Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2004 z dne 25. 11. 2004

Kazalo

5288. Pravilnik o sodelovanju državnih organov z državnim pravobranilstvom Republike Slovenije glede postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodiščem prve stopnje in Evropsko komisijo, stran 15172.

Na podlagi 11. člena Zakona o državnem pravobranil­stvu (Uradni list RS, št. 20/97 in 56/02 – ZJU) izdaja ministrica za pravosodje
P R A V I L N I K
o sodelovanju državnih organov z državnim pravobranilstvom Republike Slovenije glede postopkov pred Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodiščem prve stopnje in Evropsko komisijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopki in način priprave stališč v postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti, Sodiščem prve stopnje in Evropsko komisijo glede ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije ter posredovanje stališč in informacij za te namene.
2. člen
V tem pravilniku izraz Sodišče pomeni Sodišče Evropskih skupnosti in Sodišče prve stopnje, izraz Komisija pa pomeni Evropska komisija.
3. člen
(1) Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državno pravobranilstvo) v skladu z Zakonom o državnem pravobranilstvu zastopa Republiko Slovenijo v postopku pred Sodiščem.
(2) Državno pravobranilstvo usklajuje pripravo stališč Republike Slovenije v postopku pred Sodiščem.
II. POSREDOVANJE IN SPREJEMANJE POTREBNIH INFORMACIJ
4. člen
(1) Državno pravobranilstvo določi kontaktni poštni naslov ali naslove in kontaktni naslov elektronske pošte ali naslove, na katerih bo na svojem sedežu prejemalo vsa uradna sporočila in dokumente, ki jih Republiki Sloveniji posreduje Sodišče, ter uradna sporočila in dokumente, ki jih Državnemu pravobranilstvu glede zadev iz tega pravilnika posredujejo Vlada Republike Slovenije, Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve (v nadaljnjem besedilu: Služba), drugi državni organi in upravne organizacije v sestavi, ki so pravne osebe, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil.
(2) Državno pravobranilstvo o naslovih iz prejšnjega odstavka pisno obvesti Sodišče.
(3) Državno pravobranilstvo o naslovih iz prvega odstavka tega člena pisno obvesti tudi Vlado Republike Slovenije, Službo, druge državne organe in upravne organizacije v sestavi, ki so pravne osebe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilce javnih pooblastil, ki so v skladu z 12. členom v zvezi s prvim odstavkom 7. člena Zakona o državnem pravobranilstvu dolžni sodelovati z Državnim pravobranilstvom pri izvrševanju njegovih pristojnosti.
5. člen
Vlada Republike Slovenije, Služba, drugi državni organi in upravne organizacije v sestavi, ki so pravne osebe, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil so dolžni brez odlašanja posredovati Državnemu pravobranilstvu vsa uradna sporočila in dokumente, ki so jih glede postopkov pred Sodiščem prejeli od Sodišča ali od držav članic Evropske unije ter od Komisije glede ugotavljanja kršitev pravnega reda Evropske unije.
6. člen
Kopije ali dodatne izvode vseh prejetih dokumentov Sodišča je Državno pravobranilstvo dolžno brez odlašanja posredovati pristojnemu ministrstvu, Službi oziroma drugi pristojni vladni službi.
7. člen
(1) Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno sodišče) omogoči Državnemu pravobranilstvu dostop do elektronske baze podatkov, kjer je objavljen sklep s predhodnim vprašanjem sodišča Republike Slovenije, ki ga je prejelo v skladu s sedmim odstavkom 113.a člena Zakona o sodiščih. Državno pravobranilstvo posreduje njegov izpis brez odlašanja v vednost Službi in Ministrstvu za pravosodje.
(2) Če Vrhovno sodišče v posameznem primeru ne more zagotoviti Državnemu pravobranilstvu dostopa po določbi prejšnjega odstavka, posreduje brez odlašanja v vednost Državnemu pravobranilstvu tri kopije izvoda sklepa s predhodnim vprašanjem sodišča Republike Slovenije. Državno pravobranilstvo posreduje kopijo izvoda brez odlašanja v vednost Službi in Ministrstvu za pravosodje.
III. SODELOVANJE DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA IN SLUŽBE V POSTOPKIH PRED SODIŠČEM
8. člen
Državno pravobranilstvo je pri predložitvi pisnih vlog na Sodišče dolžno upoštevati stališča Vlade Republike Slovenije, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme na podlagi Zakona o Vladi Republike Slovenije, Poslovnika Vlade Republike Slovenije in na njuni podlagi izdanih aktov.
9. člen
(1) Za pripravo pisnih vlog, ki jih Republika Slovenija predloži Sodišču, je v skladu z Zakonom o državnem pravobranilstvu odgovorno Državno pravobranilstvo, ki pri tem sodeluje s Službo ter pristojnim ministrstvom ali drugo pristojno vladno službo.
(2) Če na podlagi Zakona o državni upravi ni možno določiti pristojnega ministrstva ali vladne službe, ki bi morala sodelovati pri pripravi pisnih vlog, Služba določi pristojno ministrstvo ali vladno službo. Državno pravobranilstvo je dolžno sodelovati s pristojnim ministrstvom ali vladno službo, ki ga je določila Služba.
10. člen
Državno pravobranilstvo pristojnemu ministrstvu oziroma vladni službi določi rok, v katerem se mora opredeliti do tožbenih ali drugih navedb v postopku pred Sodiščem.
IV. SODELOVANJE DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA
V POSTOPKIH KOMISIJE PRI UGOTAVLJANJU KRŠITEV PRAVNEGA REDA EVROPSKE UNIJE
11. člen
Državno pravobranilstvo na zahtevo Službe nudi strokovno pomoč Službi pri pripravi stališč v postopkih Komisije pri ugotavljanju kršitev pravnega reda Evropske unije.
V. UDELEŽBA REPUBLIKE SLOVENIJE V DRUGIH POSTOPKIH PRED SODIŠČEM EVROPSKIH SKUPNOSTI
12. člen
(1) Ko Državno pravobranilstvo prejme obvestilo Sodišča, da je sodišče države članice Evropske unije predložilo predlog za sprejem predhodne odločbe, to obvestilo nemudoma posreduje Službi, pristojnemu ministrstvu ali drugi pristojni vladni službi.
(2) Če na podlagi Zakona o državni upravi ni možno določiti pristojnega ministrstva ali vladne službe, ki bi moralo sodelovati pri pripravi pisnih vlog, Služba določi pristojno ministrstvo ali vladno službo. Državno pravobranilstvo je dolžno sodelovati s pristojnim ministrstvom ali vladno službo, ki ga je določila Služba.
13. člen
Končno stališče, ki ga potrdi Vlada Republike Slovenije, Državno pravobranilstvo predloži Sodišču.
VI. INTERVENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE V POSTOPKIH PRED SODIŠČEM
14. člen
Državno pravobranilstvo sodeluje s pristojnim ministrstvom oziroma vladno službo in s Službo pri oblikovanju besedila vloge za pridružitev postopku pred Sodiščem.
15. člen
Vlogo za pridružitev postopku, ki jo je potrdila Vlada Republike Slovenije, Državno pravobranilstvo predloži Sodišču.
VII. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM DOLOČB TEGA PRAVILNIKA
16. člen
(1) Ministrstvo za pravosodje nadzoruje izvrševanje določb tega pravilnika v posamični zadevi v skladu s 5. členom Zakona o državnem pravobranilstvu in drugim odstavkom 4. člena Državnopravobranilskega reda.
(2) Generalni državni pravobranilec je za namene izvrševanja določbe prejšnjega odstavka dolžan prednostno pripraviti poročilo o izvrševanju zadev pravobranilske uprave glede izvrševanja določb tega pravilnika v posamični zadevi.
VIII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2004.
Št. 012-83/2004
Ljubljana, dne 17. novembra 2004.
EVA 2004-2011-0055
Zdenka Cerar l. r.
Ministrica za pravosodje