Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2004 z dne 7. 5. 2004

Kazalo

2306. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-B), stran 6777.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. aprila 2004.
Št. 001-22-93/04
Ljubljana, dne 3. maja 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-B)
1. člen
V Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Finančne storitve po tem zakonu so storitve, ki so predmet zakonov, ki urejajo področje bančništva, zavarovalništva, trga vrednostnih papirjev investicijskih skladov, pokojninskih skladov, plačilnega prometa in potrošniških kreditov.«.
Dosedanji deveti, deseti in enajsti odstavek postanejo deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podjetje mora s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku, na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa tudi v jeziku narodne skupnosti. Pri tem mora v pisnih sporočilih uporabljati celotno ime svoje firme in sedež. Pri označevanju izdelkov mora potrošniku v slovenskem jeziku posredovati potrebne informacije glede značilnosti, prodajnih pogojev, uporabe in namembnosti izdelka. Pri tem lahko uporablja tudi splošno razumljive simbole in slike.«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »100.000 tolarjev«.
4. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Oškodovanec mora dokazati napako, škodo in vzročno zvezo med njima.«.
5. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Oglaševalska sporočila morajo biti v slovenskem jeziku, na območjih kjer avtohtono živita italijanska ali madžarska narodna skupnost pa so lahko v jeziku narodne skupnosti. Posamezne besede ali krajše besedne zveze v tujem jeziku, ki so zaradi običajne uporabe razumljive večini potrošnikov, se lahko uporabljajo, če predstavljajo sestavni del celostne podobe.«.
6. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Garancijski list mora biti za potrošnika lahko razumljiv. Kadar je izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti garancijski list v celoti v slovenskem jeziku.«.
7. člen
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsebina navodila za uporabo mora biti za potrošnika lahko razumljiva in mu mora omogočati pravilno uporabo izdelka. Kadar je blago namenjeno prodaji na ozemlju Republike Slovenije, mora biti navodilo za uporabo v celoti v slovenskem jeziku.«.
8. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, vključno s finančnimi storitvami, ki so sklenjene med podjetjem in potrošnikom na podlagi organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.«.
9. člen
V prvem odstavku 43.a člena se črta 4. točka.
Dosedanja 5. in 6. točka postaneta 4. in 5. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri pogodbah o finančnih storitvah, ki obsegajo začetni sporazum o storitvi, temu pa sledijo zaporedni posli ali niz ločenih poslov iste vrste, se določbe tega zakona uporabljajo samo za začetni sporazum. Kadar začetnega sporazuma ni, zaporedni ali ločeni posli pa so iste vrste, opravljeni v določenem času med istimi pogodbenimi strankami, se določbe 43.b in 43.c člena uporabljajo samo pri prvem poslu. Kadar pa se posel iste vrste ne opravlja več kot eno leto, velja naslednji posel za prvega v novem nizu poslov.«.
10. člen
V prvem odstavku 43.b člen se besedilo »pred sklenitvijo pogodbe« nadomesti z besedilom »preden ga zavezuje pogodba ali ponudba«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Podatki iz tega člena, katerih komercialni namen mora biti jasno izražen, morajo biti predstavljeni jasno in nedvoumno ter na način, ki je primeren glede na sredstvo komuniciranja na daljavo, pri tem pa je treba upoštevati načelo vestnosti in poštenja ter načelo varstva oseb, ki po zakonodaji držav članic niso poslovno sposobne.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da gre za sklenitev pogodbe o finančnih storitvah, mora potrošnik poleg podatkov iz prvega odstavka dobiti tudi naslednje podatke:
1. opis glavnih značilnosti finančne storitve;
2. glavno poslovno dejavnost podjetja in vse naslove, ki so pomembni v poslovnem odnosu med potrošnikom in ponudnikom;
3. identiteto in naslov morebitnega zastopnika podjetja v državi članici, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, ter identiteto, naslov in funkcijo morebitne tretje osebe, ki poklicno sodeluje v poslu, pa ni ponudnik;
4. če je podjetje vpisano v sodni ali drug javni register, register, v katerega je vpisano, z navedbo vpisne številke ali druge enakovredne oznake;
5. če je za dejavnost podjetja potrebno posebno dovoljenje, podatke o ustreznem nadzornem organu;
6. skupno ceno, ki jo mora za finančno storitev potrošnik plačati podjetju, vključno z vsemi provizijami, taksami in izdatki ter vsemi davki, ki jih podjetje odvede pri opravi storitve, ali, če natančne cene ni mogoče navesti, osnovo za njen izračun, ki potrošniku omogoča preverjanje cene;
7. po potrebi ustrezno opozorilo, da je finančna storitev povezana z instrumenti, ki so zaradi svojih posebnih lastnosti ali postopkov za izvedbo obremenjeni s posebnim tveganjem ali pa je njihova cena podvržena nihanjem na finančnih trgih, na katere ponudnik nima vpIiva, kot tudi opozorilo, da pretekli donosi niso kazalec prihodnjih donosov;
8. opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in/ali stroškov, ki jih ne odvede ali zaračuna ponudnik;
9. podatke o morebitnem znesku, ki ga mora potrošnik plačati v primeru odstopa od pogodbe na podlagi petega odstavka 43.d člena;
10. podatke o tem, ali je potrošniku dostopen mehanizem za izvensodno reševanje sporov in opis morebitnih pogojev za dostop do tega mehanizma;
11. pogodbeno določilo glede prava, ki se uporablja za pogodbo, sklenjeno na daljavo.«.
11. člen
V prvem odstavku 43.c člena se črta besedilo »1. do 8. točke prvega odstavka«.
Dodata se nov tretji in nov četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru pogodbe o finančnih storitvah morajo biti potrošniku podatki iz prejšnjega člena ter podatki o vseh pogodbenih pogojih zagotovljeni na primernem trajnem nosilcu podatkov že v času, preden potrošnika zavezuje pogodba ali ponudba. Izjemoma lahko podjetje izpolni svojo obveznost iz tega odstavka takoj po sklenitvi pogodbe, če je bila pogodba na potrošnikovo željo sklenjena z uporabo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki ne omogoča predložitve podatkov in pogodbenih pogojev v navedeni obliki.
Potrošnik lahko kadarkoli v času pogodbenega odnosa zahteva predložitev pogodbenih pogojev na papirju. Poleg tega ima potrošnik pravico do spremembe sredstva za komuniciranje na daljavo, razen če je to nezdružljivo s sklenjeno pogodbo ali vrsto finančne storitve.«.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Za primeren trajni nosilec podatkov velja tisti nosilec podatkov, ki potrošniku omogoča shranjevanje nanj naslovljenih podatkov tako, da so mu dostopni za kasnejšo uporabo v obdobju, primernem glede na namen podatkov, in ki omogoča nespremenjeno predstavitev shranjenih podatkov. Primerna oblika je predvsem pisno obvestilo.«.
12. člen
V prvem odstavku 43.č člena se črta beseda »pisno« in beseda »poštna« ter se za prvim stavkom prvega odstavka doda drugi stavek, ki se glasi:
»Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju, sklenjenih na daljavo in pogodbah sklenjenih na daljavo, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja, je ta rok 30 dni.«.
V petem odstavku se v 1. točki beseda »dogajanj« nadomesti z besedo »nihanj«, za besedo »vpliva« pa se črta podpičje in se doda besedilo »in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe, kot npr. pri pogodbah o storitvah v zvezi z devizami, instrumenti denarnega trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektivnih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi zamenjavami ter zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega indeksa, ter opcijami za nakup ali prodajo kateregakoli navedenega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom;«.
V petem odstavku se doda nova 6. šesta točka, ki se glasi:
»6. pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca.«.
V šestem odstavku se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »razen v primeru iz petega odstavka naslednjega člena.«.
13. člen
V 43.d členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen v skladu z 9. točko petega odstavka 43.b člena tega zakona.«.
14. člen
Za 43.f členom se doda nov 43.g člen, ki se glasi:
»43.g člen
Dokazno breme glede izpolnjevanja obveznosti podjetja v zvezi z obveščanjem potrošnika ter s potrošnikovim soglasjem za sklenitev pogodbe, kadar je to primerno, pa tudi za izpolnitev pogodbe, je na strani podjetja.«.
15. člen
V drugem odstavku 45.a člena se beseda »gospodarski« nadomesti z besedo »komercialni«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru pogodbe o finančnih storitvah je podjetje v telefonskem pogovoru dolžno seznaniti potrošnika tudi s podatki o identiteti osebe, ki je v stiku z njim, in njeni povezavi s podjetjem, s podatki iz 6. točke prvega odstavka 43.b člena ter 1., 5., 7. in 8. točke petega odstavka 43.b člena tega zakona. Hkrati ga mora seznaniti z možnostjo da mu bodo na njegovo zahtevo posredovani dodatni podatki iz prvega in petega odstavka 43.b člena tega zakona. Podjetje mora v vsakem primeru izpolniti svojo obveznost iz 43.c člena tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
16. člen
Besedilo 1. točke prvega odstavka 73. člena se spremeni tako, da se glasi: »podjetje oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z 12., 12.a in 12.b členom tega zakona;«.
17. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 77. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za prekršek z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev, pravna oseba pa z globo od 3,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev, če:«.
V 1. točki prvega odstavka se besedilo »slovenskem jeziku« nadomesti z besedilom »skladu z 2. členom zakona«.
Besedilo 3. točke se spremeni tako, da se glasi: »oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z 12., 12.a in 12.b členom;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 300.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
18. člen
Napovedni stavek prvega odstavka 78. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za prekršek z globo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju prekrška, pravna oseba pa z globo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj, če:«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
Tretji odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Določbe 1. člena in 8. do 15. člena tega zakona se začnejo uporabljati 9. oktobra 2004.
Določbi prvega in četrtega odstavka 17. člena in določbe 18. člena tega zakona se pričnejo uporabljati 1. januarja 2005.
Do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se v postopku o prekršku izrekajo denarne kazni iz 77. in 78. člena zakona.
20. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/90-6/30
Ljubljana, dne 23. aprila 2004.
EPA 1229-III
Podpredsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije
Irma Pavlinič Krebs l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti