Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2005 z dne 4. 2. 2005

Kazalo

280. Uredba o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 za leto 2005, stran 719.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 7. in 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) in v zvezi s Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za leto 2005
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa plačila za ukrepe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (v nadaljnjem besedilu: ukrepi PRP), ki se bodo v letu 2005 izvajali kot ukrepi kmetijske strukturne politike v skladu s 27., 28., 29., 30. in 32. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG; v nadaljnjem besedilu: zakon) in Programom razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list RS, št. 116/04; v nadaljnjem besedilu: PRP) za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L št. 160, z dne 26. 6. 1999, str. 80, z vsemi spremembami),
– Uredbe Komisije (ES) 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnejših pravilih za izvedbo Uredbe Sveta št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153, z dne 30. 4. 2004, str. 30, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 817/2004/ES) in
– Odločbe Komisije z dne 24. 8. 2004 o potrditvi programskega dokumenta za razvoj podeželja za Republiko Slovenijo za programsko obdobje 2004–2006, št. CCI 2004 SI 06 GDO 00.
2. člen
(ukrepi)
V letu 2005 se izvajajo naslednji ukrepi PRP:
– izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– kmetijsko okoljski ukrepi (21 ukrepov),
– zgodnje upokojevanje,
– podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih,
– tehnična pomoč.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci za pridobitev plačil iz te uredbe so kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG) ter druge fizične in pravne osebe, ki so določene z zakonom, PRP in to uredbo ter izpolnjujejo zahteve dobre kmetijske prakse in druge predpisane pogoje iz PRP za ukrepe iz prejšnjega člena, za katere uveljavljajo sredstva.
4. člen
(sredstva)
(1) Ukrepi PRP se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (proračunska postavka 2069) v višini vsaj 20% in iz sredstev jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (proračunska postavka 2068) v višini do 80%.
(2) Za ukrepe PRP je za leto 2005 namenjenih 118,5 milijonov evrov, ki zapadejo v plačilo v letih 2005, 2006 in 2007, pri čemer se do 2,4 milijonov evrov teh sredstev namenja za ukrep tehnične pomoči iz prvega odstavka 32. člena te uredbe.
(3) Zneski iz te uredbe, izraženi v evrih, se izplačajo v tolarski protivrednosti, preračunani glede na menjalne tečaje v skladu s pravnimi akti Evropske komisije.
(4) Letna sredstva, ki so na razpolago upravičencem za izvajanje ukrepov PRP, ne smejo preseči razpisanih vrednosti, pri čemer je potrebno upoštevati tudi prevzete obveznosti iz prejšnjih let.
II. IZRAVNALNA PLAČILA ZA OBMOČJA Z OMEJENIMI MOŽNOSTMI ZA KMETIJSKO DEJAVNOST
5. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ukrep OMD) je izravnava stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, s ciljem ustvarjanja pogojev za kmetovanje in zagotavljanja primerne obdelanosti kmetijskih zemljišč na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko pridelavo.
6. člen
(razvrstitev in seznam območij)
(1) Za potrebe ukrepov kmetijske in regionalne politike Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) razvrsti na podlagi seznama območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 8 k PRP KMG v posamezna območja. KMG se razvrsti v posamezno območje, če se v njem nahaja več kot 50% kmetijskih zemljišč v rabi.
(2) Natančnejši vpogled v seznam območij iz prejšnjega odstavka je možen na spletnih straneh ministrstva in izpostavah kmetijske svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izpostave kmetijske svetovalne službe).
7. člen
(upravičenci)
(1) Do izravnalnih plačil so skladno s PRP upravičena KMG, katerih zemljišča se nahajajo v območjih, opredeljenih v seznamu območij iz prvega odstavka prejšnjega člena, in sicer:
– hribovskih in gorskih območjih,
– drugih območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– območjih s posebnimi omejitvami.
(2) Do izravnalnih plačil so upravičene tudi planine – KMG v hribovskem in gorskem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: KMG – planina), na katerih se vsako leto izvaja planinska paša.
(3) Nosilci KMG lahko uveljavljajo izravnalna plačila le za zemljišča na območju Republike Slovenije.
8. člen
(pogoji)
(1) Upravičenci lahko pridobijo plačilo za ukrep OMD za površine, za katere vlagajo zahtevek, pod pogoji, ki so določeni v PRP v poglavju 9.3.1 Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in območja z okoljskimi omejitvami (B. Druge informacije, 1. Pogoji).
(2) KMG – planina mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– da je tradicionalna oblika individualne ali skupinske rabe kmetijskih zemljišč v gorskem svetu Slovenije,
– da predstavlja geografsko zaokroženo posest z gospodarskimi objekti (hlevi, mlekarne), stanovanjskimi objekti (stanovi, pastirske koče), lastno oskrbo z vodo za ljudi in živali (zajetja, vodnjaki, kali),
– da ima krajšo vegetacijsko dobo, pestre klimatske in talne razmere, raznovrstni živalski in rastlinski svet,
– da je na njej organizirana sezonska paša živali brez vsakodnevnega vračanja živali v domačo oskrbo,
– da je oddaljena najmanj 1 km od najbližjega koristnika,
– da se živali na planini pasejo vsaj 80 dni na nadmorski višini najmanj 750 m in na minimalno 5 ha travnatih površinah v rabi.
(3) Pašni red mora biti v primeru skupne uporabe potrjen na občnem zboru pašne skupnosti v tekočem letu, če gre za skupno uporabo planine ali planinskega pašnika.
9. člen
(izravnalna plačila)
(1) V letu 2005 se višina izravnalnega plačila v okviru območij iz prvega odstavka 7. člena te uredbe določi glede na podatke elaborata »Območja z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo v Republiki Sloveniji« po stanju na dan 15. februar 2003, tako da višina izravnalnega plačila na hektar (v nadaljnjem besedilu: ha) površin kmetijskih zemljišč v rabi znaša za:
– gorsko višinska KMG: 201,6 evrov/ha,
– KMG – planine: 201,6 evrov/ha,
– strma KMG: 172,4 evrov/ha,
– kraška KMG: 172,4 evrov/ha,
– gričevnato hribovita KMG: 141,8 evrov/ha,
– različne neugodne pogoje (druga KMG): 69,5 evrov/ha,
– osnovna KMG (KMG, ki v elaborat niso vključena, njihova zemljišča pa so razvrščena v seznam območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost iz priloge 8 k PRP): 25,3 evrov/ha.
(2) Višina izravnalnega plačila za travinje na planinah se v primeru obremenitve vsaj ene glave velike živine na hektar (v nadaljnjem besedilu: 1 GVŽ/ha) travinja obračuna tako, da se upošteva dejanska površina travinja, prijavljenega na obrazcu zahtevka za pomoči na površino za leto 2005 iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005. Če obremenitev ne dosega 1 GVŽ/ha, se višina izravnalnega plačila obračuna le za površine, za katere je zagotovljena obremenitev 1 GVŽ/ha.
(3) Obremenitev iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se pri dejanskem izračunu števila GVŽ za posamezno vrsto živali upoštevajo koeficienti, navedeni na obrazcu pooblastila uporabnikov planine/skupnega pašnika in zapisnika o prigonu živali na pašo iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
III. KMETIJSKO OKOLJSKI UKREPI
10. člen
(namen ukrepov)
Namen kmetijsko okoljskih ukrepov (v nadaljnjem besedilu: ukrepi SKOP) je popularizacija kmetijske pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov ter varuje zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov in omogoča zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje, ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine ter varovanje zavarovanih območij.
11. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci, ki so se v izvajanje ukrepov SKOP vključili v letu 2004 in je leto 2005 za njih drugo leto izvajanja ukrepov SKOP, lahko v letu 2005 pridobijo plačila za ukrepe SKOP na način, kot ga določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005 in pod pogoji, ki so določeni v PRP v poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi.
(2) Upravičenci, ki se bodo v izvajanje ukrepov SKOP vključili v letu 2005, lahko v tem letu pridobijo plačila za ukrepe SKOP, če prevzamejo petletno obveznost izvajanja ukrepov SKOP na način, kot ga določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005 in pod pogoji, ki so določeni v PRP v poglavju 9.3.2 Kmetijsko okoljski ukrepi.
12. člen
(kmetijsko okoljski ukrepi in plačila)
(1) V letu 2005 se dodelijo plačila za izvajanje naslednjih ukrepov SKOP:
1. zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje:
I. zmanjševanje erozije v sadjarstvu in vinogradništvu: 232 evrov/ha;
II. ohranjanje kolobarja: 147 evrov/ha;
III. ozelenitev njivskih površin: 211 evrov/ha;
IV. integrirano poljedelstvo: 253 evrov/ha;
V. integrirano sadjarstvo: 442 evrov/ha;
VI. integrirano vinogradništvo: 442 evrov/ha;
VII. integrirano vrtnarstvo (na prostem in v zavarovanih prostorih): 402 evrov/ha;
VIII. ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 463 evrov/ha,
– vrtnine na prostem: 548 evrov/ha,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 590 evrov/ha,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 120 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 800 evrov/ha,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 295 evrov/ha,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 800 evrov/ha,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje): 232 evrov/ha;
2. ohranjanje naravnih danosti, biotske raznovrstnosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine:
IX. planinska paša:
– brez pastirja: 61 evrov/ha,
– s pastirjem: 61 evrov/ha in 21 evrov/ha kot dodatek za pastirja;
X. košnja strmih travnikov:
– nagib 35-50%: 168 evrov/ha,
– nagib nad 50%: 253 evrov/ha;
XI. košnja grbinastih travnikov: 253 evrov/ha;
XII. travniški sadovnjaki: 190 evrov/ha;
XIII. reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali:
– govedo: 120 evrov/žival,
– ovce: 18 evrov/žival,
– koze: 18 evrov/žival,
– konji: 120 evrov/žival,
– prašiči: 48 evrov/žival,
– perutnina: 168 evrov/100 odraslih živali;
XIV. pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin: 126 evrov/ha;
XV. sonaravna reja domačih živali: 84 evrov/ha;
XVI. ohranjanje ekstenzivnega travinja: 84 evrov/ha;
3. varovanje zavarovanih območij:
XVII. ohranjanje obdelane in poseljene krajine na zavarovanih območjih: podpora za izvajanje tega ukrepa znaša dodatnih 20% v območjih narodnih parkov, 15% v območjih regijskih parkov in 10% v ostalih zavarovanih območjih in se obračuna na skupno vrednost plačil za ukrepe II. do XVI. in XVIII. iz tega člena;
XVIII. reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri: 31 evrov/ha;
XIX. ohranjanje posebnih traviščnih habitatov: 147 evrov/ha;
XX. pokritost tal na vodovarstvenem območju:
– njive: 337 evrov/ha,
– trajni nasadi: 253 evrov/ha,
– travinje: 211 evrov/ha;
XXI. zatravljanje in zelena praha: 253 evrov/ha.
(2) Upravičenci lahko pridobijo tudi sredstva za delno kritje stroškov kontrole, če izpolnjujejo pogoje, določene v PRP z ukrepi integrirane pridelave ali ekološkega kmetovanja, in sicer v višini:
– 63 evrov/KMG letno za ukrepe IV., V., VI. in VII. iz prejšnjega odstavka,
– 110 evrov/KMG letno za ukrep VIII. iz prejšnjega odstavka.
(3) Zahtevkov za plačila iz prejšnjega odstavka upravičenci ne vlagajo posebej, ampak se jim plačila za delno kritje stroškov kontrole izplačajo skupaj z odobrenim zahtevkom za ukrepe iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(pogoji)
(1) Za površine, ki so jih upravičenci v letu 2004 vključili v ukrep III. iz prejšnjega člena, lahko v letu 2005 uveljavljajo plačila za ukrep II. iz prejšnjega člena, če ozelenitev teh površin v letu 2005 ni mogoča. Če upravičenci na teh površinah v letu 2005 ne uveljavljajo plačil za ukrep II. oziroma III. iz prejšnjega člena, morajo na teh površinah izvajati najmanj enostaven kolobar, ki vključuje vsaj tri poljščine.
(2) Za površine, za katere upravičenci v letu 2005 uveljavljajo plačila za ukrep III. iz prejšnjega člena, lahko v letu 2006 uveljavljajo plačila za ukrep II. iz prejšnjega člena, če ozelenitev teh površin ni mogoča. Če upravičenci na teh površinah v letu 2006 ne uveljavljajo plačil za ukrep II. oziroma III. iz prejšnjega člena, morajo na teh površinah izvajati najmanj enostaven kolobar, ki vključuje vsaj tri poljščine.
(3) Za površine, ki so jih upravičenci v letu 2004 vključili v ukrep IV. iz prejšnjega člena, lahko v letu 2005 uveljavljajo plačila za ukrep VII. iz prejšnjega člena in obratno.
(4) Pri ukrepu IX. iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo plačilo za planinsko pašo brez dodatka za pastirja ali pa plačilo za planinsko pašo z dodatkom za pastirja, pri čemer je ta dodatek možno uveljavljati samo za enega pastirja na planini. Upravičenci morajo fotokopijo pogodbe s pastirjem posredovati Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v roku in na način, ki ju določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(5) KMG – planina lahko uveljavlja plačila za ukrepa IX. in XVII. iz prejšnjega člena. Če KMG – planina izpolnjuje pogoje za ekološko kmetovanje, upravičenci lahko pridobijo tudi plačila iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena.
(6) Plačila za ukrep X. iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino travnikov ali pa za del travnika z nagibom 35-50% ali nad 50%. Plačila je možno uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča, ki se kosi. Meritev nagiba mora biti opravljena v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način merjenja nagiba strmih travnikov. Dokumentacijo o meritvi nagiba morajo upravičenci hraniti na KMG, skladno z določili PRP o hranjenju dokumentacije za ukrepe SKOP.
(7) Pravilnik iz prejšnjega odstavka izda minister, pristojen za kmetijstvo.
(8) Plačila za ukrep XI. iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na območjih, ki so določena v prilogi 15 k PRP.
(9) Plačila za ukrep XIII. iz prejšnjega člena upravičenci lahko uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali, navedene v prilogi 16 k PRP oziroma Seznamu avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04). Število živali mora biti v reji pet let od vstopa v ukrep, lahko se poveča, pri čemer pa obremenitev ne sme preseči 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
(10) Ukrep XIII. iz prejšnjega člena se lahko kombinira z ukrepom XVII. iz prejšnjega člena, pri čemer se mora vsaj 50% kmetijskih zemljišč v uporabi na KMG nahajati v zavarovanih območjih iz priloge 18 k PRP.
(11) Za izračun višine plačil za ukrep XIII. iz prejšnjega člena se za preračun števila živali v GVŽ upoštevajo naslednji koeficienti:
– govedo: 1,0,
– ovce: 0,15,
– koze: 0,15,
– konji: 1,0,
– prašiči: 0,4,
– perutnina: 0,014.
(12) Koeficienti iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tako, da se pri dejanskem izračunu števila GVŽ za posamezno vrsto živali upoštevajo podatki za posamezne živalske vrste, navedeni na obrazcu iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(13) Plačila za ukrep XIV. iz prejšnjega člena upravičenci lahko uveljavljajo za avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin, navedene v prilogi 17 k PRP oziroma Seznamu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 33/04 in 110/04).
(14) Plačila za ukrep XVII. iz prejšnjega člena upravičenci lahko uveljavljajo, katerih parcele se nahajajo na zavarovanih območjih, ki so določena v prilogi 18 k PRP.
(15) Plačila za ukrep XVIII. iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za trajno travinje, če se njihove parcele nahajajo v katastrskih občinah, navedenih v prilogi 19 k PRP oziroma Seznamu katastrskih občin osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (Uradni list RS, št. 65/03).
(16) Plačila za ukrep XIX. iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na ekološko pomembnih območjih, ki so določena v prilogi 20 k PRP.
(17) Plačila za ukrepa XX. in XXI. iz prejšnjega člena lahko uveljavljajo upravičenci, katerih parcele se nahajajo na najožjih vodovarstvenih območjih, ki so določena v prilogi 21 k PRP.
(18) Plačila za ukrep XXI. iz prejšnjega člena upravičenci lahko uveljavljajo za leto 2005 samo za tiste površine, ki so bile v letu 2003 njivske površine. Njivske površine morajo biti zatravljene za obdobje 5 let oziroma 20 let v primeru podaljšanja trajanja ukrepov SKOP.
(19) Natančnejši vpogled v seznam katastrskih občin in parcel območij grbinastih travnikov, osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in vodovarstvenih območij je možen na spletnih straneh ministrstva ter izpostavah kmetijske svetovalne službe.
(20) Najmanjša velikost enote kmetijskega zemljišča iste rabe, za katero je mogoče pridobiti plačilo za en ukrep SKOP, je določena v PRP v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge informacije, Velikost kmetijskih zemljišč).
(21) Upravičenci se lahko v ukrepe SKOP vključijo s povečanim obsegom površin kot to določa PRP v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. druge informacije, Trajanje obveznosti) ter v skladu s 37. členom Uredbe 817/2004/ES.
(22) Upravičenci do plačil za ukrepe SKOP morajo v času trajanja petletne obveznosti opraviti najmanj 15-urni izobraževalni program ter sodelovati vsaj na enem demonstracijskem prikazu oziroma prireditvi. V prvih dveh letih vključitve v ukrepe SKOP morajo upravičenci opraviti izobraževalni program v obsegu najmanj 3 ure.
14. člen
(izvajanje in kombinacije ukrepov)
(1) Na istih površinah upravičenci lahko izvajajo več ukrepov SKOP iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 12. člena te uredbe, na način in pod pogoji, kot jih za posamezni ukrep določata PRP in ta uredba.
(2) Najvišji zneski plačil na hektar zemljišč upravičenca, ki jih je možno pridobiti s kombinacijo ukrepov SKOP, v letu 2005 znašajo:
– njivske površine: 600 evrov/ha,
– trajni nasadi: 900 evrov/ha,
– trajno travinje: 450 evrov/ha.
15. člen
(zamenjave ukrepov SKOP)
(1) Med trajanjem petletne obveznosti se en ukrep SKOP lahko zamenja z drugim ukrepom SKOP kot to določa PRP v poglavju 9.3.2.1 Zahteve, ki se nanašajo na vse ali posamezne kmetijsko okoljske ukrepe (B. Druge informacije, Ostali pogoji).
(2) Možne zamenjave ukrepov SKOP v letu 2005 so za površine, ki so jih upravičenci v letu 2004 vključili v posamezne ukrepe SKOP, navedene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Med trajanjem petletne obveznosti se pri ukrepu XIII. iz 12. člena te uredbe vrste in pasme domačih živali iz devetega odstavka 13. člena te uredbe lahko zamenjajo.
16. člen
(evidence)
(1) Ministrstvo, pristojno za okolje, za namene izvajanja te uredbe agenciji in ministrstvu najpozneje do 21. marca 2005 posreduje uradno evidenco grbinastih travnikov, zavarovanih, ekološko pomembnih in vodovarstvenih območij (v računalniški obliki) z navedbo imen teh območij, katastrskih občin (imena in šifre katastrskih občin) in podatkov o parcelah (parcelne številke) po stanju zemljiškega katastra na dan 1. marca 2005. Podatki morajo biti posredovani v obliki, ki agenciji omogoča nemoteno izvajanje administrativnih kontrol skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(2) Zavod za gozdove Slovenije za namene izvajanja te uredbe agenciji in ministrstvu najpozneje do 21. marca 2005 posreduje uradno evidenco osrednjega območja pojavljanja velikih zveri (v računalniški obliki) z navedbo imen katastrskih občin (imena in šifre katastrskih občin) in podatkov o parcelah (parcelne številke) po stanju zemljiškega katastra na dan 1. marca 2005. Podatki morajo biti posredovani v obliki, ki agenciji omogoča nemoteno izvajanje administrativnih kontrol skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
17. člen
(monitoring)
Izvajanje monitoringa o stanju okolja, habitatih in biotski raznovrstnosti zagotavlja ministrstvo, pristojno za okolje, podatke o monitoringu rjavega medveda pa Zavod za gozdove Slovenije. Sistem monitoringa mora biti prilagojen potrebam izvajanja te uredbe in PRP.
IV. ZGODNJE UPOKOJEVANJE
18. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa zgodnje upokojevanje je izboljšanje neugodne starostne strukture nosilcev KMG in socialnega statusa starejših kmetov (v nadaljnjem besedilu: prenosniki), ki se odločijo za prenos KMG na mlajše kmete (v nadaljnjem besedilu: prevzemniki) oziroma pospešiti strukturne in organizacijske spremembe na kmetijah.
19. člen
(pogoji)
(1) V času vstopa v ukrep zgodnje upokojevanje morata prenosnik KMG in prevzemnik KMG izpolnjevati pogoje, določene v PRP v poglavju 9.3.3 Zgodnje upokojevanje (B. Druge informacije, Pogoji, ki jih morata izpolnjevati prenosnik in prevzemnik).
(2) Da je prenosnik pokojninsko in invalidsko zavarovan vsaj zadnjih pet let, se šteje, če je ves ta čas kmetoval in:
– redno plačeval prispevke ter bil pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali član kmečke družine, ali
– zaradi ekonomski razlogov ni mogel plačevati prispevkov in zato ni bil pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali član kmečke družine, pri čemer katastrski dohodek v obdobju, ko prispevki niso bili plačani, ni presegal 260.000,00 SIT letno, ali
– ni v celoti izpolnjeval pogojev za upokojitev po nacionalni shemi upokojevanja in ga je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), zaradi delnega izpolnjevanja pogojev za upokojitev po nacionalni shemi upokojevanja obvestil o prekinitvi obveznosti plačevanja prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje.
(3) Določbe iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se ne upoštevajo, če je bil prenosnik v tem času pokojninsko in invalidsko zavarovan na katerikoli drugi osnovi.
(4) Medsebojne pravice in obveznosti med agencijo, prenosnikom in prevzemnikom, ki izhajajo iz te uredbe in se nanašajo na izplačevanje letne rente, se podrobneje uredijo s tripartitno pogodbo kot to določa PRP.
20. člen
(letna renta)
(1) Letna renta je sestavljena iz:
– fiksnega dela, ki za leto 2005 znaša 4.212 evrov/KMG,
– variabilnega dela, ki je odvisen od obsega prenesenih zemljišč in za leto 2005 znaša 358 evrov/ha primerljivih kmetijskih zemljišč, vendar največ do vključno 24 ha primerljivih kmetijskih zemljišč; če je preneseno KMG večje, se površine primerljivih kmetijskih zemljišč nad 24 ha v izračunu rente ne upoštevajo.
(2) Letna renta se izračuna tako, da se sešteje znesek rente iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka.
(3) Letna renta se izplačuje na način, določen v PRP v poglavju 9.3.3 Zgodnje upokojevanje (B. Druge informacije, Vrsta pomoči).
21. člen
(primerljiva kmetijska zemljišča)
(1) Za izračun primerljivih kmetijskih zemljišč se upošteva dejanska raba zemljišč v letu vstopa v ukrep iz zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(2) Primerljiva kmetijska zemljišča so opredeljena v PRP v poglavju 9.3.3 Zgodnje upokojevanje (B. Druge informacije, Vrsta pomoči).
22. člen
(solastništvo)
Če sta solastnika KMG dva ali več in vsi izpolnjujejo pogoje za vstop v ukrep zgodnje upokojevanje, se lahko dogovorijo, da vsak od solastnikov prejema, glede na solastniški delež, pripadajoči del rente. V tem primeru se morajo solastniki dogovoriti za istočasen prenos KMG na enega prevzemnika in hkrati zahtevkom priložiti vsa zahtevana dokazila za vse solastnike.
23. člen
(povezava s pokojninskim sistemom)
(1) Ko upravičenec izpolni pogoje za pridobitev pokojnine po nacionalni shemi, mora vstopiti v sistem upokojevanja po nacionalni shemi.
(2) Za upravičence, ki so vključeni v ukrep zgodnje upokojevanje, podatke o datumu prejema prve pokojnine in višini odobrene pokojnine po nacionalni shemi sistema upokojevanja pridobi agencija po uradni dolžnosti od ZPIZ.
(3) Status zavarovanca se upravičencu zaradi vstopa v ukrep zgodnje upokojevanje ne spremeni.
24. člen
(komisija)
(1) Agencija ustanovi komisijo za pregled in odobritev izplačevanja rente.
(2) Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer: predstavnik strokovne službe ministrstva, predstavnik strokovne službe agencije in predstavnik pravne službe agencije. Komisija pripravi predloge in jih posreduje direktorju agencije.
V. PODPORA IZVAJANJU EU STANDARDOV NA KMG
25. člen
(namen ukrepa)
Ukrep podpora izvajanju EU standardov na KMG (v nadaljnjem besedilu: ukrep EU standardi) je namenjen KMG kot pomoč za izvajanje oziroma za prilagajanje KMG EU standardom na področju varstva okolja, zdravja rastlin ter varstva pri delu.
26. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci lahko pridobijo plačila za izvajanje ukrepa EU standardi pod pogoji, ki so določeni v PRP v poglavju 9.3.4 Podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih (B. Druge informacije, Upravičenost do podpore).
(2) Plačila za izvajanje EU standarda, ki se nanaša na varstvo pri delu, upravičenci lahko pridobijo, če je kmet ali fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost, delodajalec v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu.
27. člen
(ukrep EU standardi)
V letu 2005 se dodelijo plačila za:
1. izvajanje EU standarda Nitratna direktiva na:
– KMG z živinorejsko proizvodnjo,
– KMG z rastlinsko proizvodnjo;
2. izvajanje EU standarda zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin;
3. izvajanje EU standarda varnost in zdravje pri delu;
4. investiranje v prilagoditev KMG EU standardu Nitratna direktiva.
28. člen
(pogoji)
(1) Pri izvajanju in investiranju v prilagoditev KMG EU standardom iz prejšnjega člena te uredbe morajo upravičenci upoštevati pogoje, ki jih določata PRP in ta uredba.
(2) Nosilec KMG mora za zemljišče, na katerem namerava graditi skladiščne prostore za živinska gnojila, pridobiti lokacijsko informacijo, če velikost omenjenih objektov ne presega normativov za tovrstne objekte, določene v predpisu, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogoje za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. Če objekti za skladiščenje živinskih gnojil presegajo normative iz navedenega predpisa, je za njih treba pridobiti gradbeno dovoljenje v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(3) KMG, ki nimajo zadostnih lastnih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, lahko uveljavljajo plačila za ukrep iz prve alinee 1. točke prejšnjega člena, če s pogodbo najamejo skladiščne kapacitete za živinska gnojila od KMG, ki teh kapacitet ne uporabljajo, pri čemer za najete skladiščne kapacitete prevzamejo vse obveznosti, ki jih določa standard Nitratne direktive.
(4) Obdobje, v katerem je možno uveljavljati plačila za ukrep iz 4. točke prejšnjega člena, se zaključi 31. decembra 2006 kot to določa PRP.
(5) V letu 2005 se kot datum začetka investicije šteje datum vložitve zahtevka na obrazcu iz enajstega odstavka 34. člena te uredbe, kot datum zaključka investicije pa se šteje datum oddaje obrazca iz trinajstega odstavka 34. člena te uredbe.
29. člen
(plačila)
(1) Plačila so standardizirana in se izplačajo do zgornjega mejnega zneska 21.000 evrov letno, pri čemer se plačila za izvajanje EU standardov (v nadaljnjem besedilu: standardni stroški) in plačila za investiranje v izgradnjo ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila skladno z Nitratno direktivo (v nadaljnjem besedilu: standardni investicijski stroški) seštevajo do zgornjega mejnega zneska. Če KMG uveljavlja standardne stroške in standardne investicijske stroške v istem letu, delež standardnih stroškov ne sme preseči 8.500 evrov.
(2) Plačila za standardne stroške in standardne investicijske stroške upravičenci uveljavljajo do višine plačil in na način kot jih določata PRP in ta uredba.
(3) Če so skupni standardni investicijski stroški za EU standard iz 4. točke 27. člena te uredbe višji od 21.000 evrov, so plačila razdeljena na tri leta, kot to določa PRP in ta uredba, investicija pa se lahko zaključi prej kot v treh letih. Po končani investiciji upravičenec lahko uveljavlja podporo za standardne stroške, ki se izplačuje letno v enakomernih padajočih odstotkih. Za eno in dve leti trajajoče investicijsko obdobje je sistem plačil naveden v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Za upravičence, ki v letu 2005 prvič uveljavljajo plačila za izvajanje EU standardov, le-ta znašajo za:
1. Nitratno direktivo za:
– KMG z živinorejsko proizvodnjo: 211 evrov/GVŽ,
– KMG z rastlinsko proizvodnjo: 36 evrov/ha;
2. zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin: 182 evrov/KMG;
3. varnost in zdravje pri delu:
– za prvega delavca (katerikoli član KMG): 969 evrov,
– za drugega in vsakega naslednjega delavca: 274 evrov.
(5) Upravičenci, ki so že v letu 2004 uveljavljali plačila za izvajanje EU standardov, lahko tovrstna plačila uveljavljajo tudi v letu 2005 do višine plačil, ki znašajo za:
1. Nitratno direktivo za:
– KMG z živinorejsko proizvodnjo: 168,8 evrov/GVŽ,
– KMG z rastlinsko proizvodnjo: 28,8 evrov/ha;
2. zdravstveno varstvo kmetijskih rastlin: 145,6 evrov/KMG;
3. varnost in zdravje pri delu:
– za prvega delavca (katerikoli član KMG): 775,2 evrov,
– za drugega in vsakega naslednjega delavca: 219,2 evrov.
(6) Za upravičence, ki v letu 2005 uveljavljajo plačila za standardne investicijske stroške za izgradnjo ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila skladno z Nitratno direktivo, plačila znašajo 650 evrov/GVŽ, izplačajo pa se za največ do 1,9 GVŽ na ha kmetijskih zemljišč v uporabi.
(7) KMG s hlevi na nastil in ločenim zbiranjem trdnih in tekočih izločkov lahko skladno s potrebami investirajo samo v izgradnjo gnojišča ali samo gnojnične jame. Taka KMG so upravičena le do delne podpore za standardne investicijske stroške, kjer znaša plačilo, ki se izplača za največ do 1,9 GVŽ na ha kmetijskih zemljišč v uporabi, za gradnjo:
– gnojišča: 487,5 evrov/GVŽ,
– gnojnične jame: 162,5 evrov/GVŽ.
(8) Za gnojišča, grajena izven grajenega območja kmetije, kot ga določa predpis, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogoje za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in vrste del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, upravičenci lahko uveljavljajo plačila iz prve alinee prejšnjega odstavka.
(9) Upravičenci lahko uveljavljajo plačila za ukrep iz prve alinee 1. točke 27. člena te uredbe v naslednjem letu po zaključku investicije.
VI. TEHNIČNA POMOČ
30. člen
(namen ukrepa)
(1) Ukrep tehnične pomoči (v nadaljnjem besedilu: tehnična pomoč) je namenjen predvsem pripravi za programiranje in izvajanje ukrepov PRP ter vzdrževanju in posodabljanju podatkovnih baz, postavitvi pilotnih projektov, študij, strokovnemu delu za pripravo in izvedbo ukrepov, monitoringu, evalvaciji, kontroli in izboljšanju ter optimizaciji nadaljnjega izvajanja ukrepov PRP, promociji PRP, obveščanju o poteku PRP, osveščanju in informiranju javnosti ter sodelovanju z nevladnimi organizacijami.
(2) Vsebine, ki so vključene v program dela kmetijske svetovalne službe oziroma drugih programov in projektov različnih izvajalcev, ki so financirani iz sredstev proračuna Republike Slovenije, niso predmet tega ukrepa in zanje sredstva ne bodo podeljena.
31. člen
(upravičenci)
Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so izbrane kot izvajalci na podlagi javnega razpisa iz tretjega odstavka 32. člena te uredbe.
32. člen
(sredstva)
(1) Izvajanju tehnične pomoči se v letu 2005 skupno namenja največ 2,4 milijonov evrov.
(2) Neporabljena razpisana sredstva v okviru PRP za ukrep tehnična pomoč iz leta 2004 iz prvega odstavka 40. člena Uredbe o plačilih za ukrepe Programa razvoja podeželja 2004–2006 za leto 2004 (Uradni list RS, št. 24/04, 116/04) se prenesejo v leto 2005.
(3) Sredstva iz tega člena se dodelijo na podlagi javnega razpisa ministrstva.
VII. SKUPNE DOLOČBE
33. člen
(dobra kmetijska praksa)
(1) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za ukrepe iz te uredbe, morajo kmetovati v skladu z načeli dobre kmetijske prakse iz 3. člena te uredbe, razen pri ukrepu tehnična pomoč iz 31. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko KMG, ki ne izpolnjujejo zahtev EU standarda Nitratna direktiva in zato uveljavljajo plačila za ukrep EU standardi iz 4. točke 27. člena te uredbe, v celoti odstopajo od zahtev dobre kmetijske prakse pri gnojenju, ki je določena v PRP v poglavju 9.2.1.1 Dobra kmetijska praksa pri gnojenju.
34. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Zahtevke za dodelitev plačil za ukrepe iz prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 12. člena te uredbe morajo upravičenci vsako leto vložiti na agencijo v roku in na način, ki ju določata predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, in ta uredba.
(2) Upravičenci uveljavljajo plačila za ukrep zgodnje upokojevanje iz prvega odstavka 20. člena te uredbe na obrazcu »I – Zahtevek za plačila za ukrep zgodnje upokojevanje«, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe in ga morajo posredovati agenciji najpozneje do 31. decembra 2005. Pred oddajo tega zahtevka morajo v tekočem letu oddati tudi zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(3) Zahtevku iz prejšnjega odstavka je potrebno priložiti naslednje priloge:
a) prenosnik:
– potrdilo ZPIZ, iz katerega je razvidno, da je prenosnik vsaj zadnjih 5 let pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali član kmečke družine,
– fotokopije komercialnih pogodb, ki se že glasijo na prevzemnika oziroma izjavo prenosnika, da se ne bo več ukvarjal s komercialnim kmetovanjem,
– fotokopijo overjene pogodbe o lastninskem prenosu in predaji KMG med prenosnikom in prevzemnikom,
– fotokopijo zemljiško knjižnega izpiska pred predajo in historičnega izpiska za leto 2003,
– fotokopijo predloga za vpis v zemljiško knjigo,
– fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– fotokopijo obeh strani kartice transakcijskega računa prenosnika ali fotokopijo potrdila o odprtju transakcijskega računa (številke morajo biti razločno vidne);
b) prevzemnik:
– fotokopijo izpiska iz rojstne matične knjige,
– fotokopijo obrazca spremembe nosilca KMG iz predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in evidenco subjektov,
– izjavo nosilca oziroma nosilcev KMG, kjer je prevzemnik pridobil vsaj 5 let izkušenj s kmetovanjem ali fotokopijo spričevala o zaključeni najmanj 3-letni srednji šoli s področja kmetijstva ali druge ustrezne smeri ali izjavo nosilca oziroma nosilcev KMG, kjer je prevzemnik pridobil vsaj 3 leta izkušenj s kmetovanjem in fotokopijo potrdila o opravljenem izobraževanju s področja kmetijstva oziroma dopolnilnih dejavnosti v skupnem obsegu najmanj 50 ur,
– načrt gospodarjenja za preneseno KMG.
(4) Upravičenci morajo agenciji hkrati z obrazcem iz drugega odstavka tega člena posredovati tudi potrdilo o obdobju trajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti, ki ga pridobijo na ZPIZ ob predložitvi obrazca »I1 – Zahteva za izdajo potrdila o obdobju in trajanju zavarovanja na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti«, ki je kot priloga 4 sestavni del te uredbe. V primerih pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz:
– druge alinee drugega odstavka 19. člena te uredbe agencija podatke o katastrskem dohodku prenosnikov pridobi po uradni dolžnosti od Davčne uprave Republike Slovenije,
– tretje alinee drugega odstavka 19. člena te uredbe agencija podatke o prekinitvi obveznosti plačevanja prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti pridobi po uradni dolžnosti od ZPIZ.
(5) Upravičenci uveljavljajo plačila za izvajanje EU standarda iz 1. točke četrtega in petega odstavka ter devetega odstavka 29. člena te uredbe na obrazcu »K1 – Zahtevek za plačila za ukrep – podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih za leto 2005 – izvajanje EU standardov«, ki je kot priloga 5 sestavni del te uredbe.
(6) Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo agenciji posredovati tudi obrazec »K3 – Popisni list za EU standard Nitratna direktiva z izjavo kmetijskega svetovalca«, ki je kot priloga 7 sestavni del te uredbe. V tem primeru podpis kmetijskega svetovalca na obrazcu ni potreben.
(7) Skupaj z obrazcema iz petega in šestega odstavka tega člena morajo upravičenci posredovati tudi naslednje priloge:
– fotokopijo pogodbe o oddaji živinskih gnojil ali obrazec oddaje/nabave živinskih gnojil za leto 2005 iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, če KMG presežke teh gnojil odda drugim lastnikom kmetijskih zemljišč,
– fotokopijo pogodbe o oddaji živinskih gnojil, če KMG presežke teh gnojil odstrani skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
– fotokopijo pogodbe o nabavi živinskih gnojil ali obrazec oddaje/nabave živinskih gnojil za leto 2005 iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, če KMG nabavi živinska gnojila,
– obrazec »K4 – Izjava o prodaji živinskih gnojil na trgu«, ki je kot priloga 8 sestavni del te uredbe, če KMG presežke živinskih gnojil predela in v različnih oblikah proda na trgu,
– fotokopijo pogodbe o najemu skladiščnih kapacitet, če KMG nima zadostnih lastnih kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil.
(8) Obrazca iz petega in šestega odstavka ter priloge iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci agenciji posredovati najpozneje do 15. maja 2005.
(9) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za izvajanje EU standarda iz 2. točke četrtega in petega odstavka 29. člena te uredbe, morajo agenciji najpozneje do 15. maja 2005 skupaj z obrazcem iz petega odstavka tega člena posredovati tudi naslednje priloge:
– fotokopijo potrdila o pridobitvi znanja o varstvu rastlin za izvajalce ukrepov varstva rastlin z vpisano številko KMG-MID,
– fotokopijo poročila o pregledu naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev.
(10) Upravičenci, ki uveljavljajo plačila za izvajanje EU standarda iz 3. točke četrtega in petega odstavka 29. člena te uredbe, morajo agenciji najpozneje do 15. maja 2005 skupaj z obrazcem iz petega odstavka tega člena posredovati tudi obrazec »K7 – Člani kmetijskega gospodarstva, za katere nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja plačila za ukrep podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih za leto 2005 – varnost in zdravje pri delu«, ki je kot priloga 11 sestavni del te uredbe, ter:
– fotokopijo izjave o varnosti s podatki o strokovnem delavcu in organu s številko dovoljenja za delo ali fotokopijo izjave o varnosti s fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu s številko spričevala,
– fotokopijo dokazila o usposobljenosti za varno in zdravo delo za vsakega delavca,
– fotokopijo potrdila službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti za vsakega delavca,
– fotokopijo potrdila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o vključitvi v obvezno zdravstveno zavarovanje za vsakega delavca.
(11) Upravičenci uveljavljajo plačila za standardne investicijske stroške po standardu Nitratne direktive iz šestega, sedmega in osmega odstavka 29. člena te uredbe na obrazcu »K2 – Zahtevek za plačila za ukrep – podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih za leto 2005 – prilagoditev EU standardu Nitratna direktiva«, ki je kot priloga 6 sestavni del te uredbe, skupaj z obrazcem iz šestega odstavka tega člena in obrazcem »K5 – Potrdilo o prejemu sredstev iz občinskega proračuna«, ki je kot priloga 9 sestavni del te uredbe. Upravičenci morajo navedene obrazce posredovati agenciji najpozneje do 1. avgusta 2005.
(12) Upravičenci iz prejšnjega odstavka, ki imajo manj kot 5 GVŽ na KMG, agenciji prav tako posredujejo obrazec iz šestega odstavka tega člena, vendar pa v tem primeru podpis kmetijskega svetovalca na tem obrazcu ni potreben.
(13) Upravičenci iz enajstega in dvanajstega odstavka tega člena morajo agencijo obvestiti o zaključku investicije na obrazcu »K6 – Sporočilo o zaključku investicije za ukrep – podpora izvajanju EU standardov na kmetijskih gospodarstvih – prilagoditev EU standardu Nitratna direktiva«, ki je kot priloga 10 sestavni del te uredbe.
(14) Upravičenci iz petega, devetega, desetega in enajstega odstavka tega člena morajo pred oddajo zahtevka v tekočem letu oddati tudi zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(15) Zahtevkov za plačila iz drugega, petega, devetega, desetega in enajstega odstavka tega člena ni možno vložiti pred pričetkom roka za vlaganje zbirne vloge, kot ga določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(16) Upravičenci, ki so v letu 2004 uveljavljali plačila za standardne investicijske stroške za izgradnjo ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila skladno z Nitratno direktivo, pri čemer je investicija presegala 5.007.198 SIT, v letu 2005 ne vlagajo zahtevkov, ampak se jim sredstva izplačajo na podlagi odobrenega zahtevka, ki so ga vložili v letu 2004.
35. člen
(sprememba nosilca KMG)
(1) Spremembo nosilca KMG za ukrepe iz prve, druge in četrte alinee 2. člena te uredbe upravičenci uredijo v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in evidenco subjektov ter predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
(2) Za ukrep iz tretje alinee 2. člena te uredbe spremembo nosilca KMG prenosnik in prevzemnik uredita pred oddajo zahtevka za ta ukrep skladno s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev in evidenco subjektov. Če prenosnik in prevzemnik urejata spremembo nosilca KMG po oddaji zbirne vloge, se smiselno uporabljajo določila predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005.
36. člen
(kršitve in sankcije)
(1) Sistem sankcij je opredeljen z Integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, kot to določa predpis, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, in se uporablja za vse nepravilnosti, ki zadevajo izplačila na podlagi površin in živali.
(2) Vse ostale ugotovljene nepravilnosti (kršenje načel dobre kmetijske prakse in neizpolnjevanje drugih specifičnih pogojev za ukrepe PRP) v postopku izvajanja kontrol pred in po izplačilih bodo sankcionirane v skladu s 73. členom Uredbe 817/2004/ES.
37. člen
(izključitev)
Vsak upravičenec do plačil za ukrepe PRP iz 3. člena te uredbe, ki zaradi hude malomarnosti vloži napačne podatke oziroma navedbe, se za koledarsko leto 2005 izključi iz vseh plačil za ustrezne ukrepe iz 2. člena te uredbe. V primeru namernih napačnih podatkov oziroma navedb se upravičenca izključi tudi za naslednje koledarsko leto.
38. člen
(izjeme od znižanja)
Določbe iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2005, o znižanju in izključitvah v primerih prijave prevelikih površin, ki za več kot 30% oziroma za več kot 50% presegajo ugotovljeno površino, in v primeru namernih kršitev se ne uporabljajo za zahtevke za ukrep OMD in ukrepe SKOP.
39. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti zahtevku kot dokazilo na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku upravičenca.
VIII. KONČNA DOLOČBA
40. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2005/9
Ljubljana, dne 27. januarja 2005.
EVA 2005-2311-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina