlog regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje. Ministrstvo za okolje in prostor je dne 29. 8. 2003 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave regionalne zasnove Savinjske statistične regije (SKTE 3). Datum ter kraj in čas zbora konference je Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj objavilo v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer dne 21. 8. 2003 v časopisu Dnevnik in dne 21. 8. 2003 v časopisu Novi tednik. Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora navedeni v 4. točki tega programa priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Priporočila in usmeritve so na prostorski konferenci podali predstavniki občin Šenjur, Luče, Vransko, Nazarje, Ljubno, Velenje, Celje, Šoštanj, Vojnik, Dobje, Zreče, Gornji Grad, Šmarje pri Jelšah, Kozjanskega parka, Inštituta za raziskave v energetiki, ekologiji in tehnologiji d.o.o., Gospodarske zbornice Velenje. Priporočila in usmeritve bodo upoštevane v nadaljnjem postopku priprave regionalne zasnove, medtem ko na vsebino programa priprave ne vplivajo.
V postopku določitve planov, ki imajo lahko pomembne vplive na okolje (oziroma na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja: v nadaljnjem besedilu: varovana območja), je bilo z odločbo št. 354-19-19/2004, z dne 7. 10. 2004 ugotovljeno, da je v postopku priprave regionalne zasnove za Savinjsko statistično regijo (SKTE 3) skladno z določbami 40.–48. člena Zakona o varstvu okolja (v nadaljnjem besedilu: ZVO1, Uradni list RS, št. 41/04) in skladno z določbami 101. do 101.b člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljnjem besedilu: ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04; uradno prečiščeno besedilo) potrebno izvesti celovito presojo vplivov njene izvedbe na okolje oziroma presojo sprejemljivosti njenih vplivov na varovana območja.
2. Predmet in programska izhodišča regionalne zasnove prostorskega razvoja
Predmet regionalne zasnove je določitev usmeritev za celovit in usklajen prostorski razvoj regije, načrtovanje zasnov prostorskih ureditev regionalnega pomena in drugih prostorskih ureditev, pomembnih za razvoj obravnavanega območja, ki imajo podlago v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Regionalnem razvojnem programu Savinjske statistične regije (SKTE 3) za obdobje 2002–2006.
Programska izhodišča regionalne zasnove so določena v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije. V skladu z njimi in s ciljem ohranjanja prepoznavnosti Slovenije regionalna zasnova določa:
– zasnovo omrežja naselij (opredelitev njihove vloge, funkcij in medsebojnih povezav), zasnovo razmestitve dejavnosti, kot podporo policentričnemu omrežju naselij ter elemente za doseganje arhitekturne prepoznavnosti,
– zasnovo prometnega omrežja v povezavi s poselitvijo, vključno z javnim potniškim prometom, zasnovo energetske oskrbe naselij, zasnovo omrežij telekomunikacijske in komunalne infrastrukture (oskrba z vodo, odvajanje odpadnih voda, zasnovo ravnanja z odpadki),
– zasnovo območij za prostorski razvoj dejavnosti, ki so vezane na naravne vire, območij pomembnih, z vidika naravnih kakovosti in prepoznavnosti krajine opredelitev območij s prostorskimi omejitvami za razvoj in območij obrambnih dejavnosti.
Pri pripravi RZPR je treba upoštevati pravila urejanja prostora iz Prostorskega reda Slovenije in sicer predvsem za pripravo:
– strokovnih podlag ter
– zasnov razmestitve dejavnosti v prostoru in zasnov prostorskih ureditev.
V regionalni zasnovi bodo za obravnavano območje podane konkretne usmeritve za izdelavo posameznih strategij prostorskega razvoja občin in za načrtovanje državnih lokacijskih načrtov.
3. Okvirno ureditveno območje
Regionalna zasnova prostorskega razvoja se pripravi za območje občin Savinjske statistične regije (SKTE 3): Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi regionalne zasnove
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave regionalne zasnove podati smernice in strokovne podlage za njeno pripravo, k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove pa mnenje so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor:
– področje poselitve,
– področje varstva okolja,
– področje ohranjanja narave,
– področje upravljanja z vodami,
– področje mineralnih surovin;
2. Ministrstvo za promet:
– Direktorat za letalstvo,
– Direktorat za civilno letalstvo,
– Direktorat za železnice,
– Javna agencija RS za železniški promet,
– Direktorat za ceste,
– Direkcija Republike Slovenije za ceste;
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Področje kmetijstva,
– Področje gozdarstva;
4. Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo kulturne dediščine;
6. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije;
7. Ministrstvo za notranje zadeve;
8. Ministrstvo za gospodarstvo;
9. Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj;
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave;
11. Zavod Republike Slovenije za gozdove;
12. Eles, d.o.o.;
13. Elektro Ljubljana, d.d.;
14. Elektro Celje, d.d.;
15. Elektro Maribor, d.d.;
16. Geoplin Ljubljana;
17. Telekom Slovenije, d.d.
5. Naloge pripravljavca, programskega sveta in drugih udeležencev v postopku priprave, sprejemanja in izvajanja regionalne zasnove
Postopek priprave regionalne zasnove Savinjske statistične regije (SKTE 3) vodi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP). Pripravljavec regionalne zasnove je odgovoren za zakonitost in koordinacijo priprave regionalne zasnove, pri čemer zlasti:
– pripravi predlog programa priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora določenih s programom priprave,
– skrbi za usklajen potek izdelave regionalne zasnove in koordinacijo med občinami, ministrstvi, programskim svetom in izdelovalcem regionalne zasnove,
– organizira seje programskega sveta,
– organizira in vodi prostorske konference, javne razgrnitve in javne obravnave,
– vodi spis postopka priprave in sprejemanja regionalne zasnove.
Za potrebe celovite presoje vplivov regionalne zasnove prostorskega razvoja na okolje, pripravljavec zagotovi:
– okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje oziroma varovana območja in možne alternative ter navede stopnja upoštevanja okoljskih izhodišč oziroma naravovarstvenih smernic
– revizijo okoljskega poročila, v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino okoljskega poročila in vsebino ter metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana območja.
Pred izdelavo predloga regionalne zasnove za javno razgrnitev pripravljavec pridobi obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila.
Regionalna razvojna agencija Savinjske statistične regije (SKTE 3) vodi administrativne posle, koordinacijo izdelave, finančni inženiring in organizacijske posle. Njene naloge so zlasti:
– koordinacija dela in postopkov pri pripravi in sprejemanju regionalne zasnove; skrbeti mora za koordinacijo med občinami, ministrstvi, programskim svetom in projektno skupino ter izdelovalcem,
– v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbere izdelovalca in zagotovi izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti,
– v skladu z navodili pripravljavca organizira seje programskega sveta, prostorske konference in javne obravnave,
– v skladu s podrobnejšo opredelitvijo delovnih korakov v posameznih fazah organizira usklajevalne delavnice.
Naloge izdelovalca regionalne zasnove so zlasti naslednje:
– priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, ki se obravnavajo v okviru programskega sveta,
– priprava predloga regionalne zasnove Savinjske statistične regije (SKTE 3),
– aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja dokumenta,
– priprava predloga stališč do pripomb, podanih v času javne razprave in v postopku sprejemanja,
– organizacija javnih delavnic, v okviru katerih se obravnava pripravljeno gradivo.
Minister za prostor imenuje programski svet.
Programski svet usmerja pripravo regionalne zasnove in opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava in predlaga program priprave v potrditev občinam udeleženkam in ministru pristojnemu za prostor v sprejem,
– obravnava strokovne podlage izdelovalca,
– obravnava variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere rešitev,
– obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove za javno razgrnitev,
– obravnava pripombe in zavzame stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav
– ter obravnava in poda predhodno mnenje k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove.
Naloga predstavnikov občin udeleženk je, da zastopajo interese svoje občine in sproti seznanjajo javnost na svojem območju o odločitvah, sprejetih v okviru programskega sveta.
Občinske uprave imajo zlasti naslednje naloge:
– imenujejo svoje predstavnike, odgovorne za urejanje prostora v občini,
– posredujejo občinske plane, opredelijo vizijo prostorskega razvoja občine in zagotovijo podatke o nosilcih urejanja prostora na območju svoje občine,
– posredujejo druge podatke, pomembne za načrtovanje regionalnega prostorskega razvoja, ki že obstajajo na občinah,
– se opredeljujejo do posameznih faz regionalne zasnove in načrtovanih rešitev,
– aktivno sodelujejo pri organizaciji javnih obravnav in pripravi ustreznih gradiv za občinske svete,
– zagotovijo obravnavo usklajenega predloga regionalne zasnove na občinskih svetih.
Občinski sveti imajo zlasti naslednje naloge:
– potrjujejo predlog programa priprave regionalne zasnove,
– v času javne razgrnitve obravnavajo predlog regionalne zasnove in se do njega opredelijo,
– sprejmejo potrjeni predlog regionalne zasnove.
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag
Pred pričetkom izdelave regionalne zasnove je bila opravljena analiza obstoječega stanja kot strokovna podlaga za izdelavo dokumenta, nato je bila izdelana vizija nadaljnjega prostorskega razvoja regije v variantah, na podlagi izbrane variante je bil izdelan osnutek predloga regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje.
6.1. Pri izdelavi strokovnih podlag in regionalne zasnove je treba upoštevati naslednja že izdelana gradiva:
a) strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe izdelave regionalnega razvojnega programa Savinjske statistične regije (SKTE 3) za obdobje 2002–2006,
b) strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
c) strokovne podlage izdelane pri pripravi sektorskih razvojnih programov
ter vse drugo že izdelano relevantno gradivo, ki ga izdelovalec regionalne zasnove pridobi na posameznih občinah.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora se izdelovalcu posredujejo natisnjeno in v digitalni obliki, če v tej obliki že obstajajo. Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerimi razpolagajo, so zlasti:
a) Podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti;
b) Predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora;
c) Drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru;
d) V postopku priprave regionalne zasnove Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo strokovnih podlag, ki se nanašajo zlasti na ukrepe varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, prostorske ureditve, povezane z varstvom naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti, ter oblikovanje krajinskih zasnov v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in jih posreduje MOP;
e) V postopku priprave regionalne zasnove Zavod za varstvo kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOP;
f) V postopku priprave regionalne zasnove MOP zagotovi izdelavo strokovnih podlag s področja varstva okolja, ki se nanašajo zlasti na varstvo voda, rabo in urejanje voda, onesnaženost zraka po območjih in emisije snovi v zrak, območja onesnaženosti tal, ravnanja z odpadki, območja obremenjenosti s hrupom in drugo.
6.2. Izdelovalec regionalne zasnove mora izdelati strokovne podlage v skladu s 23. členom Pravilnika.
6.3. Geodetske podlage (v merilu 1: 250.000, 1:100.000, 1: 50.000, 1: 25.000 ter 1: 5.000) za potrebe izdelave regionalne zasnove zagotovi izdelovalec.
7. Roki priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja
Pridobitev smernic za načrtovanje
– Po objavi tega programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije, MOP zaprosi vse nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki tega programa priprave, da posredujejo svoje smernice ali da potrdijo oziroma dopolnijo predhodno podane smernice, najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec regionalne zasnove izdela analizo smernic ter ob upoštevanju vseh predhodnih analiz izdela usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev po prejemu vseh smernic.
Izdelava strokovnih podlag in predloga regionalne zasnove
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 6.2. točki tega programa priprave.
– Programski svet obravnava strokovne podlage, obravnava variantne rešitve regionalnih zasnov in izbere rešitev.
– Izdelovalec izdela predlog regionalne zasnove.
– MOP organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu regionalne zasnove pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– Programski svet obravnava in potrdi predlog regionalne zasnove.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister za okolje in prostor s sklepom odredi javno razgrnitev predloga regionalne zasnove na Ministrstvu za okolje in prostor ter na sedežih občin udeleženk. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Minister za okolje in prostor obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
– Ministrstvo za okolje in prostor v času javne razgrnitve organizira javne obravnave.
– Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z izdelovalcem regionalne zasnove, v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
– Programski svet zavzame stališča glede upoštevanja predlogov in pripomb, pridobljenih v času javne razgrnitve.
Izdelava dopolnjenega predloga regionalne zasnove
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog regionalne zasnove v skladu s sprejetimi stališči do predlogov in pripomb.
– Ministrstvo za okolje in prostor pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove, najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Programski svet obravnava in poda predhodno mnenje k dopolnjenemu predlogu regionalne zasnove.
Sprejem regionalne zasnove
– Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra za okolje in prostor, s sklepom potrdi dopolnjeni predlog regionalne zasnove in ga pošlje občinam-udeleženkam v sprejem.
– Občine – udeleženke sprejmejo regionalno zasnovo z odlokom in o tem obvestijo programski svet.
– Programski svet sprejme ugotovitev, da so regionalno zasnovo sprejele vse občine udeleženke.
– Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za okolje in prostor in Programskega sveta sprejme sklep o sprejetju regionalne zasnove.
Objava regionalne zasnove
– Vlada Republike Slovenije objavi odlok o regionalni zasnovi in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem regionalne zasnove prostorskega razvoja
Skupni stroški izdelave regionalne prostorske zasnove Savinjske statistične regije (SKTE 3) so na podlagi predvidenih del ocenjeni na 80 milijonov SIT. Vrednost koordinacije in vodenja Regionalne razvojne agencije Celje je okvirno ocenjena na 10%.
Ker je regionalna zasnova partnerski akt med državo in občinami se zagotovi sredstva iz obeh strani. Tako je pokrivanje stroškov predvideno iz treh virov. Iz strani države Ministrstvo za okolje in prostor zagotovi 14 milijonov SIT in Ministrstvo za gospodarstvo 45 milijonov SIT. Občine Savinjske statistične regije (SKTE 3) zagotovijo sredstva proporcionalno glede na število prebivalcev, skupaj 21 milijonov SIT.
9. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-14-9/2004/BS
Ljubljana, dne 14. januarja 2005.
EVA 2003-2511-0169
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje