Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2339. Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev, stran 6883.

Na podlagi četrtega odstavka 128. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 100/03 – odl. US) izdaja Inženirska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina izkaznice ter enotnega žiga pooblaščenih inženirjev.
(2) S tem pravilnikom se določa tudi način izdaje, zamenjave, veljavnost ter evidentiranje izkaznic in enotnih žigov.
2. OBLIKA IN VSEBINA IZKAZNICE
2. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je iz plastificiranega kartončka, velikosti 85 mm x 55 mm.
(2) Oblika in vsebina izdelane izkaznice morata biti takšni, kot sta določeni v prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Veljavnost izkaznice je eno leto.
(4) Besedilo in oznake, ki jih vsebuje izkaznica, so v pisavi tipa »HELVETICA«.
3. člen
(oblika in vsebina enotnega žiga)
(1) Enotni žig ima obliko ležečega pravokotnika, dolžine 55 in višine 15 mm, in mora biti odtisnjen v črni barvi.
(2) Oblika in vsebina izdelanega enotnega žiga morata biti takšni, kot sta določeni v prilogi 2 tega pravilnika.
(3) Enotni žig vsebuje ime, priimek, okrajšavo strokovnega in znanstvenega naslova posameznika, določenega s predpisi, ki urejajo strokovne in znanstvene naslove, oznako zbornice in identifikacijsko številko posameznika.
(4) Besedilo in oznake, ki jih vsebuje enotni žig, so v pisavi tipa »HELVETICA«.
4. člen
(identifikacijska številka)
(1) Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS), ki se uporablja v izkaznici in enotnem žigu, je sestavljena iz oznake stroke oziroma njene podskupine in zaporedne številke.
(2) Oznaka stroke pomeni hkrati tudi pripadnost posameznika matični sekciji, zaporedna številka pa pomeni zaporedno številko vpisa posameznika v matično sekcijo.
(3) Stroke oziroma podskupine imajo naslednje oznake:
a) črka "G" pomeni članstvo v matični sekciji gradbenih inženirjev in pooblastilo za delo na področju gradbene stroke;
b) črka "S" pomeni članstvo v matični sekciji strojnih inženirjev in pooblastilo za delo na področju strojne stroke;
c) črka "E" pomeni članstvo v matični sekciji elektroinženirjev in pooblastilo za delo na področju elektrotehnične stroke in tiste strokovne podskupine, ki jo določa druga črka, in sicer:
– »EE« pomeni pooblastilo za delo na področju elektrotehnike,
– »ET« pomeni pooblastilo za delo na področju telekomunikacij in informatike;
č) črka "T" pomeni članstvo v matični sekciji inženirjev tehnologov in drugih inženirjev in pooblastilo za delo na področju tehnološke stroke in tiste strokovne podskupine, ki jo določa druga črka, in sicer:
– »TK« pomeni pooblastilo za delo na področju kemijsko-tehnološke stroke,
– »TV« pomeni pooblastilo za delo na področju varnosti in zdravja pri delu,
– »TP« pomeni pooblastilo za delo na področju požarne varnosti,
– »TD« pomeni pooblastilo za delo na področju drugih tehnično tehnoloških strok v skladu s predpisom, ki ureja program in način opravljanja strokovnih izpitov pri IZS;
d) črki "RG" pomenita članstvo v matični sekciji rudarjev in geotehnologov in pooblastilo za delo na področju geotehnološke in rudarske stroke;
e) črke "Geo" pomenijo članstvo v matični sekciji geodetov in pooblastilo za delo na področju geodetske stroke.
(4) Uvrstitev v stroko oziroma tudi njeno strokovno podskupino je odvisna od opravljenega strokovnega izpita iz iste stroke oziroma njene podskupine.
3. NAČIN IZDAJE, ZAMENJAVE IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI IZKAZNIC IN ENOTNIH ŽIGOV
5. člen
(izdaja izkaznice in enotnega žiga)
(1) Izkaznico in enotni žig se izda posameznikom, ki so vpisani v imenik IZS.
(2) Izdelavo izkaznice in enotnega žiga naroči IZS na stroške upravičenca.
6. člen
(zamenjava izkaznic in enotnih žigov)
(1) Izkaznica se zamenja:
– če jo imetnik izgubi,
– če se je pri uporabi tako poškodovala, da ni več uporabna,
– če je imetnik spremenil osebno ime,
– če so se spremenili drugi bistveni podatki iz izkaznice.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi pri zamenjavi enotnega žiga.
(3) Imetnik izkaznice in enotnega žiga mora v primeru izgube izkaznice oziroma enotnega žiga ali v primeru kateregakoli razloga iz prvega odstavka tega člena to dejstvo nemudoma sporočiti pristojni službi IZS, da izkaznico oziroma enotni žig izbriše iz evidence, v primeru izgube izkaznice oziroma enotnega žiga pa uredi tudi preklic njegove veljavnosti.
(4) Preklic in izdajo izkaznice oziroma enotnega žiga naroči IZS na stroške imetnika izkaznice.
7. člen
(prenehanje veljavnosti izkaznic in enotnih žigov ter njihovo uničenje)
(1) Izkaznica in enotni žig prenehata veljati z dnem, ko je njun imetnik izbrisan iz imenika IZS.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora imetnik, ki prejme odločbo o izbrisu, vrniti izkaznico in enotni žig v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe pristojni službi IZS, da ju komisijsko uniči.
(3) Odvzete oziroma vrnjene izkaznice in enotni žigi pooblaščenih inženirjev se uničijo pri komisiji za vpis v imenik.
(4) Če posameznik žiga in izkaznice ne vrne v predpisanem roku, pristojna služba IZS po uradni dolžnosti prekliče izdani žig in izkaznico na stroške imetnika.
4. UPORABA IN EVIDENTIRANJE IZKAZNIC IN ENOTNIH ŽIGOV
8. člen
(odgovornost za hrambo in pravilno uporabo izkaznice in enotnega žiga)
(1) Ko posameznik prevzame izkaznico in enotni žig, je odgovoren za njuno hrambo in pravilno uporabo.
(2) Glede izgube, zlorabe, poškodovanja ali kakršnokoli druge nepravilnosti v zvezi z uporabo izkaznice oziroma enotnega žiga je imetnik dolžan nemudoma obvestiti pristojno službo IZS.
9. člen
(evidenca o izkaznicah in enotnih žigih)
(1) O izdanih, zamenjanih in izgubljenih izkaznicah ter enotnih žigih vodi evidenco pristojna služba IZS. Evidenca se vodi v skladu s predpisom, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja imenika Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije.
(2) Pristojna služba IZS pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostorske in gradbene zadeve, najmanj enkrat letno za preteklo leto poročilo o stanju v zvezi z izdanimi, zamenjanimi oziroma izgubljenimi izkaznicami in enotnimi žigi.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
(pristojna služba IZS in njene naloge)
(1) Služba, pristojna za izdajo izkaznic in enotnih žigov ter vodenje evidenc, je evidenčna služba IZS.
(2) Evidenčna služba IZS vzpostavi in začne voditi evidenco o izkaznicah in enotnih žigih po določbah tega pravilnika najpozneje v treh mesecih po vzpostavitvi imenika IZS.
(3) Do začetka dela evidenčne službe IZS delo opravlja pristojna služba Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS/97), ki je bila ustanovljena na podlagi 100.a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86, Uradni list RS, št. 71/93 – ZUN, 40/94 – odl. US, 69/94 – odl. US, 59/96, 45/99, 42/00 – odl. US, 52/00; v nadaljnjem besedilu: ZGO).
11. člen
(izdajanje izkaznic in enotnih žigov v prehodnem obdobju)
(1) Do pričetka poslovanja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in sprejema pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev izdaja pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim krajinskim arhitektom in pooblaščenim prostorskim načrtovalcem izkaznice in enotne žige IZS/97 v skladu z določbami tega pravilnika.
(2) Pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim krajinskim arhitektom in pooblaščenim prostorskim načrtovalcem se izda izkaznice, ki imajo takšno obliko in vsebino, kot sta predpisani za izkaznico pooblaščenega inženirja in prikazani v prilogi 1 tega pravilnika, s tem da se vsebina izkaznice smiselno prilagodi tako, da se pod rubriko identifikacijska številka vpiše identifikacijska številka vpisa v matično sekcijo arhitektov.
(3) Pooblaščenim arhitektom, pooblaščenim krajinskim arhitektom oziroma pooblaščenim prostorskim načrtovalcem se izda enotne žige, ki imajo takšno obliko in vsebino, kot sta predpisani za enotni žig pooblaščenega inženirja in prikazani v prilogi 2 tega pravilnika, s tem da se vsebina žiga smiselno prilagodi tako, da se namesto oznake matične sekcije vpiše oznako področja stroke, za katero ima posameznik pridobljeno pooblastilo, in sicer oznako »A« za področje odgovornega arhitekturnega projektiranja in prostorskega načrtovanja, oznako »KA« za področje odgovornega krajinskega projektiranja in prostorskega načrtovanja oziroma oznako »P« za področje prostorskega načrtovanja, kot identifikacijsko številko pa se vpiše identifikacijsko številko vpisa v matično sekcijo arhitektov pri IZS/97.
12. člen
(prenehanje veljavnosti, uskladitve)
Članom IZS, ki imajo osebne štampiljke in izkaznice, izdane v skladu s pravilnikom o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij (Uradni list RS, št. 39/98 in 68/00), se izda nove izkaznice in enotne žige v skladu s tem pravilnikom najpozneje eno leto po uveljavitvi tega pravilnika. Eno leto po uveljavitvi tega pravilnika prenehajo veljati stare osebne štampiljke in izkaznice, izdane v skladu s pravilnikom o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij (Uradni list RS, št. 39/98 in 68/00).
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1574
Ljubljana, dne 14. aprila 2004.
mag. Črtomir Remec l. r.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
 
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost