Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2004 z dne 22. 10. 2004

Kazalo

4708. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 13573.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 - ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 - ZSOVA, 119/00, 30/01 - ZODPM-C in 52/02 - ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02, 54/03 in 103/03) se v 8. členu v tretji alinei četrtega odstavka za besedo »vlade« doda pika in besedilo: »Če se z gradivom predlaga sprememba oziroma dopolnitev podzakonskega splošnega akta, se predlaga tudi sprejem sklepa vlade o določitvi prečiščenega besedila in o njegovi objavi na vladnih spletnih straneh«.
Na koncu šeste alinee šestega odstavka se pika nadomesti s podpičjem ter doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– prečiščeno besedilo podzakonskega splošnega akta, če se z gradivom predlaga vladi v obravnavo spremembo oziroma dopolnitev podzakonskega splošnega akta.«.
V prvi alinei osmega odstavka se četrti stavek črta, drugi stavek pa spremeni tako, da se glasi: »Vsebino izjave določi generalni sekretar.«.
2. člen
6.4 poglavje se spremeni tako, da se glasi:
»6.4 Razmerja do institucij Evropske unije (EU)
49.a člen
(splošna določba)
To poglavje se uporablja glede stališč Republike Slovenije do predlogov aktov zakonodajne narave in predlogov odločitev politične narave, o katerih odločajo predstavniki vlad držav članic v institucijah EU (v nadaljnjem besedilu: Stališča), ter stališč, ki jih Republika Slovenija zastopa v postopkih Evropske komisije za ugotavljanje kršitev pravnega reda EU (v nadaljevanju: predsodni postopki) in v postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti in Sodiščem prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: sodni postopki). Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se smiselno uporabljajo druge določbe tega poslovnika.
Podrobnejšo vsebino Stališč ter stališč v sodnih in predsodnih postopkih predpiše generalni sekretar.
Ministrstva in vladne službe so dolžna pri pripravi Stališč sodelovati s službo, pristojno za evropske zadeve (v nadaljevanju: Služba), v predsodnih in sodnih postopkih pa s Službo in službo, pristojno za zakonodajo.
6.4.1 Priprava in obravnava Stališč
49.b člen
(evidentiranje in objava dokumentov EU)
Za sprejemanje, evidentiranje, klasificiranje in objavljanje dokumentov EU ter sprejemanje Stališč, se uporablja EU portal, ki je sestavni del informacijskega sistema vlade.
Za upravljanje in vzdrževanje EU portala skrbi generalni sekretar vlade v sodelovanju s Službo.
Ko vlada prejme dokument EU, Služba uvrsti in objavi dokument v EU portalu, pri čemer:
– evidentira dokument EU;
– določi ministrstvo oziroma vladno službo, ki je na podlagi predpisanega delovnega področja pristojna za obravnavo dokumenta EU, ter določi organe, ki morajo biti o dokumentu obveščeni;
– določi rok, do katerega je dolžno pristojno ministrstvo oziroma vladna služba glede dokumenta EU posredovati Stališče za objavo v EU portalu;
– dokument EU opremi s prevodom naslova;
– pristojnemu ministrstvu oziroma vladni službi poda morebitne druge informacije, ki jih je prejela v zvezi z EU dokumentom.
49.c člen
(objavljanje Stališč na EU portalu)
Generalni sekretar oziroma po njem pooblaščene osebe Službe prejet predlog Stališča objavijo na EU portalu oziroma ga zavrnejo v skladu z 12. členom tega poslovnika. Objavljenemu predlogu Stališča določijo rok, v katerem lahko ministri in predstojniki vladnih služb k predlogu Stališča dajo pripombe.
49.č člen
(Stališča, ki se obravnavajo na seji vlade ali vladnega odbora)
Po poteku roka za pripombe Služba pošlje pripravljen predlog Stališča generalnemu sekretarju v naslednjih primerih:
– če gre za predlog Stališča, ki ga bodo predstavniki vlade zastopali v Svetu EU na ravni ministrov;
– če so k predlogu Stališča dane pripombe in je bilo opravljeno usklajevanje neuspešno, o čemer je dolžan predlagatelj stališča Službo pravočasno obvestiti;
– če predlagatelj oziroma drug član vlade zahteva obravnavo na seji vlade oziroma odbora.
49.d člen
(sprejem Stališča)
Če ne gre za predlog Stališča iz prejšnjega člena, Služba po poteku roka za pripombe k predlogu Stališča v EU portalu označi, da gre za Stališče Republike Slovenije, da so bili morebiti predlagani dodatni sklepi sprejeti in navede datum sprejema Stališča.
V primeru predlogov Stališč iz prejšnjega člena Služba v EU portalu označi, da gre za Stališče Republike Slovenije na podlagi sklepa vlade, ki ga podpiše ali na drug zanesljiv način overi generalni sekretar.
V primeru predlogov Stališč, ki jih sprejema državni zbor, Služba v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pri predlogu Stališča v EU portalu označi, da gre za vladni predlog Stališča Republike Slovenije. Po prejemu stališča državnega zbora oziroma po poteku roka za odziv državnega zbora, Služba pri Stališču v EU portalu označi, da gre za stališče Republike Slovenije ter datum potrditve.
49.e člen
(spreminjanje in dopolnjevanje že sprejetih Stališč)
Spremembe in dopolnitve že sprejetega Stališča do predloga zakonodajnega akta se pripravijo samo, če to terja vsebina spremembe oziroma dopolnitve predloga akta EU ali druge nove okoliščine.
Če kasnejše spremembe oziroma dopolnitve predloga akta EU ne terjajo spremembe Stališč, pristojni organ na EU portal posreduje izjavo, da je dokument EU proučil in da ta ne zahteva spremembe sprejetega stališča.
49.f člen
(vezanost slovenskih predstavnikov na sprejeta stališča)
Kadar vodja Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri EU, njegov namestnik oziroma član vlade zaradi poteka pogajanj v institucijah EU na podlagi odločilnih dejstev, ki vladi niso mogla biti znana, oceni, da uveljavljanje stališč Republike Slovenije, ki jih je sprejela vlada ali državni zbor, očitno ne bi bilo v korist Republiki Sloveniji, je dolžan pristojnemu ministrstvu oziroma vladni službi predlagati spremembo stališča v skladu s prejšnjim členom ter o tem obvestiti vlado. Če to ni mogoče, ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Če slovenski predstavnik zaradi časovnih ali kakršnih­koli drugih omejitev ne more pridobiti stališča Republike Slovenije, lahko podpre sprejem dokumenta EU ali mu na­sprotuje, če je na podlagi odločilnih dejstev, ki vladi niso mogla biti znana, to v očitnem interesu Republike Slovenije. Če postopek dela institucije EU to dopušča, slovenski predstavnik opozori, da mora zastopano stališče potrditi še pristojen organ.
49.g člen
(poročilo o zastopanju slovenskih stališč)
Slovenski predstavniki, ki sodelujejo pri delu institucij EU, so dolžni pripraviti poročilo o vsebini zasedanja in zastopanju stališč ter ga posredovati na EU portal.
49.h člen
(delovne skupine)
Z namenom priprave usklajenega Stališča lahko ministrstvo oziroma vladna služba, ki je zadolžena za njegovo pripravo, skliče ustrezno delovno skupino za pripravo stališč v postopku sprejemanja predloga zakonodajnih in drugih aktov Evropske unije. Sklic delovne skupine in obravnavo Stališča lahko zahtevajo tudi ministrstva oziroma vladne službe, ki so člani posamezne delovne skupine.
49.i člen
(tajni dokumenti EU)
Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za pripravo Stališč do predlogov in drugih dokumentov EU, označenih s stopnjami tajnosti, če to dopuščajo drugi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov.
6.4.2 Priprava Stališč v predsodnih in sodnih postopkih EU
49.j člen
(predsodni postopek)
Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU ter vsak drug organ, ki prejme dokumente Evropske komisije v predsodnem postopku, te nemudoma posreduje Službi, ki določi pristojno ministrstvo oziroma vladno službo za pripravo predloga stališča.
Pristojno ministrstvo oziroma vladna služba je odgovorna za pripravo predloga stališča v zvezi s formalnim sporočilom Evropske komisije.
Če pristojno ministrstvo ali vladna služba oceni, da je to potrebno, lahko v postopku priprave stališča v predsodnem postopku skliče delovno skupino iz 49.h člena tega poslovnika.
Pripravljen predlog stališča pristojno ministrstvo oziroma vladna služba pošlje Generalnemu sekretariatu vlade za uvrstitev na sejo vlade v skladu s splošnimi določbami tega poslovnika.
Stališče Republike Slovenije, ki ga potrdi vlada, Generalni sekretariat vlade posreduje Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU, ki ga nato posreduje Generalnemu Sekretariatu Evropske komisije.
49.k člen
(sodni postopek)
Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU ter vsak drug vladni organ, ki prejme dokumente, ki se nanašajo na postopke pred Sodiščem Evropskih skupnosti ali pred Sodiščem prve stopnje (v nadaljevanju: sodišče), te nemudoma posreduje na sedež Državnega pravobranilstva.
Služba in pristojno ministrstvo pri pripravi pisnih vlog, ki jih Republika Slovenija predloži sodišču, sodeluje z Državnim pravobranilstvom.
Stališča vlade v sodnih postopkih se sprejmejo v skladu s prejšnjim členom.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-12/2001-16
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-1511-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost