Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2004 z dne 23. 7. 2004

Kazalo

3533. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A), stran 9721.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji julija 2004.
Št. 001-22/04
Ljubljana, dne julija 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR (ZDVEDZ-A)
1. člen
V Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 46/92) se v 4. členu v 1. točki, ki določa območje prve volilne enote, 8) podtočka spremeni tako, da se glasi:
»8) volilni okraj: območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka);«,
besedilo 9) podtočke pa se spremeni tako, da se glasi:
»9) volilni okraj: območje občin Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka);«.
V 2. točki, ki določa območje druge volilne enote, se v 5) podtočki za besedilom »Črni Kal,« doda besedilo »Podgorje, Zazid, Rakitovec,«, v 6) podtočki pa se črta besedilo »Podgorje, Zazid, Rakitovec«.
V 4. točki, ki določa območje četrte volilne enote, se v 1) podtočki črta besedilo »Draga, Struge na Dolenjskem,«, za besedo »Livold« pa se doda besedilo », razen območja občine Loški Potok«.
V 2) podtočki se besedilo »Loški Potok« nadomesti z besedilom »Draga ter celotno območje občine Loški Potok«.
V 3) podtočki se za besedo »Kompolje« doda besedilo »in Struge na Dolenjskem«.
V 6. točki, ki določa območje šeste volilne enote, se 2) podtočka spremeni tako, da se glasi:
»2) volilni okraj: občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela (sedež: Novo mesto).«.
3) podtočka se spremeni tako, da se glasi:
»3) volilni okraj: del občine Novo mesto, ki obsega območja krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija-Grm, Karteljevo, Ločna-Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas (sedež: Novo mesto).«.
V 7. točki, ki določa območja sedme volilne enote, se v 5) podtočki črta beseda »Brunšvik« ter v 6) podtočki za besedo »Prepolje« doda beseda »Brunšvik«.
V 8. točki, ki določa območje osme volilne enote, se v 3) podtočki za besedo »Veržej« doda besedilo », razen naselja Bolehnečici« in v 6) podtočki za besedilom »Črešnjevci-Zbigovci« doda besedilo »ter naselje Bolehnečici«.
V 8) podtočki se za besedilom »Spodnja Kungota« doda besedilo », razen naselja Lancova vas pri Ptuju« ter v 10) podtočki za besedo »Turnišče« doda besedilo »ter naselje Lancova vas pri Ptuju«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-6/10
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1265-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost