Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2004 z dne 11. 6. 2004

Kazalo

2904. Uredba o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih, stran 8077.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 ( ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 ( ZSOVA, 119/00, 30/01 ( ZODPM-C in 52/02 ( ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah
in v pristaniščih
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 725/2004 z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L št. 129 z dne 29. 4. 2004; v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 725/2004) ureja način, organizacijo in organe, pristojne za izvajanje zaščitnih ukrepov zoper namerna protizakonita dejanja na ladjah in v pristaniščih (v nadaljnjem besedilu: zaščitni ukrepi).
2. člen
(določitev pristanišča)
Zaščitni ukrepi se izvršujejo na območju koprskega tovornega pristanišča. V primerih, določenih na podlagi stopenj zaščite, se zaščitni ukrepi izvajajo tudi v ostalih pristaniščih.
3. člen
(določitev organov)
(1) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo je pristojna za koordinacijo, implementacijo in monitoring izvajanja zaščitnih ukrepov ter za stike med organi držav članic Evropske unije, Komisijo ES in Mednarodno pomorsko organizacijo, za olajšanje sodelovanja, spremljanje in obveščanje o izvajanju zaščitnih ukrepov.
(2) Nadzor nad izvrševanjem zaščitnih ukrepov na ladjah opravlja pomorska inšpekcija, nadzor nad izvrševanjem zaščitnih ukrepov v pristanišču opravlja policija.
(3) Policija in Uprava Republike Slovenije za pomorstvo sodelujeta in se redno obveščata o izvajanju zaščitnih ukrepov.
4. člen
(določitev obveznosti organov)
(1) Policija v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo določi stopnje zaščite na ladjah in v pristaniščih v skladu z mednarodnim kodeksom za zaščito ladij in pristanišč.
(2) Policija potrdi varnostno oceno pristanišča in varnostni načrt pristanišča ter njihove spremembe.
(3) Ministrstvo, pristojno za pomorstvo, imenuje organizacijo, pristojno za izvajanje zaščitnih ukrepov, ki jih lahko izvaja na podlagi mednarodnega kodeksa o zaščiti ladij in pristanišč. Pri imenovanju organizacije se upošteva pogoje, določene v mednarodnem kodeksu o zaščiti ladij in pristanišč.
5. člen
(določitev obveznosti ladij in pristanišč)
(1) Upravljalec koprskega tovornega pristanišča mora pripraviti varnostno oceno pristanišča in varnostni načrt pristanišča ter njihove spremembe in izvajati zaščitne ukrepe.
(2) Ladje, za katere se uporablja Uredba (ES) 725/2004, morajo pripraviti varnostno oceno ladje in varnostni načrt ladje ter njihove spremembe in izvajati zaščitne ukrepe.
(3) Posamezniki morajo ravnati skladno z zaščitnimi ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena.
6. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1,000.000 do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne pripravi varnostne ocene pristanišča ali sprememb ocene (prvi odstavek 5. člena);
2. če ne pripravi varnostnega načrta pristanišča ali sprememb načrta (prvi odstavek 5. člena);
3. če ne izvaja varnostnega načrta pristanišča (prvi odstavek 5. člena);
4. če ne pripravi varnostne ocene ladij ali sprememb ocene (drugi odstavek 5. člena);
5. če ne pripravi varnostnega načrta ladij ali sprememb načrta (drugi odstavek 5. člena);
6. če ne izvaja varnostnega načrta ladij (drugi odstavek 5. člena).
(2) Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki ne ravna v skladu z zaščitnimi ukrepi (tretji odstavek 5. člena).
7. člen
(prehodna določba)
(1) Globe, določene s to uredbo, se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v mejah, ki so določene z Zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01 in 7/03 – ZP-1).
(2) Globe, določene s to uredbo, se začnejo odgovorni osebi samostojnega podjetnika posameznika izrekati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2004.
Št. 342-13/2004-1
Ljubljana, dne 10. junija 2004.
EVA 2004-2411-0037
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost