Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2004 z dne 15. 4. 2004

Kazalo

1602. Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR), stran 4454.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR)
Razglašam Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 26. marca 2004.
Št. 001-22-40/04
Ljubljana, dne 6. aprila 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O NADZORU IZVOZA BLAGA Z DVOJNO RABO (ZNIBDR)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja ukrepe nadzora izvoza blaga z dvojno rabo v delu, ki ga predpisi Evropske unije s tega področja ne urejajo, ali pa dajejo pooblastila državam članicam, da področje nadalje uredijo v nacionalnih predpisih.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta zakon se uporablja poleg določb Uredbe Sveta (ES) št. 1334/2000 o vzpostavitvi režima skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo (UL L 159, 30. 6. 2000, str. 1) ter Skupnih ukrepov Sveta z dne 22. junija 2000 za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe (2000/401/SZVP) (UL L 159, 30. 6. 2000, str. 216), s spremembami.
(2) Ta zakon se ne uporablja za izvoz tistega blaga z dvojno rabo, pri katerem je nadzor izvoza urejen z drugimi zakoni.
3. člen
(blago z dvojno rabo)
Za namene izvajanja tega zakona pojem »blago z dvojno rabo« pomeni blago, programsko opremo in tehnologijo, ki se lahko uporabljajo v civilne in tudi vojaške namene, vključuje pa tudi vse blago in storitve, ki se lahko uporabijo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, rokovanjem, upravljanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo ali širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali z razvojem, proizvodnjo, vzdrževanjem ali skladiščenjem izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje.
II. DOVOLJENJE ZA IZVOZ BLAGA
4. člen
(dovoljenje za izvoz blaga, zajetega v seznamu blaga z dvojno rabo)
(1) Za izvoz blaga z dvojno rabo ter prenos blaga z dvojno rabo znotraj Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: skupnost), ki je zajeto v seznamu blaga z dvojno rabo, izdanem na podlagi tega zakona, je potrebno dovoljenje skupnosti ali ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Seznam blaga z dvojno rabo izda Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
5. člen
(dovoljenje za izvoz blaga, ki ni zajeto v seznamu blaga z dvojno rabo)
(1) Dovoljenje ministrstva je potrebno tudi za izvoz blaga z dvojno rabo, ki ni zajeto v seznamu blaga z dvojno rabo, če je ministrstvo obvestilo izvoznika, da je ali bi lahko bilo to blago po delih ali kot celota namenjeno za uporabo v zvezi z razvojem, proizvodnjo, rokovanjem, upravljanjem, vzdrževanjem, skladiščenjem, odkrivanjem, identifikacijo ali širjenjem kemičnega, biološkega ali jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav ali z razvojem, proizvodnjo, vzdrževanjem ali skladiščenjem izstrelkov, sposobnih nositi takšno orožje.
(2) Če je izvozniku znano, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti, in ni zajeto v seznamu blaga z dvojno rabo, kot celota ali po delih namenjeno uporabi iz prejšnjega odstavka, mora o tem obvestiti ministrstvo, ki odloči, ali je za tak izvoz potrebno dovoljenje.
6. člen
(vrste dovoljenj)
(1) Dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo se izda praviloma za vsak posamičen izvoz (individualno dovoljenje). Za izvoz določenega blaga v eno ali več določenih držav se lahko izda globalno dovoljenje, za izvoz več vrst ali kategorij blaga v več držav pa se lahko izda splošno dovoljenje.
(2) Vlada lahko določi primere, ko se izda globalno ali splošno dovoljenje ter natančnejše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo teh dovoljenj.
7. člen
(zavrnitev dovoljenja)
Ministrstvo zavrne izdajo dovoljenja, če oceni, da bi izvoz blaga z dvojno rabo lahko povzročil negativne posledice, ki so predvsem:
– ogrožanje izpolnitve mednarodnih pogodb ali obveznosti, ki so zavezujoče za Republiko Slovenijo;
– ogrožanje ali nasprotovanje zunanjepolitičnim, varnostnim ali obrambnim interesom Republike Slovenije;
– nezmožnost izpolnitve pogojev, pod katerimi je bilo to blago uvoženo v Republiko Slovenijo (omejitev ali prepoved ponovnega izvoza);
– možnost uporabe blaga v nasprotju z določbami tega zakona ali možnost njegove preusmeritve.
8. člen
(sprememba in razveljavitev dovoljenja)
(1) Dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo se spremeni ali razveljavi po uradni dolžnosti, če je bilo ugotovljeno, da katerikoli podatek v vlogi ni bil resničen, ali če se je katerakoli okoliščina, potem ko je bilo dovoljenje izdano, spremenila tako, da mednarodne zaveze ali obveznosti, ki so zavezujoče za Republiko Slovenijo, zahtevajo tak ukrep.
(2) Dovoljenje za izvoz blaga z dvojno rabo se lahko spremeni ali razveljavi tudi na zahtevo izvoznika, če so se spremenile okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo dovoljenja in so na strani izvoznika ali uvoznika oziroma končnega uporabnika blaga z dvojno rabo.
III. VLOGA, PRISTOJNOSTI IN OBVEZNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV PRI IZVAJANJU NADZORA
9. člen
(komisija za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo)
(1) Za koordinacijo in spremljanje izvajanja nadzora izvoza blaga z dvojno rabo vlada imenuje komisijo za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu: komisija) in natančneje določi njene naloge.
(2) Komisijo sestavljajo predstavniki oziroma predstavnice ministrstev in drugih državnih organov, ki so po svojem delovnem področju vključeni v nadzor izvoza blaga z dvojno rabo.
(3) Člani oziroma članice komisije morajo varovati tajne podatke, ki so jih zvedeli pri opravljanju funkcije člana te delovne skupine.
10. člen
(pravica do pregleda in dostop do podatkov)
(1) Ministrstva in drugi državni organi iz drugega odstavka 9. člena tega zakona imajo ne glede na predpise o tajnosti podatkov pravico in dolžnost, da drug drugemu posredujejo vse podatke o izvoznikih in izvoženem blagu z dvojno rabo, ki jih potrebujejo za izvajanje nadzora po tem zakonu.
(2) Izvoznik, banka ali druga finančna organizacija ali kdorkoli drug, ki ima podatke, potrebne za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, je na zahtevo ministrstvu, carinskim organom in organom pregona dolžan predložiti svoje poslovne knjige, korespondenco in vse druge podatke, potrebne za izvajanje nadzora.
(3) Določbe prejšnjih odstavkov, ki se nanašajo na izvoznika, veljajo tudi za dobavitelja blaga z dvojno rabo znotraj Skupnosti.
11. člen
(nadzor izvoza in prenosa blaga znotraj skupnosti)
Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo ter prenos blaga z dvojno rabo znotraj skupnosti na ozemlju Republike Slovenije opravljajo carinski organi Republike Slovenije.
12. člen
(mednarodno uvozno potrdilo)
(1) Če država izvoza blaga z dvojno rabo za njegov izvoz zahteva uvozno potrdilo državnih organov Republike Slovenije, takšno potrdilo (mednarodno uvozno potrdilo) v okviru pristojnosti iz tega zakona izda ministrstvo.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v primeru prenosa blaga znotraj skupnosti.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 300.000 do 30,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. brez dovoljenja izvozi ali znotraj skupnosti prenese blago, ki je zajeto v seznamu blaga z dvojno rabo (prvi odstavek 4. člena);
2. brez dovoljenja izvozi blago z dvojno rabo za katero je bil s strani ministrstva obveščen o namenu ali možnosti njegove uporabe (prvi odstavek 5. člena);
3. če ne obvesti ministrstva, da je blago z dvojno rabo, ki ga namerava izvoziti, kot celota ali po delih namenjeno uporabi iz prvega odstavka 5. člena tega zakona in mu je bilo to znano (drugi odstavek 5. člena);
4. na zahtevo ne predloži svojih poslovnih knjig, korespondence ali drugih podatkov (drugi odstavek 10. člena).
(2) Z globo od 50.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 30.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(postopek o prekršku)
O prekrških, določenih s tem zakonom, ni dovoljeno odločanje po hitrem postopku.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(podzakonski predpisi)
Vlada izda predpis iz drugega odstavka 4. člena in prvega odstavka 9. člena tega zakona ter predpiše dokumentacijo, ki jo mora izvoznik predložiti zahtevku za izdajo dovoljenja za izvoz blaga po tem zakonu, najkasneje do 30. aprila 2004.
16. člen
(dokončanje postopkov)
Za odločanje o zahtevkih za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo, ki so bili vloženi pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali ob vložitvi zahtevkov.
17. člen
(prekrški do 1. januarja 2005)
Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni, kot sledi:
1. za pravno osebo v razponu od 3,000.000 do 20,000.000 tolarjev,
2. za samostojnega podjetnika posameznika v razponu od 1,500.000 do 10,000.000 tolarjev,
3. za odgovorno osebo pravne osebe v razponu od 200.000 do 1,000.000 tolarjev,
4. za fizično osebo v razponu od 100.000 do 450.000 tolarjev.
18. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 31/2000) in na njegovi podlagi izdani predpisi:
a) Sklep o določitvi blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 45/2000),
b) Odredba o obliki in vsebini obrazca zahtevka za izdajo dovoljenja za izvoz blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 47/2000);
2. Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94, 1/95-CZ, 28/95 – CZ-A, 58/95, 23/99 – ZDP in 36/2000 – ZPDZC) in na njegovi podlagi izdani predpisi:
a) Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list, št. 111/01, 20/02, 64/02, 116/02, 37/03, 54/03 in 129/03),
b) Uredba o načinu, rokih in pogojih razdelitve kontingentov za uvoz blaga (Uradni list RS, št. 15/93 in 69/95),
c) Odredba o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu (Uradni list RS, št. 27/01).
(2) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 30. aprila 2004.
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2004.
Št. 311-04/04-53/1
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EPA 1172-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti