Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4720. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti, stran 13632.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o gostin­stvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95 – ZPDF, 44/96 – odl. US, 40/99, 36/00 – ZPDZC in 110/02 – ZGO-1), izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za okolje, prostor in energijo in ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00) se v prvem odstavku 4. člena v točki A za besedo »gostišča« doda besedilo »(gostilna z na­stanitvijo, gostilna s sobami, gostilna s prenočišči, restavra­cija s prenočišči)«.
2. člen
V prvem odstavku 28. člena se v drugi in tretji alinei število “100” nadomesti s številom “120”.
3. člen
V drugem odstavku 29. člena se v napovednem stavku za besedo »stojnica« postavi vejica in doda besedilo »prireditveni šotor«. V drugi alinei se besedilo »hladilne oziroma grelne naprave« nadomesti z besedilom »naprave za gretje oziroma hlajenje«.
4. člen
V drugem odstavku 31. člena se v prvi alinei beseda »prenočišče« nadomesti z besedo »nočitev«.
Za drugim odstavkom se vsi odstavki preštevilčijo, tako da so pravilno oštevilčeni kot “(3)”, “(4)” in “(5)” odstavek.
V na novo pravilno oštevilčenem četrtem odstavku se črtata druga in tretja alinea. Dosedanja četrta, peta in šesta alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea. Za četrto alineo se doda nova peta alinea, ki se glasi:
“pred vhodom vidno označen začetek in konec strežbe jedi”.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Določbe druge alinee drugega odstavka in določbe prve alinee petega odstavka se ne nanašajo na gostišča, prenočišča, sobodajalce, turistične kmetije z nastanitvijo, planinske in druge domove.”
5. člen
V prvem odstavku 38. člena se za besedo “nastanitvijo” doda besedilo “gostilna s sobami, gostilna s prenočišči, restavracija s prenočišči”.
6. člen
V tretjem odstavku 42. člena se v šesti alinei črta beseda »dvodelno«.
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se na koncu tretje alinee namesto pike postavi vejica in doda nova, četrta alinea, ki se glasi: » – planšarija«.
8. člen
V prvem odstavku 56. člena se v zadnjem stavku beseda »kampu« nadomesti z besedilom »na prostoru za kampiranje«.
V četrtem odstavku se na koncu prve in druge alinee doda beseda “ali”.
V petem odstavku se za besedo »določbe« doda besedilo »drugega odstavka«.
9. člen
V drugem odstavku 57. člena se za besedo “nudi” doda beseda “le”. V tretji alinei se za besedo “napitke” postavi vejica in doda besedilo “ustekleničeno vodo”.
10. člen
V naslovu 58. člena se za besedo »vinotoč« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »osmica« pa se doda besedilo »in planšarija«.
V prvem odstavku se za besedo “Vinotoč” beseda “in” nadomesti z vejico, za besedo “osmica” se doda besedilo “in planšarija”, besedilo “sta obliki” se nadomesti z besedilom “so oblike”, za besedo “pijač” se postavi vejica in doda besedilo “mleka in mlečnih izdelkov”.
V tretjem in četrtem odstavku 58. člena se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki se glasi:
“ustekleničeno vodo ali mineralno vodo”.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“(7) Planšarija lahko nudi le:
– sir, mleko, mlečne izdelke in hladne prigrizke,
– doma pridelane alkoholne in brezalkoholne pijače, tople in hladne napitke,
– eno domačo jed iz kotlička.
Na planšariji se nudijo jedi in pijače le v času pašne sezone, ki jo potrdi pašna skupnost za tekoče leto”.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-54/2002
Ljubljana, dne 28. julija 2004.
EVA 2004-2111-0052
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister za gospodarstvo
 
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo
 
Soglašam!
Dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti