Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

308. Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, stran 808.

Na podlagi 90. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve, izdaja
N A V O D I L O
za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
1. člen
(vsebina navodila)
To navodilo določa, kako se v Prijavi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje evidentira, da se prijavlja invalida po 3. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ter dokazila, ki jih mora delodajalec hraniti za zavarovanca, ki ga prijavlja kot invalida.
To navodilo določa tudi rok za spremembo Metodološkega gradiva I Prijava podatkov v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-1A, M-3, M-3A, M-DČ) in za spremembo pravilnika, ki določa obrazce prijav podatkov za matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ter rok za prijavo spremembe podatkov med pokojninskim in invalidskim ter zdravstvenim zavarovanjem na obrazcu M-3 za invalide, ki so že zavarovani.
2. člen
(način prijave)
V obrazcu Prijave v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje se uvede nova rubrika, v kateri se za zavarovanca invalida iz 3. člena tega navodila vpiše šifra v skladu s 7. členom tega navodila.
3. člen
(zavarovanci invalidi)
Kot invalida se v prijavi na s tem navodilom predpisan način označi:
1. zavarovanca, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 63/04),
2. zavarovanca, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov (Uradni list SRS, št. 18/76),
3. zavarovanca, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije po 34. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 56/92, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 29/97, 7/98 in 54/98, v nadaljevanju: ZPIZ-92) oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
4. zavarovanca, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije po 60. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, nadaljevanju: ZPIZ-1-UPB2),
5. zavarovanca iz 4. člena tega navodila, ki mu je ugotovljena telesna okvara po prvem in tretjem odstavku 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona,
6. zavarovanca, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2. členu, status vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma status civilnega invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 62/96 – sklep USRS, 2/97 – odl. USRS, 19/97, 21/97 in 75/97),
7. zavarovanca, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83),
8. zavarovanca iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76),
9. zavarovanca iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) in
10. zavarovanca, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic Evropske unije.
4. člen
(zavarovanci invalidi z ugotovljeno telesno okvaro)
Kot invalida se v prijavi za zavarovanca iz 5. točke prejšnjega člena vpiše ustrezna šifra iz 7. člena tega navodila, če ima eno izmed naslednjih telesnih okvar iz Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83 in 66/89):
1. najmanj 90 % telesna okvara zaradi izgube vida (II. B/točka 7 oziroma 8),
2. 70 % telesna okvara zaradi izgube sluha (II. C/točka 13) ali
3. najmanj 80 % telesna okvara, s tem, da je najnižji odstotek posamične telesne okvare, ki se sešteva, vsaj 70 %.
5. člen
(zavarovanci invalidi, razvrščeni na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje)
Kot invalida se v prijavi za zavarovanca iz 8. točke 3. člena tega navodila vpiše ustrezna šifra iz 7. člena tega navodila, če je bil razvrščen po:
– točki a in b 3. člena,
– tretjem odstavku 4. člena,
– prvem odstavku 6. člena,
– 7. členu in
– 9. členu Pravilnika o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77).
6. člen
(zavarovanci invalidi, usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja)
Kot invalida se v prijavi za zavarovanca iz 9. točke 3. člena tega navodila vpiše ustrezna šifra iz 7. člena tega navodila, če je bil usmerjen v programe vzgoje in izobraževanja in je po Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/03) opredeljen po naslednjih poglavjih teh kriterijev:
– I. Otroci z motnjami v duševnem razvoju – točki a in b tretjega odstavka,
– II. Slepi in slabovidni otroci, B) Slep otrok – točke a, b in c drugega odstavka,
– III. Gluhi in naglušni otroci, B) Gluh otrok – točki a in b drugega odstavka,
– V. Gibalno ovirani otroci – točke b, c in d drugega odstavka,
– IX. Otroci z več motnjami.
7. člen
(šifra za vpis zavarovanca invalida)
V obrazcu Prijave v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje se v rubriko iz 2. člena tega navodila za osebo, ki je zavarovana na podlagi delovnega razmerja, vpiše naslednje šifre:
00 – zavarovanec, ki ni invalid po 3. členu tega navodila,
01 – zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o
   zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
02 – zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6.
   členu Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov,
03 – zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma
   III. kategorije po 34. členu ZPIZ- 92 oziroma po predpisih, ki so
   veljali pred uveljavitvijo tega zakona,
04 – zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma
   III. kategorije po 60. členu ZPIZ-1-UPB2,
05 – zavarovanec iz 4. člena tega navodila, ki mu je ugotovljena telesna
   okvara po prvem in tretjem odstavku 143. členu ZPIZ-1-UPB2 oziroma po
   predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega
   zakona,
06 – zavarovanec, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2.
   členu, status vojaškega mirnodobnega invalida po 3. členu oziroma
   status civilnega invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih
   invalidih,
07 – zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu
   duševno in telesno prizadetih oseb,
08 – zavarovanec iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi
   izvida in mnenja strokovne komisije za razvrščanje otrok in
   mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu
   Zakona o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z
   motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
09 – zavarovanec iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program
   vzgoje in izobraževanja po 21. členu Zakona o usmerjanju otrok s
   posebnimi potrebami,
10 – zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav
   članic Evropske unije.
8. člen
(dokazila o invalidnosti)
Delodajalec, ki prijavlja zavarovanca invalida iz 3. člena tega navodila na način iz 2. člena tega navodila, mora trajno hraniti kot dokazilo pravnomočno oziroma dokončno:
1. odločbo o statusu invalida, če gre za zavarovanca iz 1. točke 3. člena tega navodila,
2. odločbo ali sklep o priznanju lastnosti invalidne osebe, če gre za zavarovanca iz 2. točke 3. člena tega navodila,
3. odločbo ali sklep o priznanem statusu delovnega invalida, če gre za zavarovanca iz 3. in 4. točke 3. člena tega navodila,
4. odločbo ali sklep oziroma izvedensko mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani telesni okvari, če gre za zavarovanca iz 5. točke 3. člena tega navodila,
5. odločbo o statusu invalida, če gre za zavarovanca iz 6. točke 3. člena tega navodila,
6. odločbo o priznanih pravicah po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, če gre za zavarovanca iz 7. točke 3. člena tega navodila,
7. odločbo ali izvid in mnenje komisije za razvrščanje oziroma strokovno mnenje komisije za usmerjanje, če gre za zavarovanca iz 8. in 9. točke 3. člena tega navodila,
8. uradno preveden dokument države članice Evropske unije o priznani invalidnosti v skladu s 3. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, če gre za zavarovanca iz 10. točke 3. člena tega navodila.
9. člen
(nadzor)
Nadzor nad načinom in pravilnostjo prijave invalida v zavarovanje po tem navodilu izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
Delodajalec je dolžan organu iz prejšnjega odstavka in Skladu Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov na zahtevo predložiti dokazila iz prejšnjega člena.
10. člen
(rok za uskladitev metodološkega gradiva in pravilnika)
Metodološko gradivo I Prijava podatkov v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-1A, M-3, M-3A, M-DČ) in Pravilnik o obrazcih prijav podatkov za matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uskladita s tem navodilom najkasneje do 30. januarja 2005.
11. člen
(prijava spremembe podatkov)
Delodajalci so dolžni prijaviti vsako spremembo invalidnosti zavarovancev med pokojninskim in invalidskim ter zdravstvenim zavarovanjem na ustreznem obrazcu po pravilniku iz prejšnjega člena (M-3) in vpisati ustrezno šifro od 01 do 10 iz 7. člena tega navodila ter hraniti o tem ustrezno dokazilo v skladu z 8. členom tega navodila.
12. člen
(rok za prvo prijavo spremembe podatkov)
Delodajalci so dolžni za zavarovance invalide, ki so pri njih zaposleni na dan 1. marec 2005, prijaviti spremembe iz prejšnjega člena do 31. marca 2005.
13. člen
(začetek veljavnosti navodila)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01702-11/2004
Ljubljana, dne 13. januarja 2005.
EVA 2005-2711-0002
Minister za zdravje
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
 
Soglašam!
Minister za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti