Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2004 z dne 9. 1. 2004

Kazalo

1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, stran 1.

Na podlagi petega odstavka 5. člena in za izvrševanje 7. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 - ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 - ZSOVA, 119/00, 30/01 - ZODPM-C in 52/02 - ZDU-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave
1. člen
V 1. členu uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 60/99 in 79/99; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v prvi alinei besedilo »uprav­nih organih in upravnih organizacijah« nadomesti z besedilom »organih«.
2. člen
V 6. členu se za besedo »organ« dodata besedi »v upravljanje«.
Besedilo »v obliki darila« se črta.
Besedilo », dodelitvijo in zakupom avtomobila pri drugem upravnem organu« se nadomesti z besedilom »in prenosom pravice upravljanja«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pred izpeljavo postopkov pridobivanja službenega avtomobila določi upravni organ vrsto avtomobila, izhajajoč iz namena uporabe. Pri tem upošteva tiste elemente, ki omogočajo najbolj gospodarno pridobivanje in uporabo avtomobila, zlasti pa:
– prostornino motorja,
– predvideno ceno avtomobila,
– tip motorja (bencinski ali dizelski),
– varčnost avtomobila,
– tehnične pogoje varnosti avtomobila,
– garancijo in
– potrebe varovanja upravičencev.«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pridobivanje službenega avtomobila v breme proračunskih sredstev je mogoče samo na podlagi načrta nabav in gradenj, sprejetega v skladu z zakonom, ki ureja upravljanje premoženja države.«.
5. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ lahko vzame v zakup avtomobil samo v primeru, da je zakup avtomobila uvrščen v načrt nabav in gradenj, sprejet v skladu z zakonom, ki ureja upravljanje s premoženjem države.«.
6. člen
Črta se 10. člen.
7. člen
V 11. členu se besedilo »v uporabo« nadomesti z besedilom »v upravljanje«.
8. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni organ lahko na podlagi pisne zahteve drugega upravnega organa dovoli, da službeni avtomobil, ki ga ima v upravljanju, največ 30 dni uporablja drug upravni organ. Drug upravni organ je v tem primeru dolžan nositi vse stroške, ki jih oba organa določita pred prevzemom službenega avtomobila. Ob prevzemu se sestavi zapisnik, v katerem se določi tudi stroške, ki jih je za čas uporabe službenega avtomobila dolžan nositi drug upravni organ.
Upravni organ lahko zaprosi drug upravni organ, da mu dodeli v uporabo avtomobil s šoferjem ali brez njega za izvedbo enkratnega prevoza v primeru, ko gre za opravljanje nujnih del in nalog v okviru službenih obveznosti, pa sam avtomobila za ta namen nima, drug upravni organ pa trenutno avtomobila ne potrebuje. Za uporabo avtomobila upravni organ, ki je avtomobil dodelil v uporabo, zaračuna stroške.«.
9. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Avtomobili v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije se uporabljajo za izvedbo protokolarnih prevozov v skladu s sklepom, ki določa protokolarna pravila, službene namene upravljavca, v primeru prostih kapacitet pa tudi za namene, določene v 12. členu te uredbe.«.
10. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pravice in dolžnosti upravljanja službenega avtomobila izvajajo upravljavci v skladu s 56. členom uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03).«.
11. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenec do uporabe službenih avtomobilov v službene in privatne namene (pravica do stalne osebne uporabe službenega avtomobila) je oseba, ki je v delovnem razmerju pri upravnem organu, ki upravlja s službenim avtomobilom, in je funkcionar v skladu s predpisi, ki urejajo funkcionarje v državnih organih (v nadaljnjem besedilu: funkcionar).
Funkcionarji, ki imajo pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila, so:
– predsednik vlade, ki ima pravico do avtomobila s prostornino motorja nad 2500 ccm;
– ministri in generalni sekretar vlade, ki imajo pravico do avtomobila s prostornino motorja do 2500 ccm.
Pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s prostornino motorja do 2000 ccm lahko pridobijo tudi državni sekretarji in ministrski svetniki.
Uradniki, ki lahko pridobijo pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s prostornino motorja do 2000 ccm, so:
– predstojniki vladnih služb, glede katerih generalni sekretar nima enakih pooblastil, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva,
– predstojniki drugih vladnih služb,
– namestnik generalnega sekretarja vlade,
– generalni direktorji v ministrstvih,
– generalni sekretarji v ministrstvih,
– predstojniki organov v sestavi ministrstev.
Uporaba službenega avtomobila za funkcionarja iz drugega odstavka, ki ga varuje Policija po drugi ali tretji stopnji varovanja v skladu z uredbo, ki ureja varovanje določenih oseb, se ne šteje kot boniteta.
Pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s prostornino motorja do 1600 ccm lahko pridobijo tudi:
– pripadniki Policije,
– vojaške osebe v Slovenski vojski na položaju poveljnikov brigad, njim enakih ali višjih položajih in vojaškim atašejem ter
– uradniki Ministrstva za obrambo in Slovenske ob­večevalno-varnostne agencije v nazivu II. Stopnje in višje, če opravljajo operativne vodstvene naloge varnosti, obrambe, obveščevalno-varnostne dejavnosti ter zaščite in reševanja.«.
12. člen
Črta se 29. člen.
13. člen
V 30. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Funkcionar iz tretjega ali uradnik iz četrtega odstavka 28. člena lahko pridobi pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s sklepom, ki ga izda:
– predsednik vlade za funkcionarja urada predsednika vlade in za predstojnika vladne službe, glede katere generalni sekretar vlade nima enakih pooblastil, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva;
– minister za funkcionarja ministrstva, ki ga vodi, generalnega direktorja, generalnega sekretarja in predstojnika organa v sestavi ministrstva;
– generalni sekretar vlade za predstojnika vladne službe, do katere ima enaka pooblastila, kot jih ima minister do organov v sestavi ministrstva, in namestnika generalnega sekretarja vlade.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Pri izdaji sklepa se upošteva zlasti naslednje elemente:
– zagotovitev stalne dosegljivosti,
– pogosto opravljanje nalog izven sedeža oziroma izven kraja sedeža, pogosto opravljanje nalog izven rednega delovnega časa,
– ekonomična uporaba službenih vozil in
– druge posebne zahteve, vezane na izvajanje konkretnih delovnih nalog ali na funkcijo oziroma uradniški položaj.
Osebe iz šestega odstavka 28. člena pridobijo pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila s sklepom ministra za notranje zadeve, ministra za obrambo oziroma direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.«.
14. člen
V 31. členu, prvem in drugem odstavku 33. člena, 34., 35. in 36. členu se za besedo »funkcionar« v ustreznem sklonu doda besedilo »ali uradnik« v ustreznem sklonu.
V 31. in 36. členu se za besedo »funkcija« v ustreznem sklonu doda besedilo »ali položaj« v ustreznem sklonu.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
Upravičenec, ki ima na dan uveljavitve te uredbe pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila in ima službeni avtomobil s prostornino motorja, ki ni v skladu z 11. členom te uredbe, obdrži pravico do uporabe pod pogoji iz uredbe, dokler ima upravni organ v upravljanju ta službeni avtomobil.
Upravičenec, ki ima na dan uveljavitve te uredbe pravico do stalne osebne uporabe službenega avtomobila in je v skladu z 11. členom te uredbe ne more imeti, mora službeni avtomobil vrniti v roku 60 dni od dneva začetka veljavnosti te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 226-00/2003-2
Ljubljana, dne 29. decembra 2003.
EVA 2003-1511-0003
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina