Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2004 z dne 25. 3. 2004

Kazalo

1207. Pravilnik o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije, stran 3139.

Na podlagi enajste in trinajste alinee 83. člena ter prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o asistenci Veterinarske uprave Republike Slovenije in pristojnih veterinarskih organov držav članic EU ter Evropske komisije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa načine, po katerih Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: VURS) sodeluje s pristojnimi veterinarskimi organi drugih držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: EU) in pristojnimi službami ter organi Evropske komisije pri izvajanju evropske veterinarske zakonodaje z namenom usklajenega in enotnega delovanja, kot to določa Direktiva Sveta 89/608/EGS (UL L 351, 2. 12. 1989) z vsemi spremembami.
(2) VURS si s pristojnimi organi drugih držav članic EU izmenja podatke o pristojnih službah in osebah za izvajanje asistence po tem pravilniku.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. veterinarska zakonodaja pomeni vse predpise EU in Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS), ki se nanašajo na izvedbo evropskih predpisov na področju zdravstvenega varstva živali, veterinarskega javnega zdravstva, nadzora nad zdravstvenim stanjem živali, proizvodov živalskega izvora in zaščite živali;
2. prosilka je pristojni veterinarski organ države članice EU, ki prosi za asistenco;
3. zaprošeni organ je veterinarski organ države članice EU, ki je zaprošen za asistenco;
4. tretje države so države, ki niso članice EU.
3. člen
(izjeme)
(1) Informacije in dokumenti, ki jih pristojni veterinarski organ države članice EU pridobi na zahtevo ali s pooblastilom pravosodnih organov, se ne smejo uporabljati za namene asistence po tem pravilniku.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko prosilka uporabi takšne informacije in dokumente v svoji prošnji za asistenco, pri čemer ne veljajo določbe 15. člena tega pravilnika, če pravosodni organ dovoli uporabo teh informacij in dokumentov za takšen namen.
II. ASISTENCA
4. člen
(postopek asistence)
(1) Če VURS prejme natančno utemeljeno zahtevo prosilke, mora posredovati prosilki vse informacije, spričevala, dokumente in overjene kopije, ki jih poseduje ali ki jih lahko priskrbi, in kateri lahko pripomorejo k ugotavljanju oziroma razreševanju ravnanj, ki so v nasprotju z veterinarsko zakonodajo EU. Hkrati mora VURS izvesti ustrezno poizvedbo in preiskave o dejstvih, na podlagi katerih je prosilka zahtevala asistenco. VURS mora prosilki sporočiti ugotovitve in druge potrebne informacije v zvezi z asistenco.
(2) VURS vodi postopke in izvaja poizvedbe v asistenci po tem pravilniku enako, kot če bi jih izvajal po uradni dolžnosti oziroma na zahtevo drugega upravnega organa v RS.
5. člen
(pridobivanje podatkov)
(1) VURS mora zagotoviti prosilki vse podatke o veljavnih predpisih v RS in pravnih instrumentih, ki jih ima VURS na voljo in se nanašajo na izvajanje veterinarske zakonodaje v RS.
(2) VURS lahko zahteva od prosilke, da se prošnja ali zahtevek za asistenco prevede v slovenski jezik.
6. člen
(poostreni nadzor)
Na prošnjo prosilke mora VURS v okviru svojih pristojnosti poostriti nadzor v zadevah, kjer so se pojavile oziroma se lahko pričakujejo nepravilnosti. Nadzor mora še posebej poostriti v:
– obratih v RS, ki so pod veterinarskim nadzorom;
– grosističnih in komercialnih skladiščih ter zbirnih centrih;
– zagotavljanju sledljivosti gibanja živali in proizvodov in najavah pošiljk;
– transportu živali in proizvodov, ki so v RS pod veterinarskim nadzorom.
7. člen
(poročanje v asistenci)
Na prošnjo prosilke mora VURS podatke, pridobljene na podlagi drugega odstavka 4. člena tega pravilnika v obliki poročila, skupaj z ustreznimi dokumenti ali overjenimi kopijami ali povzetki dokumentov ter postopka, posredovati prosilki. Iz poročil oziroma drugih dokumentov mora biti razvidno, katera ravnanja vpletenih v zadevo, v kateri VURS izvaja asistenco, so v nasprotju z veterinarsko zakonodajo.
8. člen
(zahtevek VURS za asistenco)
Postopki iz 4. do 7. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo v primeru, ko je VURS prosilka za asistenco.
9. člen
(asistenca brez zahteve prosilke)
(1) Kadar VURS meni, da je potrebno izvesti asistenco pristojnemu veterinarskemu organu v drugi državi članici EU, lahko to stori samoiniciativno brez uradnega zahtevka prosilke.
(2) Za razloge iz prejšnjega odstavka se šteje posest določenih informacij ali dokumetov, ki bi lahko pripomogli k razrešitvi zadeve, VURS pa uradnega zahtevka za asistenco ne dobi.
(3) V asistenci iz prvega odstavka tega člena VURS izvaja enake ukrepe in postopke ter pošilja informacije in dokumete drugim pristojnim veterinarskim organom enako kot pri asistenci na podlagi zahteve.
10. člen
(asistenca Evropski komisiji)
Takoj, ko so mu na voljo, mora VURS posredovati Evropski komisiji informacije oziroma dokumente, za katere meni, da so uporabni in se nanašajo na:
– živali ali proizvode, ki so bile oziroma se sumi, da so bile predmet kakršnihkoli ravnanj v nasprotju z veterinarsko zakonodajo, ali
– podatke o metodah ali načinih, ki so bili uporabljeni oziroma se sumi, da so bili uporabljeni v prekrških in kaznivih dejanjih, s katerimi se je kršila veterinarska zakonodaja;
– pomankljivosti, odstopanja oziroma pravne praznine v veterinarski zakonodaji, katere se odkrije pri izvajanju v praksi in jih je moč izkoristiti za izmikanje namenom veterinarske zakonodaje.
11. člen
(samoiniciativna izvedba postopka VURS)
(1) Kadar VURS sumi oziroma se izkaže, da v RS prihaja do ravnanj, ki so v nasprotju z veterinarsko zakonodajo in katerih preprečevanje je predvsem v skupnem interesu vseh držav članic EU, mora o tem nemudoma obvestiti Evropsko komisijo.
(2) Postopek VURS iz prejšnjega odstavka se izvede predvsem takrat, kadar se sumi oziroma izkaže, da je verjetnost širjenja nedovoljenih ravnanj ali njihovih posledic v druge države članice EU. Isti postopek izvede VURS tudi, če dobi informacije, da prihaja do podobnih ravnanj tudi v drugih državah članicah EU oziroma na utemeljen zahtevek Evropske komisije.
(3) Če se v postopku izkaže, da gre za ogrožanje zdravja ljudi, se lahko v soglasju z Evropsko komisijo in pristojnimi veterinarskimi organi drugih držav članic EU o morebitni nevarnosti obvesti tudi javnost.
(4) Informacije, ki se nanašajo na fizične ali pravne osebe, se lahko uporabi samo v minimalnem obsegu, ki še omogoča potek preiskave in so vezane izključno na ugotovitveni postopek, s katerim se dokazuje kršitve veterinarske zakonodaje.
(5) Če VURS izvede postopek iz prvega in drugega odstavka tega člena, ni potrebno izvesti postopka iz 9. in 10. člena tega pravilnika.
12. člen
(sodelovanje znotraj Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali)
(1) Predstavniki VURS, predstavniki veterinarskih organov drugih držav članic EU in uradniki Evropske komisije na sestankih Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno varstvo živali preverjajo ali sistem izvajanja medsebojne asistence deluje.
(2) Z namenom priprave sklepov Stalnega odbora za prehransko verigo ljudi in zdravstveno stanje živali, predstavniki VURS, predstavniki veterinarskih organov drugih držav članic EU in uradniki Evropske komisije proučijo vse ustrezne informacije, zbrane v skladu z 10. in 11. členom tega pravilnika.
13. člen
(način sodelovanja)
(1) VURS ukrene vse potrebno, da se postopki asistence iz tega pravilnika izvajajo diskretno.
(2) VURS mora vzpostaviti direktno komunikacijo s pristojnimi veterinarskimi organi v državah članicah EU in po potrebi tudi v tretjih državah.
(3) Kontaktni oddelki VURS za izvajanje asistence so navedeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) V primeru, ko odgovorna oseba, ki izvaja postopke asistence iz tega pravilnika, ugotovi, da so v kršitve veterinarske zakonodaje vpleteni delavci VURS, mora v roku enega delovnega dne o tem obvestiti pristojno službo za notranji nadzor VURS.
14. člen
(zavrnitev asistence)
(1) VURS ni dolžan nuditi asistence po tem pravilniku, če bi nudenje pomenilo prejudiciranje zadeve pred koncem postopka ali če bi bila takšna asistenca v nasprotju z javno politiko ali drugim temeljnim interesom države
(2) VURS mora prosilki oziroma Evropski komisiji pojasniti razloge za zavrnitev nudenja asistence.
15. člen
(pošiljanje informacij in dokumentov)
Izmenjava informacij in dokumentov iz tega pravilnika se lahko poleg običajne pošte izvaja tudi po telefaksu ali medmrežju.
16. člen
(zagotavljanje zaupnosti informacij in dokumentov)
(1) Z vsemi informacijami in dokumeti, izmenjanimi oziroma zbranimi na podlagi tega pravilnika, se ravna kot z zaupnim gradivom in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter varstvo poslovnih skrivnosti.
(2) Informacije in dokumete po tem pravilniku je dovoljeno izmenjati izključno samo z osebami držav članic EU oziroma organov EU, ki imajo po dolžnosti dostop do njih.
(3) Uporaba informacij in dokumentov po tem pravilniku v druge namene ni dovoljena, razen, če organ, ki jih pošilja, s tem soglaša, in če takšen način sporočanja in rabe informacij ni v nasprotju s predpisi države prosilke.
(4) VURS mora v primerih iz prejšnjega odstavka upoštevati omejitve iz zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
(5) Informacije in dokumenti, zbrani v skladu s tem pravilnikom, ostanejo zaupni tudi potem, ko je zadeva zaključena.
(6) Ko je za VURS zadeva zaključena, se informacije in dokumenti, zbrani po tem pravilniku, lahko uporabijo le še v postopku za prekrške ali v kazenskem postopku.
(7) Če VURS uporabi informacije in dokumente v skladu s prejšnjim odstavkom, mora o tem obvestiti pristojni zaprošeni organ.
17. člen
(asistenca pristojnim organom v tretjih državah)
VURS mora obvestiti Evropsko komisijo in pristojne organe drugih držav članic EU o obstoju medsebojne asistence s pristojnimi veterinarskimi organi v tretjih državah.
18. člen
(stroški)
(1) Stroške, nastale v asistenci v RS po tem pravilniku, ne glede na to, ali je VURS v vlogi prosilke ali zaprošenega organa, krije VURS.
(2) VURS mora plačati tudi stroške izvedencev v tujini, kadar je VURS prosilka.
(3) Nudenje asistence po tem pravilniku se ne sme zavrniti zaradi finančnih razlogov.
19. člen
(druga medsebojna sodelovanja)
Določbe tega pravilnika ne vplivajo na postopke medsebojnega sodelovanja držav članic EU na področju kaznivih ravnanj.
III. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 323-74/2004
Ljubljana, dne 16. marca 2004.
EVA 2004-2311-0188
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
   Priloga
 
  1. Generalni Direktor VURS
  Urad generalnega direktorja VURS
  Oddelek za mednarodne zadeve
  Parmova 53
  1000 Ljubljana
  tel.: ++ 386 (0)1 300 13 00
  fax.: ++ 386 (0)1 300 13 56
 
  2. OU Celje
  direktor(ica) OU
  Ljubljanska cesta 1a
  3000 Celje
  tel.: ++ 386 (0)3 425 20 72
  fax.: ++ 386 (0)3 425 20 78
 
  3. OU Koper
  direktor(ica) OU
  Trg brolo 4
  6000 Koper – Capodistria
  tel.: ++ 386 (0)5 663 45 00
  fax.: ++ 386 (0)5 663 45 04
 
  4. OU Kranj
  direktor(ica) OU
  Kranjska cesta 16
  4202 Naklo
  tel.: ++ 386 (0)4 231 93 00
  fax.: ++ 386 (0)4 231 93 16
 
  5. OU Krško
  direktor(ica) OU
  Cesta krških žrtev 15
  8270 Krško
  tel.: ++ 386 (0)7 498 18 10
  fax.: ++ 386 (0)7 498 18 25
 
  6. OU Ljubljana
  direktor(ica) OU
  Vilharjeva 33
  1000 Ljubljana
  tel.: ++ 386 (0)1 420 45 60
  fax.: ++ 386 (0)1 420 45 70
 
  7. OU Maribor
  direktor(ica) OU
  Cankarjeva 25
  2000 Maribor
  tel.: ++ 386 (0)2 238 00 00
  fax.: ++ 386 (0) 2 238 00 10
 
  8. OU Murska Sobota
  direktor(ica) OU
  Kardoševa 2
  9000 Murska Sobota
  tel.: ++ 386 (0)2 521 43 40
  fax.: ++ 386 (0)2 521 43 50
 
  9. OU Nova Gorica
  direktor(ica) OU
  Tolminskih puntarjev 4
  5000 Nova Gorica
  tel.: ++ 386 (0)5 330 22 70
  fax.: ++ 386 (0)5 330 22 80
 
  10. OU Postojna
  direktor(ica) OU
  Kolodvorska cesta 5/a
  6230 Postojna
  tel.: ++ 386 (0)5 721 15 50
  fax.: ++ 386 (0)5 721 15 68
 
  11. OU Ptuj
  direktor(ica) OU
  Muzejski trg 2
  2250 Ptuj
  tel.: ++ 386 (0)2 798 03 60
  fax.: ++ 386 (0)2 798 03 78
 
  12. MVP Obrežje
  direktor(ica) MVP
  Jesenice na Dolenjskem
  8261 Jesenice na Dolenjskem
  tel.: ++ 386 (0)7 499 43 90
  fax.: ++ 386 (0)7 499 43 94

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti