Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

2001. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 5487.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 56/03 – ZDU-1A), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
(1) V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03 in 109/03) se spremeni tretja alinea 13. člena, tako da se glasi:
"– V Ministrstvu za gospodarstvo:
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
Direktorat za ekonomske odnose s tujino
Direktorat za notranji trg
Direktorat za turizem.".
(2) Spremeni se enajsta alinea 13. člena, tako da se glasi:
"– V Ministrstvu za promet:
Direktorat za ceste
Direktorat za letalstvo
Direktorat za pomorstvo
Direktorat za železnice.".
2. člen
(1) V naslovni vrstici 14. člena se za besedo "oddelek" doda besedilo "in referat".
(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"V oddelku, v katerem je sistemizirano najmanj 20 delovnih mest, se lahko oblikuje referat, če je za delovno področje sistemizirano najmanj 5 delovnih mest.".
(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti.
(4) V novem petem odstavku 14. člena se v prvem stavku črta beseda "tega" in nadomesti z besedo "prejšnjega".
3. člen
(1) V naslovni vrstici 18. člena se spremeni besedilo tako, da se glasi:
"(sektorji, službe in uradi izven direktoratov in sekretariatov).".
(2) Besedilo prvega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Izjemoma se lahko v ministrstvu sektor, služba ali urad ustanovi izven direktorata oziroma sekretariata.".
(3) V 18. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Sektor in služba iz tega člena oziroma služba iz prvega odstavka 16. člena te uredbe se lahko združita v uradu, če je za področje sistemizirano najmanj 30 delovnih mest.".
4. člen
V 20. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Kot notranja organizacijska enota Ministrstva za zunanje zadeve se lahko v primerih, določenih z zakonom, ki ureja zunanje zadeve oblikuje urad Republike Slovenije v tujini.".
5. člen
(1) V 21. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Številčne omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo za generalni sekretariat vlade.
(3) V organih v sestavi ministrstva, ki imajo več kot 400 zaposlenih, se za opravljanje organizacijsko–kadrovskih, informacijskih in telekomunikacijskih, finančno–materialnih in drugih spremljajočih dejavnosti lahko oblikuje urad, če je za področje sistemiziranih najmanj 50 delovnih mest.".
(2) Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
(1) V prvem odstavku 29. člena se za alineo "uprava (fakultativno)" doda nova alinea, ki se glasi:
"– urad."
7. člen
V tretjem odstavku 32. člena se doda drugi stavek, ki se glasi:
" V rangu referata se v generalni policijski upravi lahko oblikujejo organizacijske enote z drugačnim poimenovanjem.".
8. člen
V 33. členu se dodata nov tretji in nov četrti odstavek, ki se glasita:
"(3) V generalni policijski upravi, generalnem carinskem uradu in glavnem davčnem uradu se za opravljanje nalog iz prvega odstavka ter za opravljanje nalog s področja varovanja oseb in objektov lahko oblikuje urad, če je za področje sistemiziranih najmanj 50 delovnih mest.
(4) V uradu se lahko oblikujejo sektorji, centri ali organizacijske enote z drugačnim poimenovanjem, če je za področje sistemiziranih najmanj 5 delovnih mest. V sektorjih, centrih ali v organizacijskih enotah z drugačnim poimenovanjem se lahko oblikujejo oddelki, če je za področje sistemiziranih najmanj 5 delovnih mest, v sektorju, centru oziroma organizacijski enoti z drugačnim poimenovanjem pa najmanj 10 delovnih mest.".
9. člen
V 50. členu se doda deveti odstavek, ki se glasi:
"Naloge na začasnem delovnem mestu sodelavec, se opravljajo v nazivih sodelavec II in sodelavec I.".
10. člen
(1) Besedilo petega odstavka 54. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.".
(2) Besedilo šestega odstavka 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za delovna mesta oziroma nazive se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno leto v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit, razen v primeru uradniških nazivov v pravosodju, za katere se zahteva pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit.".
(3) V 54. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
"Javnim uslužbencem, ki so v okviru državne uprave pridobivali delovne izkušnje na delovnih mestih, za katera se zahteva dve stopnji nižja izobrazba, se ob imenovanju v nazive IX. stopnje oziroma razporeditvi na strokovno-tehnično delovno mesto v VII. tarifnem razredu, ne zahteva delovnih izkušenj.".
(4) V 54. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
"Če področni zakon za inšpektorja zahteva najmanj univerzitetno izobrazbo, se delovne izkušnje v nazivih četrte in pete stopnje skrajšajo za eno tretjino.".
11. člen
Prvi stavek desetega odstavka 55. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Delovna mesta, ki se lahko opravljajo v nazivu višji sekretar, se lahko v okviru državne uprave sistemizirajo samo v ministrstvih, organih v sestavi ministrstev z več kot 1500 zaposlenimi in vladnih službah, ki jih vodijo ministri brez resorja oziroma katerih direktorji so neposredno odgovorni predsedniku vlade, ter v generalnem sekretariatu vlade, ne pa tudi v organih v sestavi ministrstva, ki imajo manj kot 1500 zaposlenih, drugih vladnih službah in upravah lokalnih skupnosti.".
12. člen
Besedilo 55.a člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Naloge na diplomatskih delovnih mestih v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve se ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko opravljajo v več kot treh nazivih. Delovna mesta v zunanji službi se lahko sistemizirajo v enem, dveh ali treh zaporednih nazivih, ki se uporabljajo v času začasne razporeditve v zunanjo službo, upoštevajoč zunanje politične ocene in delovne potrebe Ministrstva za zunanje zadeve ter primerljivost z drugimi diplomatskimi predstavništvi in konzulati v državi sprejema oziroma pri mednarodni organizaciji. Če je delovno mesto sistemizirano v več kot enem nazivu, uporablja diplomat v zunanji službi najvišji naziv, ki ga v skladu s tabelo iz tretjega odstavka lahko uporablja glede na notranji naziv, razen če gre za prvo razporeditev na določeno delovno mesto v zunanji službi. Za delovno mesto so lahko določeni tudi nazivi različnih kariernih razredov.
(2) Delovno mesto diplomat 2. ranga v diplomatskih predstavništvih in konzulatih se sistemizira v nazivih I. sekretar ali svetovalec ali v obeh nazivih. V diplomatskih predstavništvih in konzulatih s štirimi ali več diplomatskimi delovnimi mesti, od katerih sta vsaj dve delovni mesti diplomat 2. ranga, se lahko eno od teh sistemizira v vseh treh nazivih. V stalnih predstavništvih se lahko več delovnih mest diplomat 2. ranga sistemizira v vseh treh nazivih.
(3) Nazivi v zunanji službi se uporabljajo v skladu z naslednjo tabelo:
Delovno mesto v zunanji službi Naziv, ki se uporablja v zunanji službi      Naziv v notranji službi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diplomat 1. ranga        veleposlanik (višji sekretar)           veleposlanik (višji sekretar)
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                veleposlanik (sekretar)/ pooblaščeni minister/  veleposlanik(sekretar)/ pooblaščeni
                generalni konzul                 minister
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                minister svetovalec/ generalni konzul       pooblaščeni minister, minister svetovalec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diplomat 1. ranga        pooblaščeni minister/ generalni konzul      pooblaščeni minister
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                minister svetovalec/ generalni konzul       pooblaščeni minister, minister svetovalec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diplomat 2. ranga        prvi svetovalec/ konzul I. razreda        pooblaščeni minister, minister svetovalec
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                svetovalec/ konzul I. razreda           pooblaščeni minister, minister svetovalec,
                                         prvi svetovalec
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                I. sekretar/ konzul                minister svetovalec, prvi svetovalec,
                                         svetovalec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
diplomat 3. ranga        II. sekretar/ konzul               svetovalec, I. sekretar, II. sekretar
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                III. sekretar/ vicekonzul             I. sekretar, II. sekretar, III. sekretar
                --------------------------------------------------------------------------------------------
                ataše/ konzularni agent              ataše
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(4) Osebe v diplomatskih predstavništvih in konzulatih, ki so zaposlene za določen čas ali začasno premeščene v Ministrstvo za zunanje zadeve, razen vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov iz drugega odstavka 27. člena Zakona o zunanjih zadevah, opravljajo diplomatsko delo na delovnih mestih v zunanji službi v nazivih v skladu s tabelo iz tega odstavka. Diplomatski nazivi se uporabljajo glede na pridobljen uradniški naziv oziroma diplomatski naziv, za katerega oseba izpolnjuje pogoje, ob hkratnem upoštevanju delovnih izkušenj, ki so pogoj za imenovanje v diplomatski naziv v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah:
--------------------------------------------
sekretar            svetovalec
podsekretar
--------------------------------------------
višji svetovalec I       I. sekretar
višji svetovalec II
--------------------------------------------
višji svetovalec III      II. sekretar
svetovalec I
--------------------------------------------
svetovalec II         III. sekretar
--------------------------------------------
svetovalec III         ataše
--------------------------------------------
(5) Naziv, ki se uporablja v zunanji službi, je začasen naziv in ne vpliva na pridobljen diplomatski oziroma uradniški naziv. Napredovanje v notranjem nazivu ne vpliva na naziv, ki se uporablja v zunanji službi.
(6) Določba četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za vojaške osebe v diplomatskih predstavništvih, ki so zaposlene v Ministrstvu za obrambo in za določen čas opravljajo naloge v predstavništvih Republike Slovenije v tujini na obrambnem področju.
(7) Zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti so lahko določena delovna mesta v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve sistemizirana zunaj notranjih organizacijskih enot. ".
13. člen
Četrti in peti odstavek 58.a člena se spremenita tako, da se glasita:
"(4) Ne glede na prevedbo osebe v zunanji službi uporabljajo do zaključka mandata naziv, ki so ga že uporabljale v zunanji službi, delovna mesta pa se sistemizira v skladu z določbami 55.a člena te uredbe."
(5) Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za delavce Ministrstva za obrambo, ki opravljajo naloge v diplomatskih predstavništvih v tujini.".
14. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:
"60.a člen
(1) Za delovna mesta generalnih direktorjev se do začetka uporabe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi količnik za določitev osnovne plače v višini 9,00 in položajni dodatek v naslednjem odstotku od osnovne plače:
– v direktoratu za proračun in javno računovodstvo 65%,
– v direktoratih, ki imajo več kot 50 sistemiziranih delovnih mest ali nadzirajo organe v sestavi ministrstva oziroma osebe javnega prava, ki imajo skupaj več kot 500 sistemiziranih delovnih mest, ali je bila na njihovem področju v zadnjih treh proračunih planirana najmanj milijarda programskih sredstev 55%,
– v ostalih direktoratih 45%.
(2) Za delovna mesta namestnikov generalnih direktorjev se določi količnik za določitev osnovne plače v višini 7,60 in položajni dodatek v naslednjem odstotku od osnovne plače:
– v direktoratu za proračun in javno računovodstvo 80%,
– v direktoratih, ki imajo več kot 50 sistemiziranih delovnih mest ali nadzirajo organe v sestavi ministrstva oziroma osebe javnega prava, ki imajo skupaj več kot 500 sistemiziranih delovnih mest, ali je bilo na njihovem področju v zadnjih treh proračunih planirano najmanj milijarda programskih sredstev 75%,
– v ostalih direktoratih 65%.
(3) Za delovna mesta generalnih sekretarjev se do začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju določi količnik za določitev osnovne plače v višini 9,00 in položajni dodatek v naslednjem odstotku od osnovne plače:
– v ministrstvih, ki imajo brez organov v sestavi ministrstva več kot 400 sistemiziranih delovnih mest oziroma več kot 100 sistemiziranih delovnih mest v sekretariatu 55%,
– v ostalih ministrstvih 45%.".
15. člen
(1) V prvem odstavku 61.a člena se za besedno zvezo "Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in 86/99 in 98/99)" doda besedilo "ali kolektivna pogodba".
(2) V drugem odstavku 61.a člena se deseta alinea spremeni tako, da se glasi:
"– varnostnik (V. stopnja): 2.20.".
16. člen
(1) V drugem odstavku 61.b člena se za besedno zvezo "višjih upravnih" doda besedilo "ali upravnih".
(2) V 61.b členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja za vsa uradniška delovna mesta, na katerih se v skladu z novo sistemizacijo opravljajo naloge, ki so se pred uveljavitvijo nove sistemizacije opravljale na delovnih mestih višjih upravnih delavcev.".
17. člen
(1) V prvem odstavku 63. člena se na koncu zadnjega stavka doda besedilo, ki se glasi:
"Javni uslužbenec lahko nadaljuje z opravljanjem dela na tem delovnem mestu ne glede na to, ali izpolnjuje pogoje glede zahtevane strokovne izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj.".
(2) V 63. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Za uradnike iz prejšnjega odstavka se dovoli spregled strokovne izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj, glede strokovnih izpitov pa se smiselno uporablja 193. člen Zakona o javnih uslužbencih.".
18. člen
(1) V prilogi I (Uradniški nazivi) se poimenovanja nazivov 3. in 2. kariernega razreda v stolpcu "Cariniki" spremenijo, tako da se glasijo:
POIMENOVANJA NAZIVOV
-----------------------------------------------------------------
            Cariniki
2. karierni razred
            višji carinski svetovalec I – inšpektor
            višji carinski svetovalec II – inšpektor
            višji carinski svetovalec III – inšpektor
3. karierni razred
            carinski svetovalec I – inšpektor
            carinski svetovalec II – inšpektor
            carinski svetovalec III – inšpektor
-----------------------------------------------------------------
(2) "V prilogi I (Uradniški nazivi) se poimenovanja nazivov 2. kariernega razreda v stolpcu "Pazniki" spremenijo, tako da se glasijo:
------------------------------------------------------------------------
POIMENOVANJA NAZIVOV
             Pazniki
2. karierni razred
             višji svetovalec – pooblaščena uradna oseba I
             višji svetovalec – pooblaščena uradna oseba II
             višji svetovalec – pooblaščena uradna oseba III
------------------------------------------------------------------------
(3) V prilogi I (Uradniški nazivi) se spremenijo predpisane delovne izkušnje:
– za naziv pristaniški nadzornik III: 1 leto.
(4) V prilogi I (Uradniški nazivi) se spremenijo predpisane delovne izkušnje:
– za naziv višji policist III/ višji kriminalist III: 6 mesecev,
– za naziv višji policist II/ višji kriminalist II: 3 leta 6 mesecev,
– za naziv višji policist I/ višji kriminalist I: 6 let 6 mesecev.
(5) V prilogi I (Uradniški nazivi) se na koncu tabele dodajo novi stolpci:
--------------------------------------------------------------------------------------------
POIMENOVANJA NAZIVOV
            Uradni veterinarji            Predpisane delovne izkušnje
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. karierni razred
 
            uradni veterinar – sekretar        11 let
            uradni veterinar – podsekretar      8 let
2. karierni razred
            uradni veterinar – višji svetovalec I   7 let 3 mesece
            uradni veterinar – višji svetovalec II  5 let 4 mesece
            uradni veterinar – višji svetovalec III  3 leta 4 mesece
3. karierni razred
            uradni veterinar – svetovalec I      4 leta 4 mesece
            uradni veterinar – svetovalec II     8 mesecev
 
4. karierni razred
 
 
 
5. karierni razred
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
19. člen
(1) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri vseh tipičnih uradniških delovnih mestih, kjer to ni navedeno, v rubriki "Zahtevana strokovna izobrazba" doda beseda "najmanj".
(2) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnem mestu pod zaporedno številko 29. PODSEKRETAR V UIKS iz opisa nalog črtata prva in druga alinea, tretja alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
"pomoč direktorju pri načrtovanju, organiziranju in koordiniranju nalog s področja izvrševanja kazenskih sankcij."
(3) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se poimenovanje delovnega mesta pod zaporedno številko 30. VIŠJI SVETOVALEC – PAZNIK spremeni tako, da se glasi "VIŠJI SVETOVALEC – POOBLAŠČENA URADNA OSEBA", iz opisa nalog pa se črta prva alinea. V rubriki "Nazivi" se poimenovanje dosedanjih nazivov v skladu s spremembo priloge I nadomesti z novimi.
(4) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnem mestu pod zaporedno številko 31. SVETOVALEC – PAZNIK iz opisa nalog črta prva alinea.
(5) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se poimenovanje delovnega mesta pod zaporedno številko 35. VIŠJI CARINSKI INŠPEKTOR spremeni tako, da se glasi "VIŠJI CARINSKI SVETOVALEC – INŠPEKTOR, v rubriki "Nazivi" pa se poimenovanje dosedanjih nazivov v skladu s spremembo priloge I nadomesti z novimi.
(6) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se poimenovanje delovnega mesta pod zaporedno številko 36. CARINSKI INŠPEKTOR se spremeni tako, da se glasi "CARINSKI SVETOVALEC – INŠPEKTOR", v rubriki "Nazivi" pa se poimenovanje dosedanjih nazivov v skladu s spremembo priloge I nadomesti z novimi.
(7) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnemu mestu pod zaporedno številko 39. PRISTANIŠKI NADZORNIK v rubriki "Poseben pogoj" doda besedilo "strokovni upravni izpit, naziv častnik zadolžen za krovno stražo na ladji z bruto tonažo 500 ali več oziroma naziv častnik stroja zadolžen za strojno stražo v strojnici na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, končana ustrezna strokovna usposabljanja za pridobitev pooblastil."
(8) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se pri delovnem mestu pod zaporedno številko 46. DAVČNI INŠPEKTOR, v rubriki "Nazivi" sedanje besedilo nadomesti z besedilom "Davčni inšpektor II, I".
(9) V prilogi II (Opisi tipičnih uradniških delovnih mest) se dodajo nova tipična uradniška delovna mesta:
------------------------------------------------------------------------------------------
59. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – SEKRETAR
------------------------------------------------------------------------------------------
Naloge:
– priprava evropske in nacionalne veterinarske zakonodaje
– sodelovanje z resornim ministrstvom in ostalimi ministrstvi ter službami
– sodelovanje in odločanje v mednarodnih organizacijah s področja veterinarstva
– sodelovanje in odločanje v organih evropske skupnosti na področju varstva potrošnikov,
 zdravstvenega varstva živali ter zaščiti živali
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja organa in
 ministrstva
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Nazivi: Uradni veterinar – sekretar
------------------------------------------------------------------------------------------
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
------------------------------------------------------------------------------------------
Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
veterinarska licenca po Zakonu o veterinarstvu
------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------
60. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – PODSEKRETAR
------------------------------------------------------------------------------------------
Naloge:
– vodenje projektnih skupin in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah
– priprava evropske ter nacionalne veterinarske zakonodaje
– sodelovanje z resornim ministrstvom in ostalimi ministrstvi ter službami
– sodelovanje v mednarodnih organizacijah s področja veterinarstva
– sodelovanje in odločanje v organih evropske skupnosti področju varstva potrošnikov,
 zdravstvenega varstva živali ter zaščiti živali
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja organa in
 ministrstva
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Nazivi: Uradni veterinar – podsekretar, Uradni veterinar – sekretar
------------------------------------------------------------------------------------------
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
------------------------------------------------------------------------------------------
Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
veterinarska licenca po Zakonu o veterinarstvu
------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------
61. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – VIŠJI SVETOVALEC
------------------------------------------------------------------------------------------
Naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in
 sodelovanja z drugimi organi
– spremljanje in sodelovanje pri pripravi evropske in nacionalne veterinarske zakonodaje
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih
 zahtevnih gradiv
– vodenje predpisanih in internih evidenc s področja dela organa
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih s področja nacionalne in evropske
 veterinarske zakonodaje
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog
– sodelovanje z drugimi organi in službami v državi in sodelovanje v mednarodnih projektih
– priprava predpisanih veterinarskih spričeval in drugih veterinarskih dokumentov za pretok
 blaga znotraj Evropske unije pri vnosu oziroma uvozu
– sodelovanje in ukrepanje v sistemu hitrega obveščanja v Evropski uniji (RASSF)
– priprava postopkov ter sodelovanje pri ukrepanju v primeru izbruha kužne bolezni
– sodelovanje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na podlagi koncesij za
 opravljanje javne veterinarske službe
– sodelovanje in medsebojno obveščanje veterinarskih služb Evropske unije
– načrtovanje in izvajanje monitoring programov na področju veterinarstva
– sodelovanje in izvajanje veterinarskega izobraževanja imetnikov živali in prebivalstva
– sodelovanje v mednarodnih inšpekcijskih pregledih s tujimi veterinarskimi inšpekcijami v
 okviru Evropske unije
– zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje veterinarske službe v vojni ali
 ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednem stanju
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Nazivi: Uradni veterinar – višji svetovalec III, II, I
------------------------------------------------------------------------------------------
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
------------------------------------------------------------------------------------------
Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
veterinarska licenca po Zakonu o veterinarstvu
------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------
62. Delovno mesto: URADNI VETERINAR – SVETOVALEC
------------------------------------------------------------------------------------------
Naloge:
– spremljanje in pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti
– sodelovanje pri pripravi analiz, poročil in drugih gradiv
– sodelovanje pri pripravi programov z delovnega področja organa
– sodelovanje v mednarodnih projektih
– sodelovanje pri ukrepanju v primeru izbruha kužne bolezni
– sodelovanje pri izvajanju veterinarskih pregledov na notranjem trgu EU
– sodelovanje pri izvajanju veterinarskih pregledov na mestu izvora pri trgovanju s
 tretjimi državami
– sodelovanje pri obrambi in zaščiti ter delovanju veterinarske službe v vojni ali ob
 naravnih in drugih nesrečah ter ob izrednih stanjih
– sodelovanje v sistemu hitrega obveščanja v EU (RASSF)
 
------------------------------------------------------------------------------------------
Nazivi: Uradni veterinar – svetovalec II, I
------------------------------------------------------------------------------------------
Zahtevana strokovna izobrazba: doktor veterinarske medicine
------------------------------------------------------------------------------------------
Poseben pogoj: državni izpit iz javne uprave,
veterinarska licenca po Zakonu o veterinarstvu
------------------------------------------------------------------------------------------
20. člen
(1) V prilogi III (Uradniški položaji) se spremeni vrstica A.8, tako da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 A.8  Vodja oddelka v sektorju/službi        od V do II (v dveh zaporednih nazivih)
---------------------------------------------------------------------------------------------
(2) V prilogi III (Uradniški položaji) se doda vrstica A.10, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 A.10  Vodja referata                od VII do IV (v dveh zaporednih nazivih
                           ali v IV)
---------------------------------------------------------------------------------------------
(3) V prilogi III (Uradniški položaji) se spremeni vrstica B.1, tako da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 B.1  Predstojnik organa v sestavi z več kot 1500  I
    zaposlenimi
---------------------------------------------------------------------------------------------
(4) V prilogi III (Uradniški položaji) se spremeni vrstica B.5, tako da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 B.5  Direktor urada/uprave             III/II ali II
---------------------------------------------------------------------------------------------
(5) V prilogi III (Uradniški položaji) se doda vrstica B.11, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 B.11  Vodja referata v Generalnem carinskem uradu  od XI do IX (v dveh zaporednih nazivih
    v oddelkih na področju carinskih preiskav   ali v IX)
---------------------------------------------------------------------------------------------
(6) V prilogi III (Uradniški položaji) se doda vrstica C.8, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 C.8  Vodja referata                od VII do IV (v dveh zaporednih nazivih
                           ali v IV)
---------------------------------------------------------------------------------------------
(7) V prilogi III (Uradniški položaji) se spremeni vrstica D.2, tako da se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 D.2  Načelnik upravne enote z do 50.000      IV ali IV/III ali III
    prebivalcev, vodja območne enote z več kot
    10 do 300 delovnimi mesti
---------------------------------------------------------------------------------------------
(8) V prilogi III (Uradniški položaji) se spremeni besedilo v vrstici F, tako da se glasi:
"V diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih v tujini".
(9) V prilogi III (Uradniški položaji) se črtata vrstici F.2 in F.4. Vrstica F.3 se preimenuje v F.2, doda pa se tudi nova vrstica F.3, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------------------------------------
 F.3  Vodja urada v tujini             III/II
---------------------------------------------------------------------------------------------
21. člen
(1) V prilogi III.A (Vojaški položaji) se za vojaškim položajem "namestnik načelnika generalštaba" doda vojaški položaj s stopnjo naziva, v kateri se lahko opravlja delo na položaju:
– "Direktor štaba II.".
(2) V prilogi III.A (Vojaški položaji) se v rubriki ENOTE za vojaškim položajem "poveljnik čete" doda vojaški položaj s stopnjo naziva, v kateri se lahko opravlja delo na položaju:
– "Poveljnik čete – poveljnik letalskega ali helikopterskega oddelka V.".
(3) V prilogi III.A (Vojaški položaji) se v rubriki ENOTE dodatno vpišejo stopnje nazivov pri naslednji položajih, tako da se glasijo:
"– Poveljnik voda IX ali VIII ali XI ali XII ali XIII
– Poveljnik oddelka VII ali VIII ali XII ali XIII ali XIV ali XV.".
(4) V prilogi III.A (Vojaški položaji) se v rubriki ZAVODI dodatno vpišejo stopnje nazivov pri naslednji položajih, tako da se glasijo:
"– Vodja delavnic VII ali X ali XII ali XIII
– Vodja vadišč XI ali XII ali XIII.".
(5) V prilogi III. A (Vojaški položaji) se na koncu doda nova rubrika "INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBRAMBO", v katerega se vpišeta poimenovanji vojaških položajev s stopnjama nazivov, v katerih se lahko opravlja delo na položaju:
– "Glavni inšpektor II
– Vodja sektorja II".
(6) Pod opombo na koncu priloge III.A (Vojaški položaji) se doda besedilo, ki se glasi:
"Skladno z organizacijskim razvojem, doktrino vojaške obrambe ali internim aktom o notranji organizaciji, se lahko določi tudi drugačno poimenovanje, pri čemer se za določanje stopnje naziva smiselno uporabi priloga III.A.".
22. člen
(1) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 91– geodet V, pri rubriki "Delovno mesto" besedilo spremeni tako, da se glasi: "geodet IV".
(2) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest) se pri delovnih mestih z zaporednimi številkami 122-varnostni inženir IV, 126-vodja proizvodnje (UIKS),170-vodja komerciale (UIKS) in 172-vodja obrata, pri rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi: " 3 leta".
(3) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 174-sodelavec za investicije pri rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi: "8 mesecev".
(4) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 366 – gostinski tehnik, pri rubriki "Delovne izkušnje" besedilo spremeni tako, da se glasi: "6 mesecev."
(5) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest) se pri delovnem mestu z zaporedno številko 369 – inštruktor (UIKS), pri rubriki "Naloge" besedilo v prvi alineji spremeni tako, da se glasi: "uvajanje in usposabljanje zaprtih oseb za delo ter njihovo nadziranje in vodenje pri delu.".
(6) V prilogi IV (Razvrstitev strokovno – tehničnih delovnih mest) se na novo vnesejo delovna mesta, in sicer:
   – za zaporedno številko 145 delovno mesto 145.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
145.a Delovno mesto      diplomirana medicinska sestra
Naloge            – sodelovanje pri izvajanju zdravstvenih storitev
               – sodelovanje pri izvajanju preventivnega zdravstvenega
                varstva v ambulanti in na terenu
               – zbiranje podatkov in sodelovanje pri izdelavi analiz s
                področja zdravstvenega varstva
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       8 mesecev
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
  – za zaporedno številko 155 delovno mesto 155.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
155.a Delovno mesto      konservator III
Naloge            – izvajanje zahtevnih postopkov restavriranja in konserviranja
                arhivskega gradiva s posebnim poudarkom na pergamentu in
                papirju ter priprava analiz in navodil za materialno
                varovanje arhivskega gradiva
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       8 mesecev
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 194 delovno mesto 194.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
194.a Delovno mesto      fizioterapevt
Naloge            – opravljanje strokovnih nalog na področju fizioterapije
               – izdelava analiz, informacij in poročil povezanih z rešitvami
                na strokovnem področju
               – sodelovanje v projektnih skupinah
               – priprava preventivnih ukrepov pred poškodbami lokomotornega
                sistema
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 193 delovno mesto 193.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
193.a Delovno mesto      farmacevt
Naloge            – opravljanje strokovnih nalog na področju farmacije
               – distribucija navodil o zdravilih v lekarni in svetovanje
                uporabe za zdravila brez recepta
               – vodenje evidence o nabavi in porabi zdravil
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 221 delovno mesto 221.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
221.a Delovno mesto      radiološki inženir
Naloge            – samostojno opravljanje strokovnih nalog, izvajanje meritev in
                priprava poročil
               – predlaganje ukrepov s strokovno utemeljitvijo
               – vzdrževanje opreme, priprav ter naprav v skladu s predpisi
                ter internimi navodili
               – pripravljanje internih predpisov in ukrepov za področje dela
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 225 delovno mesto 225.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
225.a Delovno mesto      socialni delavec
Naloge            – opravljanje razgovorov in svetovanje
               – organizacija socialne pomoči
               – priprava analiz, informacij in poročil ter predlaganje ukrepov
               – sodelovanje pri izvajanju programov izpopolnjevanja in
                usposabljanja
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 237 delovno mesto 237.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
237.a Delovno mesto      vodja balističnih testiranj
Naloge            – vodenje dela in izvajanje balističnih testiranj
               – nadzor nad delom izvajalcev testiranj ob upoštevanju
                varnostnih postopkov in predpisov
               – pripravljanje najzahtevnejših gradiv, ukrepov in predpisov z
                delovnega področja
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 242 delovno mesto 242.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
242.a Delovno mesto     zdravnik
Naloge            – opravljanje zdravstvenih pregledov, svetovanje in nudenje
                splošne zdravniške oskrbe
               – priprava informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov
                s področja zdravstvene dejavnosti
               – sodelovanje pri izvajanju programov usposabljanja in
                izobraževanja
               – sodelovanje pri periodičnih pregledih za izboljšanje
                zdravstvenega stanja ter preprečevanje in zdravljenje obolenj
                ter
               – sodelovanje v projektnih skupinah na strokovnem področju
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 270 delovno mesto 270.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
270.a Delovno mesto      zdravnik specialist
Naloge            – opravljanje specialističnih zdravstvenih pregledov, svetovanje
                in nudenje specialistične zdravstvene oskrbe
               – priprava informacij, poročil in analiz ter predlogov ukrepov
                za izboljšanje stanja na področju zdravstvenega varstva
               – sodelovanje v projektnih skupinah pri izdelavi analiz dela in
                ocen varnostnega tveganja
               – priprava in sodelovanje pri pripravi predpisov in standardov
                za strokovno področje z upoštevanjem vojaških specifičnosti.
 
Tarifni razred        VII
Delovne izkušnje       8 let
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 271 delovno mesto 271.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
271.a Delovno mesto      knjižničarski manipulant
Naloge            – računalniško vnaša periodične publikacije
               – skrbi za dostavo revij organizacijskim enotam, vodi evidenco
                kroženja revij
               – pripravlja periodiko za vezavo
               – po naročilu nadrejenega opravlja druge naloge s svojega
                delovnega področja
 
Tarifni razred        IV
Delovne izkušnje       4 mesece
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 284 delovno mesto 284.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
284.a Delovno mesto      vodja vpisničarjev v pravosodnem organu – I
Naloge            – vodenje, organiziranje in izvajanje nadzora dela vpisničarjev,
               – opravljanje zahtevnejših del v zvezi z vodenjem vpisnikov,
                knjig in imenikov skladno s predpisi, ki urejajo notranjo
                organizacijo in poslovanje pravosodnega organa,
               – vodenje potrebnih evidenc,
               – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih
                poročil.
 
Tarifni razred        V
Delovne izkušnje       2 leti
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 286 delovno mesto 286.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
286.a Delovno mesto      vpisničar v pravosodnem organu
Naloge            – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov skladno s predpisi, ki
                urejajo notranjo organizacijo in poslovanje pravosodnega
                organa,
               – vodenje potrebnih evidenc,
               – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih
                poročil.
 
Tarifni razred        V
Delovne izkušnje       1 leto
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  – za zaporedno številko 294 delovno mesto 294.a, ki se glasi:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
294.a Delovno mesto      vodja vpisničarjev na pravosodnem organu – II
Naloge            – vodenje, organiziranje in izvajanje nadzora dela vpisničarjev,
               – opravljanje najzahtevnejših del v zvezi z vodenjem vpisnikov,
                knjig in imenikov v skladu s predpisi, ki urejajo notranjo
                organizacijo in poslovanje pravosodnega organa,
               – zbiranje statističnih podatkov,
               – pripravljanje statističnih poročil,
               – vodenje potrebnih evidenc.
 
Tarifni razred        VI
Delovne izkušnje       3 leta
----------------------------------------------------------------------------------------------
Delovna mesta se ustrezno preštevilčijo.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Organi morajo svoje akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest uskladiti s to uredbo najkasneje do 1. junija 2004.
24. člen
Določba 14. člena te uredbe se začne uporabljati s 1. majem 2004.
25. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-02/2003-11
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0030
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost