Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2004 z dne 26. 4. 2004

Kazalo

1950. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravniškem registru, stran 5420.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/02 in 15/03) ter 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01 in 43/02) je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na korespondenčni seji dne 26. 3. 2004, sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zdravniškem registru
1. člen
V pravilniku o zdravniškem registru (Uradni list RS, št. 35/00 in 57/00 – popr.) se za prvim odstavkom 3. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zdravnik, državljan države EU, ki opravlja zdravniško službo na območju druge države EU in želi občasno opravljati zdravniško službo v Republiki Sloveniji, mora opraviti prijavo pri zbornici in se registrirati s statusom začasnega člana.«
Dosedanji drugi odstavek 3. člena postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Z vpisom v register zdravnik pridobi vse pravice in obveznosti, ki mu gredo kot članu zbornice, razen če je v tem pravilniku ali drugih aktih zbornice določeno drugače.«
2. člen
Določba sedme alinee drugega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– zdravnik, ki je državljan druge države članice EU in ki mu je bila izdana odločba o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji.«
Za drugim odstavkom se dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Zdravnik, ki je državljan druge države članice EU in želi v Republiki Sloveniji občasno opravljati zdravniško službo, se ob prijavi pri zbornici za občasno opravljanje zdravniških storitev začasno vpiše v register. Tak začasni vpis ne sme na noben način zavirati ali oteževati opravljanja storitev in povzročati dodatnih stroškov. Zdravnik nima drugih pravic in obveznosti, ki jih imajo registrirani zdravniki, zanj pa veljajo določbe o opravljanju zdravniške službe in ravnanju po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah ter določila Kodeksa medicinske etike in deontologije Slovenije. V primeru ugotovljene kršitve se začasno vpisani zdravnik izbriše iz registra, lahko pa se mu zreče tudi katerakoli druga sankcija, ki je določena v aktih zbornice.
Prijava iz prejšnjega odstavka tega člena in registracija se opravita na podlagi naslednjih predloženih dokumentov in predloženih podatkov:
– osebno ime, datum in kraj rojstva, državljanstvo,
– vrsta, kraj in čas opravljanja zdravniških storitev,
– potrdilo o zakonitem opravljanju zdravniške službe v drugi državi članici EU, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– potrdilo o izobrazbi in usposobljenosti za opravljanje zdravniške službe,
– navedba začasnega prebivališča, če narava opravljanja zdravniške storitve zahteva začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
Zdravnik lahko opravi prijavo opravljanja zdravniške storitve po opravljeni storitvi, če je bila storitev nujna, razlog pa mora navesti v prijavi.
Potrdila iz četrtega odstavka tega člena ne smejo biti starejša od 12 mesecev, kolikor ni drugače določeno in se predložijo v prevodu v slovenski jezik, njihov izvirnik pa na vpogled.
Sedanji tretji odstavek postane sedmi odstavek.
Prva alinea sedmega odstavka, 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– študent medicine ali dentalne medicine,«.
3. člen
V prvem odstavku 12. člena pravilnika se beseda »sklep« nadomesti z besedo »odločbo«.
4. člen
V prvi alinei prvega odstavka 13. člena se za besedo »zdravnik« doda besedilo »s pisno vlogo«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 1. in 2. člen tega pravilnika (drugi in tretji odstavek 3. člena, sedma alinea 5. člena in tretji, četrti, peti in šesti odstavek 5. člena pravilnika) pa se začnejo uporabljati od dne pristopa Republike Slovenije k EU.
Št. 215-1/04
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije

AAA Zlata odličnost