Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4710. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, stran 13577.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) ter 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja način izvajanja obvezne republiške gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, zlasti pa določa:
– pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe;
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe;
– način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sodijo v pristojnost izvajalca javne službe;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– način financiranja javne službe.
2. člen
Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu, imajo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– bilančna skupina je skupina, sestavljena iz poljubnega števila uporabnikov omrežja s pripadajočimi prevzemno-predajnimi mesti, kjer se meri količina oddane in prejete količine električne energije. Ne glede na to, lahko bilančno skupino tvori tudi en sam trgovec brez prevzemno-predajnih mest;
– bilančna pogodba je pogodba med odgovornim bilančne skupine in sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, v kateri so določene medsebojne pravice in obveznosti;
– sistemski operater prenosnega omrežja je izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije;
– odklop je prekinitev električne povezave med priključkom uporabnika prenosnega omrežja in prenosnim omrežjem;
– odgovorni bilančne skupine je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za svojo skupino v procesu ugotavljanja odstopanj in finančne poravnave, vključno z izmenjavo potrebnih informacij z organizatorjem trga, sistemskim operaterjem prenosnega omrežja in sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij;
– poslovno občutljiv podatek je posamezen podatek ali sklop povezanih podatkov, ki kaže na značilnost ali okoliščino gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi vsebini, obsegu poslovanja, poslovnih rezultatih, in podobno;
– prevzemno-predajno mesto je mesto, kjer odjemalec prevzema električno energijo iz omrežja, ali mesto, kjer proizvajalec oddaja električno energijo v omrežje, in je praviloma na meji med prenosnim omrežjem in uporabnikovimi elektroenergetskimi napravami; če tam iz tehničnih razlogov merje­nje električne energije ni mogoče, je prevzemno-predajno mesto na mestu, ki ga v soglasju za priključitev določi sistemski operater;
– uporabnik prenosnega omrežja je proizvajalec električne energije, odjemalec ali sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije, priključen na prenosno omrežje.
3. člen
Gospodarsko javno službo po tej uredbi mora izvajalec opravljati nepretrgano ves čas.
Obveznost začne za izvajalca gospodarske javne službe teči z dnem, ko pridobi pravico in dolžnost opravljati to javno službo, in traja ves čas dokler je izvajalec upravičen in dolžan izvajati javno službo.
Izvajalec javne službe po tej uredbi lahko začasno prekine izvajanje javne službe le iz razlogov, ki jih določa Energetski zakon in predpisi oziroma splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, izdani na njegovi podlagi.
4. člen
Izvajalec javne službe je dolžan pri gradnji, vzdrževanju ali upravljanju prenosnega omrežja ravnati v skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti s tem, da uporablja take gradbene in tehnične rešitve, ki brez nesorazmernih stroškov v največji možni meri zagotavljajo varno in zanesljivo obratovanje prenosnega omrežja ter varstvo okolja.
II. OPREDELITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOST SISTEMSKEGA OPERATERJA PRENOSNEGA OMREŽJA
5. člen
Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja obsega:
– prenos električne energije;
– upravljanje prenosnega omrežja;
– zagotavljanje sistemskih storitev;
– zagotavljanje dostopa do prenosnega omrežja;
– zagotavljanje vzdrževanja in razvoja prenosnega omrežja;
– odgovornost za odkup električne energije skladno z 22.a členom Energetskega zakona;
– odgovornost za nakup in prodajo električne energije, potrebne za izravnavo odstopanj med dobavo in porabo električne energije;
– napoved porabe električne energije na prenosnem omrežju ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih za potrebe načrtovanja razvoja prenosnega omrežja;
– izdelavo in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje in splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja;
– izvajanje sistemske zaščite in meritev;
– zagotavljanje kakovosti oskrbe v sodelovanju s sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja ter v okviru mednarodnih pravil prenosa električne energije;
– oblikovanje obratovalne statistike;
– izvajanje optimalnega obratovanja v normalnem stanju in v nenormalnih obratovalnih stanjih.
Prenos električne energije po neposrednem visokonapetostnem oskrbovalnem vodu ter vzdrževanje le-tega se ne štejeta kot gospodarska javna služba sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
III. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
Javno službo dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije opravlja javno podjetje, ustanovljeno za opravljanje te gospodarske javne službe.
Javno podjetje ima izključno pravico izvajanja te javne službe na celotnem območju Republike Slovenije za obdobje 50 let.
7. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja ne sme opravljati nobene druge dejavnosti, razen, kolikor ni to nujno potrebno za izvrševanje nalog sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
Sistemski operater prenosnega omrežja mora zagotoviti izvajanje upravljalskih in organizacijskih ukrepov iz drugega odstavka 23.b člena Energetskega zakona in v ta namen pripraviti in sprejeti program ukrepov za doseganje teh ciljev, ki ga po potrebi uskladi s pripombami Javne agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).
IV. PRIKLJUČITEV NA PRENOSNO OMREŽJE IN ODKLOP OD PRENOSNEGA OMREŽJA
8. člen
Vsak proizvajalec, sistemski operater distribucijskega omrežja ali upravičeni odjemalec električne energije, ki se lahko glede na obseg svoje proizvodnje ali odjema ter napetostni nivo priključi na prenosno omrežje, ima pravico do priključitve na to omrežje.
Tehnične in druge pogoje za priključitev določajo splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja in sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje.
9. člen
Pred začetkom izdelave priključka mora uporabnik prenosnega omrežja pridobiti soglasje sistemskega operaterja prenosnega omrežja za priključitev.
Pogoje in merila za izdajo soglasja določajo splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz prenosnega omrežja.
V. DOSTOP DO PRENOSNEGA OMREŽJA
10. člen
Uporabniki omrežja, ki so priključeni na prenosno omrežje, imajo pravico do dostopa do prenosnega omrežja, razen če jim sistemski operater prenosnega omrežja dostop zavrne, ter obveznost, da s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja sklenejo pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja za čas trajanja kupoprodajne pogodbe.
V imenu in za račun upravičenega odjemalca ali proizvajalca lahko pravico do dostopa do omrežja uveljavljata tudi trgovec z električno energijo in tržni zastopnik, ki sta dolžna s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja skleniti pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja za čas trajanja kupo­prodajne pogodbe.
11. člen
Pravica do dostopa do prenosnega omrežja se uveljavlja s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja.
Pogoj za sklenitev pogodbe o dostopu je sklenitev bilančne pogodbe oziroma potrdilo o članstvu v katerikoli bilančni skupini.
12. člen
Vsako oddajanje električne energije v prenosno omrežje ali prejem električne energije iz prenosnega omrežja brez evidentirane ali na organiziranem trgu sklenjene kupoprodajne pogodbe se šteje kot odstopanje, ki se zaračuna v skladu s pravili, ki urejajo delovanje trga z električno energijo.
13. člen
Pogodba o dostopu do prenosnega omrežja se sklene na zahtevo uporabnika prenosnega omrežja.
Če sistemski operater prenosnega omrežja v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Energetskega zakona in to uredbo ne zavrne zahteve za dostop do omrežja, je dolžan skleniti pogodbo iz prejšnjega odstavka tega člena.
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan skleniti pogodbo iz prvega odstavka tega člena tudi v primeru, ko tako odloči agencija v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Energetskega zakona na zahtevo uporabnika omrežja, kateremu je sistemski operater prenosnega omrežja zavrnil dostop do prenosnega omrežja.
Uporabnik omrežja je dolžan plačati uporabo prenosnega omrežja v skladu z metodologijo za obračunavanje in določitev omrežnine.
14. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja lahko zavrne dostop do prenosnega omrežja zaradi tehničnih in obratovalnih omejitev v prenosnem omrežju.
Pri odločanju o dostopu do prenosnega omrežja mora sistemski operater prenosnega omrežja upoštevati razvidne in nediskriminatorne kriterije kot so vrstni red prispetja zahtev za dostop do omrežja, sorazmerno zmanjšanje dostopa vsem uporabnikom, ki zahtevajo dostop, javna dražba in podobno. Te kriterije, ki so lahko za posamezne dele omrežja različni, sistemski operater prenosnega omrežja določi v soglasju z agencijo.
Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena sistemski operater prenosnega omrežja zavrne dostop do prenosnega omrežja, če bi le-ta onemogočil ali otežil oskrbo odjemalcev v Republiki Sloveniji.
15. člen
Sistemski operaterji distribucijskega omrežja morajo s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja najkasneje do 30. novembra v koledarskem letu skleniti letno pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja v prihodnjem koledarskem letu, na podlagi katere sistemski operater distribucijskega omrežja uveljavlja dostop do prenosnega omrežja za upravičene odjemalce in proizvajalce, priključene na distribucijsko omrežje.
Obvezujoča izhodišča za pogodbe o dostopu do prenosnega omrežja določa agencija.
16. člen
Upravičeni odjemalci, priključeni na prenosno omrežje, morajo s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja najkasneje do 30. novembra v koledarskem letu skleniti letno pogodbo o dostopu do prenosnega omrežja v prihodnjem koledarskem letu na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb za električno energijo za prihodnje leto.
VI. IZRAVNAVA ODSTOPANJ PREDAJE IN ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
17. člen
Sistemski operater izravnava odstopanja v omrežju z nakupom oziroma prodajo izravnalne energije v regulacijskem območju Republike Slovenije ali izven tega območja.
18. člen
Sistemski operater izbira ponudnike izravnalne energije za izravnavo odstopanj na pregleden način, ob upoštevanju tehničnih in ekonomskih meril. Tehnična merila imajo prednost pred ekonomskimi.
Po ekonomskih merilih imajo pri izbiri prednost ponudniki izravnalne energije, ki delujejo preko izravnalnega trga.
19. člen
Vsi uporabniki prenosnega omrežja so subjekti izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije od voznih redov.
Za namene izravnave odstopanj predaje in odjema električne energije uporabniki prenosnega omrežja oblikujejo bilančne skupine.
Vsak uporabnik prenosnega omrežja ima pravico do proste izbire bilančne skupine.
20. člen
Odgovorni bilančnih skupin urejajo vsebino obračunavanja in poračunavanja odstopanj bilančne skupine s sistemskim operaterjem z bilančno pogodbo, katere standardno vsebino določi sistemski operater prenosnega omrežja.
21. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja z organizatorjem trga uskladi pravila delovanja izravnalnega trga, v katerih je določen mehanizem urne izravnave odstopanj, vključno s finančno poravnavo izravnave odstopanj, za katero je odgovoren sistemski operater prenosnega omrežja.
Sistemski operater prenosnega omrežja posreduje organizatorju trga vse podatke o uporabnikih prenosnega omrežja, ki jih organizator trga potrebuje za izvajanje obračuna odstopanj bilančnih skupin.
VII. UREJANJE RAZMERIJ Z LASTNIKOM PRENOSNEGA OMREŽJA
22. člen
Če sistemski operater prenosnega omrežja ni lastnik prenosnega omrežja ali njegovega dela, na katerem izvaja javno službo dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, mora z vsakim lastnikom prenosnega omrežja ali njegovega dela skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za izvajanje nalog sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
Sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka tega člena mora sistemski operater prenosnega omrežja poslati agenciji.
Če ne pride do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka tega člena v 60 dneh potem, ko je sistemski operater prenosnega omrežja posredoval lastniku prenosnega omrežja predlog za sklenitev pogodbe, prenosno omrežje pa je nujno potrebno za izvajanje javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja, sistemski operater prenosnega omrežja predlaga Republiki Sloveniji kot razlastitvenemu upravičencu, da vloži predlog za razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice na tem omrežju v skladu s prvim odstavkom 59. člena Energetskega zakona.
Ta določba, ki se nanaša na lastnika prenosnega omrežja, se nanaša tudi na vsako osebo, ki ima glede tega omrežja stvarnopravno ali obligacijsko pravico, v okviru katere lahko odloča o njegovi uporabi za izvajanje nalog sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
23. člen
Lastnik prenosnega omrežja in sistemski operater prenosnega omrežja v pogodbi iz prvega odstavka prejšnjega člena te uredbe uredita vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z zagotavljanjem uporabe prenosnega omrežja sistemskemu operaterju prenosnega omrežja v skladu s četrtim odstavkom 23.b člena Energetskega zakona.
24. člen
Lastnik prenosnega omrežja je dolžan dopustiti in omogočiti sistemskemu operaterju prenosnega omrežja izvedbo vseh ukrepov, ki omogočajo varno, zanesljivo in učinkovito vodenje ter obratovanje tega omrežja.
VIII. VZDRŽEVANJE, NAČRTOVANJE IN GRADNJA PRENOSNEGA OMREŽJA
25. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan zagotoviti investicijsko in tekoče vzdrževanje prenosnega omrežja, na katerem izvaja to javno službo tako, da je ves čas ohra­njena njegova nezmanjšana funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delovanja.
Za potrebe vzdrževanja vodi sistemski operater prenosnega omrežja statistiko delovanja in vzdrževanja naprav tako, da upošteva stanje tehnike in notranja pravila za načrtovanje, vzdrževanje in obratovanje.
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan v pogodbi iz prvega odstavka 23. člena te uredbe zagotoviti, da tudi drugi lastnik prenosnega omrežja sam vzdržuje to omrežje tako kot je določeno v prvem odstavku tega člena oziroma dopusti sistemskemu operaterju prenosnega omrežja, da na lastne stroške opravi ta vzdrževalna dela.
26. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja mora organizirati stalno službo, ki mora razpolagati z ustreznim številom usposobljenih ljudi in z opremo za takojšnje posege v zvezi z odpravljanjem poškodb in okvar na prenosnem omrežju, ali na drug način zagotoviti izvajanje te službe.
IX. ODGOVORNOST ZA RAZVOJ PRENOSNEGA OMREŽJA
27. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan vsaki dve leti pripraviti načrt razvoja prenosnega omrežja za naslednjih deset let na območju, na katerem izvaja to javno službo, upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja oziroma analize v skladu z nacionalnim energetskim programom.
Načrt razvoja prenosnega omrežja mora sistemski operater prenosnega omrežja električne energije takoj po sprejemu posredovati ministru, pristojnemu za energijo.
Če minister, pristojen za energijo, ugotovi, da je načrt razvoja prenosnega omrežja v določenih delih neskladen z nacionalnim energetskim programom, lahko zahteva, da ga sistemski operater prenosnega omrežja v teh delih uskladi.
28. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja pripravi letno poročilo o obratovanju prenosnega sistema za preteklo leto, ki vsebuje:
– analizo količin prenesene električne energije v pre­nosnem in distribucijskem omrežju v sisteme drugih držav ter primerjavo le-teh s preteklim 10-letnim obdobjem,
– analizo proizvedene električne energije v državi in primerjavo le-te s preteklim 10-letnim obdobjem,
– analizo porabe električne energije v državi ter njeno časovno dinamiko in primerjava s preteklim 10-letnim obdobjem,
– analizo zasedenosti prenosnega omrežja vključno s transformacijami in čezmejnimi povezavami,
– analizo sistemskih rezerv v preteklem letu in njihovo primerjavo s preteklim obdobjem,
– analizo potrebnih intervencij sistemskega operaterja za zagotavljanje stabilnega obratovanja v minulem letu,
– indikativno bilanco za tekoče leto, ki vsebuje načrtovano proizvodnjo in porabo električne energije po časovni dinamiki, planirane remonte proizvodnih objektov ter plane izklopov daljnovodov in transformatorjev.
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan zagotoviti monitoring kakovosti napetosti.
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan na temelju monitoringa iz prejšnjega odstavka tega člena pripraviti letno poročilo, ki vsebuje:
– časovno porazdelitev – trajanje števila posegov v omrežje zaradi načrtovanih in nenačrtovanih del. Porazdelitev se prikaže po napetostnih nivojih ter glede na omrežje in objekte,
– število okvar (glede na vrste) na 100 km omrežja po napetostnih nivojih,
– oceno nivojev: harmonikov, flikerjev, interharmonikov, napetostnih signalov, upadov napetosti, kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev, hitrih napetostnih sprememb, velikosti napajalne napetosti ter njenih odklonov in odklonov od omrežne napetosti za dele prenosnega omrežja, kjer se le-to stika s proizvodnim sistemom, distribucijskim sistemom, sosednjimi sistemi ter porabniki v prenosnem omrežju.
Sistemski operater prenosnega omrežja v okviru sistemskih obratovalnih navodil za prenosno omrežje določi tudi kriterije za obravnavo kakovosti oskrbe tako, da upošteva karakteristike odjemalcev v prenosnem in distribucijskem omrežju.
Letni poročili iz prvega in tretjega odstavka tega člena pripravi sistemski operater prenosnega omrežja do konca februarja in ju posreduje ministrstvu, pristojnemu za energijo, ter na svojih spletnih straneh objavi povzetke obeh poročil.
29. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja mora storiti vse, da sam izvede ukrepe, ki jih predvideva načrt razvoja prenosnega omrežja (gradnja novih delov omrežja, izboljšava ali nadomestitev delov obstoječega omrežja), ali da te ukrepe izvede lastnik omrežja, s katerim ima sistemski operater prenosnega omrežja pogodbo o uporabi omrežja.
30. člen
Pri opravljanju nalog iz 48. člena Energetskega zakona v zvezi z nameravanimi posegi v prostor mora sistemski operater prenosnega omrežja zagotavljati varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje prenosnega omrežja.
X. DRUGE DOLOČBE O NAČINU UPRAVLJANJA PRENOSNEGA OMREŽJA
31. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja posreduje sistemskim operaterjem drugih omrežij, s katerimi je povezano omrežje njegovega izvajanja javne službe, vse podatke, potrebne za zagotavljanje varnega in učinkovitega obratova­nja vseh omrežij in njihovega vzajemnega delovanja.
Sistemski operater prenosnega omrežja mora varovati kot zaupne ali poslovno občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje javne službe razen podatke, ki jih je v skladu z Energetskim zakonom dolžan posredovati agenciji oziroma ministrstvu, pristojnemu za energijo.
32. člen
Poračun stroškov odkupa po četrtem odstavku 22.a člena Energetskega zakona in premij po petem odstavku istega člena mora izdelati sistemski operater prenosnega omrežja v 30 dneh po izteku koledarskega leta in ga predložiti agenciji.
33. člen
Sistemski operater prenosnega omrežja je dolžan najmanj enkrat dnevno na svoje stroške na elektronski način objaviti podatke o razpoložljivih čezmejnih prenosnih zmogljivostih.
XI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
34. člen
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja, se financirajo iz omrežnine, ki jo plačujejo uporabniki prenosnega omrežja sistemskemu operaterju, in iz drugih virov.
Višino omrežnine in način njenega obračunavanja ter plačevanja določa agencija v skladu z Energetskim zakonom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije iz prvega odstavka 6. člena te uredbe opravlja podjetje, ki ob uveljavitvi te uredbe opravlja gospodarski javni službi upravljanje prenosnega omrežja in izvajanje dejavnosti prenosa električne energije.
36. člen
Program upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe mora sistemski operater prenosnega omrežja sprejeti v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
Monitoring iz drugega odstavka 28. člena te uredbe je sistemski operater prenosnega omrežja dolžan zagotoviti do začetka leta 2006.
37. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00, 79/00, 124/00, 29/01, 99/01 in 70/03).
38. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-42/2004-1
Ljubljana, dne 14. oktobra 2004.
EVA 2004-2511-0280
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost