Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004

Kazalo

3838. Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP), stran 10406.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP)
Razglašam Zakon o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-150/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ (ZSTNIIP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa cilje, dejavnosti in ukrepe ter organizacijo države na področjih spodbujanja vhodnih neposrednih tujih investicij in internacionalizacije podjetij v Republiki Sloveniji.
2. člen
(definicije pojmov)
Posamezni pojmi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
– »nerezident oziroma nerezidentka (v nadaljnjem besedilu: nerezident)« je pravna oseba, ki ima sedež izven Republike Slovenije ali fizična oseba, ki ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije;
– »rezident oziroma rezidentka (v nadaljnjem besedilu: rezident)« je pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji ali fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
– »tuji investitor oziroma investitorka (v nadaljnjem besedilu: investitor)« je nerezident, ki je, ali pa namerava postati, nosilec vhodne tuje neposredne investicije;
– »vhodna tuja neposredna investicija« je investicija nerezidenta v lastniški kapital nove ali obstoječe pravne osebe registrirane v Republiki Sloveniji, če delež nerezidenta predstavlja najmanj deset odstotkov lastniškega kapitala;
– »izhodna tuja neposredna investicija« je investicija rezidenta v lastniški kapital nove ali obstoječe pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije, če delež rezidenta predstavlja najmanj deset odstotkov lastniškega kapitala;
– »spodbujanje vhodnih tujih neposrednih investicij« so dejavnosti in ukrepi, ki pozitivno vplivajo na sprejemanje odločitev tujih investitorjev o vzpostavljanju in opravljanju gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji;
– »finančne spodbude za vhodne tuje neposredne investicije« so nepovratna sredstva in druge oblike državnih pomoči namenjene tujemu investitorju, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun) in drugih virov.
– »spodbujanje internacionalizacije podjetij« so dejavnosti in ukrepi, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti v mednarodni menjavi rezidentov, kot so na primer: spodbujanje izvoza, spodbujanje racionalizacije nabavnih virov in spodbujanje izhodnih tujih neposrednih investicij.
3. člen
(cilji zakona)
(1) Cilj spodbujanja vhodnih tujih neposrednih investicij (v nadaljnjem besedilu: investicija) je, da se z učinkovito uporabo javnih sredstev privabi k investiranju na območju Republike Slovenije tuje investitorje, z namenom pospeševati gospodarski razvoj Republike Slovenije.
(2) Cilj spodbujanja internacionalizacije podjetij je, da se z učinkovito uporabo javnih in zasebnih finančnih sredstev izboljša konkurenčnost rezidentov v mednarodni menjavi in da se zmanjšajo stroški in tveganja pri vstopih rezidentov na trge izven območja Republike Slovenije.
II. SPODBUJANJE INVESTICIJ
4. člen
(dejavnosti in ukrepi za spodbujanje investicij)
Spodbujanje investicij obsega naslednje dejavnosti:
– brezplačna ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev tujim investitorjem,
– trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za investicije,
– promocija podobe Slovenije in njenih regij kot lokacij za investicije,
– analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije kot lokacije za investicije in predlaganje sistemskih ukrepov za njegovo izboljšanje,
– dodeljevanje finančnih spodbud za investicije,
– opravljanje drugih nalog, ki prispevajo h krepitvi konkurenčnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije.
5. člen
(program spodbujanja investicij)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sprejme program spodbujanja investicij za petletno obdobje, v katerem opredeli način izvajanja nalog iz prejšnjega člena, njihove prioritete in cilje, ki naj bi bili doseženi z izvajanjem teh nalog.
(2) V programu spodbujanja investicij se opredelijo tudi obseg in način financiranja ter kazalci za spremljanje učinkovitosti spodbujanja investicij.
Finančne spodbude za investicije
6. člen
(finančne spodbude)
Sredstva za finančne spodbude za investicije (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) se zagotovijo v državnem proračunu in iz drugih domačih in mednarodnih virov.
7. člen
(cilji in pogoji dodeljevanja spodbud)
(1) Cilji dodeljevanja spodbud so nove zaposlitve, prenos znanja in tehnologij, skladni regionalni razvoj in sinergični učinki povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji.
(2) Pogoji za dodelitev spodbude so minimalni finančni obseg investicije, najmanjše število na novo odprtih delovnih mest in rok, v katerem je investitor dolžan doseči minimalni finančni obseg investicije in najmanjše število novo odprtih delovnih mest.
(3) Merila za dodelitev spodbude so predvsem število novo odprtih delovnih mest, reference investitorja, trajnostna naravnanost investicije, stopnja tehnološke zahtevnosti investicije ter učinki investicije na skladni regionalni razvoj.
(4) Vlada z uredbo na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo oziroma ministrice, pristojne za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister) podrobneje določi cilje in oblike spodbud, pogoje in merila za dodelitev spodbud ter postopek za dodeljevanje spodbud.
8. člen
(letno poročilo o spodbudah)
Ministrstvo predloži vladi letno poročilo o dodeljenih spodbudah in uresničevanju zastavljenih ciljev.
III. SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ
9. člen
(dejavnosti za spodbujanje internacionalizacije podjetij)
Republika Slovenija spodbuja internacionalizacijo podjetij s sofinanciranjem naslednjih dejavnosti:
– zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij,
– organiziranje poslovnih delegacij, sejemskih predstavitev, seminarjev in konferenc ter drugih promocijskih dogodkov,
– poslovno svetovanje,
– izobraževanje za mednarodno poslovanje,
– opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za nerezidente,
– opravljanje drugih nalog, ki prispevajo k uspešnejši internacionalizaciji slovenskih podjetij.
10. člen
(program spodbujanja internacionalizacije podjetij)
(1) Vlada na predlog ministrstva sprejme program spodbujanja internacionalizacije podjetij za petletno obdobje v katerem opredeli način izvajanja dejavnosti iz prejšnjega člena, njihove prioritete in cilje, ki naj bi bili doseženi z izvajanjem teh nalog.
(2) V programu spodbujanja internacionalizacije podjetij se določijo tudi obseg dejavnosti spodbujanja internacionalizacija podjetji, način njihovega financiranja ter kazalci za spremljanje učinkovitosti spodbujanja internacionalizacije podjetij.
IV. INSTITUCIONALNA UREDITEV
11. člen
(Javna agencija za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij)
(1) Za izvajanje dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij vlada ustanovi javno agencijo za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetji (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(2) Agencija je zadolžena za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega zakona, za dejavnosti iz 9. člena tega zakona pa, če za opravljanje teh dejavnosti ni podeljeno javno pooblastilo po 15. členu tega zakona.
(3) Naloge iz pete alinee 4. člena tega zakona opravlja agencija v skladu z uredbo iz četrtega odstavka 7. člena tega zakona.
12. člen
(organa agencije)
(1) Organa agencije sta direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor) in svet agencije.
(2) Direktorja in člane oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: član) sveta agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
(3) Predsednika sveta oziroma predsednico sveta izvoli svet agencije izmed svojih članov.
(4) Svet agencije sestavljajo štirje predstavniki oziroma predstavnice ustanovitelja in trije predstavniki oziroma predstavnice uporabnikov storitev agencije.
(5) Člani sveta morajo imeti ustrezna strokovna znanja s področij tujih neposrednih investicij, industrijske politike, javnih financ, mednarodnih ekonomskih odnosov in mednarodnega poslovanja.
13. člen
(uporaba zakona, ki ureja javne agencije)
Glede organizacije in načina dela organov agencije, imenovanja, pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti članov organov agencije ter drugih vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne agencije.
14. člen
(predstavništva agencije v tujini)
(1) Na osnovi analize ekonomskih koristi lahko agencija ob predhodnem soglasju vlade odpre svoje predstavništvo v tujini.
(2) Predstavništvo agencije v tujini zagotavlja informacije in svetovanje rezidentom in nerezidentom pri njihovem delovanju v čezmejnih investicijah ter opravlja druge dejavnosti iz 4. in 9. člena tega zakona na trgih izven območja Republike Slovenije, razen dejavnosti iz pete alinee 4. člena tega zakona.
15. člen
(javno pooblastilo drugim pravnim osebam)
(1) Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju spodbujanja internacionalizacije podjetij, lahko minister, v skladu z določbami zakona, ki ureja državno upravo, za določen čas z odločbo, na podlagi javnega natečaja, podeli javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog v okviru dejavnosti, opredeljenih v 9. členu tega zakona.
(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega ali zasebnega prava izpolnjevati naslednje pogoje:
– da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev javnega pooblastila,
– da ima dejavnosti s področja internacionalizacije podjetij opredeljene v ustanovitvenem aktu,
– da ima usposobljen kader in
– da ima mednarodno primerljive reference.
16. člen
(odvzem javnega pooblastila)
(1) Nosilcu javnega pooblastila se lahko odvzame javno pooblastilo, če:
– so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju;
– z javnim pooblastilom dodeljenih nalog ne izvaja v skladu s programom;
– z javnim pooblastilom dodeljenih nalog, tudi po predhodnem opominu ministra, ne opravi pravočasno;
– se pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka prejšnjega člena ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog poverjenih z javnim pooblastilom.
(2) O odvzemu javnega pooblastila odloči minister z upravno odločbo.
17. člen
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil)
(1) Nadzor nad učinkovitostjo in uspešnostjo dela pravnih oseb, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo na podlagi tega zakona, opravlja ministrstvo.
(2) Ministrstvo, v zvezi z danim javnim pooblastilom opravlja nad nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih aktov.
(3) Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z ustavo ali zakonom, mu da ministrstvo navodila za uskladitev akta.
(4) Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri osebah iz prvega odstavka tega člena se izvaja skladno s predpisi.
V. FINANCIRANJE
18. člen
(financiranje dejavnosti)
(1) Dejavnosti iz 4. člena tega zakona se financirajo iz proračuna.
(2) Dejavnosti iz 9. člena tega zakona se financirajo iz proračuna in prihodkov od storitev za uporabnike.
19. člen
(pogodba o financiranju)
Financiranje agencije iz proračuna se zagotovi z letno pogodbo, ki jo skleneta ministrstvo in agencija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(ustanovitev agencije)
(1) Vlada najkasneje eno leto po uveljavitvi tega zakona sprejme akt o ustanovitvi agencije in z njim uskladi Uredbo o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03).
(2) Do ustanovitve agencije opravlja dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij in spodbujanja internacionalizacije podjetij Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije kot organ v sestavi ministrstva, ki se ukine z dnem vpisa agencije v sodni register.
(3) Zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije nadaljujejo z delovnim razmerjem v agenciji z dnem njenega vpisa v sodni register.
(4) Premoženje, ki ga uporablja Agencija Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije se prenese najkasneje v 60 dneh po sprejemu akta o ustanovitvi agencije iz prvega odstavka tega člena v uporabo in upravljanje agencije.
(5) Z dnem vpis agencije v sodni register se neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih postavkah za delovanje Agencije Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije prenesejo na novo proračunsko postavko ministrstva. Agencija in ministrstvo skleneta pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje agencije z dnem vpisa agencije v sodni register.
21. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)
Programa iz 5. in 10. člena tega zakona in uredbo iz 7. člena vlada sprejme oziroma izda najkasneje eno leto po uveljavitvi tega zakona.
22. člen
(rok uveljavitve zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/04-24/1
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EPA 1153-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti