Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2004 z dne 6. 12. 2004

Kazalo

5558. Sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije, stran 15727.

Na podlagi 44. člena zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US RS in 24/01) je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije dne 3. 4. 2004 sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije
1. člen
V Statutu Odvetniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 4/00, 13/02 in 90/03) se v 28. členu 27. točka spremeni tako, da se glasi:
''imenuje in razrešuje člane uredništva ter odgovornega urednika strokovno-informativne revije Odvetniške zbornice Slovenije ODVETNIK, po postopku in na način določen v 92.a členu statuta.''.
2. člen
V prvem odstavku 51. člena se črta pika in doda besedilo: ''na predlog predsednika zbornice.''.
V drugem odstavku se črta beseda ''nedoločen'' in doda besedilo: ''določen čas in je njegov mandat vezan na mandat predsednika zbornice.''.
3. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi:
''Za glavnega tajnika zbornice je lahko imenovan le odvetnik.''
4. člen
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
''Delovna razmerja delavcev v strokovni službi zbornice se urejajo v skladu s splošno kolektivno pogodbo za negospodarstvo.''
5. člen
V drugem odstavku 63. člena se črtajo besede ''ali upravni odbor''.
6. člen
V 77.a členu se črtajo 1., 2. in 8. točka, 3. točka pa postane 1. točka, ostale točke pa ustrezno preštevilčijo.
7. člen
V 11. točki 77.b člena se besede: ''čeprav nimajo take pravice'' nadomestijo z besedilom: ''pa ne delujejo v skladu z zakonom o odvetništvu''.
V 15. točki se številki 22 in 26 nadomestita s številko 29.
V 17. točki se številka 45 nadomesti s številko 12.
Za 17. točko se dodajo 18. do 21. točke, ki se glasijo:
''18. neposredno ali posredno reklamiranje odvetniško dejavnosti v nasprotju s 23. pravilom kodeksa odvetniške poklicne etike;
19. iskanje in pridobivanje stranke na odvetniku neprimeren način v nasprotju s 24. pravilom kodeksa odvetniške poklicne etike;
20. sodelovanje z gospodarskimi družbami, ki reklamirajo opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja;
21. neplačilo članarine ali drugih prispevkov zbornici šest mesecev po zapadlosti.''
8. člen
V prvem odstavku 80. člena se številka 500 nadomesti s številko 1000, številka 5000 pa nadomesti s številko 10.000.
9. člen
Naslov VIII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
''VIII. STROKOVNO INFORMATIVNA REVIJA ODVETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ''ODVETNIK''
10. člen
Za 92. členom se doda ''92.a člen, ki se glasi:
Zbornica izdaja strokovno-informativno revijo Odvetnik (v nadaljevanju: revija), namenjeno informiranju in izobraževanju odvetnikov.
Revija ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje upravi odbor zbornice za dobo petih let, po postopku skladnim s statutom zbornice in zakonom o medijih.
O kandidatu za odgovornega urednika revije upravni odbor zbornice obvesti uredništvo in zahteva mnenje uredništva.
Odgovorni urednik revije je lahko oseba, ki:
– izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih,
– je vpisana v imenik odvetnikov,
– ima uredniške in organizacijske sposobnosti,
– predloži koncept uredniškega dela oziroma predlog vsebinske zasnove revije.
Odgovorni urednik revije predlaga upravnemu odboru finančni načrt porabe sredstev za potrebe revije.
Odgovorni urednik je vabljen po potrebi na seje upravnega odbora in druge oblike delovanja organov zbornice (tiskovne konference itd.), za katere se mu redno zagotavljajo tudi vsa gradiva.
Revija ima uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in šest članov. Člane uredništva za dobo petih let imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice.
Uredništvo vodi odgovorni urednik, v skladu s programsko zasnovo revije, ki jo določi upravni odbor.
Odgovorni urednik, uredništvo, drugi sodelavci in avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove neodvisni in samostojni, zavezani pa so spoštovati kodeks odvetniške poklicne etike in kodeks novinarske etike.''
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Odvetniške zbornice se potem, ko da k njim soglasje Vlada Republike Slovenije, objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Ljubljana, dne 3. aprila 2004.
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Miha Kozinc l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k temu aktu pod št. 751-00/2001-4 z dne 25. 11. 2004.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti