Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2004 z dne 2. 4. 2004

Kazalo

1405. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 3802.

Na podlagi 3., 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO), drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03 in 135/03) se tretji in četrti odstavek 5. člena spremenita tako, da se glasita:
»Koncesija se podeli enemu koncesionarju za vsako od območij izvajanja javne službe iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
Koncesija se lahko podeli enemu koncesionarju za več območij izvajanja javne službe iz prejšnjega odstavka.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Koncesija se nanaša na vsa izrabljena motorna vozila na ozemlju Republike Slovenije, izvaja pa se na vseh območjih izvajanja javne službe iz prejšnjega člena za uporabnike storitev javne službe na enak način in pod enakimi pogoji.«.
3. člen
V četrtem odstavku 7. člena se za besedo »koncesionar« vstavi besedilo »pred začetkom izvajanja javne službe«.
V petem odstavku se besedilo »sam pridobiti potrdilo iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »pridobiti potrdilo iz prejšnjega odstavka podizvajalec«.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se nadomesti z novim drugim in tretjim odstavkom, ki se glasita:
»Ponudnik se lahko prijavi za izvajanje javne službe na eno ali na več območij izvajanja javne službe iz razpisa.
Če za posamezno območje izvajanja javne službe iz razpisa koncedent pridobi samo nepravilne ali nepopolne ponudbe, se razpis za to območje izvajanja javne službe ponovi.«.
5. člen
Peta alinea prvega odstavka 13. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– usposobljen mora biti za vključitev v sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili vključno z informacijskim sistemom po pravilih mednarodnega informacijskega sistema za razgradnjo motornih vozil,«.
Šesta alinea prvega odstavka se črta.
6. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izbiri koncesionarjev se upoštevajo naslednja merila:
1. ponudbena cena (neto cena v SIT brez DDV) za storitve javne službe, preračunana na enoto mase prevzetih izrabljenih motornih vozil (SIT/kg),
2. število prevzemnih mest, ki presega gostoto prevzemnih mest iz 7. člena te uredbe,
3. zmogljivost nadaljnje obdelave izrabljenih motornih vozil, za katero ima dokazila o pravici uporabe,
4. reference ponudnika za prevzemanje motornih vozil in za zagotavljanje obdelave,
5. obseg tehnične dokumentacije o razstavljanju motornih vozil, s katero razpolaga,
6. logistična rešitev prevoza prevzetih izrabljenih motornih vozil od prevzemnih mest do centra za obdelavo,
7. čas vzpostavitve javne službe,
8. kadrovska zasedba, ki zagotavlja ustrezno izvajanje javne službe,
9. izdelanost obratne dokumentacije,
10. komisijski ogled lokacij ponudnika.«.
7. člen
Drugi odstavek 17. člena se črta.
8. člen
Tretji odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je bilo na istem javnem razpisu izbranih več kandidatov za območja izvajanja javne službe iz 5. člena te uredbe, se za ceno storitev sprejme predlagana cena za izvajanje storitev javne službe tistega izbranega kandidata, ki je ponudil najnižjo ceno.«.
9. člen
Priloga, ki je sestavni del te uredbe, postane priloga 3.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-23/2003-6
Ljubljana, dne 26. marca 2004.
EVA 2004-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
                                      PRILOGA
  Območja izvajanja javne službe

  1. območje: upravne enote: Celje, Novo mesto, Domžale, Žalec, Šmarje pri
Jelšah, Velenje, Kamnik, Krško, Brežice, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Ravne na Koroškem, Sevnica, Laško, Slovenj Gradec, Mozirje, Ruše, Radlje ob Dravi,
Hrastnik in Dravograd;
  2. območje: upravne enote: Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Radovljica,
Jesenice, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Tržič;
  3. območje: upravne enote: Nova Gorica, Koper, Ajdovščina, Grosuplje, Sežana,
Postojna, Vrhnika, Tolmin, Trebnje, Črnomelj, Idrija, Piran, Ilirska Bistrica,
Cerknica, Kočevje, Izola, Ribnica, Logatec in Metlika;
  4. območje: upravne enote: Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Slovenska Bistrica,
Lendava, Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer, Pesnica in Ormož.

AAA Zlata odličnost