Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

777. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-D), stran 1928.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2004.
Št. 001-22-8/04
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH (ZUT-D)
1. člen
V Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/2000, 44/2000, 81/2000, 33/2001 – ZVet-1, 45/2001 – ZZVR-1 in 42/2002) se v 3. členu za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Upravne takse po tem zakonu se ne zaračunavajo za upravna dejanja in dokumente, za katere je s predpisi Evropske skupnosti določen poseben način plačevanja stroškov dela organov ali za katere je s predpisi Evropske skupnosti določeno, da se opravijo oziroma izdajo brezplačno.".
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo uvede upravni postopek oziroma na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo dokumenti, predvideni v taksni tarifi.
Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost nerazdelna.
Če se na zahtevo taksnega zavezanca, ki vsebuje več zahtevkov, izda dokument, ki se nanaša na več zadev in za katerega je treba plačati takso, se plača taksa tolikokrat, kolikor je v vlogi zahtevkov.".
3. člen
V 23. členu se v 5. točki besedilo "po tarifnih številkah 11, 12, 14 in 19" nadomesti z besedilom "po tarifni številki 11, po točki 1.f, 1.g, 2.d, 2.e, 3.c in 3.d tarifne številke 12, po tarifnih številkah 14 in 19".
Na koncu se pika nadomesti z vejico in dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
"6. taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/2002) sam pridobi od drugega organa,
7. taksni zavezanci za vloge, potrdila in odločbe v postopku za povrnitev škode v skladu s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč.".
4. člen
V drugem odstavku opombe tarifne številke 1 Taksne tarife se za besedo "potrdila" črta besedilo "iz uradnih evidenc".
5. člen
V tarifni številki 4 se:
– v prvem odstavku številka "10" nadomesti s številko "15",
– črta drugi odstavek opomb.
6. člen
V tarifni številki 12 se tretji odstavek opomb črta.
Dosedanji četrti do enajsti odstavek opomb postanejo tretji do deseti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku opomb, ki postane deveti odstavek, se besedilo "šesti ter sedmi" nadomesti z besedilom "peti ter šesti".
7. člen
V 2. točki tarifne številke 13 se besedilo prve alinee spremeni, tako da se glasi:
"– na mejnem prehodu:
a) za vizum za enkratni vstop (vizum C)       485 točk,
b) za tranzitni vizum za enkratno potovanje
(vizum B)                      485 točk,
c) za skupinski vizum (vizum B in C):
– za vizum                     485 točk,
– in za vsako osebo                 14 točk".
V tretjem odstavku opomb se za besedama "Odločbe iz" dodata besedi "druge alinee".
8. člen
V šestem odstavku opomb tarifne številke 16 se besedilo "iz 1.h) točke" nadomesti z besedilom "iz 1.l) točke".
9. člen
Tarifna številka 35 se črta.
10. člen
Besedilo tarifne številke 36 se spremeni tako, da se glasi:
"Za lokacijsko informacijo:
a) za gradnjo objektov in izvajanje drugih del   250 točk,
b) za promet z nepremičninami            125 točk,
c) za določitev gradbene parcele k obstoječim
objektom                      125 točk.
Za kopijo kartografskega dela
prostorskega akta za vsak list A4 formata      20 točk".
11. člen
Naslov VIII. poglavja Taksne tarife se spremeni tako, da se glasi: "VIII. Takse s področja trošarin".
12. člen
Tarifne številke 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 in 50.a se črtajo.
13. člen
Besedilo tarifne številke 78 se spremeni tako, da se glasi:
"A) Taksa za dovoljenje za prvo prebivanje              81 EUR
B) Takse, ki jih diplomatska ali konzularna predstavništva
Republike Slovenije v tujini predhodno zaračunavajo za stroške
obravnave prošenj za naslednje kategorije vizumov:
1. Letališki tranzitni vizum (kategorija A)             35 EUR
2. Tranzitni vizum (kategorija B)                  35 EUR
3. Vizum za kratkoročno bivanje (kategorija C)            35 EUR
4. Vizum z omejeno ozemeljsko veljavnostjo (kategoriji B in C)    35 EUR
5. Skupinski vizum (kategorije A, B in C):
– za vizum                              35 EUR
– za vsako osebo                           1 EUR
6. Vizum za dolgoročno bivanje (kategorija D)            50 EUR
7. Vizum za dolgoročno bivanje, ki hkrati velja tudi za
kratkoročno bivanje (kategoriji C in D)               50 EUR
Opombe:
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača taksa v višini 50% takse, določene v tej tarifni številki.
(2) Za vizum v potni list, v katerem so vpisani tudi družinski člani imetnika potnega lista, se plača ena taksa.
(3) Diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini lahko oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti, tujce iz humanitarnih razlogov ter druge, če je to v korist Republike Slovenije. O oprostitvi odloči vodja predstavništva na predlog vodje konzularnega oddelka predstavništva.
(4) Diplomatski in službeni vizum sta prosta takse po tej tarifni številki.".
14. člen
V celotnem zakonu se beseda "spis" v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedo "dokument" v ustreznem sklonu in številu, besedilo "upravna stvar" v ustreznem sklonu in številu se nadomesti z besedilom "upravna zadeva" v ustreznem sklonu in številu, ter besedilo "javnopravna stvar " v ustreznem sklonu in številu z besedilom "javnopravna zadeva" v ustreznem sklonu in številu.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 1., 11. in 12. člena tega zakona, ki začnejo veljati 1. maja 2004.
Št. 436-02/89-4/27
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EPA 1017-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti