Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2004 z dne 19. 3. 2004

Kazalo

1117. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje, stran 2944.

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena ter za izvajanje 88. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje*
1. člen
V pravilniku o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje (Uradni list RS, št. 125/03) se v 2. členu 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. kopitarji so domače živali vrste konj ali osel ter križanci med tema vrstama;«.
2. člen
V 4. členu se prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Rejska organizacija mora zagotoviti učinkovito delovanje tako, da zagotavlja zlasti izvajanje naslednjih nalog:«.
3. člen
V 7. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Rejska organizacija, ki sama ne vodi izvorne rodovniške knjige, mora v skladu s pravili izvorne rodovniške knjige:«.
4. člen
Za 10. členom se doda 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(strokovna pravila za izvorno rodovniško knjigo)
Rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, mora sprejeti naslednja strokovna pravila za:
– sistem za registriranje porekel;
– opredelitev značilnosti pasme (ali pasem) ali populacije, za katero se vodi rodovniška knjiga;
– sistem za preverjanje istovetnosti kopitarjev;
– opredelitev rejskih ciljev pri kopitarjih;
– razdelitev rodovniške knjige, če obstajajo različni pogoji za vpis kopitarjev, ali če obstajajo različni postopki za razvrščanje kopitarjev, vpisanih v knjigo;
– opredelitev linij in rodov, vpisanih v eno ali več drugih rodovniških knjig, kadar je to potrebno.«.
5. člen
V 11. členu se zadnji stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»Ta omejitev ne velja za vpis kopitarjev, ki so namenjeni razmnoževanju.«.
6. člen
(1) V 12. členu se v prvem odstavku doda deseta alinea, ki se glasi:
»– kopijo dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke, 3.a točke in 4. točke Priloge k Odločbi Komisije 92/353/EGS.«.
(2) V drugem odstavku se doda besedilo, ki se glasi:
»Rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, mora k vlogi za priznanje priložiti tudi dokazila iz 10.a člena tega pravilnika.«.
7. člen
Za 14. členom se doda 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(zavrnitev vloge)
(1) Poleg zavrnitve iz 91. člena zakona se vloga za priznanje rejske organizacije za določeno pasmo lahko zavrne, če se kopitarje te pasme lahko vpiše v poseben razdelek rodovniške knjige priznane rejske organizacije, ki za vodenje tega razdelka uporablja strokovna pravila organizacije, ki je priznana za vodenje izvorne rodovniške knjige za to pasmo.
(2) Rejsko organizacijo se pisno obvesti o razlogih za zavrnitev vloge za priznanje.«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 321-06-269/2003-1
Ljubljana, dne 11. marca 2004.
EVA 2004-2311-0167
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbi Komisije 92/353/EGS, UL L 192 in 92/354/EGS, UL L 192

AAA Zlata odličnost