Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2004 z dne 6. 8. 2004

Kazalo

3892. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, stran 10646.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) ter 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije ustanovi javni zavod Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (v nadaljnjem besedilu: zavod), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj). Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada republike Slovenije.
Soustanovitelj zavoda je Iskra, d.d.
2. člen
Zavod je osrednji slovenski kulturni center, ustanovljen za izvajanje kulturnega in umetniškega programa ter kongresne dejavnosti.
3. člen
Zavod je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi delovne organizacije Kulturni dom Ivan Cankar z dne 16. 3. 1978. S sklepom o preimenovanju Kulturnega doma Ivan Cankar, ki ga je dne 14. 11. 1980 sprejel odbor udeležencev družbenega dogovora o izgradji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar, je bil zavod preimenovan v Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Ljubljana. Na podlagi pogodb o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti so Mestna občina Ljubljana, Nova ljubljanska banka, d.d., Maximarket, d.d., Radiotelevizija Slovenija, Gospodarska zbornica Slovenije in Telekom Slovenije, d.d., prenesli ustanoviteljske pravice in obveznosti na Republiko Slovenijo.
Zavod je pravni naslednik Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 061/10149200.
4. člen
Ime zavoda je: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center.
V mednarodnem poslovanju zavod uporablja ime: Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre.
Skrajšano ime zavoda je: Cankarjev dom.
Sedež zavoda je: Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen zaradi katerega je ustavljen, zavod opravlja kot javno službo naslednje dejavnosti:
– načrtovanje, organizacija in izvedba kulturno-umetniških prireditev, festivalov in sejmov,
– produkcija in soprodukcija gledaliških, glasbenih, plesnih, opernih, multimedialnih in drugih kulturnih in kulturno-vzgojnih prireditev,
– razstavljanje likovnih in drugih umetniških del in produkcija razstav s področja umetnosti,
– proizvodnja, izposoja, javno predvajanje in distribucija filmov, video in avdio kaset in drugih nosilcev zvoka in slike,
– založništvo publikacij, značilnih zapisov in videozapisov,
– knjižnična, kulturno-vzgojna in izobraževalna dejavnost za področje kulture, umetnosti in humanistike,
– posredovanje kulturnih prireditev po Sloveniji in tujini.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne opravljajo kot javna služba, in sicer:
– organizacija in izvedba kongresnih, družbenopolitičnih, protokolarnih, gospodarskih, izobraževalnih, sejemskih, festivalskih, družabnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe,
– organiziranje in izvajanje avkcij,
– posredovanje kongresnih in drugih prireditev, ki ne sodijo v program javne službe, po Sloveniji in tujini ter vse vrste posredniških poslov med naročniki, organizatorji in izvajalci,
– storitve s področje kongresnega turizma,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov, tehnične opreme, osebja in opravljanje storitev za izvedbo vseh vrst prireditev,
– oblikovalska in grafična dela,
– svetovanje in nudenje pogodbenih storitev s področja dejavnosti zavoda po Sloveniji in v tujini,
– svetovanje in strokovna pomoč pri opremljanju objektov s tehničnimi sistemi in pri njihovi montaži in uporabi,
– tehnično-organizacijske storitve, montaža in izposoja tehnične in druge opreme, vključno z montažo in servisiranjem konferenčne avdio in video opreme,
– prodaja likovnih del, izdelkov domače in umetne obrti,
– prodaja informativno-oglaševalskega gradiva, knjig, nosilcev zvoka in videokaset, spominikov ipd. s tematiko ali logotipi s področja umetnosti, naravne in kulturne dediščine, turizma itd.,
– gostinske storitve za potrebe obiskovalcev, izvajalcev in zaposlenih.
Zavod enkrat letno organizira dan odprtih vrat za zainteresirano javnost in brezplačno predstavi delo zavoda.
6. člen
Naloge iz 5. člena so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščene kot sledi:
22.110   Izdajanje knjig
22.120   Izdajanje časopisov
22.130   Izdajanje revij in periodike
22.140   Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150   Drugo založništvo
22.220   Drugo tiskarstvo
22.230   Knjigoveštvo
22.240   Priprava za tisk
22.250   Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
22.310   Razmnoževanje zvočnih zapisov
22.320   Razmnoževanje video zapisov
22.330   Razmnoževanje računalniških zapisov
52.471   Dejavnost knjigarn
52.486   Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
52.488   Trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah, d. n.
52.620   Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
52.630   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
55.301   Dejavnost restavracij in gostiln
55.302   Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
      restavracij
55.303   Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.400   Točenje pijač
55.510   Dejavnost menz
55.520   Priprava in dostava hrane (catering)
63.300   Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
      potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
70.200   Dajanje lastnih nepremičnin v najem
71.100   Dajanje avtomobilov v najem
71.330   Dajanje pisarniške in računalniške opreme
      v najem
71.340   Dajanje drugih strojev in opreme v najem
71.402   Dejavnost videotek
71.403   Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
72.210   Razvoj in založba programskih paketov
72.220   Oskrba z računalniškimi programi
      in svetovanje
72.300   Obdelava podatkov
72.400   Omrežne podatkovne storitve
73.201   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
      na področju družboslovja
73.202   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
      na področju humanistike
74.120   Računovodske in knjigovodske dejavnosti,
      razen revizijske dejavnosti in davčnega
      svetovanja
74.130   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.140   Podjetniško in poslovno svetovanje
74.204   Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
74.400   Oglaševanje
74.500   Dejavnost posredovanja in zaposlovanja
      delovne sile
74.600   Poizvedovalne dejavnosti in varovanje
74.810   Fotografska dejavnost
74.851   Prevajanje
74.852   Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
74.853   Druga splošna tajniška opravila
74.871   Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873   Druge poslovne dejavnosti, d. n.
80.421   Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422   Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje, d. n.
91.330   Dejavnost drugih članskih organizacij
92.110   Snemanje filmov in video filmov
92.120   Distribucija filmov in videofilmov
92.130   Kinematografska dejavnost
92.310   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.330   Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
92.340   Druge razvedrilne dejavnosti
92.511   Dejavnost knjižnic
92.521   Dejavnost muzejev
92.711   Prirejanje klasičnih iger na srečo.
7. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnosti le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– generalni direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje zavoda v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
9. člen
Zavod ima za vodenje posameznih makroorganizacijskih enot oziroma področij dejavnosti pomočnike generalnega direktorja, ki uporabljajo naziv direktor, in sicer:
– direktor kulturno-umetniškega programa,
– direktor kongresno-komercialnega programa,
– direktor tehničnega sektorja,
– direktor poslovnega sektorja.
Kulturno-umetniški program lahko neposredno vodi generalni direktor, ki usklajuje in koordinira delo umetniških vodij za posamezna programska področja. V tem primeru sta funkciji generalnega direktorja in direktorja kulturno-umetniškega programa združeni.
1. Generalni direktor
10. člen
Generalni direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost dela zavoda.
Mandat generalnega direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
11. člen
Generalnega direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister) na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko minister povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet oziroma strokovni svet ne poda mnenja iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Na podlagi akta o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem predsednik sveta zavoda po predhodnem soglasju ministra. Delovno razmerje z generalnim direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
12. člen
Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– ima izkušnje s področja kulturnega managementa,
– pozna dejavnosti s področja dela zavoda,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni.
Ob prijavi na razpis kot tudi v primeru neposrednega povabila iz prvega odstavka prejšnjega člena je dolžan kandidat predložiti tudi strategijo zavoda za mandatno obdobje.
13. člen
Generalni direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če nastane kateri od razlogov, določenih v predpisih, ki veljajo za javne zavode.
Glede postopka za razrešitev generalnega direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
14. člen
Naloge generalnega direktorja so:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov zavoda,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema splošne akte, za katere je tako določeno s predpisi ali pravili in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih organov,
– imenuje pomočnike generalnega direktorja – direktorje sektorjev,
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
– skrbi za promocijo zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druge zadeve, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti zavoda.
K aktom iz druge, tretje, pete, šeste, sedme in enajste alinee ter k imenovanju iz trinajste alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet.
15. člen
Generalni direktor zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah, za katere je potreben sklep sveta zavoda,
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
Generalni direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
16. člen
Generalni direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem sklepom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Direktorji
17. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje sektorja ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda za področje dejavnosti, ki ga vodi, generalnemu direktorju.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
18. člen
Direktorja imenuje in razrešuje generalni direktor na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi zavod.
Na podlagi sklepa o imenovanju sklene pogodbo o zaposlitvi z direktorjem generalni direktor zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
19. člen
Pogoje za direktorje določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat za direktorja predložiti predlog razvoja in dela sektorja za mandatno obdobje.
20. člen
Direktor zastopa in predstavlja zavod v mejah poslov in za sklepanje pogodb na področju dejavnosti, ki jo vodi skladno s pooblastilom iz 16. člena.
Direktor načrtuje, organizira in vodi delo organizacijske enote oziroma področja dejavnosti, ki ga vodi. Naloge direktorja določa akt o sistemizaciji delovnih mest.
21. člen
Direktor je lahko razrešen predčasno:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov generalnega direktorja in sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti in
– iz drugih razlogov, zaradi katerih je lahko razrešen generalni direktor.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka mora generalni direktor seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
2. Svet zavoda
22. člen
Svet zavoda sestavlja devet članov, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj, in sicer:
– pet članov na predlog Ministrstva za kulturo,
– preostale člane predlagajo, in sicer vsak po enega: Mestna občina Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija, Iskra, d.d., in Gospodarska zbornica Slovenije.
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
23. člen
Svet ima naslednje naloge:
– nadzoruje zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo generalnega direktorja,
– daje soglasje k strateškem načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih storitev,
– potrjuje letno poročilo zavoda,
– daje predhodno mnenje k imenovanju generalnega direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z generalnim direktorjem,
– oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
24. člen
Oblikovanje in delo sveta podrobneje ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda.
3. Strokovni svet
25. člen
Strokovni svet sestavlja sedem članov, in sicer:
– trije člani, predstavniki zaposlenih, od katerih dva člana izvolijo delavci med zaposlenimi v kulturno-umetniškem programu, enega pa izmed zaposlenih v kongresno-komercialnem sektorju;
– preostale člane predlagajo, in sicer vsak po enega: Radiotelevizija Slovenija, Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana, Asociacija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev s področja kulture in umetnosti.
Mandat članom strokovnega sveta traja pet let in so lahko po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
26. člen
Strokovni svet ima naslednje naloge:
– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanovitelja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje generalnemu direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi generalnega direktorja zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda.
27. člen
Oblikovanje in delo strokovnega sveta podrobneje ureja poslovnik, ki ga sprejme strokovni svet.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme pristojni organ zaposlenih v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
4. Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
28. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda oziroma strokovnega sveta skliče generalni direktor najpozneje v 30 dneh po imenovanju oziroma izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta zavoda in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta zavoda oziroma strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
29. člen
Svet zavoda oziroma strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda oziroma strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Glasovanje o sprejemu odločitev je javno, razen če se člani sveta zavoda oziroma strokovnega sveta odločijo, da o posameznem predlogu glasujejo tajno.
30. člen
Član sveta zavoda oziroma strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neupravičeno ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi ali če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– predstavniku delavcev v strokovnem svetu preneha delovno razmerje v zavodu,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih utemeljenih razlogov ne more več opravljati funkcije v svetu zavoda.
31. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj na predlog sveta zavoda ali ministra.
32. člen
Mandat predstavnika delavca v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica, ki ga podrobneje urejajo predpisi, ki določajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
Mandat članu strokovnega sveta iz druge alinee 25. člena preneha na podlagi odpoklica s strani njegovega predlagatelja. Predlog za odpoklic lahko podata strokovni svet ali minister.
33. člen
Glede postopka razrešitve se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
34. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas do izteka mandata sveta zavoda oziroma strokovnega sveta imenuje oziroma izvoli novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma volitve se ne opravijo, če je prenehal mandat manj kot polovici članov in je do izteka mandata sveta oziroma strokovnega sveta manj kot šest mesecev.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
35. člen
Zavod upravlja z naslednjim premoženjem:
– nepremičninami parc. št. 36/1, 30/2 in 36/26, vpisanimi v vlož. št. 27, k.o. Gradišče predmestje I, Ljubljana,
– v naravi: poslovna stavba, park in dvorišče.
Razen z telefonsko centralo III. podzemni etaži in s snemalno opremo v prostoru za snemanja za Gallusovo dvorano.
Premoženje iz prvega odstavka je last Republike Slovenije v 96,53% idealnem deležu in Iskre, d.d., v 3,47% idealnem deležu.
36. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz državnega proračuna,
– iz sredstev soustanovitelja,
– iz proračuna lokalnih skupnosti,
– s prodajo vstopnic,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili, sponzorstvi,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
37. člen
Presežke prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog generalnega direktorja po predhodnem mnenju sveta.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog generalnega direktorja zavoda po predhodnem mnenju sveta.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
38. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
39. člen
Za obveznosti zavoda odgovarjata ustanovitelj in soustanovitelj vsak do višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavljata za delovanje zavoda.
Ustanovitelj in soustanovitelj ne odgovarjata za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi zavoda.
Z dnem uveljavitve tega sklepa nadaljuje z delom dosedanji generalni direktor do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati statut z dne 10. 9. 1991, razen določb, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda. Te določbe se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet.
42. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati akt o ustanovitvi delovne organizacije Kulturni dom Ivan Cankar, ki ga je na podlagi 349. in 357. člena Zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 53/76) in 11. člena Družbenega dogovora o izgradnji in financiranju Kulturnega doma Ivan Cankar na Trgu revolucije v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 2/78) sprejela skupščina mesta Ljubljane dne 16. 3. 1978.
43. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-04/2004-3
Ljubljana, dne 29. julija 2004.
EVA 2004-3511-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost