Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2004 z dne 15. 1. 2004

Kazalo

66. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-C), stran 164.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi
(ZZdrS-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdrS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 2003.
Št. 001-22-122/03
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI (ZZdrS-C)
1. člen
V zakonu o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99, 67/2002, 86/2002 – ZOZPEU in 15/2003) se v 1. členu besedilo: "zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 - popr., 37/95, 8/96 in 90/99)" nadomesti z besedilom: "zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost,", besedi "zobozdravnica" in "zobozdravnik" pa se v 1. členu in ostalih členih zakona nadomestita z besedilom: "doktor dentalne medicine" v ustreznem sklonu in spolu.
2. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Zdravniki specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. Doktorji dentalne medicine smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne medicine oziroma doktorji dentalne medicine specialisti, če so si pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje.".
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se v prvi alinei za besedo ''usposobljenost'' doda beseda "(kvalifikacija),".
4. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Zdravnik pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je po končanem najmanj šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: medicinska fakulteta) pridobil diplomo ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze in je opravil specializacijo.
Doktor dentalne medicine pridobi kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela, če je po končanem najmanj petletnem univerzitetnem študiju s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem na medicinski fakulteti pridobil diplomo ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze, in je opravil:
– doktor dentalne medicine: pripravništvo in strokovni izpit,
– doktor dentalne medicine specialist: specializacijo.
Potrdila o pridobljenih kvalifikacijah iz prvega in drugega odstavka tega člena izdaja ministrstvo, pristojno za zdravje. Vrsto in postopek izdajanja potrdil podrobneje predpiše minister.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se zdravniku oziroma doktorju dentalne medicine, skladno s posebnim zakonom, ki ureja postopek priznavanja kvalifikacij, prizna kvalifikacija, če jo je pridobil v drugi državi članici Evropske unije v skladu z njenimi predpisi.".
5. člen
Za 12. členom se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
"12.a člen
Minister, pristojen za zdravje, objavi sezname dokazil kvalifikacij, ki jih zdravnikom podeljujejo države članice Evropske unije in države, s katerimi je Evropska unija sklenila pogodbo o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij.".
6. člen
V prvem odstavku 13. člena se beseda "stomatologije" nadomesti z besedama "dentalne medicine".
Tretji odstavek se črta.
7. člen
V tretjem odstavku 37. člena se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
"– če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu s pacienti ne uporablja jezika v skladu z 11. členom tega zakona.".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Ne glede na 2. člen tega zakona smejo doktorji dentalne medicine uporabljati strokovni naslov doktorji oziroma doktorice stomatologije do 1. maja 2004.
9. člen
Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona in objavi sezname iz 5. člena tega zakona v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določba četrtega odstavka 4. člena tega zakona pa se uporablja od dne pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 501-01/96-3/26
Ljubljana, dne 17. decembra 2003.
EPA 1024-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti