Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2004 z dne 6. 4. 2004

Kazalo

1439. Pravilnik o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev, stran 3875.

Na podlagi 67. člena zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev
1. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu carinskih oprostitev v Skupnosti (UL L 105, 24. 4. 1983), vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: uredba o oprostitvah) na območju uporabe zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04).
2. člen
(odločba)
(1) Če carinski organ ugodi zahtevku za oprostitev uvoznih dajatev in s tem pravilnikom ni drugače določeno, izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na carinski deklaraciji.
(2) V primerih, ko je dovoljena ustna deklaracija, lahko carinski organ o oprostitvi odloči v obliki uradnega zaznamka na listini, ki je predložena carinskemu organu v zvezi z oprostitvijo uvoznih dajatev ali ustno.
(3) Potrdila, ki jih v zvezi z oprostitvami v skladu s tem pravilnikom izdajajo pristojni organi, ne zavezujejo carinskega organa pri odločanju o upravičenosti do oprostitve, razen če gre za potrdila, o katerih ti organi vodijo uradne evidence.
(4) Potrdila, ki jih izdajajo pristojni organi v skladu s tem pravilnikom, se lahko uporabljajo v postopkih pred carinskimi organi, če od dneva njihove izdaje ni preteklo več kot šest mesecev.
3. člen
(nalepka)
(1) Če je to potrebno zaradi izvajanja carinskega nadzora, lahko carinski organ zahteva, da upravičenec vidno označi predmet oprostitve z uradno nalepko.
(2) Nalepke iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno odstraniti pred potekom roka, navedenega v uredbi o oprostitvah, po katerem je dovoljeno odtujiti posamezno blago.
(3) Vzorec nalepke je v prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
4. člen
(zavarovanje)
Če carinski organ zahteva položitev zavarovanja, se znesek in oblika zavarovanja določita v skladu s 193. do 199. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi carinskega zakonika Skupnosti (UL L 302, 19. 10. 1992, str. 1), vključno z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: carinski zakonik) in predpisom, ki ureja davčni postopek.
5. člen
(preračun zneskov)
Zneski v EUR, ki so določeni v uredbi o oprostitvah, se ob sprostitvi blaga v prost promet preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sprostitve blaga v prost promet.
2. POGLAVJE
OSEBNA LASTNINA FIZIČNIH OSEB, KI PRENESEJO OBIČAJNO PREBIVALIŠČE IZ TRETJE DRŽAVE V REPUBLIKO SLOVENIJO
6. člen
(prenos osebne lastnine iz tretjih držav
v Republiko Slovenijo)
V skladu s 3. členom uredbe o oprostitvah je osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenesejo običajno bivališče iz tretje države v Republiko Slovenijo, oproščena uvoznih dajatev, če so bile v državi izvora oziroma v državi, iz katere oseba prihaja, za oproščeno blago plačane uvozne dajatve in davek na promet blaga.
7. člen
(delavci na delu v tretji državi)
V skladu s 136.b členom uredbe o oprostitvah carinski organ lahko delavcem, ki so več kot 6 mesecev delali v tretji državi, dovoli uvoz osebne prtljage v vrednosti, ki presega vrednost iz 47. člena uredbe o oprostitvah, če gre za predmete, ki jih fizične osebe običajno uporabljajo med bivanjem v tretji državi.
8. člen
(prepoved odtujitve za osebna vozila)
(1) Carinski organ na carinski deklaraciji, na podlagi katere se dovoli oprostitev dajatev za rabljeno osebno motorno vozilo ali rabljeno motorno kolo, vpiše naslednjo opombo:
"Če upravičenec odtuji osebno motorno vozilo oziroma motorno kolo pred potekom treh let od dneva prepustitve, mora plačati uvozne dajatve v skladu s carinskimi predpisi."
(2) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena oprostitev, se v rubriko »Opomba« vpiše naslednje besedilo:
"Vozilo oziroma motorno kolo se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do (vpisati datum poteka triletnega roka iz prejšnjega odstavka)."
(3) Uporabo osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, uvoženega z oprostitvijo uvoznih dajatev, v skladu s carinskimi predpisi kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi in o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati osebnega motornega vozila oziroma motornega kolesa, ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih dajatev, na drugo osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da so bile uvozne dajatve plačane v skladu s carinskimi predpisi.
9. člen
(predložitev ustreznih listin)
(1) Fizična oseba, ki želi uveljavljati oprostitev na podlagi 4. člena uredbe o oprostitvah mora k carinski deklaraciji predložiti:
1. potrdilo, da je bivala izven Skupnosti najmanj eno leto (kot na primer potrdilo, ki ga izda diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tretji državi, zavod za zaposlovanje, preko katerega je bil upravičenec poslan na delo v tretjo državo, če vodi o tem evidenco, ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ki ga je poslala na delo v tretjo državo, ustrezno listino tuje službe za socialno zavarovanje ali tujega delodajalca ipd.);
2. pisno izjavo, da v zadnjih 12 mesecih ni uveljavila oprostitve v skladu z 2. členom uredbe o oprostitvah;
3. seznam osebne lastnine, ki jo uvaža, vključno s tisto, ki naj bi jo uvozil pozneje. Carinski organ potrdi predmete, ki jih je upravičenec uvozil. Seznam mora biti predložen carinskemu organu v dveh izvodih, pri čemer carinski organ en izvod priloži k deklaraciji, drugega pa overi in vrne upravičencu. Predloženega seznama ni dovoljeno dopolnjevati, razen v upravičenih primerih. Če upravičenec predmete osebne lastnine uvozi pozneje, mora carinski deklaraciji priložiti tudi overjeni seznam predmetov;
4. pisno izjavo, da je predmete, ki so na seznamu, uporabljala oziroma da so bili v njeni lasti najmanj 6 mesecev pred preselitvijo. Na zahtevo carinskih organov mora upravičenec predložiti tudi dokazila o vsebini izjave.
(2) Tuj državljan mora, poleg dokazil iz prejšnjega odstavka, predložiti dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiki Sloveniji.
(3) Kot pribežališče v skladu s tem pravilnikom se šteje začasno zatočišče v skladu z zakonom o začasnem zatočišču (Uradni list RS, št. 20/97, 94/00 in 67/02).
3. POGLAVJE
OSEBNA LASTNINA, PRIDOBLJENA Z DEDOVANJEM
10. člen
(podedovani predmeti)
(1) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev v skladu s 16. členom uredbe o oprostitvah mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti tudi akt pristojnega organa v Republiki Sloveniji ali v tretji državi o dedovanju predmetov, ki jih uvaža.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se oprostitev za podedovane rabljene predmete, osebno garderobo zapustnika in njegove druge predmete za osebno rabo, lahko uveljavi na podlagi predložene smrtovnice.
4. POGLAVJE
BLAGO V OSEBNI PRTLJAGI POTNIKOV
11. člen
(potnikova osebna prtljaga)
V skladu z drugim odstavkom 47. člena uredbe o oprostitvah lahko potniki, mlajši od 15 let, uvozijo brez uvoznih dajatev blago v osebni prtljagi do protivrednosti 90 EUR.
12. člen
(omejitve v maloobmejnem prometu in druge omejitve)
(1) Razen, če je drugače določeno z mednarodno pogodbo, oprostitev uvoznih dajatev za blago v potnikovi prtljagi do skupne vrednosti 20 EUR v skladu z 49. členom uredbe o oprostitvah lahko uveljavljajo:
– osebe, ki imajo stalno prebivališče na obmejnem območju,
– osebe, zaposlene na obmejnem območju Republike Hrvaške in
– posadka prevoznih sredstev, ki se uporabljajo v prevozu med tretjimi državami in Skupnostjo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za spodaj navedeno blago lahko uveljavlja oprostitev uvoznih dajatev pri uvozu naslednjih količin:
a) tobačni izdelki:
– 25 cigaret, ali
– 10 cigarilosov (cigar z največjo težo 3 gramov po kosu), ali
– 5 cigar, ali
– 250 gramov tobaka za kajenje, ali sorazmerna količina različnih navedenih tobačnih izdelkov;
(b) alkohol in alkoholne pijače:
– 1 liter vina in
– 0,25 litra žgane alkoholne pijače.
5. POGLAVJE
PREDMETI ZA PRIZADETE OSEBE IN BLAGO ZA DOBRODELNE ALI ČLOVEKOLJUBNE ORGANIZACIJE
13. člen
(invalidi)
V skladu z drugo alineo 72. člena uredbe o oprostitvah se kot ustanove in organizacije, ki lahko prejemajo predmete za prizadete osebe, namenjene za izobraževanje, zaposlovanje in socialno napredovanje z oprostitvijo uvoznih dajatev, štejejo tiste ustanove in organizacije, ki imajo za to potrdilo ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve.
14. člen
(blago za dobrodelne organizacije in za razdelitev žrtvam elementarnih nesreč)
(1) Državni organi in organizacije ali druge dobrodelne ali človekoljubne organizacije, ki v skladu s 65. in 79. členom uredbe o oprostitvah lahko uvozijo blago brez uvoznih dajatev, morajo carinskemu organu predložiti izjavo, da bo uvoženo blago uporabljeno izključno za namene, zaradi katerih je uvoženo ter v primeru dobrodelnih ali človekoljubnih organizacij potrdilo ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, da so registrirane za opravljanje dobrodelne ali človekoljubne dejavnosti.
(2) V skladu z drugim odstavkom 81. člena uredbe o oprostitvah upravičenec iz prejšnjega odstavka carinskemu organu predloži izjavo, da bo plačal dajatve, če Evropska Komisija ne bo odobrila oprostitev dajatev.
15. člen
(posebnosti za reševalna vozila)
(1) Oprostitev uvoznih dajatev za reševalno vozilo v skladu z d) točko 66. člena uredbe o oprostitvah oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, ki ga upravičenec uvozi iz tretje države, carinski organ dovoli z zaznamkom na carinski deklaraciji. V carinsko deklaracijo vpiše naslednjo opombo:
“Če upravičenec odtuji reševalno vozilo oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, pred potekom treh let od dneva prepustitve, mora plačati uvozne dajatve v skladu s carinsko zakonodajo”
(2) V prometno dovoljenje reševalnega vozila oziroma vozila, konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila uveljavljena oprostitev uvoznih dajatev, se v rubriko “Opomba“ vpiše naslednje besedilo:
“Reševalno vozilo oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do (vpisati datum poteka roka iz prejšnjega odstavka). Reševalno vozilo oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, je namenjeno izključno za opravljanje dobrodelnih oziroma človekoljubnih nalog.”
(3) Uporabo reševalnega vozila oziroma vozila, konstruiranega za prevoz blaga, uvoženega z oprostitvijo uvoznih dajatev, kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter pristojni inšpekcijski organi, ki o ugotovljenih nepravilnostih obveščajo carinske organe.
(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati reševalnega vozila oziroma vozila, konstruiranega za prevoz blaga, ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih dajatev, na drugo pravno ali fizično osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da je bila uvozna dajatev plačana v skladu s carinskimi predpisi.
(5) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi plačal uvozne dajatve.
(6) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki ga izda izvedenec za motorna vozila.
6. POGLAVJE
PROIZVODNA SREDSTVA IN DRUGA OPREMA, KI SE UVAŽA PRI PRENOSU DEJAVNOSTI IZ TRETJE DRŽAVE V SKUPNOST
16. člen
(oprema za prenos dejavnosti)
(1) Upravičenec iz 32. člena uredbe o oprostitvah, ki želi uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev, mora skupaj s carinsko deklaracijo predložiti:
1. potrdilo pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da ima registrirano dejavnost, za katero uvaža opremo oziroma da opravlja kmetijsko dejavnost, in da je davčni zavezanec za davek od dohodka iz kmetijske dejavnosti, za opravljanje katere uvaža opremo. Če določene dejavnosti nima registrirane v času pred uvozom opreme, predloži upravičenec potrdilo pristojnega organa, da po predpisih izpolnjuje pogoje za ukvarjanje z določeno dejavnostjo, za katero uvaža opremo, v 6 mesecih od dneva uvoza pa mora predložiti dokazilo, da se mu dovoljuje ukvarjanje z zadevno dejavnostjo.
2. seznam opreme, ki jo uvaža oziroma jo namerava uvoziti pozneje;
3. dokazilo o prenehanju opravljanja dejavnosti v tretji državi, ki ga izda pristojni organ v tretji državi;
4. dokazilo o tem, da je bil lastnik opreme 12 mesecev pred preselitvijo dejavnosti.
(2) Seznam opreme predloži upravičenec v dveh izvodih skupaj s carinsko deklaracijo. Na seznamih carinski organ potrdi, katere predmete je upravičenec uvozil. En izvod seznama priloži carinski organ deklaraciji, drugega pa vrne upravičencu. Če upravičenec del opreme uvozi pozneje, mora predložiti to opremo istemu carinskemu organu skupaj s potrjenim seznamom predmetov, ki mu ga je ta carinski organ vrnil.
7. POGLAVJE
IZOBRAŽEVALNI, ZNANSTVENI IN KULTURNI MATERIAL, ZNANSTVENI INSTRUMENTI IN NAPRAVE
17. člen
(kulturni materiali iz priloge II)
(1) V skladu z drugo alineo 51. člena uredbe o oprostitvah morajo upravičenci, ki uvozijo kulturne materiale iz priloge II uredbe o oprostitvah, pridobiti potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo.
(2) Potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo iz prejšnjega odstavka se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se potrdilo izda za določeno obdobje, mora biti v potrdilu navedeno tudi blago, na katero se potrdilo nanaša, in rok veljavnosti potrdila.
18. člen
(znanstveni instrumenti in oprema)
(1) Upravičenci iz druge alinee 51. člena uredbe o oprostitvah, ki uvažajo izobraževalne ali znanstvene materiale in upravičenci iz druge alinee 52. člena uredbe o oprostitvah morajo za uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev pridobiti potrdilo ministrstva, pristojnega za znanost in tehnologijo oziroma ministrstva, pristojnega za šolstvo, o oprostitvi uvoznih dajatev.
(2) Potrdilo pristojnega ministrstva iz prejšnjega odstavka, se lahko izda za vsak primer posebej ali za določeno obdobje. Če se potrdilo izda za določeno obdobje, mora biti v potrdilu navedeno tudi blago, na katerega se potrdilo nanaša.
8. POGLAVJE
LABORATORIJSKE ŽIVALI, SNOVI ZA RAZISKAVE, FARMACEVTSKI IZDELKI
19. člen
(laboratorijske živali, snovi za raziskave)
V skladu z drugo alineo drugega odstavka 60. člena uredbe o oprostitvah so uvoznih dajatev oproščene laboratorijske živali, biološke in kemične substance, ki so namenjene za zasebna podjetja, registrirana za izobraževanje in raziskave in imajo potrdilo ministrstva, pristojnega za znanost ali ministrstva, pristojnega za zdravstvo, o oprostitvi uvoznih dajatev.
20. člen
(farmacevtski proizvodi, ki se uporabljajo na mednarodnih športnih prireditvah)
(1) Športniki oziroma lastniki živali, ki želijo uveljaviti oprostitev uvoznih dajatev v skladu s 64. členom uredbe o oprostitvah, morajo predložiti carinskemu organu izjavo, da potrebujejo farmacevtske proizvode za zadovoljitev njihovih potreb v času bivanja na območju uporabe zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti in izjavo organizatorja o njihovem sodelovanju na mednarodni športni prireditvi.
(2) Namesto posamičnih izjav organizatorja iz prejšnjega odstavka lahko le-ta carinskemu organu predloži skupen spisek vseh sodelujočih na mednarodni športni prireditvi in navede čas in kraj vstopa teh oseb na območje uporabe zakona o izvajanju carinskih predpisov Skupnosti.
9. POGLAVJE
PROIZVODI MORSKEGA RIBOLOVA
21. člen
(predložitev izjave)
(1) Za uveljavitev oprostitve uvoznih dajatev proizvodov morskega ribolova in drugih proizvodov, pridobljenih iz teritorialnega morja tretje države, je potrebno k deklaraciji za sprostitev v prost promet priložiti izjavo o ulovu in predelavi, ki vsebuje naslednje podatke:
1. ime, priimek in naslov lastnika ladje,
2. ime in tip ladje, registrska številka, luka, v kateri je ladja registrirana,
3. opis in teža (v kg) ulova,
4. opis predelanih proizvodov in njihova teža (v kg),
5. izjava kapitana ladje, da so ulov oziroma pridobljeni izdelki iz 3. in 4. točke tega odstavka pridobljeni oziroma proizvedeni na ladji in so vneseni v ladijski dnevnik pod določeno zaporedno številko.
(2) Izjava mora biti potrjena (podpis, žig, in datum) s strani pristojnega carinskega urada.
(3) Za izvajanje prvega odstavka tega člena izraz "ladja" pomeni vsako plovilo, namenjeno lovu oziroma ribolovu in predelavi teh proizvodov na krovu plovila.
(4) Namesto posebne izjave iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabi knjiga ribolova, ki jo vodi poveljnik ladje v skladu s pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/96).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 427-16-5/2004/6
Ljubljana, dne 29. marca 2004.
EVA 2004-1611-0029
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost