Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

69. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B), stran 189.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B)
Razglašam zakon o spremembah zakona o pravdnem postopku (ZPP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. decembra 2003.
Št. 001-22-125/03
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU (ZPP-B)
1. člen
V zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/2002 in 58/2003 - odločba US) se v drugem odstavku 30. člena 1. točka črta.
Sedanje 2., 3. in 4. točka postanejo 1., 2. in 3. točka.
2. člen
V drugem odstavku 32. člena se v 3. točki črta vejica in besedilo "kadar se rešujejo skupaj s spori iz 1. in 2. točke". Za 4. točko se doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami, kadar se rešujejo skupaj s spori iz 4. točke;".
Sedanje 5., 6. in 7. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
3. člen
Za 105. členom se doda nov 105.a člen, ki se glasi:
"105.a člen
Tožbi, nasprotni tožbi, predlogu za sporazumno razvezo, tožbi, ki vsebuje predlog za izdajo plačilnega naloga, predlogu za obnovo postopka, predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, predlogu za zavarovanje dokazov in predlogu za poskus poravnave ter vlogi, ki vsebuje napoved pritožbe, se mora priložiti dokazilo o plačilu dolžne sodne takse.
Če vlogi iz prejšnjega odstavka ni priloženo dokazilo o plačilu sodne takse, ki mora biti plačana po predpisih o sodnih taksah, in niso podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, ravna sodišče s tako vlogo kot z nepopolno vlogo. Če dokazilo ni predloženo niti v roku za dopolnitev, se šteje, da je vloga umaknjena.".
4. člen
Šesti odstavek 108. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora sodišče vložnika opozoriti na pravne posledice, če ne bo ravnal v skladu z zahtevo sodišča.".
5. člen
V 168. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Sodišče lahko oprosti podjetnika posameznika v sporih v zvezi z njegovo dejavnostjo in pravne osebe le plačila taks, in sicer samo za vloge iz prvega odstavka 105.a člena tega zakona, če ta nima sredstev za plačilo takse in jih tudi ne more zagotoviti brez ogrožanja svoje dejavnosti. V tem okviru lahko plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali pa dovoli obročno plačilo.".
V petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
"Pri odločanju o oprostitvi plačila taks iz prejšnjega odstavka mora sodišče upoštevati premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje stranke.".
Sedanji šesti odstavek se črta.
6. člen
V drugem odstavku 169. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Stranka iz petega odstavka 168. člena tega zakona mora predlogu predložiti zadnje letno poročilo oziroma druge dokaze, s katerimi dokazuje svoje premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje.".
V četrtem odstavku se za besedo "premoženjskem" dodajo besede "oziroma finančnem in likvidnostnem".
7. člen
V prvem odstavku 180. člena se drugi stavek črta.
Četrti odstavek se črta.
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V drugem odstavku 406. člena se za besedilom v oklepaju doda besedilo "in spori o stikih otrok s starši in z drugimi osebami".
9. člen
V drugem odstavku 408. člena se za besedo "otrok" doda besedilo "ter v sporih o stikih otrok s starši in z drugimi osebami".
10. člen
V prvem odstavku 410. člena se v prvem stavku za besedo "otrok" doda besedilo "ter o stikih otrok s starši in drugimi osebami", ter črta besedilo "že dopolnil deset let in je". V zadnjem stavku pa se besedilo "ki jo otrok sam izbere" nadomesti z besedilom "ki ji otrok zaupa in jo sam izbere. Ta oseba lahko pomaga otroku izraziti njegovo mnenje.".
11. člen
V prvem odstavku 411. člena se za besedo "odredbe" črta vejica in nadomesti besedilo "s katerimi enemu ali obema od staršev prepove pravico do osebnih stikov" z besedilom "o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov oziroma o načinu izvrševanja stikov".
12. člen
V drugem odstavku 412. člena se za besedo "otrok" doda besedilo "ter glede stikov otrok s starši in z drugimi osebami ".
13. člen
V prvem odstavku 421. člena se za besedo "otrok" doda besedilo "ter o stikih med zakoncema in skupnimi otroki".
V drugem odstavku se za besedo "otrok" doda besedilo "ter o stikih med zakoncema in skupnimi otroki".
V četrtem odstavku se za besedama "vzgoji otroka" doda besedilo "ter o stikih".
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Če senat ugotovi, da sporazum zakoncev iz prvega odstavka tega člena ni v skladu s koristjo otrok, predlog za sporazumno razvezo zavrne.".
14. člen
Tretji odstavek 497. člena se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Postopki v sporih o zakonitem preživljanju, ki so začeti do začetka uporabe določb iz 16. člena tega zakona, se dokončajo pred okrajnimi sodišči po dosedanjem zakonu.
Če bo po začetku uporabe 1. in 2. člena tega zakona v zadevi iz prejšnjega odstavka razveljavljena odločba prve stopnje, se postopek nadaljuje pred okrožnim sodiščem po tem zakonu.
Okrajna sodišča zadeve iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti odstopijo okrožnim sodiščem. O odstopu zadev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik sodišča, ki zadevo odstopa, in predsednik sodišča, kateremu je zadeva odstopljena.
16. člen
Določbe 1., 2., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. maja 2004.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 710-01/95-4/28
Ljubljana, dne 19. decembra 2003.
EPA 1010-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost