Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2004 z dne 23. 4. 2004

Kazalo

1855. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-E), stran 5133.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 8. aprila 2004.
Št. 001-22-55/04
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-E)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »mineralnih olj in plina« nadomesti z besedilom »energentov in električne energije«.
2. člen
V 4. členu se v 1. točki za besedilom »uvoznik trošarinskih izdelkov« doda vejica in besedilo »pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost trgovine na debelo s trošarinskimi izdelki«.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika.«.
4. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Preden prejemnik vrne potrjen izvod trošarinskega dokumenta pošiljatelju oziroma carinskemu organu, ga mora predložiti v potrditev nadzornemu organu.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo »nemudoma« postavi vejica in doda besedilo »vendar najkasneje v desetih dneh po poteku roka iz prvega odstavka tega člena,«.
5. člen
V 21. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Trošarinskega dovoljenja ni mogoče izdati za opravljanje dejavnosti trgovine s trošarinskimi izdelki na drobno.«.
6. člen
V 29.a členu se v četrtem odstavku v prvi alinei za besedilom »zavarovanje plačila trošarine« črtata vejica in besedilo »pri čemer se smiselno uporablja 23. člen tega zakona« in doda besedilo »za trošarinske izdelke, ki jih kot pooblaščeni prejemnik prejema v režimu odloga plačila trošarine«.
V osmem odstavku se za besedo »dovoljenja« doda vejica in besedilo »o načinu zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s tem členom«.
7. člen
V dosedanjem 29.b členu, ki postane prvi odstavek tega člena, se druga alinea spremeni, tako da se glasi:
»– predložiti carinskemu organu ustrezni instrument za zavarovanje plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih prejemnik prejema v režimu odloga plačila trošarine, še predno mu dobavitelj odpremi trošarinske izdelke;«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podrobnejše določbe o načinu zavarovanja in vrste instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše minister, pristojen za finance.«.
8. člen
V 32. členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo »mineralnih olj in plina« nadomesti z besedo »energentov«.
9. člen
V 51. členu se v osmem odstavku v 3. točki besedilo »0 tolarjev za en kilogram in 20% od drobnoprodajne cene« nadomesti z besedilom »20 evrov v tolarski protivrednosti za en kilogram«.
10. člen
V 52. členu se v drugem odstavku za besedama »trošarinskega dovoljenja« črta pomišljaj in besedilo »proizvajalec tobačnih izdelkov«.
11. člen
V XIII. poglavju se naslov 3. podpoglavja spremeni tako, da se glasi: »3. Energenti in električna energija«.
12. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(definicije)
(1) Trošarina se plačuje od energentov in električne energije, ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje.
(2) Vrsta energentov in električne energije se določi glede na uvrstitev v tarifno oznako kombinirane nomenklature carinske tarife, veljavne na dan uveljavitve tega zakona ali glede na značilnosti posameznega izdelka.
(3) Po tem zakonu se za energente štejejo:
– izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelki iz tarifnih oznak 2701 in 2702;
– izdelki iz tarifnih oznak od 2704 do 2715;
– izdelki iz tarifnih oznak 2901 in 2902;
– izdelki iz tarifne oznake 2905 11 00, ki niso sintetičnega izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelki iz tarifne oznake 3403;
– izdelki iz tarifne oznake 3811;
– izdelki iz tarifne oznake 3817;
– izdelki iz tarifne oznake 3824 90 99, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.
(4) Za energente po tem zakonu se štejejo tudi:
1. vsak izdelek, razen biogoriva, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na namen uporabe pogonsko gorivo;
2. aditivi oziroma ekstenderji, ki so dodani pogonskim gorivom;
3. vsak drug ogljikovodik, ki je naprodaj oziroma se uporablja oziroma je glede na namen uporabe gorivo za ogrevanje, razen šote ali biomase.
(5) Za biomaso iz prejšnjega odstavka se štejejo biološko razgradljive frakcije izdelkov, odpadkov in ostankov iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in povezanih panog, kot tudi biološko razgradljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov.
(6) Za biogoriva po tem zakonu se štejejo:
1. bioetanol (etilni alkohol-C2H5OH) iz tarifne oznake 2207 10 00 – nedenaturiran, koncentracije 80 vol.% ali več in iz tarifne oznake 2207 20 00 – denaturiran, kakršnekoli koncentracije;
2. biodizel (mono alkil (običajno metil) ester maščobnih kislin) iz tarifne oznake 3824 90 99;
3. etil tertio butileter (imenovan tudi etil butil sulfid-C2H5-S-C4H9) iz tarifne oznake 2930 90 70;
4. bioplin (mešanica plinov: metana-CH4 (več kot 45 vol.%), ogljikovega dioksida-CO2 in v sledovih dušika-N2, vodika-H2 in vodikovega sulfida-H2S) iz tarifne oznake 2705 00 00;
5. biodimetileter (CH3-O-CH3) iz tarifne oznake 2905 11 00.
(7) Za električno energijo po tem zakonu se šteje energija iz tarifne oznake 2716.
(8) Ta zakon se ne uporablja za:
– energente, ki se uporabljajo za dvojno rabo, t.j. kot gorivo za ogrevanje ter hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (npr. uporaba energentov za kemično redukcijo, uporaba v elektrolitskih in metalurških procesih);
– električno energijo, ki se uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitične in metalurške procese;
– električno energijo, kadar ta predstavlja več kot 50% stroška izdelka.«.
13. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(trošarinska osnova in znesek trošarine)
(1) Trošarinska osnova je količina električne energije v megavatnih urah oziroma količina energentov v kilogramih, kubičnih metrih, litrih ali gigajoulih kalorične vrednosti, kot je določeno pri posamezni trošarini po tem členu.
(2) Če je količinska enota za trošarino določena v litrih oziroma kubičnih metrih, se liter oziroma kubični meter merita pri temperaturi +15 stopinj C.
(3) Trošarina se plačuje v višini:
                             tolarjev
1.  od motornega bencina iz tarifnih oznak
   2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45,
   2710 11 49, 2710 11 51 in 2710 11 59
   (za 1.000 litrov), in sicer:
1.1. letalski bencin                   99.124
1.2. osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca nad
   0,013 g/l                      99.124
1.3. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
   0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) do
   manj kot 98                     90.371
1.4. neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do
   0,013 g/l in z oktanskim številom (RON) 98
   ali več                       90.371
 
2.  od plinskega olja iz tarifnih oznak od
   2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1.000 litrov),
   in sicer:
2.1. za pogonski namen                  76.856
2.2. za gorivo za ogrevanje                9.934
 
3.  od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih
   oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00
   (za 1.000 kilogramov), in sicer:
3.1. za pogonski namen                  32.200
3.2. za gorivo za ogrevanje                  0
 
4.  od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
   (za 1.000 kilogramov), in sicer:
4.1. za pogonski namen                  32.200
4.2. za gorivo za ogrevanje                  0
 
5.  od naravnega plina (tarifni oznaki 2711 11 00
   in 2711 21 00) (za en kubični meter), in sicer:
5.1. za pogonski namen                   23,50
5.2. za gorivo za ogrevanje                 2,70
 
6.  od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih oznak
   2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1.000 litrov),
   in sicer:
6.1. za pogonski namen                  71.106
6.2. za gorivo za ogrevanje                5.000
 
7.  od kurilnega olja iz tarifnih oznak od 2710 19 61
   do 2710 19 69 (za 1.000 kilogramov)          5.000
 
8.  od električne energije iz tarifne oznake 2716
   (za 1 megavatno uro)                  236
 
9.  od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702 in
   2704 (za 1 gigajoul kalorične vrednosti)        70,6
(4) Od drugih energentov iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona, se trošarina plačuje glede na namen uporabe po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
(5) Trošarina za aditive in ekstenderje, ki so dodani energentu, je enaka trošarini za energent, kateremu so dodani.
(6) Od izdelkov iz prve in tretje točke četrtega odstavka 53. člena tega zakona se trošarina plačuje glede na namen porabe po stopnji, ki je predpisana za enakovredno pogonsko gorivo oziroma gorivo za ogrevanje.
(7) Za energente, ki se dokazljivo porabijo za pogon statičnih delovnih strojev, strojev v gradbeništvu in strojegradnji, motornih tirnih vozil v železniškem prometu ter žičnic in strojev ter naprav na smučiščih, imajo kupci – osebe, ki opravljajo dejavnost, pravico do vračila trošarine v višini 50% trošarine, ki je predpisana za pogonski namen.
(8) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.
(9) Za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (vključno s traktorji), imajo kupci pravico do vračila trošarine v višini 50% trošarine, ki je predpisana za pogonski namen.
(10) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila plačane trošarine, način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati kupec energentov iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(11) Za energente, katerim se v trošarinskem skladišču doda biogorivo iz šestega odstavka 53. člena tega zakona ali izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, 3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85, 2201, 2851 00 10, 4401 in 4402, ima imetnik trošarinskega skladišča pravico do vračila plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine sorazmerno deležu dodanega izdelka, vendar do največ 25%.
(12) Količine, na katere se nanaša pravica do vračila plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine, način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati imetnik trošarinskega skladišča iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo ter ministrom, pristojnim za okolje.
(13) Ne glede na znesek iz 5.1. in 5.2. točke tretjega odstavka tega člena, se do 1. maja 2014 trošarina za naravni plin za ogrevanje in za pogonski namen plačuje v znesku 1,50 tolarjev za en kubični meter.
(14) Trošarina iz 8. točke tretjega odstavka tega člena se začne plačevati s 1. januarjem 2007.
(15) Ne glede na zneske iz 2.1., 6.1. in 9. točke tretjega odstavka tega člena, se od 1. januarja 2010 trošarina plačuje:
– od plinskega olja
  za pogonski namen   330 evrov v tolarski protivrednosti;
– od kerozina
  za pogonski namen   330 evrov v tolarski protivrednosti;
– od trdih goriv    0,30 evrov v tolarski protivrednosti.«.
14. člen
V 55. členu se v naslovu ter v prvem odstavku v napovednem stavku in v 3. točki besedilo »mineralnih olj in plina« nadomesti z besedilom »energentov in električne energije« v ustreznem sklonu.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. ki se uporabljajo za proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkov.«.
15. člen
V 56. členu se v naslovu ter v prvem do četrtem odstavku besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu in ustrezni množinski obliki.
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »oznak 2710 00 66, 2710 00 67 in 2710 00 68 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 00 550« nadomesti z besedilom »oznak 2710 19 41, 2710 19 45 in 2710 19 49 ter kerozini iz tarifne oznake 2710 19 25«.
16. člen
V 57. členu se v naslovu ter v prvem do četrtem odstavku besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu in ustrezni množinski obliki.
17. člen
V 57.a členu se v naslovu, v napovednem stavku ter v 1. in 2. točki besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu.
18. člen
Doda se nov 57.b člen, ki se glasi:
»57.b člen
(posebnosti nadzora)
(1) Določbe tega zakona glede nadzora proizvodnje, predelave ali hrambe ter gibanja trošarinskih izdelkov se, glede trošarinskih izdelkov iz tega poglavja, uporabljajo le za:
– izdelke iz tarifnih oznak 1507 do 1518, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelke iz tarifnih oznak 2707 10, 2707 20, 2707 30 in 2707 50;
– izdelke iz tarifnih oznak 2710 11 do 2710 19 69, razen za izdelke iz oznak 2710 11 21, 2710 11 25 in 2710 19 29, ki so pripravljeni za prodajo na drobno;
– izdelke iz tarifne oznake 2711 (razen 2711 11, 2711 21 in 2711 29);
– izdelke iz tarifne oznake 2901 10;
– izdelke iz tarifnih oznak 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 in 2902 44;
– izdelke iz tarifnih oznak 2905 11 00, ki niso sintetičnega izvora, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo;
– izdelke iz tarifne oznake 3824 90 99, če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo.
(2) Če nadzorni organ ugotovi kršitve tega zakona in izogibanje plačilu trošarine v skladu s tem zakonom v zvezi z izdelki ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena, namenjeni ali ponujeni pa so kot gorivo za ogrevanje oziroma kot pogonsko gorivo, nemudoma o tem obvesti ministrstvo, pristojno za finance in Evropsko komisijo.
(3) Na podlagi ugotovitev iz prejšnjega odstavka lahko vlada razširi seznam izdelkov iz prvega odstavka tega člena ali v soglasju z drugimi državami članicami sprejme druge ukrepe, ki so potrebni, da se vzpostavi zakonito stanje.«.
19. člen
V 66. členu se v drugem odstavku v prvi alinei besedilo »mineralna olja in plin« nadomesti z besedilom »energente in električno energijo«, za številko »0« pa se doda vejica in naslednje besedilo »vendar ne sme določiti trošarin, nižjih od minimalne trošarine, določene z evropskimi predpisi«.
V tretji alinei se besedilo »najbolje prodajanih cigaret« nadomesti z besedilom »cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda«.
20. člen
V 69. členu se v prvem odstavku v 6. točki beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«.
21. člen
V 71. členu se v prvem, četrtem, petem in šestem odstavku besedna zveza »mineralna olja« v različnih sklonih in številu nadomesti z besedo »energenti« v ustreznem sklonu in ustrezni množinski obliki.
22. člen
Ta zakon začne veljati 1. maja 2004.
Št. 434-02/96-14/34
Ljubljana, dne 8. aprila 2004.
EPA 1199-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost