Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004

Kazalo

4219. Pravilnik o spremembah pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove, stran 11519.

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 119/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o financiranju
in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1. člen
V pravilniku o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04) se spremeni tretji odstavek 17. člena tako, da se glasi:
''Lastnikom gozdov, ki imajo stalno bivališče na ekonomsko šibkih območjih, območjih s strukturnimi problemi, kjer je delež delovno aktivnega prebivalstva, zaposlenega v kmetijstvu, glede na skupno število prebivalstva v oktobru 1999 za več kot 20 odstotkov presegal državno povprečje, razvojno omejevanih obmejnih območjih in območjih z omejenimi dejavniki, kot jih določa Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00), se delež sofinanciranja poveča za 30%, vendar lahko doseže največ 90% vrednosti opravljenega dela.''.
2. člen
V Prilogi 1 se pri postavki Gozdnogojitvena dela točka 6 spremeni tako, da se glasi:
+-----------------------------------------------------------------------------+
|6. Nega drogovnjaka (drugo redčenje):                    |
+-----------------------------------------------+-----------------------------+
|– premer za posek izbranega drevja do 15 cm in |vrednost aktivnosti… 125.000 |
|intenziteta                  |SIT/ha            |
|sečnje najmanj 15% na lesno zalogo       |sofinanciranje… 50.000 SIT/ha|
|                        |               |
+-----------------------------------------------+-----------------------------+
|– premer za posek izbranega drevja od 15 do 20 |vrednost aktivnosti…75.000  |
|cm                       |SIT/ha            |
|in intenziteta sečnje najmanj 15% na lesno   |sofinanciranje…30.000 SIT/ha |
|zalogo                     |               |
+-----------------------------------------------+-----------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-24/2004/6
Ljubljana, dne 16. avgusta 2004.
EVA 2004-2311-0329
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Milan Pogačnik l. r.