Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3848. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A), stran 10438.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-160/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN (ZSMKR-A)
1. člen
V Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02 in 45/04 – ZdZPKG) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa dejavnost javne službe na področju semenarstva in izvajalce javne službe ter ureja pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, krompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, sadnih in okrasnih rastlin, vinske trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: semenski material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, ter ureja vpis sort kmetijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane v sortno listo, posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin za opisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa nosilca javnega pooblastila, imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort in hrambe standardnih vzorcev in inšpekcijsko nadzorstvo v skladu z:
– Direktivo Sveta št. 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin (UL L št. 125, z dne 11. 7. 1966) s spremembami;
– Direktivo Sveta št. 66/402/EGS o trženju semena žit (UL L št. 125, z dne 11. 7. 1966), s spremembami;
– Direktivo Sveta št. 68/193/EGS o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L št. 93, z dne 17. 4. 1968) s spremembami;
– Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L št. 157, z dne 10. 6. 1992) s spremembami;
– Direktivo Sveta št. 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenega za pridelavo sadja (UL L št. 157, z dne 10. 6. 1992) s spremembami;
– Direktivo Sveta št. 98/56/ES o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226, z dne 13. 8. 1998) s spremembami;
– Direktivo Sveta št. 2002/53/ES o skupnem katalogu sort poljščin (UL L št. 193, z dne 20. 7. 2002) s spremembami;
– Direktivo Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese (UL L št. 193, z dne 20. 7. 2002) s spremembami;
– Direktivo Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic (UL L št. 193, z dne 20. 7. 2002) s spremembami;
– Direktivo Sveta 2002/56/ES o trženju semenskega krompirja (UL L št. 193, z dne 20. 7. 2002) s spremembami;
– Direktivo Sveta 2002/57/ES o trženju semena oljnic in predivnic (UL L št. 193, z dne 20. 7. 2002) s spremembami.«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta zakon se uporablja za semenski material kmetijskih rastlin vrst, ki so opredeljene v predpisih Evropske skupnosti iz 1. člena tega zakona.
(2) Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za semenski material drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan in se trži v Republiki Sloveniji.
(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material drugih vrst kmetijskih rastlin, če je pridelan v drugi državi članici Evropske unije in se trži v Republiki Sloveniji.
(4) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za semenski material kmetijskih rastlin, ki je namenjen izvozu v države, ki niso članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: izvoz), kolikor ni s tem zakonom drugače predpisano.
(5) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), izda predpise, s katerimi podrobneje opredeli vrste kmetijskih rastlin iz prvega in drugega odstavka tega člena.«.
3. člen
V 4. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Partija je določena količina ali število enot semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je prepoznavna po homogenosti sestave in po izvoru.«.
Dodata se novi 12. in 13. točka, ki se glasita:
»12. Osrednji odgovorni uradni organ za vodenje registra dobaviteljev, izvajanje upravnih nalog na področju pridelave, priprave za trg in trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin, uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, vpisa sort v sortno listo, nadzora nad izvajanjem tega zakona, sodelovanje z organi Evropske unije in držav članic Evropske unije ter mednarodne izmenjave podatkov in informacij, je organ v sestavi ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, določen v skladu z uredbo vlade (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
13. Uradni ukrepi so vsa dejanja, ki jih na podlagi tega zakona izvajajo državni organi ali fizične ali pravne osebe javnega ali zasebnega prava po pooblastilu ali na podlagi imenovanja Uprave.«.
4. člen
V tretjem odstavku 5. člena se v prvem stavku beseda »lahko« črta.
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(izjema)
Ne glede na določbe prejšnjega člena vpis v register dobaviteljev ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvarjajo izključno z distribucijo in prodajo semenskega materiala kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju.«.
6. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Register dobaviteljev vzpostavi in vodi Uprava.«.
V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
V četrti alinei se besedilo »ime in priimek, naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
7. člen
V drugi alinei prvega odstavka 9. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
V peti alinei se besedilo »ime in priimek, naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
Na koncu pete alinee se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– o dovoljenjih za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz 20. člena tega zakona.«.
8. člen
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega zakona se lahko trži, če je bil pridelan v skladu z zahtevami za pridelavo posamezne kategorije in če glede kakovosti izpolnjuje predpisane zahteve za predpisano kategorijo semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
V četrtem odstavku se za besedilom »na trgu v« doda beseda »homogenih«.
V petem odstavku se besedilo »ravnanje z« črta.
V sedmem odstavku se besedilo »je bil pridelan pod uradnim nadzorom in« črta.
V osmem odstavku se v napovednem stavku za besedo »Minister« doda besedilo »v skladu s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona«.
V prvi alinei se za besedilom »ter za posamezno kategorijo« doda besedilo »zahteve za pridelavo in«.
Dodata se nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko minister, za pridelavo in trženje v Republiki Sloveniji, predpiše dodatne ali strožje zahteve za posamezno kategorijo semenskega materiala kmetijskih rastlin, če to ni v nasprotju s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona.
(10) Minister lahko samo na podlagi odločbe, ki jo izda pristojni organ Skupnosti, omeji oziroma prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je bil pridelan in dan na trg v eni od držav članic Evropske unije in izpolnjuje zahteve, določene s predpisi Skupnosti iz 1. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje dodatnih oziroma strožjih zahtev iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
9. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »zavarovana v skladu z zakonom, ki ureja varstvo novih sort rastlin, ali splošno znana v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »splošno znana ali zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, «.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Semenski material sort iz prejšnjega odstavka, ki so vpisane v sortno listo ali so splošno znane ali zavarovane, se lahko trži le, če je označen z uradnim imenom sorte.
(4) Semenski material sort, ki so v postopku vpisa v sortno listo ali so v postopku varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sorte v sortno listo in varstvo novih sort rastlin, mora biti v skladu s temi predpisi na trgu označen z žlahtniteljevo oznako ali s predlaganim imenom sorte, dokler postopek ni končan.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
10. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbo petega odstavka prejšnjega člena lahko Uprava na zahtevo dobavitelja v skladu s predpisanimi pogoji dovoli trženje semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa sorte v sortno listo:
– pri žitih, krmnih rastlinah, pesi, oljnicah in predivnicah ter krompirju za neuradna testiranja ali poskusne namene, vendar največ do predpisane količine;
– pri zelenjadnicah za določeno obdobje.
(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem obrazcu navede zlasti:
– osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež;
– vrsto, sorto in količino semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ga namerava tržiti;
– pri zelenjadnicah obdobje v katerem ga namerava tržiti.
(3) Uprava izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena in pri zelenjadnicah določi obdobje trženja.
(4) Za semenski material kmetijskih rastlin, ki je GSO ali ki vsebuje GSO, izda Uprava dovoljenje iz prvega odstavka tega člena le, če izpolnjuje tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo GSO.
(5) Semenski material iz prvega odstavka tega člena mora biti na trgu označen na predpisan način.
(6) Minister predpiše količino semenskega materiala, obdobje trženja in podrobnejše pogoje za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, obrazec iz drugega odstavka tega člena ter način označitve semenskega materiala iz prejšnjega odstavka.«.
11. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin, namenjen ekološki pridelavi, se lahko trži, če izpolnjuje poleg zahtev iz 10. člena tega zakona tudi posebne zahteve za trženje, določene za takšen semenski material s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo.
(2) Semenski material ohranjevalne sorte iz 55. člena tega zakona se lahko trži, če se trži do predpisane količine in izpolnjuje predpisane pogoje.
(3) Minister predpiše največjo količino ter podrobnejše pogoje za trženje semenskega materiala ohranjevalne sorte iz prejšnjega odstavka.«.
12. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(posebne izjeme glede trženja)
(1) Ne glede na določbe 5., 10., 12. in 20. člena tega zakona se lahko na območju Republike Slovenije za poskuse in testiranja, za znanstvene namene, za selekcijo oziroma za ohranjanje genske raznolikosti trži semenski material kmetijskih rastlin, tudi če glede kakovosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev, če sorta ni vpisana v sortno listo, če ga trži dobavitelj, ki ni vpisan v register dobaviteljev, ali če dobavitelj nima dovoljenja iz 20. člena tega zakona pod naslednjima pogojema:
– da se trži do predpisane količine in
– da je označen na predpisan način.
(2) Ne glede na določbe četrtega odstavka 10. člena tega zakona se lahko na območju Republike Slovenije pri določenih vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona pod pogojem, da je namenjen izključno končnemu potrošniku in da je označen na predpisan način, trži:
– majhna količina semenskega materiala, ki ne izpolnjuje zahtev glede homogenosti partije, pakiranja, zapiranja in označevanja,
– semenski material v majhnih pakiranjih, ki niso uradno zaprta in označena na predpisan način.
(3) Minister predpiše največje količine semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se smejo tržiti za namene iz prvega odstavka tega člena, vrste kmetijskih rastlin ter kaj se šteje za majhno količino semenskega materiala iz prve alinee prejšnjega odstavka, vrste kmetijskih rastlin ter kaj se šteje za majhna pakiranja iz druge alinee prejšnjega odstavka, podrobnejše pogoje glede pakiranja, zapiranja ter način označevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se sme tržiti v skladu s tem členom.«.
13. člen
V prvi alinei drugega odstavka 15. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
14. člen
Besedilo drugega odstavka 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Semenska mešanica se lahko trži, če:
– vsaka sestavina semenske mešanice pred mešanjem izpolnjuje zahteve za trženje iz 10. in 12. člena tega zakona,
– izpolnjuje predpisane zahteve za trženje semenskih mešanic ter je pakirana in označena na predpisan način in
– dobavitelj, ki pripravlja semenske mešanice, izpolnjuje predpisane pogoje.«.
V četrtem odstavku se besedilo »po tem zakonu« nadomesti z besedilom »v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije«.
V petem odstavku se za besedilom »zahteve za trženje« doda besedilo », pogoje iz tretje alinee drugega odstavka tega člena«.
15. člen
V prvi alinei drugega odstavka 17. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
16. člen
V prvem odstavku 18. člena se 2. točka črta.
V drugem odstavku se besedilo »in 2.« ter besedilo »oziroma 2.« črta.
V tretjem odstavku se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
17. člen
V drugem odstavku 19. člena se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. določiti metode za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz prejšnje točke,
3. v skladu z metodami iz prejšnje točke izvajati preglede, s katerimi zagotovi stalno spremljanje in nadzor kritičnih točk iz 1. točke tega odstavka, izvajati ukrepe, potrebne za preprečevanje pojava oziroma širjenja škodljivih organizmov iz sedmega odstavka tega člena, jemati vzorce in jih pošiljati v analizo v laboratoriju, imenovanem v skladu s 76. členom tega zakona (v nadaljnjem besedilu: imenovani laboratorij) za namen spremljanja kakovosti pridelave ter na predpisan način voditi zapise o spremljanju in nadzoru kritičnih točk ter o izvedenih ukrepih za zagotovitev skladnosti semenskega materiala s predpisanimi zahtevami,«.
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»7. omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora ali pregleda iz tretjega odstavka 66. člena tega zakona, dopustiti odvzem vzorcev in v času uradnega ali inšpekcijskega nadzora spremljati pristojnega inšpektorja, sam ali njegova odgovorna strokovna oseba, ter mu na njegovo zahtevo predložiti dokazila in evidence, ki jih hrani oziroma vodi v skladu s tem odstavkom, in mu nuditi vse potrebne informacije,«.
V tretjem odstavku se besedilo »tri leta« nadomesti z besedilom »eno leto« in besedilo »pet let« se nadomesti z besedilom »tri leta«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dobavitelj mora na predpisan način voditi seznam sort sadnih oziroma okrasnih rastlin, če te sorte niso vpisane v sortno listo ali splošno znane ali zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin.«.
V petem odstavku se besedilo »iz 1., 2. in 5. točke« nadomesti z besedilom »1., 2., 3. in 5. točke«.
V šestem odstavku se besedilo »iz 1. in 2. točke« nadomesti z besedilom »1., 2. in 3. točke«.
Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Dobavitelj, ki pri izvajanju obveznosti iz tega člena ugotovi karantenske škodljive organizme, določene s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: karantenski škodljivi organizmi) ali če sumi na pojav karantenskih škodljivih organizmov, ali če ugotovi, da so se škodljivi organizmi, ki pomembno vplivajo na kakovost semenskega materiala kmetijskih rastlin in so določeni v predpisu iz osmega odstavka 10. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: nadzorovani škodljivi organizmi) pojavili v večjem obsegu, kot je predpisano, mora o tem nemudoma obvestiti Upravo in pristojnega inšpektorja.«.
V osmem odstavku se številka »2.« nadomesti s številko »3.«.
18. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja)
(1) Dobavitelj lahko trži semenski material kmetijskih rastlin, razen semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona, če ima dovoljenje Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja in če na podlagi pregledov iz 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da semenski material izpolnjuje zahteve iz 10. in 12. člena tega zakona, in če zanj izda predpisane etikete oziroma potrdilo dobavitelja.
(2) Uprava izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na zahtevo dobavitelja, ki jo vloži na predpisanem obrazcu in v kateri navede zlasti podatke o:
– dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu pridelave,
– vrste oziroma skupine kmetijskih rastlin, ki jih prideluje in trži.
(3) Zahtevi iz prejšnjega odstavka priloži dokazila, da izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena, vzorec etikete in potrdila dobavitelja, ter izjavo, da je seznanjen z drugimi obveznostmi dobavitelja po tem zakonu.
(4) Uprava izda dobavitelju za vrste ali skupine kmetijskih rastlin, navedenih v zahtevi, dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, če ugotovi, da dobavitelj izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(5) Uprava lahko pred izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka pri dobavitelju preveri izpolnjevanje obveznosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka prejšnjega člena.
(6) Dobavitelj mora pridobiti dovoljenje Uprave iz četrtega odstavka tega člena za vsako novo vrsto ali skupino kmetijskih rastlin, katere semenski material namerava pridelovati ali tržiti.
(7) Podatki o izdanih dovoljenjih iz četrtega odstavka tega člena se vodijo v registru dobaviteljev.
(8) Dobavitelj, ki pridobi dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, mora o izdanih etiketah oziroma potrdilih dobavitelja voditi evidenco na predpisan način.
(9) Dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci semenskega materiala in katerih celotna pridelava tega semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo kmetijskih rastlin, ni potrebno pridobiti dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena.
(10) Minister podrobneje predpiše vsebino etikete in potrdila dobavitelja iz prvega odstavka tega člena, vsebino obrazca in način vlaganja zahteve iz drugega odstavka tega člena, način vodenja evidence iz osmega odstavka tega člena in kriterije za majhne pridelovalce ter lokalni trg iz prejšnjega odstavka.«.
19. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojni inšpektor mora najmanj enkrat letno opraviti nadzor pri dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ima dovoljenje iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Pri izvajanju nadzora pristojni inšpektor preveri, če dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz 19. in 20. člena tega zakona in če je semenski material kmetijskih rastlin skladen s predpisanimi zahtevami iz 10. člena tega zakona.
(2) Če pristojni inšpektor ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 19. člena tega zakona, predlaga Upravi odvzem dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja.
(3) Če pristojni inšpektor ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje drugih predpisanih obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona, mu odredi odpravo pomanjkljivosti oziroma izpolnitev obveznosti v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni.
(4) Če pristojni inšpektor ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin ni skladen s predpisanimi zahtevami, dobavitelju odredi odpravo pomanjkljivosti v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če obstaja sum, da so se pojavili karantenski škodljivi organizmi ali da so se nadzorovani škodljivi organizmi pojavili v večjem obsegu, kot je predpisano, odvzame vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin in jih pošlje v analizo imenovanemu laboratoriju.
(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni inšpektor določi dobavitelju krajši rok, če se odrejeni ukrepi nanašajo na oskrbo posevkov oziroma nasadov in varstvo pred škodljivimi organizmi.
(6) Če pristojni inšpektor na podlagi ponovno opravljenega nadzora iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena oziroma na podlagi rezultatov analiz vzorcev, odvzetih v skladu s četrtim odstavkom tega člena ugotovi, da skladnosti ni mogoče zagotoviti, dobavitelju prepove trženje takšnega semenskega materiala. Če dobavitelj kljub prepovedi trži ta semenski material, pristojni inšpektor predlaga Upravi odvzem dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja.
(7) Pristojni inšpektor vodi zapisnik o opravljenem nadzoru.
(8) O opravljenem nadzoru pri dobavitelju ter o ugotovitvah in o odrejenih ukrepih iz tega člena pristojni inšpektor obvesti Upravo na predpisan način.
(9) Dobavitelj nosi stroške, ki nastanejo zaradi odrejenih ukrepov iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člena ter stroške odvzema in analiz vzorcev, kadar je izvid analize neugoden za dobavitelja.
(10) Minister predpiše način odvzema vzorcev iz četrtega odstavka in način obveščanja Uprave iz osmega odstavka tega člena.«.
20. člen
Za 21. členom se doda 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(odvzem dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja)
(1) Uprava dobavitelju odvzame dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja:
– po uradni dolžnosti, če dobavitelja na podlagi prvega odstavka 8. člena tega zakona izbriše iz registra dobaviteljev, ali
– na predlog inšpektorja, če ta ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti iz 3. točke drugega odstavka 19. člena tega zakona, ali da trži semenski material kmetijskih rastlin kljub prepovedi pristojnega inšpektorja iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(2) O odvzemu dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja odloči Uprava z odločbo.
(3) Podatki o odvzemu dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vodijo v registru dobaviteljev.«.
21. člen
V prvi alinei prvega odstavka 22. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
Besedilo druge alinee drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»– sorta vpisana v sortno listo ali če so izpolnjeni pogoji za uradno potrditev iz 25. člena tega zakona.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka lahko dobavitelj prijavi v uradno potrditev semenski material sadnih oziroma okrasnih rastlin, če je sorta zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo sort rastlin.«.
V 1. točki četrtega odstavka se besedilo »uradnega nadzora« nadomesti z besedilom »uradnih pregledov«.
V šestem odstavku se besedilo »semenski material kmetijskih rastlin označi« nadomesti z besedilom »pakiranja semenskega materiala kmetijskih rastlin izvirno zapre in označi«.
V dvanajstem odstavku se za besedilom »potrdilo o nedokončno potrjenem semenskem materialu kmetijskih rastlin,« doda besedilo »način izvirnega zapiranja,«.
22. člen
Za 22. členom se doda 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(poljski pregledi, vzorčenje in testiranje vzorcev pod uradnim nadzorom)
(1) V postopku uradne potrditve organ za potrjevanje zagotovi, da naloge iz 1. in 3. točke četrtega odstavka prejšnjega člena, izvede sam ali preko fizičnih ali pravnih oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so imenovane za opravljanje pregledov pod uradnim nadzorom, za opravljanje vzorčenj pod uradnim nadzorom ter za opravljanje testiranj semenskega materiala kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom (v nadaljnjem besedilu: pregledniki, vzorčevalci in laboratoriji).
(2) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prejšnjega odstavka na podlagi javnega natečaja imenuje Uprava.
(3) Uprava vodi evidenco preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev. V evidenci vodi zlasti podatke o:
– imenovanih fizičnih ali pravnih osebah: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firmo in sedež,
– enotni matični številki občana,
– stopnji izobrazbe in o dodatnem izobraževanju,
– datumu izdaje imenovanja in o veljavnosti imenovanja,
– vrstah oziroma skupinah kmetijskih rastlin, na katere se nanaša imenovanje.
(4) Uprava objavi v uradnem glasilu Uprave iz 56. člena tega zakona seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev, v katerem navede podatke iz prve, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka.
(5) Preglednike, vzorčevalce in laboratorije iz prvega odstavka tega člena pri izvajanju nalog iz 1. in 3. točke četrtega odstavka prejšnjega člena nadzoruje organ za potrjevanje na način, ki ga predpiše minister. Organ za potrjevanje in preglednik, vzorčevalec ali laboratorij sklenejo pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.
(6) Če organ za potrjevanje pri nadzoru preglednika, vzorčevalca in laboratorija ugotovi, da ne ravna na predpisan način, predlaga Upravi, da razveljavi njegovo imenovanje.
(7) Minister predpiše pogoje, ki jih morajo glede strokovne usposobljenosti in tehnične opreme izpolnjevati preglednik, vzorčevalec ali laboratorij, način vodenja evidence preglednikov, vzorčevalcev ali laboratorijev ter obseg in način nadzora organa za potrjevanje.«.
23. člen
V prvi alinei drugega odstavka 23. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Semenska mešanica, namenjena pridelovanju krme, se lahko uradno potrdi le, če izpolnjuje pogoje iz drugega in iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona.
(4) Postopek uradne potrditve semenske mešanice je sestavljen iz uradnih pregledov semenske mešanice ter dokazil, iz katerih je razvidno, da vsaka sestavina mešanice izpolnjuje pogoje za trženje ter dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj v skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona.«.
24. člen
V prvi alinei drugega odstavka 24. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena organ za potrjevanje za uvožen semenski material ne sme izdati uradnih etiket pred uradno ugotovitvijo kalivosti semena.«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
25. člen
Za 24. členom se doda 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
(izjema za semenski material, namenjen nadaljnjemu razmnoževanju)
(1) Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona se lahko ne glede na določbe prvega odstavka 10. člena uradno potrdi in trži semenski material določenih kategorij, ki so namenjene nadaljnjemu razmnoževanju, tudi če ta semenski material glede kalivosti ne izpolnjuje predpisanih zahtev.
(2) Organ za potrjevanje uradno potrdi semenski material iz prejšnjega odstavka na zahtevo dobavitelja, če je bilo v postopku uradne potrditve iz 22. člena tega zakona ugotovljeno, da so izpolnjene vse predpisane zahteve za uradno potrditev, razen kalivosti, in če dobavitelj ta semenski material dodatno označi z etiketo, ki vsebuje najmanj podatke o dobavitelju in o dejanski kalivosti semena.
(3) Minister predpiše kategorije semenskega materiala, za katere velja izjema iz prvega odstavka tega člena, ter način dodatnega označevanja.«.
26. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
(izjema za semenski material, ki je namenjen izvozu)
(1) Če je semenski material kmetijskih rastlin vrst iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona namenjen izvozu, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izvede postopek uradne potrditve v skladu z 22. členom tega zakona tudi, če sorta ni vpisana v sortno listo.
(2) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz prejšnjega odstavka ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega zakona, izda za ta semenski material posebne uradne etikete in potrdilo, na katerih navede, da semenski material ni namenjen trženju na območju Skupnosti.
(3) Minister predpiše vsebino, barvo in obliko uradne etikete ter vsebino potrdila o uradni potrditvi iz prejšnjega odstavka.«.
27. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »petega odstavka 22. člena« nadomesti z besedilom »šestega odstavka 22. člena« in se za besedilom »dovoli, da sam« doda besedilo »izvirno zapre in«.
28. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Semenski material kmetijskih rastlin, ki je bil uradno potrjen, izvirno zaprt in označen, se lahko prepakira, izvirno zapre in ponovno uradno označi. Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda nove uradne etikete in semenski material kmetijskih rastlin izvirno zapre in označi, če semenski material še izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev.«.
29. člen
Besedilo prvega stavka prvega odstavka 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi obvestil o opravljenem nadzoru dobaviteljev iz osmega odstavka 21. člena tega zakona in na podlagi prijav iz prvega odstavka 22. člena tega zakona Uprava vzpostavi in vodi evidenco pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin za tekoče leto.«.
30. člen
V tretjem odstavku 29. člena se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »petega«.
31. člen
V prvi alinei prvega odstavka 31. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
V devetem odstavku se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom »sedmega in osmega«.
32. člen
V prvi alinei prvega odstavka 32. člena se besedilo »količin, predpisanih v skladu s četrtim odstavkom 18. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »predpisanih količin«.
V drugem odstavku se za besedama »Minister predpiše« doda besedilo »količine semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se lahko uvozijo kot vzorci iz prve alinee prejšnjega odstavka, in«.
33. člen
Besedilo prvega odstavka 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe sedmega odstavka 31. člena tega zakona fitosanitarni inšpektor na podlagi posebnega uvoznega dovoljenja Uprave dovoli uvoz:
– vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin za uradno preizkušanje, za hrambo v genski banki, za žlahtnenje, za znanstvene in raziskovalne namene, če količine semenskega materiala presegajo predpisane količine iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena,
– semenskega materiala sorte, ki ni vpisana v sortno listo.«.
V prvi alinei drugega odstavka se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(3) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje znanstvenim in strokovnim ustanovam za uvoz vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prve alinee prvega odstavka tega člena tudi, če niso vpisane v register dobaviteljev.
(4) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje uvozniku, ki uvaža semenski material iz druge alinee prvega odstavka tega člena zaradi razmnoževanja v Republiki Sloveniji, če uvoznik Upravi predloži pisno izjavo, da bo razmnoženi semenski material kmetijskih rastlin v določenem roku v celoti izvozil. Uprava v posebnem uvoznem dovoljenju določi rok, do katerega mora uvoznik razmnoženi semenski material kmetijskih rastlin izvoziti.«.
V petem odstavku se za besedama »iz tretjega« dodata besedi »in četrtega«.
34. člen
Besedilo prvega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona mora uvoznik semenskega materiala okrasnih rastlin obveščati Upravo o uvozu tega semenskega materiala.«.
V drugem odstavku se besedilo »iz druge alinee tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz četrtega odstavka«.
35. člen
V prvem stavku prvega odstavka 35. člena se beseda »oziroma« nadomesti z besedilom », izvirno zapre in« in v drugem stavku se za besedilom »uradno označi« doda besedilo »in izvirno zapre«.
36. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»VI. NAKNADNA KONTROLA SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN IN PRIMERJALNI POSKUSI«.
37. člen
V drugem odstavku 36. člena se beseda »odvzetih« nadomesti z besedilom »ki se odvzamejo na predpisan način«.
V petem odstavku se za besedo »predpiše« doda besedilo »način odvzema vzorcev iz drugega odstavka tega člena,«.
38. člen
Za 36. členom se doda 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(primerjalni poskusi)
(1) Uprava sodeluje v primerjalnih poskusih in testih semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki se izvajajo v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: primerjalni poskusi Skupnosti) na podlagi odločbe pristojnega organa Skupnosti o ureditvi primerjalnih poskusov Skupnosti, s katerimi se ugotavlja skladnost semenskega materiala s predpisi Skupnosti iz prvega odstavka 1. člena tega zakona.
(2) Za sodelovanje v primerjalnih poskusih Skupnosti se uradno odvzamejo vzorci semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin, ki so določene v odločbi pristojnega organa Skupnosti, če se semenski material teh vrst prideluje oziroma trži v Republiki Sloveniji.
(3) Vzorci iz prejšnjega odstavka se odvzamejo pri uradnem nadzoru dobavitelja, v postopku uradne potrditve ali pri inšpekcijskem nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki je dan na trg v Republiki Sloveniji, na način kot je določen za naknadno kontrolo v prejšnjem členu in dostavijo izvajalcem primerjalnih poskusov Skupnosti, določenim v odločbi pristojnega organa Skupnosti.«.
39. člen
V prvem odstavku 37. člena se beseda »tretjim« nadomesti z besedo »petim« in besedilo »druge sorte« nadomesti z besedilom »sorte drugih vrst«.
40. člen
V prvi in drugi alinei drugega odstavka 39. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
41. člen
V tretjem odstavku 40. člena se na koncu tretje alinee pika nadomesti z vejico in se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– drugih vrst kmetijskih rastlin, pri katerih vpis sorte v sortno listo ni obvezen.«.
42. člen
V prvem odstavku 41. člena se beseda »splošno« nadomesti z besedilom »v Skupnosti«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V Skupnosti znana sorta je sorta, ki je na dan vložitve popolne prijave za vpis sorte v sortno listo:
– navedena v skupnem katalogu sort poljščin ali v skupnem katalogu sort zelenjadnic, ali
– je vpisana ali je zanjo vložena prijava za vpis v sortno listo v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom ali v drugi državi članici Evropske unije v skladu s predpisi Skupnosti, ki urejajo skupni katalog sort poljščin, trženje semena zelenjadnic ali trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte;
razen, če je ta sorta pred sprejemom odločbe o vpisu sorte v sortno listo prenehala izpolnjevati zgoraj navedene pogoje za v Skupnosti znano sorto v vseh državah članicah Evropske unije.«.
43. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če prijavitelj v prijavi navede, da je bilo preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte že opravljeno v Republiki Sloveniji, v eni od držav članic Evropske unije ali tretji državi, ki ji je pristojni organ Skupnosti priznal enakovrednost preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sort, ponovno preizkušanje ni potrebno in Uprava sama pridobi končno poročilo preizkušanja sorte.«.
V tretjem odstavku se besedilo »ravnanje z« črta.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte opravljajo tudi drugi izvajalci, ki takšno preizkušanje že opravljajo v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je pristojni organ Skupnosti priznal enakovrednost preizkušanja sort in z njimi Uprava sklene pogodbo o sodelovanju pri preizkušanju sort.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
44. člen
Tretji odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ustreznost predlaganega imena sorte se pri poljščinah in zelenjadnicah preverja v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 930/2000 o oblikovanju pravil za izvajanje glede primernosti poimenovanja sort poljščin in zelenjadnic (UL L št. 108, z dne 5. 5. 2000) s spremembami.«.
45. člen
V četrtem odstavku 46. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
46. člen
Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se vpiše sorta hmelja in sorta večletnih rastlin drugih vrst za obdobje, ki traja do konca tridesetega leta, ki sledi letu vpisa sorte v sortno listo, sorta vinske trte pa se v sortno listo vpiše brez omejitve obdobja vpisa.«.
47. člen
V drugem odstavku 49. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
48. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedilo »na način iz prvega odstavka 43. člena tega zakona« nadomesti z besedilom »v skladu s predpisanimi metodami«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Minister predpiše metode nadzora nad vzdrževanjem sorte iz prvega odstavka tega člena.«.
49. člen
V prvem odstavku 54. člena se besedilo »ime, priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
V drugem odstavku se besedilo »na način iz prvega odstavka 43. člena« nadomesti z besedilom »v skladu s prvim odstavkom 50. člena«.
V četrtem odstavku se besedilo »vinsko trto 25 let« nadomesti z besedilom »večletne rastline drugih vrst za 30 let«.
50. člen
V 5. točki prvega odstavka 61. člena se besedilo »ime in priimek in naslov« nadomesti z besedilom »osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča«.
V 11. točki se za besedo »gozdarstva« doda besedilo »v agregatni obliki«.
51. člen
V 1. točki prvega odstavka 66. člena se za besedilom »kmetijskih rastlin,« doda besedilo »postopek izdaje in odvzema dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«.
V 6. točki se za besedo »imenuje« doda besedilo »preglednike, vzorčevalce,«.
Doda se nova 13. točka, ki se glasi:
»13. sodeluje v odborih Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in delovnih skupinah Sveta Evropske unije, pristojnih za semenski material kmetijskih rastlin,«.
Dosedanji 13. in 14. točka postaneta 14. in 15. točka.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka Uprava o vseh postopkih in ukrepih, ki se izvajajo v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, obvešča druge države članice Evropske Unije in Komisijo, zlasti o:
– osrednjem odgovornem uradnem organu;
– organih, odgovornih za uradno potrjevanje semenskega materiala kmetijskih rastlin;
– organih, odgovornih za nadzor dobaviteljev in semenskega materiala kmetijskih rastlin;
– dobaviteljih, vpisanih v register dobaviteljev in dobaviteljih, ki imajo dovoljenje za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja;
– vpisu in izbrisu sort ter o vzdrževalcih sort v Republiki Sloveniji;
– pridelavi in trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji;
– uvozu semenskega materiala kmetijskih rastlin;
– razmnoževanju semenskega materiala kmetijskih rastlin v tretjih državah;
– ukrepih, ki jih sprejme Uprava v zvezi z omejitvami oziroma prepovedmi trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin.
(3) Uprava poleg izvajanja nalog iz prvega in drugega odstavka tega člena sodeluje tudi z izvedenci, ki jih določi Komisija (v nadaljnjem besedilu: izvedenci Komisije) z namenom, da s pregledi na kraju samem preverijo enotno uporabo določb predpisov Skupnosti. Uprava mora izvedencem Komisije zagotoviti pomoč pri izvedbi nalog, ki jim jih določi Komisija, vključno z izvedbo pregledov pri dobaviteljih semenskega materiala kmetijskih rastlin.«.
52. člen
V prvem odstavku 68. člena se v 5. točki za besedilom »le-ta« doda besedilo »hrani in«.
Doda se nova 8. točka, ki se glasi:
»8. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«.
Dosedanje 8. do 14. točka postanejo 9. do 15. točka.
V drugem odstavku se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. preverja, ali ima dobavitelj dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«.
Dosedanje 3. do 8. točka postanejo 4. do 9. točka.
53. člen
V prvem odstavku 69. člena se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki nima dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«.
Dosedanje 5. do 11. točka postanejo 6. do 12. točka.
Dosedanja 10. točka, ki je postala 11. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»11. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma prijavi kaznivo dejanje,«.
V drugem odstavku se doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelju, ki nima dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja,«.
Dosedanje 5. do 7. točka postanejo 6. do 8. točka.
Dosedanja 6. točka, ki je postala 7. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»7. izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, oziroma prijavi kaznivo dejanje,«.
54. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »iz 22. do 27. člena tega zakona,« nadomesti z besedilom »iz 22. člena tega zakona, iz 23. do 27. člena tega zakona«.
55. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 200.000 do 8,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1. če se ukvarja s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelj, ki ni vpisan v register dobaviteljev (prvi odstavek 5. člena),
2. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 10. členom tega zakona,
3. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 11. členom tega zakona,
4. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 12. členom tega zakona,
5. če trži semenski material sorte, ki ni vpisana v sortno listo, pa je vpis za to vrsto kmetijskih rastlin obvezen (peti odstavek 12. člena),
6. če trži semensko mešanico, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev iz 16. člena tega zakona,
7. če trži semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, ki ni vpisana v evidenco semenskih mešanic (četrti odstavek 16. člena),
8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena tega zakona,
9. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 19. člena tega zakona,
10. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona,
11. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena tega zakona,
12. če ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 19. člena tega zakona,
13. če izda etikete dobavitelja oziroma potrdila o semenskem materialu kmetijskih rastlin v nasprotju s prvim odstavkom 20. člena tega zakona,
14. če ne vodi predpisanih evidenc o izdanih etiketah in potrdilih dobavitelja (osmi odstavek 20. člena),
15. če trži semenski material kljub prepovedi iz šestega odstavka 21. člena tega zakona,
16. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 31. člena tega zakona,
17. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena tega zakona,
18. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena tega zakona,
19. če kot izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz drugega odstavka 70. člena tega zakona,
20. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z četrtim odstavkom 70. člena tega zakona.
(2) Z globo od 100.000 do 4,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 25.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek iz 1. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«.
56. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
»78. člen
(drugi prekrški)
(1) Z globo od 150.000 tolarjev do 6,000.000 tolarjev, se za prekršek kaznuje pravna oseba:
1. če v roku ne priglasi Upravi sprememb podatkov, ki se vodijo v registru dobaviteljev (peti odstavek 7. člena),
2. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave (tretji odstavek 13. člena),
3. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave (tretji odstavek 15. člena),
4. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja Uprave (tretji odstavek 18. člena),
5. če ne izvede ukrepov, odrejenih v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 21. člena tega zakona,
6. če ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona.
(2) Z globo od 100.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 600.000 tolarjev, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 30.000 tolarjev do 300.000 tolarjev, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.«.
57. člen
Črtajo se 5. in 6. točka prvega odstavka in drugi odstavek 79. člena.
58. člen
Črta se 80. člen.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
(začasna izjema za majhna pakiranja)
Ne glede na določbo drugega odstavka 14.a člena in desetega odstavka 83. člena zakona se lahko na ozemlju Republike Slovenije trži seme zelenjadnic in okrasnih rastlin v majhnih pakiranjih do porabe zalog embalaže, vendar najpozneje do 31. decembra 2005, če so označena najmanj z naslednjimi podatki:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča ali firma in sedež dobavitelja ali njegova neponovljiva registrska številka o vpisu v register dobaviteljev;
– o semenskem materialu: vrsta, sorta ali pri okrasnih rastlinah poimenovanje skupine rastlin, številka partije, kalivost semena;
– o tretiranju s fitofarmacevtskim ali drugim kemičnim sredstvom.
60. člen
(začasna izjema glede dovoljenj za izdajo etiket in potrdil dobaviteljev)
(1) Dobavitelji, ki so ob uveljavitvi tega zakona vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg, trženje oziroma uvoz semenskega materiala sadnih rastlin, okrasnih rastlin ter zelenjadnic v skladu s 7. členom zakona, in za ta semenski material izdajajo etikete in potrdila dobavitelja, jih lahko izdajajo najpozneje do 31. decembra 2005.
(2) Uprava izda po uradni dolžnosti dobaviteljem iz prejšnjega odstavka dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja iz prvega odstavka 20. člena zakona, če ji najpozneje do 30. septembra 2005 predložijo dokazila o izpolnjevanju obveznosti iz 1., 2. in 3. točke drugega odstavka 19. člena zakona ter vzorec etikete in potrdila dobavitelja, ki jih izdajajo.
61. člen
(uveljavitev določb o prekrških)
(1) Določbi tretjega in šestega odstavka 53. člena tega zakona se uporabljata od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
(2) Globe, določene v 55. in 56. členu tega zakona, se do začetka uporabe Zakona o prekrških v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s tem zakonom predpisanih glob.
(3) Določbe tretjega odstavka 55. člena in tretjega odstavka 56. člena tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških.
62. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se prenehajo uporabljati)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 35/00);
– Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/01 in 42/02).
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo certifikate o kakovosti izvoznega semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80).
(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe naslednjih predpisov, razen določb, ki se nanašajo na gozdno seme in sadike:
– Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih iglavcev na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih listavcev na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort topolov in vrb na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju (Uradni list SFRJ, št. 9/89, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68, popr. 47/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet gozdnega semena ter o enotni metodi za njegovo analizo (Uradni list SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o metodi in postopku za priznanje novega vzgojnega in domačega ter udomačenega tujega selekcioniranega gozdnega sadilnega materiala ter o postopku za dovoljenje, da se vpelje v proizvodnjo tuj gozdni sadilni material (Uradni list SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o pogojih za priznavanje gozdnega sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Pravilnik o postopku za priznanje novega selekcioniranega gozdnega semena (Uradni list SFRJ, št. 30/67, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Odredba o prometu gozdnega semena, ki ni selekcionirano ali ni normalno (Uradni list SFRJ, št. 3/69, RS, št. 58/02, popr. 85/02),
– Odredba o višini stroškov postopka za dovolitev introdukcije tuje sorte kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 30/91, RS, št. 58/02, popr. 85/02).
(4) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe Zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90, RS, št. 4/91, 86/98, 58/02, popr. 85/02), razen določb, ki se nanašajo na varstvo novih sort kmetijskih in gozdnih rastlin, na seme in sadike kmetijskih rastlin ter na gozdno seme in sadike.
63. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-11/02-2/3
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1391-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost