Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2003 z dne 8. 8. 2003

Kazalo

3698. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B), stran 11617.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (ZVrt-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2003.
Št. 001-22-64/03
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VRTCIH (ZVrt-B)
1. člen
V zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/2000) se v petem odstavku 14. člena za besedo “opremo” postavi pika in črta besedilo “ter merila za vrednotenje materialnih stroškov v vrtcih, ki izvajajo javno službo”.
2. člen
V 17. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število, ki ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v oddelku.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi:
“Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja s sistemizacijo delovnih mest ob oblikovanju oddelkov.”
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
V 21. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pred sprejemom letnega delovnega načrta mora vrtec z občinsko upravo občine ustanoviteljice uskladiti vse tiste elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja”.
4. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
“28.a člen
(zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov, ki niso všteti v ceno programa)
Sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost ustanoviteljica.”
5. člen
Na koncu prve alinee prvega odstavka 29. člena se črta vejica in doda besedilo, ki se glasi: “in polovico sredstev za plače in prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo soglasje tudi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo,”.
6. člen
V 32. členu se v drugem odstavku besedi “denarni dodatek” nadomestita z besedilom “denarna socialna pomoč” in na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
“To velja tudi za zasebne vrtce, ki jim pripadajo javna sredstva na podlagi 34. člena tega zakona.”
V tretjem odstavku 32. člena se besedilo “na podlagi mnenja pristojnega davčnega organa ali socialne službe” nadomesti z besedilom “na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, ki jih vodi pristojni davčni organ ali center za socialno delo”.
7. člen
Za 32. členom se dodata nov 32.a in 32.b člen, ki se glasita:
“32.a člen
(premoženje)
Kot premoženje družine pri določitvi plačil staršev se po tem zakonu šteje vse premično in nepremično premoženje, s katerim razpolaga družina.
Kot premoženje se po tem zakonu ne upošteva:
– stanovanje, v katerem živijo starši in ki ga zakon določa kot primerno stanovanje,
– predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz izvršbe, razen gotovina iz pete točke 79. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 72/98 – sklep US, 89/99 – ZPPLPS, 11/2001 – ZRacS-1, 75/2002 in 87/2002 – SPZ),
– osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač in
– premoženje, ki daje dohodke, ki se upoštevajo pri ugotavljanju dohodka staršev oziroma družine.
32.b člen
(posledice neplačevanja staršev)
Če iz evidence plačil staršev iz 45. člena tega zakona izhaja, da so obveznosti plačila neporavnane več kot en mesec od zapadlosti, vrtec pošlje staršem otroka pisni opomin za plačilo, v katerem določi rok za poravnavo zapadlih neporavnanih obveznosti, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od dveh mesecev z opozorilom, da se bo v primeru, če obveznost ne bo poravnana v navedenem roku, pred pristojnim sodiščem začel postopek za izterjavo neporavnanih obveznosti.
Sodišče in drugi pristojni organi morajo postopke za ugotovitev in izterjavo neporavnanih obveznosti iz tega člena obravnavati prednostno in hitro.”
8. člen
V prvem odstavku 34. člena se v besedilu tretje alinee za besedo “vzgojitelje” doda besedilo “in pomočnike vzgojiteljev”.
Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
“Zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva lokalne skupnosti iz drugega odstavka 28. člena tega zakona. Osnova za izračun obveznosti lokalne skupnosti za posameznega otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju lokalne skupnosti, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka v skladu s prvim odstavkom 32. člena tega zakona, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev.
Za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka vodi zasebni vrtec evidenco iz šestega odstavka 45. člena tega zakona, podatke iz te evidence pa posreduje lokalni skupnosti, ki je po tem zakonu dolžna zasebnemu vrtcu zagotavljati javna sredstva.
V primeru, da na območju lokalne skupnosti ni javnega vrtca, se obseg sredstev iz tega člena, izračuna na podlagi povprečnih kazalcev, ki veljajo za območje Republike Slovenije in jih pred začetkom šolskega leta objavi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.”
9. člen
Pogodbe o financiranju, ki so jih zasebni vrtci sklenili z lokalnimi skupnostmi pred uveljavitvijo tega zakona, se uskladijo z določbo prejšnjega člena najkasneje do 1. 9. 2004 v skladu z izvršilnim predpisom iz drugega odstavka 31. člena zakona.
10. člen
Določba 2. člena tega zakona se začne uporabljati s 1. 9. 2003, določba 5. člena tega zakona pa s 1. 1. 2005.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-01/90-1/20
Ljubljana, dne 11. julija 2003.
EPA 840-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost