Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4712. Uredba o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju, stran 13586.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ustanovitvi lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju
1. člen
(splošna določba)
Ta uredba ureja ustanovitev lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju.
2. člen
(območje lovišča s posebnim namenom)
(1) Lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju se nahaja v območju protokolarnega objekta Brdo pri Kranju in je omejeno z notranjimi mejami parcel, ki predstavljajo krožno cesto ob zunanji meji lovišča, ki so označene z naslednjimi številkami: 736/1, 736/2, 750, 760, 761 in 762, k.o. Predoslje, 705, k.o. Suha, 1693, k.o. Breg ob Kokri, 1736, 1737 in 1738, k.o. Bela ter 1142/1, k.o. Kokrica.
(2) Podrobna razmejitev lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju je določena na karti v merilu 1:50.000 v katastru lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki ga vodi Zavod za gozdove Slovenije in so na vpogled na ministrstvu, pristojnem za gozdarstvo, Zavodu za gozdove Slovenije ter na območni enoti Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj.
3. člen
(posebne naloge lovišča)
Upravljavec lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju mora izvajati posebne naloge, ki so potrebne:
– za smotrno in gospodarno rabo protokolarnih in reprezentančnih objektov;
– za vzdrževanje lovišča tako, da sooblikuje funkcionalno in estetsko celoto protokolarnega objekta;
– za ugotavljanje, oblikovanje in vzdrževanje habitatov za izbrane prosto živeče živalske vrste;
– za predstavljanje habitatov iz prejšnje alinee zainteresirani javnosti v okviru pravil rabe protokolarnega objekta.
4. člen
(upravljavec lovišča)
Upravljavec lovišča s posebnim namenom Brdo pri Kranju je Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije.
5. člen
(posebna režima upravljanja v lovišču)
(1) V lovišču s posebnim namenom Brdo pri Kranju se mora v okviru trajnostnega načrtovanja upravljanja z divjadjo oblikovati poseben režim upravljanja, ki zagotavlja:
– ohranjanje genske raznovrstnosti populacije divjadi v lovišču s posebnim namenom z doseljevanjem osebkov teh vrst divjadi;
– gospodarjenje z divjadjo v lovišču s posebnim namenom Brdo pri Kranju v skladu z režimom gospodarjenja z gozdovi Brda, ki so z uredbo, ki ureja razglasitev gozdov s posebnim namenom, razglašeni za gozdove s posebnim namenom.
(2) V lovišču s posebnim namenom Brdo pri Kranju se izvaja poseben režim upravljanja, zaradi omejitev in prilagoditev pri upravljanju in rabi protokolarnih objektov, in sicer:
– zaradi protokolarne in reprezentančne rabe objektov in prostora mora biti lovišče ograjeno tako, da je onemogočeno prosto prehajanje divjadi;
– zaradi omejenosti gibanja divjadi se dolgoročno in letno načrtovanje za lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju v načrtih lovsko upravljavskega območja prikazuje ločeno.
6. člen
(načini financiranja)
Lovišče s posebnim namenom Brdo pri Kranju se financira v skladu s predpisom, ki ureja financiranje Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, in prihodki od prodane divjadi in trofej ter ostalimi prihodki od gospodarjenja z divjadjo. Prihodki in odhodki od gospodarjenja z divjadjo se morajo izkazovati v ločenih računovodskih izkazih, ki jih letno pregleda revizor.
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-15/2004-1
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
EVA 2004-2311-0355
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost