Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3709. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 11648.

Na podlagi 13. člena statuta zavoda (Uradni list RS št. 87/01 in 1/02) je skupščina zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 9. redni seji dne 2. 7. 2003 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo in 35/03) se v 57. členu drugi odstavek spremeni in glasi:
“(2) Ta pravica se nanaša na zdravila z lastniškimi imeni in na zdravila z nelastniškimi imeni, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji ali za zdravila s seznama nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz, so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo zdravil zavoda in jih je predpisal osebni zdravnik zavarovane osebe ali po njem pooblaščeni zdravnik.“
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
(3) Zavod lahko določi najvišjo priznano vrednost za skupine zdravil z nelastniškimi imeni, ki so v seznamu medsebojno zamenljivih zdravil. Ta najvišja priznana vrednost je podlaga za določanje plačila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pri čemer obvezno zdravstveno zavarovanje krije odstotni delež najvišje priznane vrednosti zdravila glede na odstotne deleže, opredeljene v zakonu in glede na razvrstitev, vendar največ do s predpisi določene cene. Seznam medsebojno zamenljivih zdravil izda Urad RS za zdravila. Opredelitev najvišje priznane vrednosti sprejme upravni odbor zavoda.
2. člen
V 58. členu se doda nov prvi odstavek, ki glasi:
“(1) Na recept je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja mogoče predpisati, v lekarni pa izdati le naslednja zdravila:
– lastniška in galensko izdelana, na listo zdravil razvrščena zdravila;
– magistralno pripravljena zdravila, ki se izdelajo v lekarni po predpisu zdravnika v skladu z navodilom zavoda;
Na recept se lahko predpišejo tudi zdravila z nelastniškimi imeni.
Na recept se lahko predpisujejo tudi živila za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na listo zdravil.
Sedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
V 3. točki drugega odstavka se za besedama “največ za“ črtata besedi “30 dni“ in nadomestita z besedami “obdobje do 3 mesecev oziroma do enega leta na obnovljiv recept“.
Zadnji stavek 3. točke se črta.
5. točka drugega odstavka se spremeni in glasi:
“5. živil za posebne zdravstvene namene v količini za največ tri mesece za otroke do 15. leta starosti. Za zavarovane osebe s fenilketonurijo se živila za posebne zdravstvene namene lahko predpisujejo tudi po 15. letu starosti, vendar največ do 26. leta.“
3. člen
1. točka prvega odstavka 59. člena se spremeni in glasi:
“1. zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali niso na seznamu nujnih zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, imajo pa posebno dovoljenje za uvoz. Ta zdravila zagotovi zavarovani osebi v nujnih primerih ustrezna klinika ali inštitut, če odloči, da jih ni mogoče nadomestiti z ustreznim razvrščenim zdravilom;“
Doda se nova 9. točka prvega odstavka, ki glasi:
“9. homeopatskih pripravkov.“
Pika na koncu 8. točke se črta in nadomesti s podpičjem.
V tretjem odstavku 59. člena se za besedo “Urad“ dodata črki “RS“.
V 59. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“V breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ni mogoče predpisovati in izdajati naslednjih magistralno pripravljenih zdravil:
1. magistralnih pripravkov, ki niso posebej navedeni v navodilu;
2. magistralnih pripravkov, katerih sestavni del so tudi nerazvrščena zdravila;
3. farmacevtskih oblik za oralno, dermalno in vaginalno uporabo, ki v svoji sestavi vsebujejo borovo kislino in derivate;
4. mazil, raztopin in emulzij s protimikrobnimi zdravili za lokalno uporabo razen izjem, določenih v navodilu;
5. razredčenih lastniških protimikrobnih mazil vključno z antimikotičnimi mazili;
6. razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil v kombinaciji z eno ali več zdravilnimi učinkovinami;
7. razredčenih lastniških glukokortikoidnih mazil z mazilno podlago, ki ima različen emulzijski sistem kot gotovo mazilo;
8. kombinacij lastniških glukokortikoidnih mazil z gotovimi protimikrobnimi mazili vključno z antimikotičnimi;
9. tonikov in roboransov;
10. farmacevtskih oblik za dermalno uporabo, namenjenih negi.“
4. člen
V uvodnem stavku prvega odstavka 60. člena se beseda “poravna“ nadomesti z besedo “krije“.
Za 1. točko prvega odstavka se doda nova 2. točka, ki glasi:
“2. za zdravila iz prejšnje točke tega odstavka, za katera je določena najvišja priznana vrednost, krije zavod najvišjo priznano vrednost, vendar največ do s predpisi določene cene, če je ta nižja;“
Sedanja 2. točka prvega odstavka postane 3. točka, ki se spremeni in glasi:
“3. v odstotnem deležu zdravil s pozitivne in vmesne liste v vseh drugih primerih, oziroma v odstotnem deležu do najvišje priznane vrednosti, vendar največ do ustreznega deleža s predpisi določene cene zdravil;“
Za 3. točko prvega odstavka se doda nova 4. točka, ki glasi:
“4. ne glede na določila 1., 2. in 3. točke tega odstavka, krije zavod stroške za zdravila v ustreznih odstotnih deležih s predpisi določene cene, kadar so le-ta predpisana in izdana v skladu z določili drugega odstavka 206. člena in prve točke prvega odstavka ter drugega odstavka 207. člena teh pravil. “
Tretji odstavek se spremeni in glasi:
“(3) Kriterije za razvrščanje zdravil na liste ter postopke razvrščanja in določanja najvišjih priznanih vrednosti določi zavod s svojimi akti. Razvrstitev zdravil na liste na podlagi sprejetih kriterijev sprejme upravni odbor zavoda v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.“
5. člen
V prvem odstavku 97. člena se dodata novi točki, ki glasita:
“16. voziček na ročni pogon;
17. voziček na elektromotorni pogon.“
6. člen
Prvi odstavek 136. člena se spremeni in glasi:
“(1) Zavarovana oseba ima pravico do povračila izdatkov za zdravila, kupljena v tujini, če gre za zdravila, ki so predpisana na recept in razvrščena na listo, ni pa jih mogoče dobiti na slovenskem tržišču zaradi motene oskrbe. To farmacevt v lekarni potrdi na zadnji strani recepta.“
7. člen
Za prvim odstavkom 202. člena se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Zdravnik predpisuje zdravila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja skladno z na izsledkih podprto medicino in ob upoštevanju povzetka glavnih značilnosti zdravila. Zdravila predpisuje v najprimernejših odmerkih, smiselnih kombinacijah in primernem časovnem okviru. Pri tem upošteva vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na potek zdravljenja. “
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni in glasi:
“(3) Zdravila je dovoljeno predpisovati na recept in izdajati v lekarnah le ambulantno zdravljenim zavarovanim osebam.“
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Prejšnji četrti odstavek se črta.
Peti odstavek 202. člena se spremeni in glasi:
“(5) Za ampulirana zdravila, ki si jih lahko zavarovana oseba daje sama in za nekatera druga zdravila, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje, lahko zavod zahteva za vsak posamični primer zdravljenja predhodno mnenje posebne strokovne komisije zavoda ali izvedenca.“
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki glasi:
“(8) Zavod določi terapevtska področja, kjer se lahko predpiše obnovljiv recept.“
8. člen
V prvem odstavku 203. člena se besedi “ki jih“ nadomestita z besedama “in jih“.
9. člen
V drugem odstavku 204. člena se za besedama “mora biti“ dodata besedi “predpisan in“.
10. člen
Črta se tretji odstavek 205. člena.
Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
Prvi odstavek 206. člena se spremeni in glasi:
“(1) Na en receptni obrazec sme zdravnik le enkrat v časovnem obdobju, opredeljenem v drugem odstavku 58. člena predpisati samo eno zdravilo za eno osebo. Pri tem praviloma predpiše med zdravili v isti farmakološki podskupini zdravilo z najboljšo stroškovno učinkovitostjo, med medsebojno zamenljivimi oziroma bistveno podobnimi zdravili pa zdravilo, ki je cenejše. “
Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko zdravnik v strokovno utemeljenem primeru, ki ga ustrezno dokumentira, predpiše zavarovani osebi zanjo ustrezno zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, lastnoročno pripiše “ne zamenjuj“ in se poleg podpiše.
(3) Zdravnik mora zavarovani osebi posebej pojasniti, s katere liste so predpisana zdravila, oziroma jo opozoriti na možnost zamenjave zdravila v lekarni, kadar gre za zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, oziroma na morebitno doplačilo.“
12. člen
207. člen se spremeni in glasi:
“(1) Kadar zdravnik predpiše zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, ki presega najvišjo priznano vrednost, farmacevt praviloma izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše zdravilo, razen v primerih:
– ko je zdravnik na receptu lastnoročno pripisal: “ne zamenjuj“;
– ko je bolnik pripravljen doplačati za predpisano zdravilo.
(2) Kadar ni na trgu najcenejšega zdravila s seznama medsebojno zamenljivih zdravil niti drugega medsebojno zamenljivega zdravila v okviru najvišje priznane vrednosti, lahko farmacevt izda v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja najcenejše razpoložljivo zdravilo s seznama.“
13. člen
V 208. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“(2) Ob izdaji drugega zdravila, ki ni predpisano v skladu z 207. členom, mora farmacevt zavarovano osebo seznaniti, da je izdano zdravilo enako učinkovito, varno in kakovostno.
(3) V primeru, ko je predpisano zdravilo s seznama medsebojno zamenljivih zdravil, vendar presega najvišjo priznano vrednost, mora farmacevt pred izdajo zdravila zavarovano osebo seznaniti z doplačilom razlike v ceni. Prav tako jo mora seznaniti z možnostjo vročitve drugega medsebojno zamenljivega zdravila brez doplačila.“
14. člen
V prvem odstavku 209. člena se črtajo besede: “s predpisom na receptu, v skladu“.
V 3. točki drugega odstavka se za besedo “predpisal“ doda naslednje besedilo: “oziroma eno leto od dne, ko ga je zdravnik predpisal na obnovljiv recept;“
Črta se 5. točka drugega odstavka 209. člena.
V petem odstavku 209. člena se beseda “četrtega“ nadomesti z besedo “sedmega“.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister pristojen za zdravje. Spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo s 1. 11. 2003, razen določb 2., 6. in 13. člena, ki se v delu, ki se nanaša na obnovljiv recept, pričnejo uporabljati s 1. 1. 2004.
Št. 0201-9/2-2003
Ljubljana, dne 2. julija 2003.
Predsednica
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.
Ministrstvo za zdravje je dalo soglasje k spremembam in dopolnitvam pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pod št. 5150-6/2003-3 z dne 30. 7. 2003.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti