Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2004 z dne 22. 11. 2004

Kazalo

5252. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save, stran 15039.

Na podlagi 10.a člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02 in 121/03), 161. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1 in 2/02 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) v povezavi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanje voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04) se v 1. členu za besedilom »Spodnje Save« doda naslednje besedilo », to je na območju vodnega telesa reke Save od Suhadola do meje z Republiko Hrvaško,«.
2. člen
V 2. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Gospodarska javna služba urejanje voda obsega:
– ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save,
– obratovanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save,
– obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save,
– izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save,
– vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč na vplivnem območju energetskega izkoriščanja vodnega potenciala Spodnje Save.«.
V drugem odstavku se v peti alinei besedo »nakupe« nadomesti z besedo »pridobivanje« ter se za besedo »Mokrice« doda pika in naslednje besedilo: »Pridobivanje zemljišč obsega opredelitve in nakupe zemljišč, odstranitve nepremičnin in izgradnjo ter predajo nadomestnih nepremičnin, sklepanje pogodb o začasni rabi zemljišč in pogodb o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljiščih.«.
V petem odstavku se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vzdrževanje objektov vodne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save;«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Izvajalec gospodarske javne službe urejanje voda lahko v svojem imenu in za svoj račun proda lesno maso v lasti Republike Slovenije, ki jo pridobi v okviru izvajanja ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture ne glede na določbe predpisov, ki urejajo prodajo stvarnega premoženja države, ter pridobljeno kupnino nameni izključno za izvajanje gospodarske javne službe urejanje voda.«.
3. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Vlada Republike Slovenije sklene z izvajalcem gospodarske javne službe urejanje voda iz 1. člena te uredbe posebno pogodbo, s katero podrobno uredi vprašanja izvedbe ureditve vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-12/2003-12
Ljubljana, dne 11. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0324
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik